SlideShare a Scribd company logo

Brochure3 - Behtime

نرم‌افـزار تـایـم‌شیـت و مدیـریـت پـروژه بهتـایـم https://behtime.ir/main/ کارکردهای نـرم افـزار  مدیریت زمان  مدیریت پروژه  برنامه‌ریزی  محاسبه قیمت تمام شده در کسب و کارهای مبتنی بر ساعت کار افراد  اندازه گیری میزان اثربخشی و کارآیی افراد امکانات نـرم افـزار  تعریف پروژه‌ها  تعریف قراردادها  تعریف مشتریان  اختصاص پروژه‌های مختلف به افراد سازمان  آگاهی افراد از اختصاص فعالیت جدید  آگاهی افراد از نزدیک شدن به تاریخ سر رسید یک فعالیت  امکان برنامه‌ریزی روزانه  ثبت تایم‌شیت توسط کارکنان  گزارش‌گیری برای ارزیابی عملکرد کارکنان  گزارش‌ساز برای ساخت گزارش‌های مورد نظر بر مبنای شاخص‌های مختلف  نمودارساز - داشبوردساز  قابلیت ثبت زمان حضور کارکنان در سازمان  امکان پیوست فایل  قابلیت چت بین همکاران اطلاعات بیشتر 09028010697

