Successfully reported this slideshow.

1188918212

2,796 views

Published on

1188918212

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1188918212

 1. 1. MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti „Návod na obsluhu“ najdete popis základních funkcí kotle a také jak bezpečně zacházet s kotlem. Část „Návod na instalaci“ je určena jen pro odborné pracovníky.ObsahObsahÚvod ..................................................... 2NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA INSTALACIOvládání a signalizace ......................... 4 Úvod ................................................... 16Volba režimu čtení ................................ 5 Kompletnost dodávky kotle .................. 19Volba režimu nastavení ....................... 5 Příprava instalace kotle ...................... 20Schéma ovládání kotle ........................ 7 Instalace kotle ..................................... 21Chybové hlášení ................................... 8 Obsluha kotle....................................... 22Spuštění a vypnutí kotle ...................... 9 Servisní módy...................................... 24Regulace kotle ..................................... 9 Elektrické připojení kotle ...................... 25Ochranné funkce kotle ........................ 10 Přestavba na jiný druh paliva .............. 26Servis a údržba .................................. 11 Propojení kotle se zásobníkem TV ..... 27Záruka a záruční podmínky ................ 11 Elektrické schéma kotle ...................... 28Technické parametry .......................... 12Připojovací rozměry kotle ................... 14Pracovní schéma kotle ........................ 15 1
 2. 2. Úvod1. Kotel i všechna navazující zařízení musí 9. Vždy, když nemáte potřebnou jistotu, být instalovány a používány v souladu jak provádět činnosti při obsluze kotle, s projektem, všemi odpovídajícími plat- vyhledejte a prostudujte všechny po- nými zákonnými předpisy i technickými třebné informace v tomto návodu a po- normami a s předpisy výrobce. stupujte jen podle nich.2. Kotel může být instalován jen v prostře- 10. Neodstraňujte a nepoškozujte žádné dí, pro které je určen. označení a nápisy na kotli. Nepoškoze-3. Uvedení do provozu po instalaci smí ný uschovejte i originální obal kotle pro provádět jen výrobcem autorizovaná jeho případný transport, dokud nedojde servisní organizace. k uvedení kotle do provozu.4. Kotel odpovídá předpisům platným 11. Při případných opravách se smí použít v ČR. Pro jeho použití v podmínkách jen originální díly. Vnitřní instalaci kotle jiné země je nutné specifikovat a řešit není dovoleno měnit a ani do ní zasaho- příp. odchylky. vat.5. Na výrobcem autorizovanou servisní or- 12. Při delší odstávce doporučujeme uzavřít ganizaci se obracejte v případě event. přívod plynu a kotel odpojit od přívodu poruchy – neodborný zásah může po- el. sítě. Toto doporučení platí s ohledem škodit kotel (příp. i navazující zařízení!). na všeobecné podmínky dané v tomto6. Pracovník servisní organizace prová- návodu. dějící první spuštění kotle je povinen 13. S kotlem, resp. jeho částmi po ukonče- obeznámit uživatele s bezpečnostními ní jeho životnosti musí být nakládáno prvky kotle, s jejich činností a s přísluš- s ohledem na ochranu životního pro- nou potřebnou reakcí uživatele, s pod- středí. statnými částmi kotle a způsobem ovlá- 14. Výrobce nezodpovídá a neposkytuje dání kotle. Je-li současně i dodavatelem záruku za škody způsobené nedodrže- kotle, musí až do uvedení do provozu ním: zabezpečit, aby byl k dispozici i origi- • podmínek uvedených v tomto návodu nální obal kotle pro jeho další případný • předpisů a norem transport. • řádných postupů při montáži a provozu7. Zkontrolujte úplnost a kompletnost do- • podmínek uvedených v Záručním listu dávky. a Servisní knize8. Zkontrolujte, zda dodaný typ odpovídá 15. Dodává-li kotel uživateli pracovník, kte- typu požadovanému pro použití, tj. zkon- rý kotel instaloval, je povinen odevzdat trolujte, zda údaje, týkající se nastavení uživateli taktéž všechnu průvodní doku- kotle, které jsou na výrobním štítku, se mentaci ke kotli (zejména návod, ser- shodují s údaji, týkajícími se místní sítě visní knihu a pod.). Dokud není kotel dodávající palivo (plyn) v místě instala- uvedený do provozu, musí být pro jeho ce, příp. nechte toto provést odborným případný transport k dispozici i originál- pracovníkem, který bude kotel instalo- ní obal. vat nebo uvádět do provozu.2
