SlideShare a Scribd company logo

Project management - behtime

قسمت تلاش موقت از تعریف پروژه «مجموعه‌ای از تلاش‌هاي موقت براي تحقق يك هدف و ايجاد يك محصول يا ارائه خدمتي مشخص» به این موضوع اشاره دارد که پروژه باید در مدت زمان محدودی انجام شود. علاوه بر این، هنگامی که صحبت از محدودیت‌های اصلی پروژه می‌شود، منظور زمان، هزینه و محدوده (Scope) است، که نیازمند توجه کامل در کلیه مراحل طول عمر پروژه، شامل مرحله برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و کنترل، قبل از بستن پروژه است. http://bit.ly/2Iq732U

1 of 8
Download to read offline
1
‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬‫پروژه‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬(‫زمان‬‫پروژه‬ ‫بندی‬)
‫پروژه‬ ‫تعریف‬ ‫از‬ ‫موقت‬ ‫تالش‬ ‫قسمت‬«‫مجموعه‬‫تالش‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫یك‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬ ‫موقت‬ ‫های‬
‫مشخص‬ ‫خدمتي‬ ‫ارائه‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫یك‬»‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫پروژه‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫اشاره‬
‫محدودیت‬ ‫از‬ ‫صحبت‬ ‫که‬ ‫هنگامي‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫شود‬ ‫انجام‬ ‫محدودی‬‫مي‬ ‫پروژه‬ ‫اصلي‬ ‫های‬‫منظور‬ ،‫شود‬
‫محدوده‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ،‫زمان‬(Scope)،‫پروژه‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫مراحل‬ ‫کلیه‬ ‫در‬ ‫کامل‬ ‫توجه‬ ‫نیازمند‬ ‫که‬ ،‫است‬
‫برنامه‬ ‫مرحله‬ ‫شامل‬‫قبل‬ ،‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ،‫اجرا‬ ،‫ریزی‬‫است‬ ‫پروژه‬ ‫بستن‬ ‫از‬.
‫(زمان‬ ‫پروژه‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫فرایند‬‫برنامه‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫طور‬ ‫به‬ )‫پروژه‬ ‫بندی‬‫مي‬ ‫اتفاق‬ ‫ریزی‬،‫افتد‬
‫تصمیم‬ ‫آغازین‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫رویدادهای‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫درباره‬ ‫اگرچه‬‫مي‬ ‫گیری‬‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ ،‫شود‬
‫وظایف‬ ‫از‬‫پروژه‬ ‫مدیر‬‫فعالیت‬ ‫که‬ ‫است‬‫برنامه‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫های‬‫ریزی‬‫نظر‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫کند‬
‫محدوده‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬‫برنامه‬ ‫بودجه‬ ‫ی‬‫برساند‬ ‫اتمام‬ ‫به‬ ،‫شده‬ ‫ریزی‬.
‫پروژه‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬
‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫هستند‬ ‫دخیل‬ ‫پروژه‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فرایندهایي‬:
1)‫فعالیت‬ ‫تعریف‬‫ها‬
2)‫فعالیت‬ ‫توالی‬ ‫تعیین‬‫ها‬
3)‫فعالیت‬ ‫منابع‬ ‫برآورد‬
4)‫فعالیت‬ ‫مدت‬ ‫طول‬ ‫برآورد‬
5)‫زمان‬ ‫تدوین‬‫بندی‬
2
1)‫فعالیت‬ ‫تعریف‬‫ها‬
‫فعالیت‬ ‫تعریف‬ ‫شامل‬ ‫فرایند‬ ‫این‬‫شود‬ ‫انجام‬ ‫پروژه‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫دستیابي‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایي‬.
‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ابزار‬‫اصلی‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫تعریف‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬‫ها‬:
‫تجزیه‬
‫در‬ ‫تجزیه‬‫پروژه‬ ‫مدیریت‬‫پروژه‬ ‫تقسیم‬ ‫معنای‬ ‫به‬‫بخش‬ ‫به‬‫مي‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کوچکتری‬ ‫های‬‫به‬ ‫توانند‬
‫کار‬ ‫شکست‬ ‫ساختار‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تکنیك‬ ‫یك‬ ‫این‬ .‫شوند‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫راحتي‬(WBS)‫و‬
‫فعالیت‬ ‫تعریف‬‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬‫شود‬.‫کار‬ ‫شکست‬ ‫ساختار‬‫فعالیتي‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫لیست‬ ‫چك‬ ‫یك‬
‫چك‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫انجام‬ ‫نهایي‬ ‫محصول‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬‫زمان‬ ‫برای‬ ‫مبنایي‬ ‫به‬ ‫لیست‬،‫پروژه‬ ‫بندی‬
‫بودجه‬ ‫و‬ ،‫منابع‬ ‫تخصیص‬‫مي‬ ‫تبدیل‬ ‫بندی‬‫شود‬.‫یك‬WBS‫ایجاد‬ ‫زیر‬ ‫روش‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یك‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
‫مي‬‫شود‬:‫مصاحبه‬ ،‫پرسشنامه‬.‫گروهي‬ ‫جلسات‬ ‫یا‬ ،‫تك‬ ‫به‬ ‫تك‬ ‫های‬
WBS‫مي‬ ‫تعریف‬ ‫منطقي‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫وظایف‬‫آن‬ ‫شبکه‬ ‫سپس‬ ‫کند؛‬‫م‬ ‫سازماندهي‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬‫ي‬.‫کند‬
‫در‬ ‫کاری‬ ‫وظیفه‬ ‫هر‬WBS‫تحلیل‬ ‫را‬ ‫وظیفه‬ ‫اجرای‬ ‫توالي‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫ظاهر‬ ‫هم‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫باید‬
‫مي‬‫این‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کند‬‫مي‬ ‫نشان‬ ‫نمودار‬ ‫یك‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫است‬ ‫موافق‬ ‫وظایف‬ ‫توالي‬ ‫با‬ ‫تیم‬ ‫که‬‫دهد‬.
‫فعالیت‬ ‫بین‬ ‫روابط‬ ‫بصری‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هدف‬‫را‬ ‫کاری‬ ‫های‬‫دهد‬ ‫نمایش‬.
‫برنامه‬‫غلطان‬ ‫موج‬ ‫ریزی‬(Rolling wave planning)
‫برنامه‬ ‫تکنیك‬‫شونده‬ ‫تکرار‬ ‫ریزی‬‫تفصیل‬ ‫به‬ ‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫انجام‬ ‫زودی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کارهایي‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬
‫برنامه‬ ‫کالنتر‬ ‫سطحي‬ ‫در‬ ‫دورتر‬ ‫کارهای‬ ‫و‬‫مي‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ .‫شوند‬‫که‬ ‫است‬ ‫تکنیکي‬ ‫غلطان‬ ‫موج‬ ‫ریزی‬
‫مي‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫شما‬‫سازد‬‫برنامه‬ ‫آن‬ ‫اجرای‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پروژه‬‫تا‬ ‫تکنیك‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫ریزی‬
‫برنامه‬ ،‫دارید‬ ‫دید‬ ‫که‬ ‫زماني‬‫مي‬ ‫ریزی‬‫پیاده‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫کنید‬‫برنامه‬ ‫دوباره‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫سازی‬‫مي‬ ‫ریزی‬.‫کنید‬
‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫هنگامي‬ ً‫ال‬‫معمو‬‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫روشني‬ ‫دید‬ ‫که‬ ‫شود‬‫ماه‬ ‫های‬.‫دارید‬ ‫پروژه‬ ‫اول‬ ‫های‬
‫الگوه‬‫ا‬
‫کارشناسی‬ ‫قضاوت‬
3
2)‫فعالیت‬ ‫توالی‬ ‫تعیین‬‫پروژه‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫ها‬
‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ابزار‬‫فعالیت‬ ‫توالی‬ )‫(شناسایی‬ ‫فرآیند‬ ‫برای‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫های‬‫ها‬:
‫وابستگی‬ ‫تعیین‬
‫فعالیت‬ ‫وابستگي‬‫پیاده‬ ‫مسیر‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫ها‬‫مي‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫مرحله‬ ‫طي‬ ‫در‬ ‫سازی‬‫و‬ ،‫کند‬
‫وابستگي‬ ‫نوع‬ ‫چهار‬ ‫شامل‬‫است‬ ‫منطقي‬ ‫رابطه‬ ‫یا‬:
-‫شروع‬ ‫به‬ ‫پایان‬(FS)
-‫پایان‬ ‫به‬ ‫پایان‬(FF)
-‫شروع‬ ‫به‬ ‫شروع‬(SS)
-‫پایان‬ ‫به‬ ‫شروع‬(SF)
‫تاخر‬ ‫و‬ ‫تقدم‬ ‫اعمال‬