1 of 7
Download to read offline
technology
‫اور‬‫ش‬‫م‬‫ی‬‫س‬‫ند‬‫مه‬‫ت‬‫ک‬‫ر‬‫ش‬
‫ود‬‫ب‬‫ه‬‫ب‬‫اهن‬‫م‬‫ا‬‫س‬‫اهی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫ف‬‫ا‬‫ش‬‫ن‬‫ا‬‫د‬(‫اد‬‫س‬‫به‬)
‫رنم‬‫م‬‫ی‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫ف‬‫ا‬‫و‬‫ت‬‫شی‬
‫رپوژه‬‫ت‬‫ی‬‫ری‬‫مد‬
‫م‬‫ی‬‫ا‬‫ت‬‫به‬
technology
‫نرم‬‫تـایـم‬ ‫افـزار‬‫مدیـریـت‬ ‫و‬ ‫شیـت‬
‫بهتـایـ‬ ‫پـروژه‬‫م‬
‫زمان‬ ‫و‬ ‫افتاده‬ ‫شما‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫اتفاقی‬ ‫چه‬ ‫امروز‬ ‫که‬ ‫بپرسید‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫مدیر‬ ‫از‬ ‫روز‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫اگر‬
‫نامه‬ ‫به‬ ‫نگاهی‬ ‫با‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫اموری‬ ‫چه‬ ‫صرف‬ ‫شما‬ ‫همکاران‬‫پروژه‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ها‬‫جو‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫کمی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫به‬ ‫نادقیقی‬ ‫و‬ ‫مختصر‬ ‫گزارش‬ ‫بتواند‬ ‫شاید‬ ‫خود‬ ‫همکاران‬ ‫از‬‫در‬ ‫را‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫حال‬ .‫کند‬ ‫ارائه‬ ‫شما‬
‫سال‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫سال‬ ،‫ماه‬ ،‫هفته‬ ‫پایان‬‫می‬ ‫باز‬ ‫پاسخ‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫بپرسید‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫ها‬‫به‬ ‫بلکه‬ ‫ماند‬
‫نمی‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬‫بهره‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تواند‬.‫آورد‬ ‫میان‬ ‫به‬ ‫حرفی‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کارهای‬ ‫اثربخشی‬ ‫و‬ ‫وری‬
‫نمی‬ ‫وقتی‬‫نمی‬ ‫یقین‬ ‫به‬ ‫بگیریم‬ ‫اندازه‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫توانیم‬‫زمان‬ ‫وقتی‬ ‫بنابراین‬ .‫کنیم‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانیم‬
‫اندازه‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫صرف‬‫نمی‬ ‫گیری‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫تخصیص‬ ،‫کنیم‬‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫سازمان‬ ‫های‬
‫اشتباه‬ ‫با‬.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫همراه‬ ‫زیادی‬ ‫های‬
‫می‬ ‫پیش‬ ‫گاهی‬‫را‬ ‫زیادی‬ ‫زمان‬ ‫آید‬‫م‬ ‫یک‬ ‫صرف‬‫می‬ ‫شتری‬‫وارد‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫جلسه‬‫شویم‬
‫کم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫نارضایتی‬‫می‬ ‫خود‬ ‫کاری‬‫می‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ‫شنویم‬‫انجام‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫گوییم‬
‫داده‬‫می‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫ایم‬‫این‬ ،‫گوید‬‫ارائه‬ ‫قابل‬ ‫کار‬ ‫گزارش‬ ‫هیچ‬ ‫هم‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نبرده‬ ‫زمانی‬ ‫که‬ ‫ها‬‫برای‬ ‫ای‬
.‫نداریم‬ ‫او‬
‫ا‬ ‫از‬ ‫مشکالتی‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫بهتایم‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫نوع‬ ‫ین‬
‫تایم‬ ‫ثبت‬ ،‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫خدمت‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫شیت‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫با‬ ‫بهساد‬ ‫شرکت‬۱۶‫سال‬‫در‬ ‫تجربه‬ ‫متمادی‬ ‫سالیان‬ ‫دارای‬ ‫بهساد‬ .‫است‬ ‫سابقه‬‫تولید‬ ‫زمینه‬
‫نرم‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫افزارهای‬‫این‬ .‫است‬ ‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫موضوع‬
‫یکی‬ ‫نیز‬ ‫تجربی‬ ‫و‬ ‫عملیاتی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ،‫کارکرد‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫تئوریک‬ ‫دانش‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬
‫تیم‬ ‫مجهزترین‬ ‫از‬‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫های‬‫محسو‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫افزارهای‬‫شویم‬ ‫ب‬.
‫مدت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫محصولیست‬ ‫بهتایم‬۱۶‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫مفهوم‬ ‫از‬ ‫سال‬‫و‬ ،‫ایم‬‫اکنون‬‫تجربه‬ ‫با‬‫طوالنی‬ ‫ای‬
.‫داریم‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫معرفی‬ ‫قصد‬
‫افـزار‬ ‫نـرم‬ ‫کارکردهای‬
‫زمان‬ ‫مدیریت‬
‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
‫برنامه‬‫ریزی‬
‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫قیمت‬ ‫محاسبه‬
‫افراد‬ ‫کار‬ ‫ساعت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫کارهای‬
‫کارآیی‬ ‫و‬ ‫اثربخشی‬ ‫میزان‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬
‫افراد‬
‫افراد‬ ‫کار‬ ‫ساعت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬
‫اندازه‬‫افراد‬ ‫کارآیی‬ ‫و‬ ‫اثربخشی‬ ‫میزان‬ ‫گیری‬
‫افـزار‬ ‫نـرم‬ ‫امکانات‬
‫پروژه‬ ‫تعریف‬‫ها‬
‫قراردادها‬ ‫تعریف‬
‫مشتریان‬ ‫تعریف‬
‫پروژه‬ ‫اختصاص‬‫افراد‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
‫سازمان‬
‫جدید‬ ‫فعالیت‬ ‫اختصاص‬ ‫از‬ ‫افراد‬ ‫آگاهی‬
‫سر‬ ‫تاریخ‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫نزدیک‬ ‫از‬ ‫افراد‬ ‫آگاهی‬
‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫رسید‬
‫برنامه‬ ‫امکان‬‫روزانه‬ ‫ریزی‬
‫تایم‬ ‫ثبت‬‫کارکنان‬ ‫توسط‬ ‫شیت‬
‫گزارش‬‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫گیری‬
‫کار‬‫کنان‬
‫گزارش‬‫گزارش‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫ساز‬‫مورد‬ ‫های‬
‫شاخص‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫نظر‬‫مختلف‬ ‫های‬
‫نمودارساز‬-‫داشبوردساز‬
‫در‬ ‫کارکنان‬ ‫حضور‬ ‫زمان‬ ‫ثبت‬ ‫قابلیت‬
‫سازمان‬
‫فایل‬ ‫پیوست‬ ‫امکان‬
‫همکاران‬ ‫بین‬ ‫چت‬ ‫قابلیت‬
‫بهتـایـم‬
‫کنند‬ ‫کار‬ ‫بیشتر‬ ‫باید‬ ‫کارکنان‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬،‫طور‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫کارکنان‬ ‫بلکه‬
‫می‬ ،‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ .‫کنند‬ ‫کار‬ ‫سازمان‬ ‫اهداف‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مؤثر‬‫کار‬ ‫توان‬
‫پروژه‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫کمتری‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫ها‬.‫رساند‬ ‫اتمام‬ ‫به‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫زیر‬ ‫کارهای‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬:‫شود‬ ‫انجام‬
‫فعالیت‬ ‫کل‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ‫تهیه‬‫ها؛‬
‫بهتایم‬‫یافته‬ ‫اختصاص‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫وظایفی‬‫وظایفتان‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫فعالیت‬ ‫آن‬ ‫شروع‬ ‫تاریخ‬ ‫در‬
‫می‬ ‫قرار‬‫دهد‬‫هشدار‬ ‫شما‬ ‫به‬ ،‫شوید‬ ‫نزدیک‬ ‫وظیفه‬ ‫آن‬ ‫تحویل‬ ‫موعد‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫و‬‫می‬.‫دهد‬
‫فعالیت‬ ‫تخصیص‬‫کارکنان؛‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫های‬
‫می‬ ‫محسوب‬ ‫چالش‬ ‫یک‬ ‫مدیران‬ ‫اکثر‬ ‫برای‬ ‫مرحله‬ ‫این‬‫نمی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫شود‬‫فعالیت‬ ‫کدام‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫دانند‬‫را‬
‫این‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫شکل‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫فعالیت‬ ‫آن‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫اختصاص‬ ‫فرد‬ ‫کدام‬ ‫به‬‫صرف‬ ‫کمتری‬ ‫زمان‬ ‫که‬
‫همین‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫آن‬ ‫انجام‬‫فعالیت‬ ‫نادرست‬ ‫اختصاص‬ ‫با‬ ‫دلیل‬‫کاسته‬ ‫زیادی‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫سازمان‬ ‫کارایی‬ ‫از‬ ،‫ها‬
‫می‬‫زمان‬ ‫پیگیری‬ ‫جهت‬ ‫ابزاری‬ .‫است‬ ‫نیاز‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مدیران‬ ‫ساختن‬ ‫قدرتمند‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬ ‫بنابراین‬ .‫شود‬