 3. 3. Zajištění bezpečnosti osob a zařízení v uzavřeném provedení, tzv. „TURBO“• Podle zjištění SZÚ Brno kotel (i jeho příp. • Kromě požadavků již zmíněných doku- doplňující vybavení) vyhovuje požadav- mentů je při využití kotle nutné postupo- kům evropské směrnice pro spotřebiče vat podle tohoto návodu a průvodní do- plynných paliv 90/396/EHS, evropské kumentace kotle od výrobce. Při využití směrnice o účinnosti 92/42/EHS, evrop- je také potřeba vyloučit zásahy dětí, ské směrnici o elektrických provozních osob pod vlivem omamných látek, ne- prostředcích pro používání v určitých svéprávných osob a pod. mezích napětí 2006/95/EC a evropské V praxi mohou nastat situace, při kterých směrnici o elektromagnetické kompatibi- se musí dodržet následující nevyhnutelná litě 89/336/EHS. opatření:• Spotřebič je dále schválen podle Evrop- • zabránit (i náhodnému) spuštění kotle ských norem EN 297, EN 483, EN 677, při prohlídce a práci na trase odvodu EN 625, EN 60335-01, EN 50165, EN spalin, rozvodu plynu i vody, a to tím, že 55014, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3. se přeruší přívod el. energie do kotle ješ-• Při provozu kotle a zacházení s ním pod- tě i jinak, než jen kotlovým vypínačem le zamýšleného účelu v reálných pod- (např. vytáhnutím vidlice přívodu kotle ze mínkách využití (dále jen při využití) je zásuvky), třeba dodržet i další požadavky – nej- • odstavit kotel vždy, když se objeví (i pře- podstatnější z nich (tj. ty, na které nelze chodně) hořlavé nebo výbušné páry zapomenout) se nacházejí v těchto před- v prostoru, odkud je do kotle přiváděn pisových dokumentech: spalovací vzduch (např. z barev při zho-− v oblasti projektování: ČSN 06 0310 tovování nátěrů, kladení a nástřiku roz- a ČSN 06 0830 tavených hmot, při úniku plynu a pod.),− z hlediska požární bezpečnosti: ČSN 92 • je-li nutno vypustit vodu z kotle nebo ze 0300 soustavy, potom nesmí být nebezpečně− při instalaci a montáži (příp. opravách): teplá, ČSN EN 1775 nebo ČSN 38 6460, pří- • při úniku vody z výměníku kotle nebo při padně ČSN 38 6462, vyhlášce č. 48/1982 zaplnění výměníku ledem neprovádět Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a zá- pokusy o spuštění kotle, dokud nejsou vazných předpisech o ochraně zdraví při obnoveny normální podmínky pro pro- práci voz kotle,− při provozu a při obsluze: ČSN 38 6405 • při úniku nebo přerušení dodávky plynu− v oblasti odvodu spalin a přívodu vzdu- nebo podezření na ně vypnout kotel i chu je to ČSN EN 483, firemní materiál přívod plynu a obrátit se na plynárenský „Katalog zdvojeného potrubí pro odvod podnik nebo servisní organizaci. spalin a přívod spalovacího vzduchu, ur- čeného pro plynové spotřebiče typu C, tj. *napr. TPG 800 01 3
 4. 4. Návod k obsluzeOvládání a signalizace 1 5 6 2 3 4 obr. 1Hlavní vypínač Popis ovládacích prvků (obr. 1): Hlavní vypínač (obr.1, poz.6) slouží k za- 1. Zobrazovací displej. pnutí nebo vypnutí kotle z provozu. Hlavní 2. Tlačítko MODE - přechod do nastavo- vypínač je umístěn na pravé straně ovlá- vacího módu. dacího panelu kotle. 3. Tlačítko nastavení požadované hod- Upozornění: Uvedení kotle do provozu a noty. první spuštění musí provést autorizovaná 4. Tlakoměr - zobrazuje tlak otopné vody v servisní organizace. kotli (dále jen OV). 5. Tlačítko RESET - odblokování poruchy.Ovládací panel 6. Hlavní vypínač - vypnutí (O) nebo za- Pomocí ovládacího panelu kotle je mož- pnutí (I) kotle. né sledovat údaje o aktuálních hodnotách a nastavovat požadované parametry.4
 5. 5. Volba režimu čteníZobrazení teploty OV znamená to, že ke kotli není připojeno či- Po zapnutí kotle hlav- dlo teploty zásobníku TV. Kotel ohřívá jen ním vypínačem se na otopnou vodu v soustavě. displeji zobrazí aktu- Další zobrazení na displeji ální teplota OV. Při zobrazení teploty OV je na displeji po- mocí diody v pravém dolním rohu signali- zován jeden z následujících stavů:Zobrazení teploty TV v zásobníku • dioda nesvítí - není žádný požadavek na(jen v případě připojení zásobníku topeníTV) • dioda bliká - požadavek na topení od ex- Po stisknutí tlačítka terního zásobníku TV (požadavek do- pro nastavení po- hřátí TV v zásobníku), je-li zásobník při- žadované hodnoty pojen ke kotli se na displeji zobra- • dioda svítí - požadavek na topení od po- zí teplota teplé vody kojového regulátoru (dále jen TV) v zá- sobníku. Při tomto Zobrazení tlaku OV zobrazení se v levém horním rohu disple- Tlak OV v kotli je zobrazován neustále na je rozsvítí