‫تقدم‬(Lead)‫رابطه‬ ‫به‬‫متاخر‬ ‫فعالیت‬ ،‫آن‬ ‫موجب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫اشاره‬ ‫ای‬(Successor activity)
‫پیش‬ ‫فعالیت‬ ‫شدن‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫نیاز‬(Predecessor activity)‫مي‬ ‫شروع‬‫که‬ ‫حالي‬ ‫در‬ .‫شود‬
‫تاخر‬(Lag)‫ا‬‫رابطه‬ ‫به‬ ‫شاره‬‫نمي‬ ‫متاخر‬ ‫فعالیت‬ ‫آن‬ ‫موجب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫ای‬‫پایان‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫درست‬ ‫تواند‬
‫فعالیت‬‫شود‬ ‫شروع‬ ‫نیازش‬ ‫پیش‬.
4
3)‫پروژه‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫فعالیت‬ ‫منابع‬ ‫برآورد‬
،‫مواد‬ ‫مقادیر‬ ‫و‬ ‫نوع‬ ‫برآورد‬ ‫برای‬ ‫فرایندی‬‫فعالیت‬ ‫هر‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫لوازم‬ ‫یا‬ ،‫تجهیزات‬ ،‫افراد‬
‫دارد‬ ‫هزینه‬ ‫برآورد‬ ‫فرآیند‬ ‫با‬ ‫نزدیکي‬ ‫رابطه‬ ‫فعالیت‬ ‫منابع‬ ‫برآورد‬ ‫فرآیند‬ .‫است‬.
‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ابزار‬‫فعالیت‬ ‫منابع‬ ‫برآورد‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫های‬:
‫کارشناسی‬ ‫قضاوت‬
‫جایگزین‬ ‫تحلیل‬‫ها‬(Alternatives Analysis)
‫که‬ ‫کسي‬‫مي‬‫زمان‬ ‫خواهد‬‫زمان‬ ‫یك‬ ‫به‬ ‫دستیابي‬ ‫برای‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫بندی‬‫با‬ ‫معقول‬ ‫بندی‬
‫مي‬ ‫مشورت‬ ‫کارشناسان‬‫جا‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫کند‬‫به‬‫جایگزین‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫کنند‬ ‫جا‬.‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫کاری‬ ‫های‬
‫بسپارند‬ ‫پیمانکار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫بخشي‬ ‫که‬ ‫برسند‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مثال‬.
‫داده‬‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫تخمینی‬ ‫های‬(Published estimating data)
‫داده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫کتاب‬ ‫مانند‬ ‫منابعي‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫های‬‫مي‬ ‫تیم‬ ،‫صنعتي‬ ‫مجالت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫از‬ ‫تواند‬
‫داده‬‫جمع‬ ‫های‬‫ساختماني‬ ‫پروژه‬ ‫یك‬ ‫در‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫برآوردهای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫آوری‬
‫را‬ ‫اطالعاتي‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مهندسي‬ ‫یا‬ ‫معماری‬ ‫مرجع‬ ‫یك‬‫این‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫خاص‬ ‫موادی‬ ‫از‬ ‫مقدار‬ ‫چه‬ ‫که‬
‫دهد‬ ‫ارائه‬ ،‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ساختمان‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬.
‫باال‬ ‫به‬ ‫پایین‬ ‫برآورد‬(Bottom-Up Estimate)
‫دقیق‬ ‫از‬ ‫یکي‬ ،‫روش‬ ‫این‬‫سیستم‬ ‫ترین‬‫مي‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫برآورد‬ ‫های‬‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫مواقعي‬ ‫و‬ ‫آید‬‫که‬ ‫شود‬
‫نمي‬‫درجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫فعالیت‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫توان‬‫کار‬ ‫شکست‬ ‫ساختار‬ ‫طبق‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫زد‬ ‫حدس‬ ‫مناسبي‬
‫بخش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫وظایف‬‫کوچك‬ ‫های‬‫مي‬ ‫تقسیم‬ ‫تر‬‫زیر‬ ‫از‬ ‫هرکدام‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫زمان‬ ‫سپس‬ ‫کنند‬
‫مجموعه‬‫مي‬ ‫تخمین‬ ‫را‬ ‫ها‬‫برآورد‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫کل‬ ‫زمان‬ ،‫مفروضات‬ ‫سایر‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ،‫پایان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫زنید‬
‫مي‬‫کنند‬.
‫نرم‬‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫افزار‬
5
4)‫پروژه‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫فعالیت‬ ‫مدت‬ ‫طول‬ ‫برآورد‬
‫دوره‬ ‫تقریب‬ ‫برای‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫نیازهای‬ ‫برآورد‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫فرآیندی‬‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫زماني‬ ‫های‬
‫دارد‬ ‫فعالیت‬.
‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ابزار‬‫مورد‬ ‫های‬‫استفاده‬:
‫کارشناسی‬ ‫قضاوت‬
‫مي‬ ‫انجام‬ ‫تاریخي‬ ‫اطالعات‬ ‫با‬ ،‫کارشناسي‬ ‫قضاوت‬‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫هم‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ .‫شود‬
‫پروژه‬ ‫تجربه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فعالیت‬ ‫یك‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫حداکثر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پروژه‬‫بزنند‬ ‫تخمین‬ ،‫پیشین‬ ‫مشابه‬ ‫های‬.
‫مقایسه‬ ‫برآورد‬‫ای‬
‫یك‬ ‫واقعي‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫معنای‬ ‫به‬‫مدت‬ ‫برآورد‬ ‫برای‬ ‫مبنایي‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫پیشین‬ ‫و‬ ‫مشابه‬ ‫فعالیت‬
‫است‬ ‫آینده‬ ‫فعالیت‬ ‫زمان‬.
‫نقطه‬ ‫سه‬ ‫برآورد‬‫ای‬
‫مي‬ ‫را‬ ‫فعالیت‬ ‫یك‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫برآورد‬ ‫دقت‬‫بهبود‬ ‫اصلي‬ ‫برآورد‬ ‫در‬ ‫ریسك‬ ‫مقدار‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫توان‬
،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اطمینان‬ ‫عدم‬ ‫خاص‬ ‫فعالیت‬ ‫یك‬ ‫برآورد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زماني‬ .‫بخشید‬‫مدت‬ ‫تخمین‬‫یك‬ ‫زمان‬
‫مي‬ ‫فعالیت‬‫خوش‬ ‫شده‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫سه‬ ‫میانگین‬ ‫حاصل‬ ‫تواند‬‫محتمل‬ ‫و‬ ،‫بدبینانه‬ ،‫بینانه‬
‫باشد‬.
6
5)‫زمان‬ ‫تدوین‬‫پروژه‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫بندی‬
‫محدودیت‬ ‫و‬ ،‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬ ،‫زمان‬ ‫مدت‬ ،‫فعالیت‬ ‫توالي‬‫زمان‬ ‫های‬‫برای‬ ‫را‬ ‫بندی‬‫ایجاد‬‫زمان‬‫پروژه‬ ‫بندی‬‫تحلیل‬
‫کنید‬.
‫و‬ ‫ابزار‬‫تکنیک‬‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫های‬:
‫زمان‬ ‫شبکه‬ ‫تحلیل‬‫بندی‬Schedule Network Analysis
‫فعالیت‬ :‫از‬ ‫است‬ ‫گرافیکي‬ ‫نمایش‬ ‫یك‬‫مي‬ ‫طول‬ ‫که‬ ‫زماني‬ ،‫پروژه‬ ‫های‬‫آن‬ ‫تا‬ ‫کشد‬‫و‬ ،‫شوند‬ ‫تکمیل‬ ‫ها‬
‫معموال‬ .‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫توالي‬ ‫و‬ ‫ترتیب‬‫نرم‬‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫افزار‬‫تحلیل‬ ‫این‬ ‫برای‬‫ها‬
‫مي‬ ‫استفاده‬‫شود‬.
‫بحرانی‬ ‫مسیر‬ ‫روش‬Critical path method
‫تمام‬ ‫بررسي‬ ‫معني‬ ‫به‬‫فعالیت‬‫است‬ ‫هایي‬‫که‬‫باید‬‫تکمیل‬‫شوند‬‫و‬‫در‬‫نهایت‬‫محاسبه‬‫بهترین‬‫خط‬‫یا‬
‫مسیر‬‫بحراني‬‫به‬‫گونه‬‫ای‬‫که‬‫پروژه‬‫در‬‫حداقل‬‫زمان‬‫ممکن‬‫کامل‬‫شود‬.
‫زنجیره‬ ‫روش‬‫بحرانی‬Critical chain method
‫سطح‬‫منابع‬ ‫بندی‬Resource leveling
‫سناریوی‬ ‫تحلیل‬‫می‬ ‫چه‬‫اگر‬ ‫شود‬What-if scenario analysis
‫تاخر‬ ‫و‬ ‫تقدم‬ ‫اعمال‬Applying leads and lags
‫فشرده‬‫زمان‬ ‫سازی‬‫بندی‬Schedule compression
‫مي‬ ‫کمك‬ ‫ابزار‬ ‫این‬‫دادن‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫کل‬ ‫طول‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫زمان‬‫هایي‬
‫کنید‬ ‫کوتاه‬ ،‫خاص‬.