)‫شیت‬ ‫(تایم‬ ‫کارکنان‬‫می‬ ‫محسوب‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ابزار‬ ‫بهترین‬ ‫از‬‫شود‬.‫با‬‫بهتایم‬‫را‬ ‫مختلف‬ ‫وظایف‬ ‫آسانی‬ ‫به‬
‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫تیمتان‬ ‫افراد‬ ‫به‬،‫آن‬ ‫برای‬‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫روند‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫رسید‬ ‫سر‬ ‫تاریخ‬ ‫ها‬‫پیگیری‬ ‫را‬ ‫ها‬
.‫کنید‬
‫فعالیت‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫زمان‬ ‫تخمین‬‫ها؛‬
‫این‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫ک‬‫فعالیت‬ ‫ه‬‫آن‬ ‫اولویت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫مشخص‬ ‫ها‬‫به‬ ‫و‬‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫مختلف‬ ‫کارکنان‬‫شد‬‫آن‬ ‫وقت‬ ،‫است‬
‫شود‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫که‬‫فعالیت‬ ‫هر‬ ‫تکمیل‬‫می‬ ‫طول‬ ‫چقدر‬‫برنامه‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ .‫کشد‬‫می‬ ‫بهتایم‬ ‫ریزی‬‫زمان‬ ‫توانید‬
.‫بزنید‬ ‫تخمین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وظایف‬ ‫انجام‬
‫زمـان‬ ‫مدیـریـت‬
‫فعالیت‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫ثبت‬‫داده‬ ‫انجام‬ ‫روز‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫اید؛‬
‫فعالیت‬ ‫زمان‬ ‫ثبت‬ ‫با‬‫می‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫ها‬‫یک‬ ‫توانید‬‫این‬ ‫از‬ ‫دقیق‬ ‫تصویر‬‫صرف‬ ‫زمانتان‬ ‫که‬
‫می‬ ‫کارهایی‬ ‫چه‬.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ،‫شود‬‫می‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬‫زمان‬ ،‫توانید‬‫صرف‬ ‫های‬
‫فعالیت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬‫آن‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫کمتر‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬‫با‬ ‫های‬
‫اولویت‬.‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫باالتر‬ ‫های‬‫تایم‬‫فراهم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫امکانی‬ ‫چنین‬ ‫بهتایم‬ ‫شیت‬
‫می‬.‫کند‬
‫داده‬ ‫تحلیل‬‫شده؛‬ ‫ثبت‬ ‫های‬
‫مقایسه‬ ‫از‬‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫ی‬‫آن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫ها‬‫توانید‬
‫به‬ ‫کارکنانتان‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بهتری‬ ‫شناخت‬‫چه‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫بفهمید‬ ‫و‬ ‫آورید‬ ‫دست‬
‫فعالیت‬‫ب‬ ‫نیاز‬ ‫هایی‬‫فعالیت‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫بیشتری‬ ‫زمان‬ ‫ه‬‫می‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫توانید‬
‫می‬ ‫نتایج‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫کمتری‬‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫توانید‬‫دقیق‬ ‫ریزی‬‫استفاده‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫تر‬
‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫بهتری‬ ‫برآوردهای‬ ،‫نمایید‬‫بهتر‬ ‫را‬ ‫رویتان‬ ‫پیش‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫مشابه‬ ‫های‬
‫نمایید‬ ‫مدیریت‬.‫می‬ ،‫بهتایم‬ ‫گزارشات‬ ‫منوی‬ ‫در‬‫داده‬ ‫توانید‬‫و‬ ‫خود‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫های‬
.‫کنید‬ ‫تحلیل‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬ ‫یا‬
‫مهارت‬ ،‫پروژه‬ ‫مدیریت‬‫برنامه‬‫در‬ ‫خاص‬ ‫اهدافی‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫وظایف‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ،‫ریزی‬
‫محدودیت‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫اصلی‬ ‫چالش‬ .‫است‬ ‫مشخص‬ ‫زمانی‬‫داده‬ ‫های‬
.‫است‬ ‫شده‬
‫برنامه‬ ‫برای‬‫است؛‬ ‫الزم‬ ‫پروژه‬ ‫ریزی‬
.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫دقیقی‬ ‫تعریف‬‫منوی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫بهتایم‬ ‫پروژه‬‫می‬‫پروژه‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫توانید‬‫تعریف‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫آن‬ ‫و‬ ‫کنید‬.‫کنید‬ ‫وصل‬ ‫مختلف‬ ‫قراردادهای‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫مهارت‬.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫افراد‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬‫از‬ ‫پس‬
‫توانایی‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫شناسایی‬‫می‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫ر‬‫بهتایم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫جمع‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫که‬ ‫سد‬
‫می‬.‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫مختلف‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫توانید‬
‫برنامه‬ ‫را‬ ‫وظایف‬.‫کنید‬ ‫ریزی‬‫مهارت‬ ‫و‬ ‫تیم‬ ‫افراد‬‫با‬ ،‫وظایف‬ ‫تعیین‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫فهرست‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬
‫مهارت‬ ‫درباره‬ ‫تیم‬ ‫عضو‬ ‫هر‬‫موجب‬ ،‫رویکرد‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫هایشان‬‫می‬ ‫تیم‬ ‫انسجام‬‫شود‬.‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
‫فعالیت‬ ‫منوی‬‫می‬ ‫بهتایم‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫توانید‬‫تقسیم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫آن‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫بندی‬‫تیم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬
.‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫پروژه‬
‫زمان‬.‫کنید‬ ‫بندی‬‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫بهتایم‬ ‫با‬‫به‬ ‫تاریخ‬ ‫این‬ ‫یادآوری‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫سررسید‬ ‫تاریخ‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬
‫پ‬ ‫تیم‬‫پروژه‬ ،‫روژه‬.‫برسانید‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫مهلت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫پروژه؛‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬
،‫بهتایم‬ ‫روزانه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫منوی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫قصد‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬
‫فعالیت‬.‫دارند‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫پیشروی‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬
‫تایم‬ ‫منوی‬،‫شیت‬‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫منو‬ ‫این‬ ‫در‬‫فعالیت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫پروژه‬‫به‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
‫فایل‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ‫همراه‬‫می‬ ‫وارد‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مربوطه‬ ‫های‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫تا‬ ،‫کنند‬
‫گزارش‬‫تایم‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬‫شیت‬‫برنامه‬ ‫پروژه‬ ‫ادامه‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫بتوانید‬ ‫ها‬.‫کنید‬ ‫ریزی‬‫با‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫ا‬ ‫استفاده‬‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫ز‬‫می‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫های‬‫پیش‬ ‫توانید‬‫پروژه‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫بینی‬‫ضرردهی‬ ‫مسیر‬ ‫در‬
‫گرفت‬ ‫قرار‬‫ه‬.‫کنید‬ ‫جلوگیری‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫و‬
‫پـروژه‬ ‫مدیـریـت‬
‫تیم؛‬ ‫وظایف‬ ‫کنترل‬
‫کارکنان‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬،‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫گزارش‬‫می‬ ‫بهتایم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫بر‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫توانید‬
‫پروژه‬ ‫روی‬‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫را‬‫اعضای‬‫پروژه‬ ‫تیم‬‫آن‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ،‫کنید‬ ‫مشاهده‬‫ها‬
.‫کنید‬ ‫استفاده‬
،‫نمودارها‬‫داده‬ ‫نمودار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫می‬ ‫ها‬‫و‬ ‫دهید‬ ‫شرح‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫ذینفعان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫توانید‬
‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬‫برنامه‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫بعدی‬ ‫های‬.‫کنید‬ ‫ریزی‬
‫اندازه‬‫و‬ ‫اثـربـخشی‬ ‫میـزان‬ ‫گیـری‬
‫افـراد‬ ‫کارآیی‬
‫ابتدایی‬‫توانمندی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫بازخورد‬ ‫ارائه‬ ،‫کارکنان‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫هدف‬ ‫ترین‬‫و‬ ‫ها‬
‫شایستگی‬‫و‬ ‫انگیزش‬ ‫ایجاد‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫آنان‬ ‫های‬‫بهره‬ ‫افزایش‬‫وری‬‫است‬.‫به‬ ‫کارکنان‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬
‫می‬ ‫جامع‬ ‫و‬ ‫درست‬ ‫روشی‬‫خروجی‬ ‫و‬ ‫نتایج‬ ‫این‬ ‫تواند‬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬:
‫کارکنان‬ ‫بهبود‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫شناسایی‬
‫برنامه‬ ‫تدوین‬‫انفرادی‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬
‫سیستم‬ ‫کردن‬ ‫عادالنه‬‫کارکنان‬ ‫خدمات‬ ‫جبران‬ ‫های‬
‫ثبت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫زمان‬ ‫ردیابی‬‫تایم‬ ‫و‬ ‫ساعت‬‫داده‬ .‫نیست‬ ‫شیت‬‫می‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫طال‬ ‫معدن‬ ‫یک‬ ‫دهد‬
‫بهره‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬‫می‬ ‫تیمتان‬ ‫و‬ ‫شما‬ ،‫زمان‬ ‫ردیابی‬ ‫دقیق‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫وری‬‫طور‬ ‫به‬ ‫توانید‬
‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫اضافی‬ ‫تالش‬ ‫صرف‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫انگیزه‬ ،‫کارایی‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬.
‫بهره‬ ‫زمان‬ ‫ردیابی‬ ‫چگونه‬‫وری‬‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬‫دهد؟‬
،‫زمان‬ ‫ردیابی‬ ‫با‬
‫می‬ ‫توزیع‬ ‫عادالنه‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫حجم‬.‫کنید‬
‫بهره‬ ‫موانع‬‫می‬ ‫را‬ ‫وری‬‫بینید‬.
‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫می‬ ‫تمرکز‬ ،‫است‬ ‫مهم‬ ‫که‬ ‫چه‬‫کنید‬.
‫می‬ ‫مصرف‬ ‫مولدتری‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زمان‬‫کنید‬.
‫بـهتـایـم‬ ‫در‬ ‫گزارشـات‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫گزارشات‬‫بهتایم‬‫می‬.‫بپردازید‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫به‬ ‫توانید‬
‫گزارش‬‫ساز‬‫بـهتـایـم‬
‫منوی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ،‫نکردید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بهتایم‬ ‫گزارشات‬ ‫منوی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫داشتید‬ ‫نیاز‬ ‫خاصی‬ ‫گزارش‬ ‫به‬ ‫اگر‬
‫فوق‬‫العاده‬‫گزارش‬‫ساز‬‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫آن‬ ‫ساخت‬ ‫به‬ ‫قادر‬.‫می‬ ‫یعنی‬‫توانید‬‫کلیک‬ ‫چند‬ ‫زدن‬ ‫با‬ ‫تنها‬‫گزارشی‬
‫ستون‬ ‫و‬ ‫سطر‬ ‫با‬ ‫دلخواه‬‫شاخص‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫انتخابی‬ ‫های‬.‫بسازید‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
‫نمودارساز‬-‫بهتایم‬ ‫داشبوردساز‬
‫اگر‬‫نمودارهای‬‫نیاز‬ ‫پاسخگوی‬ ‫بهتایم‬ ِ‫د‬‫خو‬‫ت‬،‫نبود‬ ‫ان‬‫داشبورد‬ ‫و‬ ‫نمودارها‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫از‬
.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫دلخواه‬‫نمودارساز‬‫قسمت‬ ‫در‬‫گزارشات‬‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫بهتایم‬‫اجازه‬ ‫ها‬
‫تمام‬ ‫مشاهده‬‫گزارشات‬‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ،‫باشد‬ ‫شده‬ ‫داده‬.‫می‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫توانید‬
‫با‬ ‫همراه‬ ‫و‬ ‫نمودارها‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬‫جزء‬ ‫به‬ ‫کل‬ ‫شدن‬ ‫ریز‬ ‫قابلیت‬.‫نمایید‬ ‫مشاهده‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مختلف‬ ‫منوهای‬
‫ب‬‫ا‬‫از‬ ‫استفاده‬‫گزارشات‬‫بهتایم‬‫می‬‫متوجه‬ ‫توانید‬‫مورد‬ ‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شوید‬‫چه‬ ‫نظرتان‬
‫فعالیت‬‫فعالیت‬ ‫آن‬ ،‫شده‬ ‫انجام‬ ‫هایی‬‫بوده‬ ‫پروژه‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫اند؟‬‫انجام‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫است؟‬ ‫داده‬‫و‬‫هر‬ ‫روی‬‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫کدام‬‫پروژه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫زما‬ ‫چقدر‬ ‫ها‬‫است؟‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫ن‬
‫شامل‬ ‫مدیریت‬‫موارد‬ ‫این‬‫دوره‬ ،‫کاربران‬ ‫مدیریت‬ :‫است‬‫تایم‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫بررسی‬ ،‫زمانی‬ ‫های‬،‫شیت‬
‫فایل‬ ‫مدیریت‬...‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫بازگردانی‬ / ‫پشتیبان‬ ‫تهیه‬ ،‫ها‬
‫فعالیت‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ،‫کاربران‬ ،‫قراردادها‬ ‫تعریف‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫هایی‬‫شود‬.
.‫کنید‬ ‫مراجعه‬ ‫آدرس‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬
‫دایره‬ ‫نمودارهای‬ ‫از‬ ‫لیستی‬،‫ای‬‫میله‬:‫شامل‬ ‫خطی‬ ‫و‬ ‫ای‬،‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫بیشترین‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫ده‬
‫فعالیت‬ ‫سهم‬‫پروژه‬ ‫سهم‬ ،‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫ها‬،‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫ها‬‫نمودار‬‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫خطی‬
‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫شده‬‫نمودار‬ ،‫ها‬‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫خطی‬‫ها‬‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ...‫و‬
‫می‬.‫بینید‬
‫می‬ ،‫قرارداد‬ ‫هر‬ ‫رساندن‬ ‫اتمام‬ ‫به‬ ‫بهتر‬ ‫برای‬.‫نمایید‬ ‫تقسیم‬ ‫پروژه‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانید‬‫هنگام‬
‫می‬ ‫پروژه‬ ‫تعریف‬‫همچنین‬ .‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ ‫تیم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫آن‬ ‫توانید‬
‫می‬‫پروژه‬ ،‫توانید‬.‫نمایید‬ ‫متصل‬ ‫مربوطه‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫قراردادها‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫زمان‬ ‫در‬‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫گزارش‬ ‫باید‬ ‫کارکنان‬ ،‫کاری‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫پایان‬ ‫نهایتا‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫باید‬ ‫کاربر‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫نمایند‬.‫نماید‬ ‫ثبت‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫می‬ ‫سیستم‬ ‫کاربران‬‫کارهای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫توانند‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫خود‬‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫(و‬ ‫روزانه‬
‫برنامه‬ )‫آینده‬ ‫روزهای‬.‫نمایند‬ ‫ریزی‬
‫مجموعه‬ ‫انجام‬ ‫نیازمند‬ ‫سازمان‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫قطعا‬‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫ای‬‫شامل‬ ‫گام‬ ‫این‬ .‫هاست‬
‫فعالیت‬ ‫تعریف‬‫پروژه‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫های‬‫تعریف‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شده‬‫هایی‬‫ست‬
.‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫که‬