dioda. Zobrazí-li se na displeji analogovém tlakoměru (obr.1, poz.4). namísto číselné hodnoty parametr „--“,Volba režimu nastaveníNastavení teploty OV Nastavení teploty TV (jen v případě Pokud není připojen připojení čidla zásobníku TV) snímač teploty zá- Požadujete-li nasta- sobníku, stiskněte 1× vení teploty zásob- tlačítko MODE (obr.1, níku TV, stiskněte poz.2). V případě při- 1× tlačítko MODE. pojení snímače teplo- V tomto režimu dioda ty zásobníku, stiskně- v levém horním rohu te tlačítko MODE 2×. Kotel se přepne do displeje bliká a dioda režimu nastavení teploty OV. Bliká pouze v pravém dolním rohu svítí. Pomocí tlačít- dioda v levém horním rohu displeje. Po- ka pro nastavení požadované hodnoty mocí tlačítka pro nastavení požadova- zvolte hodnotu teploty TV v zásobníku. né hodnoty zvolte teplotu OV do systému. Pořadí nastavení hodnot TV je: --, 40, 44, Pořadí nastavení hodnot OV je: --, 45, 50, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 70 °C. Při nastave- 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 °C. Při nasta- ní parametru „- -“ kotel ohřívá jen otopnou vení parametru „--“ je ohřev OV vypnut. vodu do topné soustavy. Stisknutím tlačít- V případě připojení zásobníku kotel může ka MODE se zvolená hodnota zazname- ohřívat pouze teplou vodu – tzv. „letní re- ná do paměti a na displeji se zobrazí mód žim“. Stisknutím tlačítka MODE se zvole- pro nastavení teploty OV. ná hodnota zaznamená do paměti. 5
 6. 6. Ekvitermní režim Strmost křivky Nastavení ekvitermního režimu, tj. výběr strmosti topné křivky „E“ a paralelního po- sunu topné křivky „P“ je možné jen v pří- padě, je-li ke kotli připojen venkovní sní- mač. Teplota OV je v tomto případě řízena na základě průběhu vybrané topné křivky na displeji kotle a aktuální teploty sníma- né čidlem. Nastavení teploty OV kotle je při tomto způsobu řízení ignorováno (vy- jímkou je „letní režim“, který má prioritu). Upozornění: Pokud je na displeji kotle za- dána hodnota parametru OV „--“, funkce ohřevu vody do topení není aktivní.Nastavení strmosti křivky „E“ Stiskněte tlačítko MODE tolikrát, dokud se na displeji nezob- razí parametr E. Zá- obr. 2 roveň bliká dioda v levém horním rohu. Paralelní posun křivky Pomocí tlačítka pro nastavení požado- vané hodnoty nastavte požadovaný posun křivky E1 - E9 a následně potvrďte výběr stisknutím tlačítka MODE. V případě zvo- lení parametru E- je ekvitermní režim vy- pnut. Požadovaná výstupní teplota OV z kotle má hodnotu podle venkovní teploty a příslušné nastavené křivky (obr. 2).Paralelní posun křivky „P“ Stiskněte tlačítko MODE tolikrát, dokud se na displeji nezob- razí parametr P. Záro- veň bliká dioda v le- vém horním rohu. Po- mocí tlačítka pro nastavení požadované hodnoty nastavte obr. 3 zvolený posun křivky P1 - P9 a následně potvrďte výběr stisknutím tlačítka MODE. Hodnoty posunu jednotlivých křivek: P1 - posun o -15 °C P2 - posun o -9 °C P3 - posun o -6 °C6
 7. 7. 7 obr. 4Schéma ovládání kotle platí len pri pripojení vonkajšieho snímače platí jen při připojení venkovního snímača
 8. 8. P4 - posun o -3 °C Požadovaná teplota OV podle předem P5 - posun o +3 °C zvolené křivky se o nastavenou hodnotu P6 - posun o +6 °C posunu zmenší (P1 až P4) nebo zvětší P7 - posun o +9 °C (P5 až P9), příp. zůstane bez posunu (P-). P8 - posun o +15 °C P9 - posun o +21 °C Poznámka: Toto nastavení provádějte P− - bez posunu pouze v případě, že vám ani jedna z před- nastavených křivek (E1 až E9) nevyhovu- je.Chybová hlášeníZtráta plamene - F1 Přehřátí kotle - F3 Signalizuje samočin- Signalizuje teplotu ně nevratné blokování OV vyšší než 92 °C. zapalovací automa- Kotel se vypne. Po tiky a uzavření ply- poklesu teploty na nového ventilu, tzn. 75 °C se činnost kotle ZTRÁTA PLAMENE. automaticky obnoví. K tomuto zablokování dochází vždy, když se v režimu, kdy je plynový ventil otevřený, Porucha snímače TV - F4 nepřivádí do zapalovací automatiky zpět- Signalizuje zkrat sní- ný signál o přítomnosti plamene. Kotel se mače TV. Ohřev zá- vypne a nedá se nastartovat. sobníku TV se zablo- Tato porucha však může být vyvolaná kuje, režim topení do i ostatními bezpečnostních prvky - hava- systému není touto rijním termostatem a spalinovým termo- poruchou ovlivněn. statem. Poznámka: Tento poruchový stav může Stiskněte tlačítko RESET (obr.1, poz.5) nastat jen v případě, je-li ke kotli připojen pro odblokování poruchy. Jestliže porucha externí zásobník TV. přetrvává, kontaktujte odborný servis. Porucha venkovního snímače - F5 Porucha snímače Signalizuje poruchu OV - F2 (zkrat) venkovního Signalizuje poruchu snímače teploty a to snímače OV nebo tehdy, když je zvolen pokles teploty OV pod ekvitermní způsob 3 °C. Kotel se vypne a regulace kotle. Kotel nedá se nastartovat. pokračuje v činnosti bez omezení, teplotu Kontaktujte odborný servis. OV však reguluje podle hodnoty nastave- né na kotli (viz „Nastavení teploty OV“, str. 5). Nepracuje-li kotel v režimu ekvitermní re- gulace, tato porucha se neobjeví.8