Recommended

Project control
Project controlProject control
Project controlHamid AJ
 
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...Muhibullah Aman
 
مدیریت زمان پروژه با بهتایم
مدیریت زمان پروژه با بهتایممدیریت زمان پروژه با بهتایم
مدیریت زمان پروژه با بهتایمReihan Rabiei
 
Project-Management-Training.pdf
Project-Management-Training.pdfProject-Management-Training.pdf
Project-Management-Training.pdfAhmad Jafari
 
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)Neda Ansari
 

More Related Content

Similar to Project management - behtime

Time-Cost Trade off (Project Management)
Time-Cost Trade off (Project Management)Time-Cost Trade off (Project Management)
Time-Cost Trade off (Project Management)S. Ali Hasheminejad
 
Software methodologies, Chapter 29, Kaizen
Software methodologies, Chapter 29, KaizenSoftware methodologies, Chapter 29, Kaizen
Software methodologies, Chapter 29, KaizenMohammad Kadkhodaei
 
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریعباس بني اسدي مقدم
 
Integrated Value Engineering and Risk Management In Projects
Integrated Value Engineering and Risk Management In ProjectsIntegrated Value Engineering and Risk Management In Projects
Integrated Value Engineering and Risk Management In ProjectsAlireza Chalekaee
 