Recommended

Project management - behtime
Project management -  behtimeProject management -  behtime
Project management - behtimeReihan Rabiei
 
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...Muhibullah Aman
 
Tour guide - behtime
Tour guide - behtimeTour guide - behtime
Tour guide - behtimeReihan Rabiei
 
مدیریت زمان
مدیریت زمانمدیریت زمان
مدیریت زمانReihan Rabiei
 
Project-Management-Training.pdf
Project-Management-Training.pdfProject-Management-Training.pdf
Project-Management-Training.pdfAhmad Jafari
 
مدیریت منابع انسانی و تکنولوژی
مدیریت منابع انسانی و تکنولوژیمدیریت منابع انسانی و تکنولوژی
مدیریت منابع انسانی و تکنولوژیReihan Rabiei
 
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)Neda Ansari
 

More Related Content

Similar to Brochure3 - Behtime

چرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPM
چرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPMچرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPM
چرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPMFarzane Yazdi
 
استخدام کارآموز دارالترجمه
استخدام کارآموز دارالترجمهاستخدام کارآموز دارالترجمه
استخدام کارآموز دارالترجمهalighobyshavi
 
بروشور تبلیغاتی bbs
بروشور تبلیغاتی bbsبروشور تبلیغاتی bbs
بروشور تبلیغاتی bbsali seyedi zadeh
 
Software methodologies, Chapter 29, Kaizen
Software methodologies, Chapter 29, KaizenSoftware methodologies, Chapter 29, Kaizen
Software methodologies, Chapter 29, KaizenMohammad Kadkhodaei
 
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمانافزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمانReihan Rabiei
 
Equipment and human resource management in construction project
Equipment and human resource management in construction projectEquipment and human resource management in construction project
Equipment and human resource management in construction projectBabak Farahmand Shad
 
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراه
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراهمجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراه
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراهchargoon
 
برون سپاریPpt
برون سپاریPptبرون سپاریPpt
برون سپاریPptiran
 
How to Sucess In Meeting - Amir.Zamanian
How to Sucess In Meeting - Amir.ZamanianHow to Sucess In Meeting - Amir.Zamanian
How to Sucess In Meeting - Amir.ZamanianA Zn Network
 
نرم افزار حقوق و دستمزد
نرم افزار حقوق و دستمزدنرم افزار حقوق و دستمزد
نرم افزار حقوق و دستمزدJahangostarParsRaden
 
Answer the question of s s technologies inc. organizational design case study
Answer the question of s s technologies inc. organizational design case studyAnswer the question of s s technologies inc. organizational design case study
Answer the question of s s technologies inc. organizational design case studySeyedbahira Farzadkish
 
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانعوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانAmir Mahjoorian
 
نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان
نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکناننرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان
نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنانJahangostarParsRaden
 
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهYashar Gorgani
 

Similar to Brochure3 - Behtime (20)

last cost eng.
last cost eng.last cost eng.
last cost eng.
 
چرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPM
چرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPMچرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPM
چرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPM
 
Scrum
ScrumScrum
Scrum
 
استخدام کارآموز دارالترجمه
استخدام کارآموز دارالترجمهاستخدام کارآموز دارالترجمه
استخدام کارآموز دارالترجمه
 
بروشور تبلیغاتی bbs
بروشور تبلیغاتی bbsبروشور تبلیغاتی bbs
بروشور تبلیغاتی bbs
 
111
111111
111
 
برنامه ریزی
برنامه ریزیبرنامه ریزی
برنامه ریزی
 
Software methodologies, Chapter 29, Kaizen
Software methodologies, Chapter 29, KaizenSoftware methodologies, Chapter 29, Kaizen
Software methodologies, Chapter 29, Kaizen
 
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمانافزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان
 
Road mapping A - Z
Road mapping A - ZRoad mapping A - Z
Road mapping A - Z
 
Equipment and human resource management in construction project
Equipment and human resource management in construction projectEquipment and human resource management in construction project
Equipment and human resource management in construction project
 
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراه
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراهمجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراه
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراه
 
برون سپاریPpt
برون سپاریPptبرون سپاریPpt
برون سپاریPpt
 
How to Sucess In Meeting - Amir.Zamanian
How to Sucess In Meeting - Amir.ZamanianHow to Sucess In Meeting - Amir.Zamanian
How to Sucess In Meeting - Amir.Zamanian
 
