Voorbeeld van een charter

1,045 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,045
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Voorbeeld van een charter

  1. 1. Voorbeeld van een charter van 8 maart 1525 Met wat er allemaal mee kan
  2. 2. Het charter met twee zegels ` Links: Gijsbrecht Loenyssz. van Megen Rechts: Claes Jan Timmermanssz.
  3. 3. 194. Akte van overdracht, gepasseerd voor schepenen van Oisterwijk, door Mary, dochter van wijlen Lauwreys Vrancken, aan meester Jannen Lombaerts, ten behoeve van den heyligen sacramente, voor de ene helft en de kerkfabriek van Oisterwijk, voor de andere helft, van een huis, hof, gronden en toebehoren, gelegen In die kerckstraet in de vrijheid van Oisterwijk. 1524 maart 8. 1 charter. Herkomst: Archief Petruskerk Oisterwijk, inv. nr. 368.
  4. 4. Transcriptie van het charterMarij dochter wilner Lauwreijs Vrancken met haren momboir daer toe van haer gecorenEnde haer vanden Richter als recht is gegeven Een huijs ende hoff met zijnen grondeende toebehoerten haer als zij sede toebehoerende gelegen inder vrijheit van Oesterwijckin die Kerckstraet aldaer tussen erffenissz. der kijnderen wilner Embrechs die Greve optieeen zijde ende tussen erffenissz. Jueten weduwe wilner Willem Huijsmans optie anderzijde streckende vander Kerckstraeten voersz. totter erffenissz. des persoens van Oesterwijckvan welcken huijse ende hoeve voersz. Marij voersz. die vier vijfte gedeelten tegenharen medeerfgenaemen met overgeven erffelijcken vercregen hadde gelijck als datin scepenen letteren van Oesterwijck daer op gemaect volcomelijcker begrepen is. Endedat vijfte vijfte gedeelte daer aff der selver Maryen? nader doot wilner Lauwreijs haersvaders voersz. in recht van successie ende versterve aencoemen ende verstorven is alszij sede heeft zij wittelijcken ende erffelijcken overgegeven ende opgedraegen meester JannenLombaerts tot behoeff van den Heijligen Sacramente voor die een helfte ende der fabrijckender kercken van Oesterwijck voer die ander helft tsamen met allen scepenen letteren ende voirwaerdendaer aff mentie? maeckende ende gewach doende Ende met allen den recht haer daer inne ennchsins toebehoerende met afgaen ende verthijen als daer toe behoerlijcken is Ende Marijmet haren momboir voersz. heeft geloeft als een principael sculdersse op haer ende op allenhaer gueden hebbende ende vercrijgende dese opdracht den Heijligen Sac ramente ende derkercken voersz. altijt vast ende stentich te houden sonder ennich wederseggen Ende alle commerEnde calaegie van haeren wegen daer inne wesende altemael aff te doen den selven. Or-conden hebben hier over geweest Scepenen in Oesterwijck Gijsbrecht Loenijssz. van MegenEnde Claes Jan Timmermanssz. die hueren zegelen in getuijgenisse hier aen hebben gehangen.Int jaer ons Heeren duijsent vijfhondert vier ende tweijntich acht daeghe inde merte
  5. 5. R.A.T. 0847, Otw, R.229, 15v-2 8 maart 1524
  6. 6. Regest van deze akte uit het protocol• 1525 maart 8 Otw,R.229,15v-2• Mary d.w. Laureys Vrancken• een huys ende hoff met zijnen gronde en toebehoren haar toebehorende bvvo in die Kerkstraat < erf der krn w. Embrecht die Greve > erf Juete wede Willem Huysmans ^ Kerckstraat v erff des persoens van Oesterwijck• aankomst 4/5 Marie tegen mede erfgen. met overgeven sch. Otw en het 5de vijfstegedeelte derselver Marien na der doot w. Laureys haers vaders bij succ.• overgegeven mr Jan Lombaerts tbv den heyligen sacramente 1/2 en de fabriek der kerke van Otw dander helft tsamen met alle brieven