Change Management Procedure (Base File)
Change Management Procedure (Base File)Change Management Procedure (Base File)
Change Management Procedure (Base File)Damoon Nozari
 
Tour guide - behtime
Tour guide - behtimeTour guide - behtime
Tour guide - behtimeReihan Rabiei
 
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...Integrating risk management and earned value management processes in projecti...
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...Mohammad Birjandy,PMP
 
Equipment and human resource management in construction project
Equipment and human resource management in construction projectEquipment and human resource management in construction project
Equipment and human resource management in construction projectBabak Farahmand Shad
 
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهYashar Gorgani
 
مقدمه ای بر چهارچوب اسکرام
مقدمه ای بر چهارچوب اسکراممقدمه ای بر چهارچوب اسکرام
مقدمه ای بر چهارچوب اسکرامAdnan Ebrahimi
 
RUP (Rational Unified Process)
RUP (Rational Unified Process)RUP (Rational Unified Process)
RUP (Rational Unified Process)Javad Pourhosaini
 
چرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPM
چرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPMچرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPM
چرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPMFarzane Yazdi
 
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانعوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانAmir Mahjoorian
 
Risk management in construction projects a knowlege _ based approach
Risk management in construction projects a knowlege _ based approachRisk management in construction projects a knowlege _ based approach
Risk management in construction projects a knowlege _ based approachAlireza Chalekaee
 
Software Requirements Analysis - course overview
Software Requirements Analysis - course overviewSoftware Requirements Analysis - course overview
Software Requirements Analysis - course overviewsoftwareacademy
 
2- Agile BABOK - Ali Razi
2- Agile BABOK - Ali Razi2- Agile BABOK - Ali Razi
2- Agile BABOK - Ali RaziAli Moghadam
 

Similar to Project management - behtime (20)

Time-Cost Trade off (Project Management)
Time-Cost Trade off (Project Management)Time-Cost Trade off (Project Management)
Time-Cost Trade off (Project Management)
 
Software methodologies, Chapter 29, Kaizen
Software methodologies, Chapter 29, KaizenSoftware methodologies, Chapter 29, Kaizen
Software methodologies, Chapter 29, Kaizen
 
Managing life's projects
Managing life's projectsManaging life's projects
Managing life's projects
 
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
 
Managing life's projects fa
Managing life's projects faManaging life's projects fa
Managing life's projects fa
 
Earned value management
Earned value managementEarned value management
Earned value management
 
Integrated Value Engineering and Risk Management In Projects
Integrated Value Engineering and Risk Management In ProjectsIntegrated Value Engineering and Risk Management In Projects
Integrated Value Engineering and Risk Management In Projects
 
Change Management Procedure (Base File)
Change Management Procedure (Base File)Change Management Procedure (Base File)
Change Management Procedure (Base File)
 
Tour guide - behtime
Tour guide - behtimeTour guide - behtime
Tour guide - behtime
 
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...Integrating risk management and earned value management processes in projecti...
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...
 
Equipment and human resource management in construction project
Equipment and human resource management in construction projectEquipment and human resource management in construction project
Equipment and human resource management in construction project
 
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
 
برنامه ریزی
برنامه ریزیبرنامه ریزی
برنامه ریزی
 
مقدمه ای بر چهارچوب اسکرام
مقدمه ای بر چهارچوب اسکراممقدمه ای بر چهارچوب اسکرام
مقدمه ای بر چهارچوب اسکرام
 
RUP (Rational Unified Process)
RUP (Rational Unified Process)RUP (Rational Unified Process)
RUP (Rational Unified Process)
 
چرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPM
چرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPMچرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPM
چرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPM
 
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانعوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
 
Risk management in construction projects a knowlege _ based approach
Risk management in construction projects a knowlege _ based approachRisk management in construction projects a knowlege _ based approach
Risk management in construction projects a knowlege _ based approach
 
Software Requirements Analysis - course overview
Software Requirements Analysis - course overviewSoftware Requirements Analysis - course overview
Software Requirements Analysis - course overview
 
2- Agile BABOK - Ali Razi
2- Agile BABOK - Ali Razi2- Agile BABOK - Ali Razi
2- Agile BABOK - Ali Razi
 

More from Reihan Rabiei

بهترین جایگزین ترلو Trello.pdf
بهترین جایگزین ترلو Trello.pdfبهترین جایگزین ترلو Trello.pdf
بهترین جایگزین ترلو Trello.pdfReihan Rabiei
 
امکانات بهتایم.pdf
امکانات بهتایم.pdfامکانات بهتایم.pdf
امکانات بهتایم.pdfReihan Rabiei
 
معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاین
معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاینمعرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاین
معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاینReihan Rabiei
 
بهتایم جایگزین ترلو و اسلک
بهتایم جایگزین ترلو و اسلکبهتایم جایگزین ترلو و اسلک
بهتایم جایگزین ترلو و اسلکReihan Rabiei
 
اشتباهات مدیریت پروژه
اشتباهات مدیریت پروژهاشتباهات مدیریت پروژه
اشتباهات مدیریت پروژهReihan Rabiei
 
سبک های مختلف مدیریت تیم
سبک های مختلف مدیریت تیمسبک های مختلف مدیریت تیم
سبک های مختلف مدیریت تیمReihan Rabiei
 
دورکاری با بهتایم
دورکاری با بهتایمدورکاری با بهتایم
دورکاری با بهتایمReihan Rabiei
 
مدیریت زمان با بهتایم
مدیریت زمان با بهتایم مدیریت زمان با بهتایم
مدیریت زمان با بهتایم Reihan Rabiei
 
افزایش بهره وری با بهتایم
افزایش بهره وری با بهتایمافزایش بهره وری با بهتایم
افزایش بهره وری با بهتایمReihan Rabiei
 
ارزیابی عملکرد کارکنان با بهتایم
ارزیابی عملکرد کارکنان با بهتایمارزیابی عملکرد کارکنان با بهتایم
ارزیابی عملکرد کارکنان با بهتایمReihan Rabiei
 
مدیریت پروژه با بهتایم
مدیریت پروژه با بهتایممدیریت پروژه با بهتایم
مدیریت پروژه با بهتایمReihan Rabiei
 
مدیریت زمان پروژه با بهتایم
مدیریت زمان پروژه با بهتایممدیریت زمان پروژه با بهتایم
مدیریت زمان پروژه با بهتایمReihan Rabiei
 