 9. 9. Spuštění a vypnutí kotleSpuštění kotle veďte odblokování kotle pomocí tlačítka Upozornění: Uvedení kotle do provozu RESET (obr. 1, poz. 5). Opakuje-li se bez- a první spuštění musí být provedeno jen pečnostní vypnutí po krátkém čase nebo autorizovaným servisem! se nedá provést RESET kotle, kontaktujte servisní organizaci. Chcete-li spustit kotel po uvedení do pro- vozu, ubezpečte se, že: Vypnutí kotle 1. kotel je připojen k el. síti Krátkodobé odstavení kotle z provozu 2. všechny uzávěry (OV, plyn) jsou otevře- provedeme vypnutím síťového vypínače. ny Při dlouhodobém odstavení navíc vytáh- 3. tlak OV není nižší, než 1 - 2 bary neme pohyblivou přívodní šňůru ze zá- (voda v kotli musí být studená) suvky a uzavřeme přívod plynu do kotle. Přepněte hlavní vypínač (obr. 1, poz. 6) Nehrozí-li zamrznutí kotle, ponecháme do polohy zapnuto (I). Je-li teplota OV v něm vodu, v opačném případě je třeba v systému nižší než je hodnota OV za- daná na ovládacím panelu kotle a je dán vodu z kotle i ze soustavy vypustit. Pokud požadavek na topení od prostorového re- to umožňuje uspořádání topné soustavy, gulátoru, kotel zapálí a ohřívá vodu v top- v případě demontáže kotle vodu vypouští- ném systému. me jen z něho, topnou soustavu ponechá- V případě bezpečnostního vypnutí kotle me zavodněnou, aby nepodléhala korozi. se na ovládacím panelu zobrazí chybové hlášení (viz „Chybová hlášení“, str.8). Pro-Regulace kotleProvoz kotle bez pokojového Provoz kotle je přerušován podle vnitřníregulátoru teploty místnosti, kde je umístěn pokojový regulátor. V této místnosti by neměly být Kotel při tomto režimu udržuje zvolenou termostatické ventily na radiátorech. teplotu OV. Pokojový regulátor není při- pojen, svorky pro jeho připojení musí být Upozornění: Na ovládacím panelu kot- vzájemně propojeny (dodáno z výroby). le musí být nastavena taková teplota OV Postup nastavení: (teplota vody v systému), která je schopna pokrýt tepelné ztráty objektu i při nízkých • zapněte hlavní vypínač venkovních teplotách. • nastavte požadovanou teplotu OV na ovládacím panelu Poznámka: Používejte regulátory dopo- ručené a prodávané firmou PROTHERM,Provoz kotle s pokojovým které jsou určeny a testovány pro danýregulátorem typ kotle. Při použití jiného regulátoru ne- zaručujeme správnou a úplnou funkčnost Kotel udržuje zvolenou teplotu OV. Zruší se kotle. propojení svorek pro připojení pokojového regulátoru a připojí se pokojový regulátor. 9
 10. 10. Provoz kotle s ekvitermní regulací Upozornění: Pokojový regulátor a ven- kovní snímač může připojovat jen autori- Kotel reguluje teplotu OV na základě změn zovaný servis. venkovní teploty, vybrané topné křivky a případně jejího paralelního posunu. Postup nastavení ekvitermních křivek Nastavení výkonu kotle je uveden na str. 6 tohoto návodu. Pro Kotel je z výroby nastaven na maximální ekvitermní regulaci je nutno připojit výkon. V případě dohřívání TV v zásobní- snímač venkovní teploty. V případě to- ku kotel vždy pracuje na plný výkon. hoto typu regulace je teplota OV vypo- Upozornění: Změnu nastavení výkonu čítávána řídící deskou kotle v rozsahu kotle provádí jen autorizovaný technik. 40 - 85 °C. Nastavení OV na ovládacím panelu kotle je ignorováno.Ochranné funkce kotlePlynulá modulace výkonu metr „t“ - viz Servisní módy str. 24) spustí Probíhá na základě neustálého porov- se nabíjecí čerpadlo zásobníku. Vypíná návání skutečně dosahovaných hodnot se při dosažení teploty zásobníku 10 °C a s hodnotami požadovanými (nastavený- po doběhu čerpadla zásobníku 1 minutu. mi) uživatelem; tato regulace je proporcio- nální, tj. při větším rozdílu porovnávaných Anticyklace hodnot kotel pracuje s větším výkonem a V režimu vytápění není po provozním vy- naopak. pnutí kotle dovoleno opakovaně ho zapálit dříve, než po 1 minutě a poklesu teplotyProtimrazová ochrana kotle OV o 5 °C. Dojde-li k poklesu teploty otopné vody na Poznámka: Toto neplatí, je-li kotel vypnut 10 °C, spustí se