نرم افزار حقوق و دستمزد
نرم افزار حقوق و دستمزدنرم افزار حقوق و دستمزد
نرم افزار حقوق و دستمزد
 
Answer the question of s s technologies inc. organizational design case study
Answer the question of s s technologies inc. organizational design case studyAnswer the question of s s technologies inc. organizational design case study
Answer the question of s s technologies inc. organizational design case study
 
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانعوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
 
نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان
نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکناننرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان
نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان
 
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
 
Trahimostanad
TrahimostanadTrahimostanad
Trahimostanad
 

More from Reihan Rabiei

بهترین جایگزین ترلو Trello.pdf
بهترین جایگزین ترلو Trello.pdfبهترین جایگزین ترلو Trello.pdf
بهترین جایگزین ترلو Trello.pdfReihan Rabiei
 
امکانات بهتایم.pdf
امکانات بهتایم.pdfامکانات بهتایم.pdf
امکانات بهتایم.pdfReihan Rabiei
 
معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاین
معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاینمعرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاین
معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاینReihan Rabiei
 
بهتایم جایگزین ترلو و اسلک
بهتایم جایگزین ترلو و اسلکبهتایم جایگزین ترلو و اسلک
بهتایم جایگزین ترلو و اسلکReihan Rabiei
 
اشتباهات مدیریت پروژه
اشتباهات مدیریت پروژهاشتباهات مدیریت پروژه
اشتباهات مدیریت پروژهReihan Rabiei
 
سبک های مختلف مدیریت تیم
سبک های مختلف مدیریت تیمسبک های مختلف مدیریت تیم
سبک های مختلف مدیریت تیمReihan Rabiei
 
دورکاری با بهتایم
دورکاری با بهتایمدورکاری با بهتایم
دورکاری با بهتایمReihan Rabiei
 
مدیریت زمان پروژه با بهتایم
مدیریت زمان پروژه با بهتایممدیریت زمان پروژه با بهتایم
مدیریت زمان پروژه با بهتایمReihan Rabiei
 
مدیریت زمان با بهتایم
مدیریت زمان با بهتایم مدیریت زمان با بهتایم
مدیریت زمان با بهتایم Reihan Rabiei
 
افزایش بهره وری با بهتایم
افزایش بهره وری با بهتایمافزایش بهره وری با بهتایم
افزایش بهره وری با بهتایمReihan Rabiei
 
ارزیابی عملکرد کارکنان با بهتایم
ارزیابی عملکرد کارکنان با بهتایمارزیابی عملکرد کارکنان با بهتایم
ارزیابی عملکرد کارکنان با بهتایمReihan Rabiei
 
مدیریت پروژه با بهتایم
مدیریت پروژه با بهتایممدیریت پروژه با بهتایم
مدیریت پروژه با بهتایمReihan Rabiei
 
مدیریت زمان پروژه با بهتایم
مدیریت زمان پروژه با بهتایممدیریت زمان پروژه با بهتایم
مدیریت زمان پروژه با بهتایمReihan Rabiei
 
مدیریت زمان با بهتایم
مدیریت زمان با بهتایممدیریت زمان با بهتایم
مدیریت زمان با بهتایمReihan Rabiei
 
کتابچه راهنمای مدیریت زمان
کتابچه راهنمای مدیریت زمانکتابچه راهنمای مدیریت زمان
کتابچه راهنمای مدیریت زمانReihan Rabiei
 
مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانیمدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانیReihan Rabiei
 
ارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنانارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنانReihan Rabiei
 
تاثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهره‌وری
تاثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهره‌وریتاثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهره‌وری
تاثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهره‌وریReihan Rabiei
 
Project management2 - Behtime
Project management2 - BehtimeProject management2 - Behtime
Project management2 - BehtimeReihan Rabiei
 

More from Reihan Rabiei (20)

بهترین جایگزین ترلو Trello.pdf
بهترین جایگزین ترلو Trello.pdfبهترین جایگزین ترلو Trello.pdf
بهترین جایگزین ترلو Trello.pdf
 
امکانات بهتایم.pdf
امکانات بهتایم.pdfامکانات بهتایم.pdf
امکانات بهتایم.pdf
 
معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاین
معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاینمعرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاین
معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاین
 
بهتایم جایگزین ترلو و اسلک
بهتایم جایگزین ترلو و اسلکبهتایم جایگزین ترلو و اسلک
بهتایم جایگزین ترلو و اسلک
 
اشتباهات مدیریت پروژه
اشتباهات مدیریت پروژهاشتباهات مدیریت پروژه
اشتباهات مدیریت پروژه
 
سبک های مختلف مدیریت تیم
سبک های مختلف مدیریت تیمسبک های مختلف مدیریت تیم
سبک های مختلف مدیریت تیم
 
اسکرام
اسکراماسکرام
اسکرام
 
دورکاری با بهتایم
دورکاری با بهتایمدورکاری با بهتایم
دورکاری با بهتایم
 
مدیریت زمان پروژه با بهتایم
مدیریت زمان پروژه با بهتایممدیریت زمان پروژه با بهتایم
مدیریت زمان پروژه با بهتایم
 
مدیریت زمان با بهتایم
مدیریت زمان با بهتایم مدیریت زمان با بهتایم
مدیریت زمان با بهتایم
 
افزایش بهره وری با بهتایم
افزایش بهره وری با بهتایمافزایش بهره وری با بهتایم
افزایش بهره وری با بهتایم
 
ارزیابی عملکرد کارکنان با بهتایم
ارزیابی عملکرد کارکنان با بهتایمارزیابی عملکرد کارکنان با بهتایم
ارزیابی عملکرد کارکنان با بهتایم
 
مدیریت پروژه با بهتایم
مدیریت پروژه با بهتایممدیریت پروژه با بهتایم
مدیریت پروژه با بهتایم
 
مدیریت زمان پروژه با بهتایم
مدیریت زمان پروژه با بهتایممدیریت زمان پروژه با بهتایم
مدیریت زمان پروژه با بهتایم
 
مدیریت زمان با بهتایم
مدیریت زمان با بهتایممدیریت زمان با بهتایم
مدیریت زمان با بهتایم
 
کتابچه راهنمای مدیریت زمان
کتابچه راهنمای مدیریت زمانکتابچه راهنمای مدیریت زمان
کتابچه راهنمای مدیریت زمان
 
مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانیمدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی
 
ارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنانارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنان
 
تاثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهره‌وری
تاثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهره‌وریتاثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهره‌وری
تاثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهره‌وری
 
Project management2 - Behtime
Project management2 - BehtimeProject management2 - Behtime
Project management2 - Behtime
 