مدیریت زمان با بهتایم
مدیریت زمان با بهتایممدیریت زمان با بهتایم
مدیریت زمان با بهتایمReihan Rabiei
 
کتابچه راهنمای مدیریت زمان
کتابچه راهنمای مدیریت زمانکتابچه راهنمای مدیریت زمان
کتابچه راهنمای مدیریت زمانReihan Rabiei
 
مدیریت زمان
مدیریت زمانمدیریت زمان
مدیریت زمانReihan Rabiei
 
مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانیمدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانیReihan Rabiei
 
مدیریت منابع انسانی و تکنولوژی
مدیریت منابع انسانی و تکنولوژیمدیریت منابع انسانی و تکنولوژی
مدیریت منابع انسانی و تکنولوژیReihan Rabiei
 
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمانافزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمانReihan Rabiei
 
ارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنانارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنانReihan Rabiei
 

More from Reihan Rabiei (20)

بهترین جایگزین ترلو Trello.pdf
بهترین جایگزین ترلو Trello.pdfبهترین جایگزین ترلو Trello.pdf
بهترین جایگزین ترلو Trello.pdf
 
امکانات بهتایم.pdf
امکانات بهتایم.pdfامکانات بهتایم.pdf
امکانات بهتایم.pdf
 
معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاین
معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاینمعرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاین
معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاین
 
بهتایم جایگزین ترلو و اسلک
بهتایم جایگزین ترلو و اسلکبهتایم جایگزین ترلو و اسلک
بهتایم جایگزین ترلو و اسلک
 
اشتباهات مدیریت پروژه
اشتباهات مدیریت پروژهاشتباهات مدیریت پروژه
اشتباهات مدیریت پروژه
 
سبک های مختلف مدیریت تیم
سبک های مختلف مدیریت تیمسبک های مختلف مدیریت تیم
سبک های مختلف مدیریت تیم
 
اسکرام
اسکراماسکرام
اسکرام
 
دورکاری با بهتایم
دورکاری با بهتایمدورکاری با بهتایم
دورکاری با بهتایم
 
مدیریت زمان با بهتایم
مدیریت زمان با بهتایم مدیریت زمان با بهتایم
مدیریت زمان با بهتایم
 
افزایش بهره وری با بهتایم
افزایش بهره وری با بهتایمافزایش بهره وری با بهتایم
افزایش بهره وری با بهتایم
 
ارزیابی عملکرد کارکنان با بهتایم
ارزیابی عملکرد کارکنان با بهتایمارزیابی عملکرد کارکنان با بهتایم
ارزیابی عملکرد کارکنان با بهتایم
 
مدیریت پروژه با بهتایم
مدیریت پروژه با بهتایممدیریت پروژه با بهتایم
مدیریت پروژه با بهتایم
 
مدیریت زمان پروژه با بهتایم
مدیریت زمان پروژه با بهتایممدیریت زمان پروژه با بهتایم
مدیریت زمان پروژه با بهتایم
 
مدیریت زمان با بهتایم
مدیریت زمان با بهتایممدیریت زمان با بهتایم
مدیریت زمان با بهتایم
 
کتابچه راهنمای مدیریت زمان
کتابچه راهنمای مدیریت زمانکتابچه راهنمای مدیریت زمان
کتابچه راهنمای مدیریت زمان
 
مدیریت زمان
مدیریت زمانمدیریت زمان
مدیریت زمان
 
مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانیمدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی
 
مدیریت منابع انسانی و تکنولوژی
مدیریت منابع انسانی و تکنولوژیمدیریت منابع انسانی و تکنولوژی
مدیریت منابع انسانی و تکنولوژی
 
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمانافزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان
 
ارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنانارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنان
 