čerpadlo kotle, při 9 °C pokojovým regulátorem. se čerpadlo vypne a zapne se hořák kotle. Po dosažení teploty OV 24 °C v kotli kotel Ochrana proti přehřátí přestane topit a na 1 minutu se spustí čer- Kotel se vypne, když je teplota OV vyšší padlo kotle. než 92 °C (porucha F3). Poznámka: Při pokusu o spuštění dří- ve vypnutého kotle při teplotě pod 3 °C Systém kontroly komínového tahu se indikuje porucha F2 a spustí se na Kotel je vybaven tzv. Systémem kontroly 1 minutu čerpadlo OV. komínového tahu (SKKT). Při nahroma- dění spalin v kotli, tj. při nedostatečnémProtimrazová ochrana zásobníku odvodu spalin, je SKKT aktivován a kotel(je-li připojen) se vypne (uzavře se přívod plynu do kot- Kotel začne topit při teplotě zásobníku le). Automaticky je indikována porucha na 7 °C. Když teplota kotle dosáhne teplotu ovládacím panelu kotle (obr. 1, poz. 5). nastavenou pro spuštění čerpadla (para-10
 11. 11. Přerušení dodávky el. energie přetrvává, zavolejte autorizovaný servis. Přerušením dodávky elektrické energie Upozornění: Všechny zmiňované elektro- se kotel vypne. Při obnovení dodávky nické ochranné funkce jsou v činnosti jen elektrické energie se kotel automaticky tehdy, je-li kotel připojen na síťové napětí zapne bez ztráty nastavených provozních (vidlice elektrického přívodu je zasunuta parametrů. do zásuvky a hlavní vypínač je v poloze Zobrazí-li se po obnovení el. energie na zapnuto „I“). displeji chybové hlášení, odblokujte kotel Kotel nemá v sobě zabudovanou expanz- pomocí tlačítka RESET. ní nádobu, pojistný ventil, odvzdušňova- Poznámka: K zablokování kotle může do- cí ventil, čerpadlo OV a TV. Proto jej lze jít v důsledku přehřátí, když bylo čerpadlo připojit pouze na otopnou soustavu, která topné soustavy v důsledku přerušení do- je provedena v souladu s ČSN 06 0310 a dávky el. energie zastaveno. Tuto poruchu jištěna podle ČSN 06 0830. Použitý pojist- odstraňte stisknutím tlačítka RESET na ný ventil na okruhu OV má mít nominální ovládacím panelu kotle. Jestliže porucha otvírací tlak 3 bary.Servis a údržbaÚdržba kotle prováděná uživatelem Odborná údržba kotle Podle potřeby se plášť kotle bez odklápění Jednou za rok, nejlépe před začátkem vrchního krytu očistí. Čistění probíhá při topné sezóny, doporučujeme kotel nechat odpojeném kotli od elektrické sítě vypnu- prohlídnout a nastavit servisní organizací. tím síťového vypínače a vytáhnutím vidli- Tato prohlídka není součástí záruky. Kon- ce ze zásuvky. Při navlhčení povrchu kotle krétní úkony jsou specifikovány v Servisní je jeho opětovné spuštění možné až po knize. jeho oschnutí. Jde většinou o úkony jako je kontrola Jednou za čas je třeba zkontrolovat tlak funkce a stavu hořáku, kontrola a nasta- vody v topném systému, v případě po- vení výkonu, kontrola těsnosti spojů kou- třeby vodu doplnit. Do topného systému řovodu a čistění kotlového výměníku. je možné vodu doplnit až po vychladnutí Důležitá prověrka činnosti havarijního a kotle pod 40 °C (měřeno teploměrem na spalinového termostatu. Tato prověrka se kotli). Nedodržení této podmínky může provede i po každém servisním zásahu na způsobit netěsnosti nebo trhliny způsobe- těchto prvcích. né pnutím v bloku kotle. V případě úniku plynu je třeba kotel odsta- vit z provozu, zavřít plynový ventil a přivo- lat servisní organizaci.Záruka a záruční podmínky Na plynový kotel MEDVĚD 20 (30, 40, 50) mínek uvedených v Návodě pro obsluhu KLOM se poskytuje záruka podle Záruč- a Návodě pro instalaci (kapitoly Úvod, In- ního listu, Servisní knihy a dalších pod- stalace kotle). 11
 12. 12. Technické parametry 20 (30) KLOM MEDVĚD 20 KLOM MEDVĚD 30 KLOM Kategorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II2H3P Provedení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B11BS Zapalování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elektronické Palivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G20 / G31 . . . . . . . . . . . .G20 / G31 Max. tepelný příkon . . . . . . . . . . . . . . . . [kW] . . . . . . .18,5 / 17,5 . . . . . . . . . . . 28,5 / 26,5 Min. tepelný příkon . . . . . . . . . . . . . . . . [kW] . . . . . . .13,0 / 12,2 . . . . . . . . . . . . 20 / 18,5 Max. tepelný výkon . . . . . . . . . . . . . . . . [kW] . . . . . . . . 17 / 16 . . . . . . . . . . . . . 26 / 24,5 Min. tepelný výkon. . . . . . . . . . . . . . . . . [kW] . . . . . . .11,9 / 11,2 . . . . . . . . . . . 18,2 / 17,2 Účinnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [%] . . . . 