Brochure3 - Behtime

  • 2. technology ‫نرم‬‫تـایـم‬ ‫افـزار‬‫مدیـریـت‬ ‫و‬ ‫شیـت‬ ‫بهتـایـ‬ ‫پـروژه‬‫م‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫افتاده‬ ‫شما‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫اتفاقی‬ ‫چه‬ ‫امروز‬ ‫که‬ ‫بپرسید‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫مدیر‬ ‫از‬ ‫روز‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫نامه‬ ‫به‬ ‫نگاهی‬ ‫با‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫اموری‬ ‫چه‬ ‫صرف‬ ‫شما‬ ‫همکاران‬‫پروژه‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ها‬‫جو‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫کمی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫به‬ ‫نادقیقی‬ ‫و‬ ‫مختصر‬ ‫گزارش‬ ‫بتواند‬ ‫شاید‬ ‫خود‬ ‫همکاران‬ ‫از‬‫در‬ ‫را‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫حال‬ .‫کند‬ ‫ارائه‬ ‫شما‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫سال‬ ،‫ماه‬ ،‫هفته‬ ‫پایان‬‫می‬ ‫باز‬ ‫پاسخ‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫بپرسید‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫ها‬‫به‬ ‫بلکه‬ ‫ماند‬ ‫نمی‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬‫بهره‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تواند‬.‫آورد‬ ‫میان‬ ‫به‬ ‫حرفی‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کارهای‬ ‫اثربخشی‬ ‫و‬ ‫وری‬ ‫نمی‬ ‫وقتی‬‫نمی‬ ‫یقین‬ ‫به‬ ‫بگیریم‬ ‫اندازه‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫توانیم‬‫زمان‬ ‫وقتی‬ ‫بنابراین‬ .‫کنیم‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانیم‬ ‫اندازه‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫صرف‬‫نمی‬ ‫گیری‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫تخصیص‬ ،‫کنیم‬‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫سازمان‬ ‫های‬ ‫اشتباه‬ ‫با‬.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫همراه‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫گاهی‬‫را‬ ‫زیادی‬ ‫زمان‬ ‫آید‬‫م‬ ‫یک‬ ‫صرف‬‫می‬ ‫شتری‬‫وارد‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫جلسه‬‫شویم‬ ‫کم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫نارضایتی‬‫می‬ ‫خود‬ ‫کاری‬‫می‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ‫شنویم‬‫انجام‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫گوییم‬ ‫داده‬‫می‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫ایم‬‫این‬ ،‫گوید‬‫ارائه‬ ‫قابل‬ ‫کار‬ ‫گزارش‬ ‫هیچ‬ ‫هم‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نبرده‬ ‫زمانی‬ ‫که‬ ‫ها‬‫برای‬ ‫ای‬ .‫نداریم‬ ‫او‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫مشکالتی‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫بهتایم‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫نوع‬ ‫ین‬ ‫تایم‬ ‫ثبت‬ ،‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫خدمت‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫شیت‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫با‬ ‫بهساد‬ ‫شرکت‬۱۶‫سال‬‫در‬ ‫تجربه‬ ‫متمادی‬ ‫سالیان‬ ‫دارای‬ ‫بهساد‬ .‫است‬ ‫سابقه‬‫تولید‬ ‫زمینه‬ ‫نرم‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫افزارهای‬‫این‬ .‫است‬ ‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫موضوع‬ ‫یکی‬ ‫نیز‬ ‫تجربی‬ ‫و‬ ‫عملیاتی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ،‫کارکرد‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫تئوریک‬ ‫دانش‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫تیم‬ ‫مجهزترین‬ ‫از‬‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫های‬‫محسو‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫افزارهای‬‫شویم‬ ‫ب‬. ‫مدت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫محصولیست‬ ‫بهتایم‬۱۶‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫مفهوم‬ ‫از‬ ‫سال‬‫و‬ ،‫ایم‬‫اکنون‬‫تجربه‬ ‫با‬‫طوالنی‬ ‫ای‬ .‫داریم‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫معرفی‬ ‫قصد‬ ‫افـزار‬ ‫نـرم‬ ‫کارکردهای‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫برنامه‬‫ریزی‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫قیمت‬ ‫محاسبه‬ ‫افراد‬ ‫کار‬ ‫ساعت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫کارهای‬ ‫کارآیی‬ ‫و‬ ‫اثربخشی‬ ‫میزان‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫افراد‬ ‫افراد‬ ‫کار‬ ‫ساعت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫اندازه‬‫افراد‬ ‫کارآیی‬ ‫و‬ ‫اثربخشی‬ ‫میزان‬ ‫گیری‬ ‫افـزار‬ ‫نـرم‬ ‫امکانات‬ ‫پروژه‬ ‫تعریف‬‫ها‬ ‫قراردادها‬ ‫تعریف‬ ‫مشتریان‬ ‫تعریف‬ ‫پروژه‬ ‫اختصاص‬‫افراد‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫جدید‬ ‫فعالیت‬ ‫اختصاص‬ ‫از‬ ‫افراد‬ ‫آگاهی‬ ‫سر‬ ‫تاریخ‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫نزدیک‬ ‫از‬ ‫افراد‬ ‫آگاهی‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫رسید‬ ‫برنامه‬ ‫امکان‬‫روزانه‬ ‫ریزی‬ ‫تایم‬ ‫ثبت‬‫کارکنان‬ ‫توسط‬ ‫شیت‬ ‫گزارش‬‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫گیری‬ ‫کار‬‫کنان‬ ‫گزارش‬‫گزارش‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫ساز‬‫مورد‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫نظر‬‫مختلف‬ ‫های‬ ‫نمودارساز‬-‫داشبوردساز‬ ‫در‬ ‫کارکنان‬ ‫حضور‬ ‫زمان‬ ‫ثبت‬ ‫قابلیت‬ ‫سازمان‬ ‫فایل‬ ‫پیوست‬ ‫امکان‬ ‫همکاران‬ ‫بین‬ ‫چت‬ ‫قابلیت‬ ‫بهتـایـم‬
  • 3. ‫کنند‬ ‫کار‬ ‫بیشتر‬ ‫باید‬ ‫کارکنان‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬،‫طور‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫کارکنان‬ ‫بلکه‬ ‫می‬ ،‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ .‫کنند‬ ‫کار‬ ‫سازمان‬ ‫اهداف‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مؤثر‬‫کار‬ ‫توان‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫کمتری‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫ها‬.‫رساند‬ ‫اتمام‬ ‫به‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫زیر‬ ‫کارهای‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬:‫شود‬ ‫انجام‬ ‫فعالیت‬ ‫کل‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ‫تهیه‬‫ها؛‬ ‫بهتایم‬‫یافته‬ ‫اختصاص‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫وظایفی‬‫وظایفتان‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫فعالیت‬ ‫آن‬ ‫شروع‬ ‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫قرار‬‫دهد‬‫هشدار‬ ‫شما‬ ‫به‬ ،‫شوید‬ ‫نزدیک‬ ‫وظیفه‬ ‫آن‬ ‫تحویل‬ ‫موعد‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫و‬‫می‬.‫دهد‬ ‫فعالیت‬ ‫تخصیص‬‫کارکنان؛‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫چالش‬ ‫یک‬ ‫مدیران‬ ‫اکثر‬ ‫برای‬ ‫مرحله‬ ‫این‬‫نمی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫شود‬‫فعالیت‬ ‫کدام‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫دانند‬‫را‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫شکل‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫فعالیت‬ ‫آن‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫اختصاص‬ ‫فرد‬ ‫کدام‬ ‫به‬‫صرف‬ ‫کمتری‬ ‫زمان‬ ‫که‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫آن‬ ‫انجام‬‫فعالیت‬ ‫نادرست‬ ‫اختصاص‬ ‫با‬ ‫دلیل‬‫کاسته‬ ‫زیادی‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫سازمان‬ ‫کارایی‬ ‫از‬ ،‫ها‬ ‫می‬‫زمان‬ ‫پیگیری‬ ‫جهت‬ ‫ابزاری‬ .‫است‬ ‫نیاز‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مدیران‬ ‫ساختن‬ ‫قدرتمند‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬ ‫بنابراین‬ .‫شود‬ )‫شیت‬ ‫(تایم‬ ‫کارکنان‬‫می‬ ‫محسوب‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ابزار‬ ‫بهترین‬ ‫از‬‫شود‬.‫با‬‫بهتایم‬‫را‬ ‫مختلف‬ ‫وظایف‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫تیمتان‬ ‫افراد‬ ‫به‬،‫آن‬ ‫برای‬‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫روند‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫رسید‬ ‫سر‬ ‫تاریخ‬ ‫ها‬‫پیگیری‬ ‫را‬ ‫ها‬ .‫کنید‬ ‫فعالیت‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫زمان‬ ‫تخمین‬‫ها؛‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫ک‬‫فعالیت‬ ‫ه‬‫آن‬ ‫اولویت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫مشخص‬ ‫ها‬‫به‬ ‫و‬‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫مختلف‬ ‫کارکنان‬‫شد‬‫آن‬ ‫وقت‬ ،‫است‬ ‫شود‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫که‬‫فعالیت‬ ‫هر‬ ‫تکمیل‬‫می‬ ‫طول‬ ‫چقدر‬‫برنامه‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ .‫کشد‬‫می‬ ‫بهتایم‬ ‫ریزی‬‫زمان‬ ‫توانید‬ .‫بزنید‬ ‫تخمین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وظایف‬ ‫انجام‬ ‫زمـان‬ ‫مدیـریـت‬ ‫فعالیت‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫ثبت‬‫داده‬ ‫انجام‬ ‫روز‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫اید؛‬ ‫فعالیت‬ ‫زمان‬ ‫ثبت‬ ‫با‬‫می‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫ها‬‫یک‬ ‫توانید‬‫این‬ ‫از‬ ‫دقیق‬ ‫تصویر‬‫صرف‬ ‫زمانتان‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫کارهایی‬ ‫چه‬.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ،‫شود‬‫می‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬‫زمان‬ ،‫توانید‬‫صرف‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬‫آن‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫کمتر‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬‫با‬ ‫های‬ ‫اولویت‬.‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫باالتر‬ ‫های‬‫تایم‬‫فراهم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫امکانی‬ ‫چنین‬ ‫بهتایم‬ ‫شیت‬ ‫می‬.‫کند‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬‫شده؛‬ ‫ثبت‬ ‫های‬ ‫مقایسه‬ ‫از‬‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫ی‬‫آن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫ها‬‫توانید‬ ‫به‬ ‫کارکنانتان‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بهتری‬ ‫شناخت‬‫چه‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫بفهمید‬ ‫و‬ ‫آورید‬ ‫دست‬ ‫فعالیت‬‫ب‬ ‫نیاز‬ ‫هایی‬‫فعالیت‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫بیشتری‬ ‫زمان‬ ‫ه‬‫می‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫نتایج‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫کمتری‬‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫توانید‬‫دقیق‬ ‫ریزی‬‫استفاده‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫بهتری‬ ‫برآوردهای‬ ،‫نمایید‬‫بهتر‬ ‫را‬ ‫رویتان‬ ‫پیش‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫نمایید‬ ‫مدیریت‬.‫می‬ ،‫بهتایم‬ ‫گزارشات‬ ‫منوی‬ ‫در‬‫داده‬ ‫توانید‬‫و‬ ‫خود‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫های‬ .‫کنید‬ ‫تحلیل‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬ ‫یا‬