Project management - behtime

  • 1. 1 ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬‫پروژه‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬(‫زمان‬‫پروژه‬ ‫بندی‬) ‫پروژه‬ ‫تعریف‬ ‫از‬ ‫موقت‬ ‫تالش‬ ‫قسمت‬«‫مجموعه‬‫تالش‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫یك‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬ ‫موقت‬ ‫های‬ ‫مشخص‬ ‫خدمتي‬ ‫ارائه‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫یك‬»‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫پروژه‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫اشاره‬ ‫محدودیت‬ ‫از‬ ‫صحبت‬ ‫که‬ ‫هنگامي‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫شود‬ ‫انجام‬ ‫محدودی‬‫مي‬ ‫پروژه‬ ‫اصلي‬ ‫های‬‫منظور‬ ،‫شود‬ ‫محدوده‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ،‫زمان‬(Scope)،‫پروژه‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫مراحل‬ ‫کلیه‬ ‫در‬ ‫کامل‬ ‫توجه‬ ‫نیازمند‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫برنامه‬ ‫مرحله‬ ‫شامل‬‫قبل‬ ،‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ،‫اجرا‬ ،‫ریزی‬‫است‬ ‫پروژه‬ ‫بستن‬ ‫از‬. ‫(زمان‬ ‫پروژه‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫فرایند‬‫برنامه‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫طور‬ ‫به‬ )‫پروژه‬ ‫بندی‬‫مي‬ ‫اتفاق‬ ‫ریزی‬،‫افتد‬ ‫تصمیم‬ ‫آغازین‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫رویدادهای‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫درباره‬ ‫اگرچه‬‫مي‬ ‫گیری‬‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ ،‫شود‬ ‫وظایف‬ ‫از‬‫پروژه‬ ‫مدیر‬‫فعالیت‬ ‫که‬ ‫است‬‫برنامه‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫های‬‫ریزی‬‫نظر‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫محدوده‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬‫برنامه‬ ‫بودجه‬ ‫ی‬‫برساند‬ ‫اتمام‬ ‫به‬ ،‫شده‬ ‫ریزی‬. ‫پروژه‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫هستند‬ ‫دخیل‬ ‫پروژه‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فرایندهایي‬: 1)‫فعالیت‬ ‫تعریف‬‫ها‬ 2)‫فعالیت‬ ‫توالی‬ ‫تعیین‬‫ها‬ 3)‫فعالیت‬ ‫منابع‬ ‫برآورد‬ 4)‫فعالیت‬ ‫مدت‬ ‫طول‬ ‫برآورد‬ 5)‫زمان‬ ‫تدوین‬‫بندی‬
  • 2. 2 1)‫فعالیت‬ ‫تعریف‬‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫تعریف‬ ‫شامل‬ ‫فرایند‬ ‫این‬‫شود‬ ‫انجام‬ ‫پروژه‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫دستیابي‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایي‬. ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ابزار‬‫اصلی‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫تعریف‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬‫ها‬: ‫تجزیه‬ ‫در‬ ‫تجزیه‬‫پروژه‬ ‫مدیریت‬‫پروژه‬ ‫تقسیم‬ ‫معنای‬ ‫به‬‫بخش‬ ‫به‬‫مي‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کوچکتری‬ ‫های‬‫به‬ ‫توانند‬ ‫کار‬ ‫شکست‬ ‫ساختار‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تکنیك‬ ‫یك‬ ‫این‬ .‫شوند‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫راحتي‬(WBS)‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫تعریف‬‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬‫شود‬.‫کار‬ ‫شکست‬ ‫ساختار‬‫فعالیتي‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫لیست‬ ‫چك‬ ‫یك‬ ‫چك‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫انجام‬ ‫نهایي‬ ‫محصول‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬‫زمان‬ ‫برای‬ ‫مبنایي‬ ‫به‬ ‫لیست‬،‫پروژه‬ ‫بندی‬ ‫بودجه‬ ‫و‬ ،‫منابع‬ ‫تخصیص‬‫مي‬ ‫تبدیل‬ ‫بندی‬‫شود‬.‫یك‬WBS‫ایجاد‬ ‫زیر‬ ‫روش‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یك‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مي‬‫شود‬:‫مصاحبه‬ ،‫پرسشنامه‬.‫گروهي‬ ‫جلسات‬ ‫یا‬ ،‫تك‬ ‫به‬ ‫تك‬ ‫های‬ WBS‫مي‬ ‫تعریف‬ ‫منطقي‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫وظایف‬‫آن‬ ‫شبکه‬ ‫سپس‬ ‫کند؛‬‫م‬ ‫سازماندهي‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬‫ي‬.‫کند‬ ‫در‬ ‫کاری‬ ‫وظیفه‬ ‫هر‬WBS‫تحلیل‬ ‫را‬ ‫وظیفه‬ ‫اجرای‬ ‫توالي‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫ظاهر‬ ‫هم‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫مي‬‫این‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کند‬‫مي‬ ‫نشان‬ ‫نمودار‬ ‫یك‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫است‬ ‫موافق‬ ‫وظایف‬ ‫توالي‬ ‫با‬ ‫تیم‬ ‫که‬‫دهد‬. ‫فعالیت‬ ‫بین‬ ‫روابط‬ ‫بصری‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هدف‬‫را‬ ‫کاری‬ ‫های‬‫دهد‬ ‫نمایش‬. ‫برنامه‬‫غلطان‬ ‫موج‬ ‫ریزی‬(Rolling wave planning) ‫برنامه‬ ‫تکنیك‬‫شونده‬ ‫تکرار‬ ‫ریزی‬‫تفصیل‬ ‫به‬ ‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫انجام‬ ‫زودی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کارهایي‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫کالنتر‬ ‫سطحي‬ ‫در‬ ‫دورتر‬ ‫کارهای‬ ‫و‬‫مي‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ .‫شوند‬‫که‬ ‫است‬ ‫تکنیکي‬ ‫غلطان‬ ‫موج‬ ‫ریزی‬ ‫مي‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫شما‬‫سازد‬‫برنامه‬ ‫آن‬ ‫اجرای‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پروژه‬‫تا‬ ‫تکنیك‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ،‫دارید‬ ‫دید‬ ‫که‬ ‫زماني‬‫مي‬ ‫ریزی‬‫پیاده‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫کنید‬‫برنامه‬ ‫دوباره‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫سازی‬‫مي‬ ‫ریزی‬.‫کنید‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫هنگامي‬ ً‫ال‬‫معمو‬‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫روشني‬ ‫دید‬ ‫که‬ ‫شود‬‫ماه‬ ‫های‬.‫دارید‬ ‫پروژه‬ ‫اول‬ ‫های‬ ‫الگوه‬‫ا‬ ‫کارشناسی‬ ‫قضاوت‬