90 - 92 / 89 - 91 . . . . . . . 90 - 92 / 89 - 91 Tlak plynu Vstupní tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mbar]. . . . . . . . .20 / 36 . . . . . . . . . . . . . . 20 / 36 Průměr trysky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm]. . . . . . . .2,65 / 1,7 . . . . . . . . . . . . 2,65 / 1,7 Max. tlak na trysce . . . . . . . . . . . . . . [mbar]. . . . . . . 10,5 / 27,0 . . . . . . . . . . . 12,5 / 27,0 Spotřeba plynu (Q max.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,0 [m3/h] / 1,6 [kg/h] . . . 3,0 [m3/h] / 2,0 [kg/h] Topení Max. pracovní tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . [bar] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Min. pracovní tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . [bar] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Doporučený provozní tlak . . . . . . . . . . . [bar] ...................1–2 Teplotní rozsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [°C] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 – 85 Obsah vody kotlového tělesa . . . . . . . . . . [l] . . . . . . . . . .9,1 . . . . . . . . . . . . . . . . .11,6 Elektrické údaje Napětí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [V/Hz] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230/50 Příkon (max) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[W] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 El. krytí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 40 Proud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [A] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 Odtah spalin - způsob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do komína Průměr odkouření . . . . . . . . . . . . . . . . [mm] . . . . . . . . . 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Teplota spalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [°C] . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 115 / ~ 95 Hmotnostní průtok spalin . . . . . . . . . . . [g/s] . . . . . . . . . 13,3 . . . . . . . . . . . . . . . . 19,8 Min. požadovaný ustálený tah komínu . [Pa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Hlučnost (1 m od kotle, výška 1,5 m) . . . [dB] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do 55 Rozměry - výška / šířka / hloubka . . . . [mm]. . . . . 880 / 335 / 600 . . . . . . . . 880 / 420 / 600 Hmotnost bez vody . . . . . . . . . . . . . . . . [kg] . . . . . . . . . . 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11012
 13. 13. Technické parametry 40 (50) KLOM MEDVĚD 40 KLOM MEDVĚD 50 KLOM Kategorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II2H3P Provedení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B11BS Zapalování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elektronické Palivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G20 / G31 . . . . . . . . . . . .G20 / G31 Max. tepelný příkon . . . . . . . . . . . . . . . . [kW] . . . . . . .38,5 / 36,5 . . . . . . . . . . . . 49 / 46,6 Min. tepelný příkon . . . . . . . . . . . . . . . . [kW] . . . . . . . 27 / 25,4 . . . . . . . . . . . . . 34,2 / 32 Max. tepelný výkon . . . . . . . . . . . . . . . . [kW] . . . . . . . . 35 / 33 . . . . . . . . . . . . . 44,5 / 42 Min. tepelný výkon. . . . . . . . . . . . . . . . . [kW] . . . . . . . 24,5 / 23 . . . . . . . . . . . . . . 31 / 29 Účinnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [%] . . . . 90 - 92 / 89 - 91 . . . . . . . 90 - 92 / 89 - 91Tlak plynu Vstupní tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mbar]. . . . . . . . .20 / 36 . . . . . . . . . . . . . . 20 / 36 Průměr trysky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm]. . . . . . . .2,65 / 1,7 . . . . . . . . . . . . 2,65 / 1,7 Max. tlak na trysce . . . . . . . . . . . . . . [mbar]. . . . . . . 12,5 / 27,0 . . . . . . . . . . . 12,5 / 27,0Spotřeba plynu (Q max.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1 [m3/h] / 3,3 [kg/h] . . . 5,2 [m3/h] / 4,2 [kg/h]Topení Max. pracovní tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . [bar] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Min. pracovní tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . [bar] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Doporučený provozní tlak . . . . . . . . . . . [bar] ...................1–2 Teplotní rozsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [°C] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 – 85 Obsah vody kotlového tělesa . . . . . . . . . . [l] . . . . . . . . . 