Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ارزیابی عملکرد کارکنان با بهتایم

1,229 views

Published on

برای بهبود کیفیت عملکرد نیروی کار که جنبه‌ی مهمی در مدیریت منابع انسانی است، از سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان استفاده می‌شود.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ارزیابی عملکرد کارکنان با بهتایم

  1. 1. ‌‫‌های‌ارزشیابی‌عملکرد‬‫ش‬‫‌ترین‌رو‬‫ل‬‫متداو‬‫کارکنان‬ ‫برای‬‫بهبود‬‫کیفیت‬‫عملکرد‬‫نیروی‬‫ک‬‫ار‬‫که‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫جنب‬‫مهمی‬‫در‬‫مدیریت‬‫منابع‬ ‫انسانی‬،‫است‬‫از‬‫سیستم‬‫ارزیابی‬‫عمل‬‫کرد‬ ‫کارکنان‬‫استفاده‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬. ‫سیستم‬‫ارزیابی‬‫عملکرد‬‫کارکنان‬‫باید‬‫به‬‫صور‬‫ت‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫دور‬‫برای‬‫بررسی‬‫عملکرد‬‫کارمندان‬‫انجام‬‫شود‬. ‫اعضای‬‫سازمان‬‫باید‬‫بدانند‬‫که‬‫دقیقا‬‫چه‬‫چیزی‬‫از‬‫آ‬‫‌ها‬‫ن‬ ‫انتظار‬‫‌رود‬‫ی‬‫م‬‫و‬‫بر‬‫اساس‬‫چه‬‫معیارهایی‬‫عملکردشان‬ ‫‌گیری‬‫ه‬‫انداز‬‫خواهد‬‫شد‬.‫یک‬‫طرح‬‫ارزیابی‬‫موثر‬‫‌ت‬‫ی‬‫م‬‫واند‬ ‫نقاط‬‫قوت‬‫و‬‫ضعف‬‫افراد‬‫را‬‫شناسایی‬‫کند‬‫و‬‫نشان‬‫دهد‬ ‫که‬‫چطور‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫از‬‫چنین‬‫نقاط‬‫قوتی‬‫استفاده‬‫ک‬‫رد‬‫و‬ ‫نقاط‬‫ضعف‬‫را‬‫از‬‫بین‬‫برد‬.
  2. 2. ‫سیستم‬‫ارزیابی‬‫عملکرد‬،‫کارکنان‬‫باید‬‫هنگام‬‫‌گ‬‫م‬‫تصمی‬‫یری‬: •‫در‬‫مورد‬‫افزایش‬‫حقوق‬‫و‬‫دستمزد‬ •‫نقل‬‫و‬‫انتقاالت‬ •‫ترفیع‬‫و‬‫اخراج‬‫به‬‫کار‬‫بیاید‬. ‫سیستم‬‫ارزیابی‬‫عملکرد‬PAS ‫برای‬‫‌که‬‫ن‬‫ای‬‫فرایند‬‫ارزیابی‬‫عملکرد‬‫مولد‬،‫باشد‬‫باید‬‫ش‬‫امل‬‫سه‬ ‫مرحله‬‫کلی‬‫زیر‬‫باشد‬: ‫ارزیابی‬‫و‬‫تحلیل‬،‫شغلی‬‫مصاحبه‬‫ارزیابی‬‫و‬‫جلسه‬‫پس‬‫از‬ ‫مصاحبه‬‫ارزیابی‬.
  3. 3. ‫تأثیر‌سیستم‌ارزیابی‌عملکرد‌کارکنان‌بر‌بهره‌وری‬‫کارکنان‬ ‫ارزیابی‬‫صحیح‬‫از‬‫عملکرد‬‫فردی‬‫در‬‫یک‬‫سازمان‬‫یا‬،‫شرکت‬‫منجر‬‫ب‬‫ه‬ ‫بهبود‬‫اثربخشی‬‫کلی‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫سه‬‫حوزه‬‫عملیاتی‬‫اصلی‬‫سیست‬‫‌های‬‫م‬ ‫ارزشیابی‬،‫عملکرد‬‫اداره‬،‫کننده‬‫اطالع‬‫دهنده‬‫و‬‫انگیزه‬‫دهنده‬‫هستن‬‫د‬.
  4. 4. ‫انواع‬‫سیستم‬‫ارزیابی‬‫عملکرد‬‫کارکنان‬ ‫مقیاس‬‫‌بندی‬‫ه‬‫رتب‬‫گرافیکی‬ ‫مقیاس‬‫‌بندی‬‫ه‬‫رتب‬‫گرافیکی‬GRS‫یک‬‫نوع‬ ‫سیستم‬‫ارزیابی‬‫عملکرد‬‫است‬.‫در‬‫این‬‫روش‬ ‫رفتارهایی‬‫که‬‫برای‬‫عملکرد‬‫موثر‬‫مهم‬،‫هستند‬ ‫لیست‬‫شده‬‫و‬‫هر‬‫کارمند‬‫بر‬‫اساس‬‫این‬‫‌ها‬‫ی‬‫ویژگ‬ ‫‌بندی‬‫ه‬‫رتب‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫این‬‫رتبه‬‫به‬‫کارفرمایان‬‫ک‬‫مک‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫تا‬‫رفتارهای‬‫انجام‬‫داده‬‫شده‬‫توسط‬‫کارک‬‫نان‬ ‫خود‬‫را‬‫کمی‬‫کنند‬.