  • 3. 3 2)‫فعالیت‬ ‫توالی‬ ‫تعیین‬‫پروژه‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ابزار‬‫فعالیت‬ ‫توالی‬ )‫(شناسایی‬ ‫فرآیند‬ ‫برای‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫های‬‫ها‬: ‫وابستگی‬ ‫تعیین‬ ‫فعالیت‬ ‫وابستگي‬‫پیاده‬ ‫مسیر‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫ها‬‫مي‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫مرحله‬ ‫طي‬ ‫در‬ ‫سازی‬‫و‬ ،‫کند‬ ‫وابستگي‬ ‫نوع‬ ‫چهار‬ ‫شامل‬‫است‬ ‫منطقي‬ ‫رابطه‬ ‫یا‬: -‫شروع‬ ‫به‬ ‫پایان‬(FS) -‫پایان‬ ‫به‬ ‫پایان‬(FF) -‫شروع‬ ‫به‬ ‫شروع‬(SS) -‫پایان‬ ‫به‬ ‫شروع‬(SF) ‫تاخر‬ ‫و‬ ‫تقدم‬ ‫اعمال‬ ‫تقدم‬(Lead)‫رابطه‬ ‫به‬‫متاخر‬ ‫فعالیت‬ ،‫آن‬ ‫موجب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫اشاره‬ ‫ای‬(Successor activity) ‫پیش‬ ‫فعالیت‬ ‫شدن‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫نیاز‬(Predecessor activity)‫مي‬ ‫شروع‬‫که‬ ‫حالي‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫تاخر‬(Lag)‫ا‬‫رابطه‬ ‫به‬ ‫شاره‬‫نمي‬ ‫متاخر‬ ‫فعالیت‬ ‫آن‬ ‫موجب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫ای‬‫پایان‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫درست‬ ‫تواند‬ ‫فعالیت‬‫شود‬ ‫شروع‬ ‫نیازش‬ ‫پیش‬.
  • 4. 4 3)‫پروژه‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫فعالیت‬ ‫منابع‬ ‫برآورد‬ ،‫مواد‬ ‫مقادیر‬ ‫و‬ ‫نوع‬ ‫برآورد‬ ‫برای‬ ‫فرایندی‬‫فعالیت‬ ‫هر‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫لوازم‬ ‫یا‬ ،‫تجهیزات‬ ،‫افراد‬ ‫دارد‬ ‫هزینه‬ ‫برآورد‬ ‫فرآیند‬ ‫با‬ ‫نزدیکي‬ ‫رابطه‬ ‫فعالیت‬ ‫منابع‬ ‫برآورد‬ ‫فرآیند‬ .‫است‬. ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ابزار‬‫فعالیت‬ ‫منابع‬ ‫برآورد‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫های‬: ‫کارشناسی‬ ‫قضاوت‬ ‫جایگزین‬ ‫تحلیل‬‫ها‬(Alternatives Analysis) ‫که‬ ‫کسي‬‫مي‬‫زمان‬ ‫خواهد‬‫زمان‬ ‫یك‬ ‫به‬ ‫دستیابي‬ ‫برای‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫بندی‬‫با‬ ‫معقول‬ ‫بندی‬ ‫مي‬ ‫مشورت‬ ‫کارشناسان‬‫جا‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫کند‬‫به‬‫جایگزین‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫کنند‬ ‫جا‬.‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫بسپارند‬ ‫پیمانکار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫بخشي‬ ‫که‬ ‫برسند‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مثال‬. ‫داده‬‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫تخمینی‬ ‫های‬(Published estimating data) ‫داده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫کتاب‬ ‫مانند‬ ‫منابعي‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫های‬‫مي‬ ‫تیم‬ ،‫صنعتي‬ ‫مجالت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫از‬ ‫تواند‬ ‫داده‬‫جمع‬ ‫های‬‫ساختماني‬ ‫پروژه‬ ‫یك‬ ‫در‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫برآوردهای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫آوری‬ ‫را‬ ‫اطالعاتي‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مهندسي‬ ‫یا‬ ‫معماری‬ ‫مرجع‬ ‫یك‬‫این‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫خاص‬ ‫موادی‬ ‫از‬ ‫مقدار‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫ارائه‬ ،‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ساختمان‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬. ‫باال‬ ‫به‬ ‫پایین‬ ‫برآورد‬(Bottom-Up Estimate) ‫دقیق‬ ‫از‬ ‫یکي‬ ،‫روش‬ ‫این‬‫سیستم‬ ‫ترین‬‫مي‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫برآورد‬ ‫های‬‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫مواقعي‬ ‫و‬ ‫آید‬‫که‬ ‫شود‬ ‫نمي‬‫درجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫فعالیت‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫توان‬‫کار‬ ‫شکست‬ ‫ساختار‬ ‫طبق‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫زد‬ ‫حدس‬ ‫مناسبي‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫وظایف‬‫کوچك‬ ‫های‬‫مي‬ ‫تقسیم‬ ‫تر‬‫زیر‬ ‫از‬ ‫هرکدام‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫زمان‬ ‫سپس‬ ‫کنند‬ ‫مجموعه‬‫مي‬ ‫تخمین‬ ‫را‬ ‫ها‬‫برآورد‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫کل‬ ‫زمان‬ ،‫مفروضات‬ ‫سایر‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ،‫پایان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫زنید‬ ‫مي‬‫کنند‬. ‫نرم‬‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫افزار‬
  • 5. 5 4)‫پروژه‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫فعالیت‬ ‫مدت‬ ‫طول‬ ‫برآورد‬ ‫دوره‬ ‫تقریب‬ ‫برای‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫نیازهای‬ ‫برآورد‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫فرآیندی‬‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫زماني‬ ‫های‬ ‫دارد‬ ‫فعالیت‬. ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ابزار‬‫مورد‬ ‫های‬‫استفاده‬: ‫کارشناسی‬ ‫قضاوت‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫تاریخي‬ ‫اطالعات‬ ‫با‬ ،‫کارشناسي‬ ‫قضاوت‬‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫هم‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ .‫شود‬ ‫پروژه‬ ‫تجربه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فعالیت‬ ‫یك‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫حداکثر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پروژه‬‫بزنند‬ ‫تخمین‬ ،‫پیشین‬ ‫مشابه‬ ‫های‬. ‫مقایسه‬ ‫برآورد‬‫ای‬ ‫یك‬ ‫واقعي‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫معنای‬ ‫به‬‫مدت‬ ‫برآورد‬ ‫برای‬ ‫مبنایي‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫پیشین‬ ‫و‬ ‫مشابه‬ ‫فعالیت‬ ‫است‬ ‫آینده‬ ‫فعالیت‬ ‫زمان‬. ‫نقطه‬ ‫سه‬ ‫برآورد‬‫ای‬ ‫مي‬ ‫را‬ ‫فعالیت‬ ‫یك‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫برآورد‬ ‫دقت‬‫بهبود‬ ‫اصلي‬ ‫برآورد‬ ‫در‬ ‫ریسك‬ ‫مقدار‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫توان‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اطمینان‬ ‫عدم‬ ‫خاص‬ ‫فعالیت‬ ‫یك‬ ‫برآورد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زماني‬ .‫بخشید‬‫مدت‬ ‫تخمین‬‫یك‬ ‫زمان‬ ‫مي‬ ‫فعالیت‬‫خوش‬ ‫شده‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫سه‬ ‫میانگین‬ ‫حاصل‬ ‫تواند‬‫محتمل‬ ‫و‬ ،‫بدبینانه‬ ،‫بینانه‬ ‫باشد‬.