14,1 . . . . . . . . . . . . . . . . .16,6Elektrické údaje Napětí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [V/Hz] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230/50 Příkon (max) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[W] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 El. krytí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 40 Proud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [A] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5Odtah spalin - způsob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do komína Průměr odkouření . . . . . . . . . . . . . . . . [mm] . . . . . . . . . 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Teplota spalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [°C] . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 115 / ~ 95 Hmotnostní průtok spalin . . . . . . . . . . . [g/s] . . . . . . . . . 26,6 . . . . . . . . . . . . . . . . 33,8 Min. požadovaný ustálený tah komínu . [Pa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Hlučnost (1 m od kotle, výška 1,5 m) . . . [dB] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do 55 Rozměry - výška / šířka / hloubka . . . . [mm] . . . . .880 / 505 / 600 . . . . . . . . 880 / 590 / 620 Hmotnost bez vody . . . . . . . . . . . . . . . . [kg] . . . . . . . . . 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 13
 14. 14. Připojovací rozměry kotle 20 (30, 40, 50) KLOM TYP A B C øD E 20 KLOM 335 180 600 130 100 30 KLOM 420 222 600 130 100 40 KLOM 505 265 600 150 100 50 KLOM 590 307 620 180 120 E obr. 514
 15. 15. Pracovní schéma kotle á (není součástí výbavy kotle) 1. Ovládací panel 10. Spalovací komora 2. Víko čistícího otvoru 11. Přívod sekundárního vzduchu 3. Komínová příruba 12. Atmosférický hořák 4. Sběrač spalin 13. Přívod primárního vzduchu 5. SKKT (systém kontroly komínového tahu) 14. Tryska hořáku 6. Výstup OV 15. Kombinovaná plynová armatura 7. Vstup plynu 16. Zapalovací automatika 8. Těleso kotle 17. Kryt kotle 9. Vstup OV 18. Místo pro snímače teploměru, havarijního a provozního termostatu obr. 6 15
 16. 16. Návod na instalaciÚvod Kotel MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM je na poruchy zanesením vyvolané (např. slučitelný s běžnými druhy teplovodních zanesení výměníku) záruka kotle nevzta- topných soustav a topných těles. huje. Upozornění: Kotel MEDVĚD KLOM může Při umístění kotle a jeho provozu není do- být uveden do provozu jen k tomu opráv- voleno, aby se ve smyslu ČSN 92 0300 něnou organizací podle vyhlášky ČÚBP předměty (klasifikované podle ČSN 73 a ČBÚ 21/1979 Sb. (ve znění vyhlášky 0823) přibližovaly na méně než: 554/1990 Sb.). – 100 mm z materiálů ne lehko hořlavých, Pro uvedení kotle do provozu a dále také těžko hořlavých nebo středně hořla- pro záruční i pozáruční servis slouží síť vých; smluvních servisů výrobce, splňujících – 200 mm z lehce hořlavých hmot (např. uvedené požadavky. dřevovláknité desky, polyuretan, polysty- Kotel je určený pro práci v prostředí nor- ren, polyetylen, lehčený PVC, syntetická málním AA5/AB5 podle ČSN 33 2000-3 vlákna, celulózové hmoty, asfaltová le- a ČSN 33 2000-5-51 (tj. rozsah teplot +5 penka, guma a pod.). až 40 °C, vlhkost v závislosti od teploty až Upozornění: Teploty povrchu kotle v hor- do max. 85 %). ní části (zejména bočnic a víka) při práci Kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM se mohou převýšit teplotu okolí až o 50 °C. nesmí instalovat v zónách 0, 1 a 2, tj. v Minimální manipulační (volný) prostor prostorách s vanou, v koupelnách, umý- v těsné blízkosti kotle je třeba takový, aby vacích prostorách a sprchách podle ČSN na něm bylo možno lehce a bezpečně 33 2000-7-701 (obr. 7). pracovat holýma rukama i běžným ruč- Kotle jsou konstruovány pro provoz s otop- ním nářadím (doporučujeme min. 300 mm nou vodou odpovídající ČSN 83 0616 (pit- z každé strany a min. 600 mm před kot- ná voda ČSN 75 7111). Rozváděná voda lem). má mít ve smyslu vyhlášky č.409/2005 Kotel je určen pro odtah spalin do komí- Sb. hodnotu pH v rozmezí 6,5 až 9,5, na (přes komínový průduch) s minimálním musí splňovat minimálně hodnotu kyseli- nové neutralizační kapacity KNK 4,5 ≥ 1,0 mmol/l, CO2 (celk.) ≤ 44 mg/l Zóny U vody se součtem látkových koncentrací vápníku a hořčíku větším než 1,8 mmol/l jsou již účelná další „nechemická“ opatře- ní proti usazování vodního kamene (např. působení magnetických úpraven vody v kombinaci s odkalovacím zařízením). V případě zanesení kotle nečistotami z topného systému nebo usazením kotel- ního kamene se na tyto poruchy, případně obr. 716