  7. 7. Transcriptie uit het protocolMarij dochter wilner Lauwreijs Vrancken cum tutore / Een huijs endehoff met zijnen gronde ende toebehoerten hare als zij sede toebehoerendegelegen inder vrijheit van Oesterwijck in die Kerckstraet aldaer tussenerffenissz. der kijnderen wilner Embrechts die Greve optie een zijde endetussen erffenissz. Jueten weduwe wilner Willem Huijsmans optie ander zijdestreckende vander Kerckstraeten voerz. Totter erffenisz. des persoens vanOesterwijck / van welcken huijse ende hoeve voersz. Marij voersz. die viervijfste gedeelten tegen haer medeerfgenaemen met oevergeven erffelijckenvercregen hadde gelijck als dat in scepenen letteren van Oesterwijck daer opgemaect volcoemelijcker begrepen is. Ende dat vijfte vijfte gedeelte derselver Marien nae der doot wilner Lauwreijs hoers vaders voersz. in rechtenvan successie ende versterve? aencoemen ende verstorven is als zij sede heeftzij wettelijcken ende erffelijcken oevergegeven ende opgegeven? Ende opgedraegen meester[tussengevoegd onder doorhaling: oevergedraegen heeft]Jannen Lombaerts tot behoeff van den Heijligen Sacramente [tussengevoegd: voor deenen?helft] en der fabrijckender kercken van Oesterwijck [tussengevoegd: voer dander? helft] tsaemen met allen scepenen?letteren? ende voirwaerdendaer aff mentie? maeckende ende gewach? doende et cum toto jure etc. EndeMarij cum tutore ptr? Sux? .. etc. heta? Et hijda? Dese opdracht vast te houdenEnde allen commer ene calantieger? Vanhaeren wegen daer inne wesendeaff te doen. Datum viij-en [achtste] marcij. Scabini Gijsbrecht Loenijsse ende Claes Timmerman
  8. 8. Aleid was een dochter van Wouter Henrik Vranken.1) Haar huwelijk met de secretaris Jacob van der Elst bracht geen nakomelingen, zodat haar huisbij versterf is gekomen aan Laureis Laureis Vranken,2) een broederskind. Jaren na de dood van Aleid hebben de erven van Jacob van der Elst erkennelijk nog het gebruik van genoten.3) Rond 1501 schijnt de nalatenschap geregeld te zijn geworden.4) Laureis Laureis Vranken heeft het huis vanzijn tante nagelaten aan vijf erfgenamen. Van hen zijn twee kinderen in 1520 zelf ook weer dood: Elisabeth, dochter van Laureis Vranken heeft uithaar huwelijk met Mark Gijssels twee dochters achtergelaten en haar broeder Dirk heeft een zoon Antonis en een dochter Engel als erfgenamen. Deandere erfgenamen van Laureis Laureis Vranken zijn: Jan, die de vader schijnt te wezen van Cornelis Jan Laureis Francken die men heit de Molder, in1563 genoemd als man van Anna dochter van Henrik Wouter Willem Snellen te Berkel;5) ten tweede Geertruid welke uit haar huwelijk met WijnandFranken twee kinderen heeft, met name Gerit en Ideken6) en tenslotte Marie dochter van Laureis Vranken. Aan laatstgenoemde worden op 22januari 1520 alle rechten in het hier besproken huis, dat dan is gelegen tussen het erf van de kinderen van Embrecht die Greve en dat van Juut, deweduwe van Willem Huysmans, overgedragen.7)Op “Sinte Pauwelsdach Bekering’, 25 januari 1519, hetgeen volgens de nieuwjaarsstijl neerkomt op 1520, heeft Marie uit dit huis en cijns van 16stuiver beloofd aan haar broeder Jan, ook ten behoeve van hun zuster Geertrui; Antonis en Engel, de onmondige kinderen van hun broeder Dirk,alsmede van Elisabeth en Anna, de onmondige dochters van Mark Ghijssels.8) Op 8 maart 1525 heeft Marie het huis zelf overgedragen aanmeester Jan Lombaerts, voor de ene helft ten behoeve van de Broederschap van het Eerwerdig Sacrament en voor de andere helft voor defabriek der kerk van Oisterwijk.9) Reeds op 27 juli 1526 is het huis overgedragen aan Jan Embrecht Jan Emmen door Jan Andries Lambrechts enWillem Cornelis Bax als meesters van de fabriek en door meester Jan Lombaerts en Aalbrecht Willems als provisoren van de broederschap. Die moetMarie Vranken een cijns van drie rijnsgulden betalen, welke na haar dood is te lossen met 50 rijnsgulden.10) Verkrijgers geslachtsnaam lijkt Vanniste zijn.11) Genoemde kerkmeesters en de dekenen der broederschap op 27 augustus 1538 Wouter Stijnen Jacobszoon en Lambrecht Herman Bacx,hebben het huis andermaal uitgegeven aan Jan, de zoon van wijlen Joost van Dongen.12) Hetgeen is ‘ontfangen van Jannen van Dongen vanderkercken huys staende in die Kerckstraet voer des heylichs Sacraments portie in desen jair verschenen’ is verantwoord in de rekening van 1538-1539van de broederschap.1. sH,R.1261,382v; zie ook onder Lindeind 34;2. Otw,R.205,22;3. Otw,R.189,27v; Otw,R.205,27v; Otw,R.205,43v; Otw,R.205,62v;4. Otw,R.205,22; Otw,R.207,19v;5. Otw,R.267,22;6. Otw,R.238,9;7. Otw,R.224,8;8. KA charter 22;9. KA charter 24;10. Otw,R.230,31;11. sH,R.1308,423v; sH,R.1309,27;12. Otw,R.242,38v;

×