  • 6. 6 5)‫زمان‬ ‫تدوین‬‫پروژه‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫بندی‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬ ،‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬ ،‫زمان‬ ‫مدت‬ ،‫فعالیت‬ ‫توالي‬‫زمان‬ ‫های‬‫برای‬ ‫را‬ ‫بندی‬‫ایجاد‬‫زمان‬‫پروژه‬ ‫بندی‬‫تحلیل‬ ‫کنید‬. ‫و‬ ‫ابزار‬‫تکنیک‬‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫های‬: ‫زمان‬ ‫شبکه‬ ‫تحلیل‬‫بندی‬Schedule Network Analysis ‫فعالیت‬ :‫از‬ ‫است‬ ‫گرافیکي‬ ‫نمایش‬ ‫یك‬‫مي‬ ‫طول‬ ‫که‬ ‫زماني‬ ،‫پروژه‬ ‫های‬‫آن‬ ‫تا‬ ‫کشد‬‫و‬ ،‫شوند‬ ‫تکمیل‬ ‫ها‬ ‫معموال‬ .‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫توالي‬ ‫و‬ ‫ترتیب‬‫نرم‬‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫افزار‬‫تحلیل‬ ‫این‬ ‫برای‬‫ها‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬‫شود‬. ‫بحرانی‬ ‫مسیر‬ ‫روش‬Critical path method ‫تمام‬ ‫بررسي‬ ‫معني‬ ‫به‬‫فعالیت‬‫است‬ ‫هایي‬‫که‬‫باید‬‫تکمیل‬‫شوند‬‫و‬‫در‬‫نهایت‬‫محاسبه‬‫بهترین‬‫خط‬‫یا‬ ‫مسیر‬‫بحراني‬‫به‬‫گونه‬‫ای‬‫که‬‫پروژه‬‫در‬‫حداقل‬‫زمان‬‫ممکن‬‫کامل‬‫شود‬. ‫زنجیره‬ ‫روش‬‫بحرانی‬Critical chain method ‫سطح‬‫منابع‬ ‫بندی‬Resource leveling ‫سناریوی‬ ‫تحلیل‬‫می‬ ‫چه‬‫اگر‬ ‫شود‬What-if scenario analysis ‫تاخر‬ ‫و‬ ‫تقدم‬ ‫اعمال‬Applying leads and lags ‫فشرده‬‫زمان‬ ‫سازی‬‫بندی‬Schedule compression ‫مي‬ ‫کمك‬ ‫ابزار‬ ‫این‬‫دادن‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫کل‬ ‫طول‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫زمان‬‫هایي‬ ‫کنید‬ ‫کوتاه‬ ،‫خاص‬.
  • 7. 7 ‫ابزار‬‫زمان‬‫پروژه‬ ‫بندی‬Scheduling tool ،‫است‬ ‫چقدر‬ ‫شما‬ ‫پروژه‬ ‫محدوده‬ ‫یا‬ ‫اندازه‬ ‫نیست‬ ‫مهم‬‫زمان‬‫از‬ ‫حیاتي‬ ‫بخش‬ ‫یك‬ ‫همیشه‬ ‫پروژه‬ ‫بندی‬ ‫مدیر‬‫پروژه‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ .‫است‬ ‫پروژه‬ ‫یت‬،‫این‬‫که‬ ‫آنچه‬ ،‫شود‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫زماني‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫فعالیت‬ ‫همه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫توالي‬ ‫و‬ ‫ترتیب‬ ‫و‬ ،‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تاکنون‬‫مي‬ ‫مشخص‬ ،‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫ها‬‫کند‬. ‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬‫ز‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫که‬ ‫هایي‬‫مان‬‫مي‬ ‫بررسي‬ ‫منظم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫بندی‬‫حین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫تغییر‬ ‫پروژه‬ ‫انجام‬‫پروژه‬ ‫پیشروی‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ .‫کند‬‫و‬‫ریسك‬ ‫شناسایي‬ ‫و‬ ‫تغییرات‬ ‫رخداد‬‫های‬ ،‫جدید‬‫زمان‬‫مي‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫پروژه‬ ‫بندی‬‫زمان‬ .‫کند‬‫چشم‬ ‫یك‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫اساسا‬ ‫پروژه‬ ‫بندی‬‫یك‬ ‫به‬ ‫انداز‬ ‫مي‬ ‫تبدیل‬ ‫زمان‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫برنامه‬‫کند‬. ‫پروژه‬ ‫بررسی‬ ‫زمان‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫بررسي‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ،‫کردید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫اصلي‬ ‫برنامه‬ ‫که‬ ‫هنگامي‬ ‫است‬ ‫هماهنگ‬ ‫منابع‬ ‫با‬ ‫فعالیت‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬. ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ابزارهایی‬ ‫اینجا‬ ‫در‬‫شوند‬: ‫می‬ ‫چه‬ ‫سناریوی‬ ‫تحلیل‬‫اگر‬ ‫شود‬ ‫این‬‫اندازه‬ ‫و‬ ‫مقایسه‬ ،‫پروژه‬ ‫یك‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫سناریوهای‬ ‫تاثیر‬ ‫روش‬‫مي‬ ‫گیری‬‫کند‬. ‫سطح‬‫منابع‬ ‫بندی‬ ‫تاریخ‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تکنیکي‬‫محدودیت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫پایان‬ ‫و‬ ‫شروع‬ ‫های‬‫میان‬ ‫توازن‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫های‬ ‫مي‬ ‫تنظیم‬ ‫منابع‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬‫گردد‬. ‫بحرانی‬ ‫زنجیره‬ ‫روش‬ ‫پ‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬‫مي‬ ‫وش‬‫فعالیت‬ .‫دهد‬‫پایان‬ ‫و‬ ‫شروع‬ ‫تاریخ‬ ‫آخرین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫ممکن‬‫مي‬ ‫ریزی‬‫فعالیت‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫زماني‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫و‬ .‫کنید‬‫مي‬ ‫اضافه‬ ‫ها‬‫مي‬ ‫بعدا‬ ‫که‬ ‫کند‬‫از‬ ‫توانید‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫کاری‬ ‫اختالالت‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫آن‬.
  • 8. 8 ‫ریسک‬ ‫ضرایب‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫بنابراین‬ ،‫است‬ ‫ناپذیر‬ ‫اجتناب‬ ‫ریسك‬‫به‬ ‫اضافي‬ ‫زمان‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ .‫باشید‬ ‫آماده‬ ‫آن‬ ‫تأثیر‬ ‫فعالیت‬‫منابع‬ ‫یا‬ ‫وظایف‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫ضریب‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫دیگر‬ ‫استراتژی‬ .‫است‬ ‫استراتژی‬ ‫یك‬ ‫پرخطر‬ ‫های‬ ‫خوش‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫زماني‬ ‫برآوردهای‬ ‫جبران‬ ‫برای‬ ،‫خاص‬‫است‬ ‫بینانه‬. ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬‫زمان‬ ‫که‬‫خو‬ ‫ایده‬ ،‫شد‬ ‫انجام‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫بررسی‬ ‫اولیه‬ ‫بندی‬‫دیگر‬ ‫که‬ ‫بیست‬ ‫کنند‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫نیز‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬. ‫فرضیه‬ ‫و‬ ‫بینش‬ ،‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ،‫کنند‬ ‫همکاری‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫افرادی‬‫آن‬ ‫های‬‫و‬ ‫دقیق‬ ‫ها‬ ‫هستند‬ ‫مناسب‬. /https://behtime.ir/main ‫رنم‬‫م‬‫ی‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫ف‬‫ا‬‫و‬‫ت‬‫شی‬ ‫رپوژه‬‫ت‬‫ی‬‫ری‬‫مد‬ ‫م‬‫ی‬‫ا‬‫ت‬‫به‬