  5. 5. ‫مقیاس‬‫‌بندی‬‫ه‬‫رتب‬‫رفتاری‬ ‫مقیاس‬‫‌بندی‬‫ه‬‫رتب‬‫مبتنی‬‫بر‬‫رفتار‬BARS،‫یک‬ ‫سیستم‬‫ارزیابی‬‫عملکرد‬‫است‬‫که‬‫با‬‫توجه‬‫به‬ ‫عملکرد‬‫و‬‫الگوهای‬‫رفتاری‬‫خاصی‬‫به‬‫کارکنان‬‫ا‬‫متیاز‬ ‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬.‫این‬‫سیستم‬‫طراحی‬‫شده‬‫است‬‫تا‬‫‌های‬‫ه‬‫داد‬ ‫کمی‬‫و‬‫کیفی‬‫را‬‫در‬‫فرایند‬‫ارزیابی‬‫کارکنان‬‫ت‬‫رکیب‬ ‫کند‬.‫اولین‬‫قدم‬‫این‬‫است‬‫که‬‫رفتارهای‬‫حیاتی‬‫ر‬‫ا‬ ‫بنویسید‬‫که‬‫عملکرد‬‫افراد‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫اعداد‬‫با‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫مقایسه‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫در‬‫این‬،‫روش‬‫رفتار‬‫واقعی‬ ‫کارکنان‬‫بر‬‫اساس‬‫رفتارهای‬‫مطلوب‬‫قضاوت‬ ‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬.
  6. 6. ‫مدیریت‬‫توسط‬‫هدف‬ ‫مدیریت‬‫توسط‬‫هدف‬MBO‫یک‬‫سیستم‬‫ارزیابی‬‫عملکر‬‫د‬ ‫است‬‫که‬‫برای‬‫رسیدن‬‫به‬‫اثربخشی‬،‫سازمانی‬‫از‬‫هدایت‬‫ر‬‫فتار‬ ‫هر‬‫کارمند‬‫به‬‫سمت‬‫مأموریت‬‫سازمان‬‫استفاده‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬.MBO ‫اغلب‬‫به‬‫جای‬‫ارزیابی‬‫عملکرد‬‫سنتی‬‫استفاده‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬. ‫فرآیند‬MBO‫شامل‬‫تنظیم‬،‫هدف‬‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬‫و‬‫ارزیابی‬ ‫است‬.‫تنظیم‬‫هدف‬‫از‬‫باال‬‫و‬‫با‬‫تعیین‬‫مأموریت‬‫سازمان‬‫و‬ ‫اهداف‬‫استراتژیک‬‫آغاز‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.‫فرایند‬‫تعیین‬‫اهداف‬‫پس‬‫از‬ ‫طی‬‫کردن‬‫سلسله‬‫مراتب‬‫سازمانی‬‫به‬‫کارکنان‬‫‌رسد‬‫ی‬‫م‬.‫ا‬‫هداف‬ ‫فرد‬‫باید‬‫به‬‫‌ای‬‫ه‬‫گون‬‫باشد‬‫که‬‫در‬‫صورت‬‫دستیابی‬‫به‬‫آ‬،‫‌ها‬‫ن‬‫به‬ ‫اهداف‬‫استراتژیک‬‫سازمان‬‫کمک‬‫کند‬.‫در‬‫اغلب‬،‫موارد‬‫اهداف‬ ‫فردی‬‫توسط‬‫کارکنان‬‫و‬‫ناظران‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫تعیین‬،‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬‫در‬ ‫همین‬‫زمان‬‫استانداردهای‬‫عملکردی‬‫خاصی‬‫تنظیم‬‫شده‬‫ک‬‫ه‬‫با‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫چگونگی‬‫حصول‬‫اهداف‬‫سنجیده‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.
  7. 7. ‫‌های‌زیر‌با‌ما‌در‌ارتباط‌باشید‬‫ه‬‫از‌را‬ ‫سایت‬: ‫شماره‌همراه‬‌:09028010697 ‫کانال‌تلگرام‬:https://t.me/behtime Behtime.ir ‫ارزیابی‌عملکرد‌کارکنان‌با‌بهتایم‬

×