  • 4. ‫مهارت‬ ،‫پروژه‬ ‫مدیریت‬‫برنامه‬‫در‬ ‫خاص‬ ‫اهدافی‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫وظایف‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ،‫ریزی‬ ‫محدودیت‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫اصلی‬ ‫چالش‬ .‫است‬ ‫مشخص‬ ‫زمانی‬‫داده‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫برنامه‬ ‫برای‬‫است؛‬ ‫الزم‬ ‫پروژه‬ ‫ریزی‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫دقیقی‬ ‫تعریف‬‫منوی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫بهتایم‬ ‫پروژه‬‫می‬‫پروژه‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫توانید‬‫تعریف‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کنید‬.‫کنید‬ ‫وصل‬ ‫مختلف‬ ‫قراردادهای‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫مهارت‬.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫افراد‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬‫از‬ ‫پس‬ ‫توانایی‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫شناسایی‬‫می‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫ر‬‫بهتایم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫جمع‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫که‬ ‫سد‬ ‫می‬.‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫مختلف‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫توانید‬ ‫برنامه‬ ‫را‬ ‫وظایف‬.‫کنید‬ ‫ریزی‬‫مهارت‬ ‫و‬ ‫تیم‬ ‫افراد‬‫با‬ ،‫وظایف‬ ‫تعیین‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫فهرست‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫درباره‬ ‫تیم‬ ‫عضو‬ ‫هر‬‫موجب‬ ،‫رویکرد‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫هایشان‬‫می‬ ‫تیم‬ ‫انسجام‬‫شود‬.‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫فعالیت‬ ‫منوی‬‫می‬ ‫بهتایم‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫توانید‬‫تقسیم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫آن‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫بندی‬‫تیم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ .‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫پروژه‬ ‫زمان‬.‫کنید‬ ‫بندی‬‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫بهتایم‬ ‫با‬‫به‬ ‫تاریخ‬ ‫این‬ ‫یادآوری‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫سررسید‬ ‫تاریخ‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬ ‫پ‬ ‫تیم‬‫پروژه‬ ،‫روژه‬.‫برسانید‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫مهلت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پروژه؛‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ،‫بهتایم‬ ‫روزانه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫منوی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫قصد‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫فعالیت‬.‫دارند‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫پیشروی‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫تایم‬ ‫منوی‬،‫شیت‬‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫منو‬ ‫این‬ ‫در‬‫فعالیت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫پروژه‬‫به‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ‫همراه‬‫می‬ ‫وارد‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مربوطه‬ ‫های‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫تا‬ ،‫کنند‬ ‫گزارش‬‫تایم‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬‫شیت‬‫برنامه‬ ‫پروژه‬ ‫ادامه‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫بتوانید‬ ‫ها‬.‫کنید‬ ‫ریزی‬‫با‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ا‬ ‫استفاده‬‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫ز‬‫می‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫های‬‫پیش‬ ‫توانید‬‫پروژه‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫بینی‬‫ضرردهی‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫گرفت‬ ‫قرار‬‫ه‬.‫کنید‬ ‫جلوگیری‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫پـروژه‬ ‫مدیـریـت‬ ‫تیم؛‬ ‫وظایف‬ ‫کنترل‬ ‫کارکنان‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬،‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫گزارش‬‫می‬ ‫بهتایم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫بر‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫توانید‬ ‫پروژه‬ ‫روی‬‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫را‬‫اعضای‬‫پروژه‬ ‫تیم‬‫آن‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ،‫کنید‬ ‫مشاهده‬‫ها‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ،‫نمودارها‬‫داده‬ ‫نمودار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫می‬ ‫ها‬‫و‬ ‫دهید‬ ‫شرح‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫ذینفعان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫توانید‬ ‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬‫برنامه‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫بعدی‬ ‫های‬.‫کنید‬ ‫ریزی‬
  • 5. ‫اندازه‬‫و‬ ‫اثـربـخشی‬ ‫میـزان‬ ‫گیـری‬ ‫افـراد‬ ‫کارآیی‬ ‫ابتدایی‬‫توانمندی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫بازخورد‬ ‫ارائه‬ ،‫کارکنان‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫هدف‬ ‫ترین‬‫و‬ ‫ها‬ ‫شایستگی‬‫و‬ ‫انگیزش‬ ‫ایجاد‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫آنان‬ ‫های‬‫بهره‬ ‫افزایش‬‫وری‬‫است‬.‫به‬ ‫کارکنان‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫می‬ ‫جامع‬ ‫و‬ ‫درست‬ ‫روشی‬‫خروجی‬ ‫و‬ ‫نتایج‬ ‫این‬ ‫تواند‬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬: ‫کارکنان‬ ‫بهبود‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫شناسایی‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬‫انفرادی‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫کردن‬ ‫عادالنه‬‫کارکنان‬ ‫خدمات‬ ‫جبران‬ ‫های‬ ‫ثبت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫زمان‬ ‫ردیابی‬‫تایم‬ ‫و‬ ‫ساعت‬‫داده‬ .‫نیست‬ ‫شیت‬‫می‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫طال‬ ‫معدن‬ ‫یک‬ ‫دهد‬ ‫بهره‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬‫می‬ ‫تیمتان‬ ‫و‬ ‫شما‬ ،‫زمان‬ ‫ردیابی‬ ‫دقیق‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫وری‬‫طور‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫اضافی‬ ‫تالش‬ ‫صرف‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫انگیزه‬ ،‫کارایی‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬. ‫بهره‬ ‫زمان‬ ‫ردیابی‬ ‫چگونه‬‫وری‬‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬‫دهد؟‬ ،‫زمان‬ ‫ردیابی‬ ‫با‬ ‫می‬ ‫توزیع‬ ‫عادالنه‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫حجم‬.‫کنید‬ ‫بهره‬ ‫موانع‬‫می‬ ‫را‬ ‫وری‬‫بینید‬. ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫می‬ ‫تمرکز‬ ،‫است‬ ‫مهم‬ ‫که‬ ‫چه‬‫کنید‬. ‫می‬ ‫مصرف‬ ‫مولدتری‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زمان‬‫کنید‬. ‫بـهتـایـم‬ ‫در‬ ‫گزارشـات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫گزارشات‬‫بهتایم‬‫می‬.‫بپردازید‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫گزارش‬‫ساز‬‫بـهتـایـم‬ ‫منوی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ،‫نکردید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بهتایم‬ ‫گزارشات‬ ‫منوی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫داشتید‬ ‫نیاز‬ ‫خاصی‬ ‫گزارش‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫فوق‬‫العاده‬‫گزارش‬‫ساز‬‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫آن‬ ‫ساخت‬ ‫به‬ ‫قادر‬.‫می‬ ‫یعنی‬‫توانید‬‫کلیک‬ ‫چند‬ ‫زدن‬ ‫با‬ ‫تنها‬‫گزارشی‬ ‫ستون‬ ‫و‬ ‫سطر‬ ‫با‬ ‫دلخواه‬‫شاخص‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫انتخابی‬ ‫های‬.‫بسازید‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫نمودارساز‬-‫بهتایم‬ ‫داشبوردساز‬ ‫اگر‬‫نمودارهای‬‫نیاز‬ ‫پاسخگوی‬ ‫بهتایم‬ ِ‫د‬‫خو‬‫ت‬،‫نبود‬ ‫ان‬‫داشبورد‬ ‫و‬ ‫نمودارها‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫دلخواه‬‫نمودارساز‬‫قسمت‬ ‫در‬‫گزارشات‬‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫بهتایم‬‫اجازه‬ ‫ها‬ ‫تمام‬ ‫مشاهده‬‫گزارشات‬‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ،‫باشد‬ ‫شده‬ ‫داده‬.‫می‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫توانید‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫و‬ ‫نمودارها‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬‫جزء‬ ‫به‬ ‫کل‬ ‫شدن‬ ‫ریز‬ ‫قابلیت‬.‫نمایید‬ ‫مشاهده‬
  • 6. ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مختلف‬ ‫منوهای‬ ‫ب‬‫ا‬‫از‬ ‫استفاده‬‫گزارشات‬‫بهتایم‬‫می‬‫متوجه‬ ‫توانید‬‫مورد‬ ‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شوید‬‫چه‬ ‫نظرتان‬ ‫فعالیت‬‫فعالیت‬ ‫آن‬ ،‫شده‬ ‫انجام‬ ‫هایی‬‫بوده‬ ‫پروژه‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫اند؟‬‫انجام‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫است؟‬ ‫داده‬‫و‬‫هر‬ ‫روی‬‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫کدام‬‫پروژه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫زما‬ ‫چقدر‬ ‫ها‬‫است؟‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫ن‬ ‫شامل‬ ‫مدیریت‬‫موارد‬ ‫این‬‫دوره‬ ،‫کاربران‬ ‫مدیریت‬ :‫است‬‫تایم‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫بررسی‬ ،‫زمانی‬ ‫های‬،‫شیت‬ ‫فایل‬ ‫مدیریت‬...‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫بازگردانی‬ / ‫پشتیبان‬ ‫تهیه‬ ،‫ها‬ ‫فعالیت‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ،‫کاربران‬ ،‫قراردادها‬ ‫تعریف‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫هایی‬‫شود‬. .‫کنید‬ ‫مراجعه‬ ‫آدرس‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬ ‫دایره‬ ‫نمودارهای‬ ‫از‬ ‫لیستی‬،‫ای‬‫میله‬:‫شامل‬ ‫خطی‬ ‫و‬ ‫ای‬،‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫بیشترین‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫ده‬ ‫فعالیت‬ ‫سهم‬‫پروژه‬ ‫سهم‬ ،‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫ها‬،‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫ها‬‫نمودار‬‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫خطی‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫شده‬‫نمودار‬ ،‫ها‬‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫خطی‬‫ها‬‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ...‫و‬ ‫می‬.‫بینید‬ ‫می‬ ،‫قرارداد‬ ‫هر‬ ‫رساندن‬ ‫اتمام‬ ‫به‬ ‫بهتر‬ ‫برای‬.‫نمایید‬ ‫تقسیم‬ ‫پروژه‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانید‬‫هنگام‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫تعریف‬‫همچنین‬ .‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ ‫تیم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫آن‬ ‫توانید‬ ‫می‬‫پروژه‬ ،‫توانید‬.‫نمایید‬ ‫متصل‬ ‫مربوطه‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫قراردادها‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫زمان‬ ‫در‬‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫گزارش‬ ‫باید‬ ‫کارکنان‬ ،‫کاری‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫پایان‬ ‫نهایتا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫باید‬ ‫کاربر‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫نمایند‬.‫نماید‬ ‫ثبت‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫کاربران‬‫کارهای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫توانند‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫خود‬‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫(و‬ ‫روزانه‬ ‫برنامه‬ )‫آینده‬ ‫روزهای‬.‫نمایند‬ ‫ریزی‬ ‫مجموعه‬ ‫انجام‬ ‫نیازمند‬ ‫سازمان‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫قطعا‬‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫ای‬‫شامل‬ ‫گام‬ ‫این‬ .‫هاست‬ ‫فعالیت‬ ‫تعریف‬‫پروژه‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫های‬‫تعریف‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شده‬‫هایی‬‫ست‬ .‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫که‬
  • 7. ‫نـرم‬ ‫از‬ ‫نمـایـی‬‫افـزار‬ ‫برنامه‬‫روزانه‬ ‫ریزی‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫پایه‬ ‫تعاری‬ ‫م‬‫ی‬‫ا‬‫ت‬‫به‬ ‫ی‬‫خ‬‫س‬‫ا‬‫پ‬ ‫ای‬‫ـ‬‫ه‬‫از‬‫ـ‬‫ی‬‫ن‬‫هب‬‫ی‬‫ت‬‫ـ‬‫ی‬‫ـر‬‫ی‬‫مد‬‫ا‬‫م‬‫ـ‬‫ش‬ (‫ود‬‫ب‬‫ه‬‫ب‬‫اهن‬‫م‬‫ا‬‫س‬‫ش‬‫ن‬‫ا‬‫د‬‫اهی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫ف‬‫ا‬) 09028010697 behsad@behsad.com-www.behsad.com