 17. 17. ustáleným tahem od 2 Pa. Na komínový propojit svorky spalinového termostatu.průduch se napojí kouřovodem - u kot- Bezpečnostní funkci při tomto způsobulů MEDVĚD 20, 30 KLOM s Ø 130 mm, provozu kotle zajišťuje manostat vzdu-u typu MEDVĚD 40 KLOM s Ø 150 mm chu, který je součástí výbavy komínovéa u typu MEDVĚD 50 KLOM s Ø 180 mm. nástavby.Upozornění: Do kouřovodu je nepřípust- Osadit kotel nástavbou a uvést ji do pro-no vkládat tělesa omezující průchod spa- vozu může jen pro to oprávněná organiza-lin (např. rozličné druhy výměníků na vy- ce podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ 21/1979užití jejich zbytkového tepla). Kouřovod Sb. (ve znění vyhlášky 554/1990 Sb.). Jenení součástí vybavení kotle. nezbytné, aby se při servisních zásazích do nástavby, v době, kdy je připojenaKonstrukce kouřovodu i komína musí být ke zdroji el. energie (i při vypnutém síťo-v souladu s ČSN 06 1610 a ČSN 73 4210. vém vypínači), dodržovali bezpečnostníSplněním zásad uvedených v normách předpisy!zabráníme nežádoucím jevům, jako jenadměrné ochlazování spalin, pronikání Kotel je konstruován pro provoz s otopnouvlhkosti do zdiva, proměnlivost komínové- vodou do přetlaku 300 kPa (3 bary), kteráho tahu, a tím i nežádoucímu ovlivňování odpovídá ČSN 07 7401 (v žádném přípa-práce kotle. dě nesmí být kyselá, tj. musí mít hodnotu pH > 7 a má mít minimální uhličitanovouSpalovací vzduch si kotel odebírá z toho tvrdost).prostoru, ve kterém je umístěný. Minimálnívelikost takového prostoru vyžaduje, aby Neodporučuje se používat nemrznoucína každý 1 kW výkonu kotle připadalo směsi vzhledem k jejich vlastnostem ne-0,8 m3 volného prostoru, navíc musí být vhodným pro provoz kotle. Jde předevšímpřímým způsobem větratelný. Když takto o snížení prostupu tepla, velkou objemo-větratelný není, potom je třeba na každý 1 vou roztažnost, stárnutí, poškozování gu-kW výkonu 2 m3 volného prostoru. mových součástí. Nenajde-li se v konkrét- ních podmínkách jiná možnost, jak spo-Na odtah spalin od kotlů MEDVĚD 20, 30, lehlivě zabránit zamrznutí topného systé-40, 50 KLOM je možné použít i doplňu- mu, potom nesplnění některých funkčníchjící zařízení „nástavbu PROTHERM PT parametrů či případné nedostatky kotlů20 (30, 40, 50) POLO – TURBO“, která v důsledku použití nemrznoucích směsízabezpečuje odtah spalin nuceným způ- není možné řešit v rámci záruky kotle.sobem. Umožňuje provozovat litinové kot-le v případech, kdy se nedá využít řádný Pro uzavřené topné soustavy platí, žeodtah spalin do komínu. Nástavba je urče- doporučená hodnota tlaku vody se zana pro přímé připojení na spalinové hrdlo studena nastálo vyznačí červenou (na-kotle. Výstup spalin z nástavby je upraven stavitelnou) ručičkou kotlového tlakomě-pro připojení odtahového jednoplášťové- ru. Poklesne-li tlak pod takto vyznačenouho potrubí. Za provozu plně nahrazuje hodnotu, je třeba vyhledat a odstranit ne-funkci komínu při použití odtahového po- těsnosti nebo dokonaleji odvzdušnit celýtrubí do délky 10 ekvivalentních metrů (1 systém (příp. oboje). Opakuje-li se poklesekvivalentní metr = 1 metr rovného úseku a celý systém je dokonale těsný i řádněnebo 1 koleno 90°). odvzdušněn, s největší pravděpodobnostíUpozornění: Při použití ventilátorové ná- jde o závadu expanzní nádoby a je třebastavby PROTHERM PT 20 (30, 40, 50) zavolat pověřeného pracovníka, aby ji od-je třeba před uvedením kotle do provozu stranil. 17
 18. 18. Kotel se může používat i v soustavách - Do plnící vody dávkujte podle návodu k s otevřenou expanzní nádobou. V tako- použití vhodný nepěnící odmašťovací pro- vémto případě je třeba při instalaci zabez- středek pro odstranění tuků a olejů (sa- pečit dodatečnou kontrolu a příp. i úpravu motná voda studená či teplá oleje a tuky výrobního nastavení teploty havarijního neodstraní). termostatu. - Nastavte maximální průtok oběhové vo- Upozornění: Výška vodního sloupce při dy (otevřené regulační ventily, max. výkon tomto způsobu provozu nesmí být pod 10 čerpadla). m, což odpovídá tlaku 1 bar. Minimální - Otopnou soustavu ohřejte polovičním hodnotu tlaku vyznačte pomocí červené výkonem kotle cca 60 °C (pomalý náběh nastavitelné ručičky tlakoměru kotle. teploty dodržte zejména když je použita Před závěrečnou montáží kotle je třeba nezměkčená voda pro minimalizaci tvorby rozvody topného systému několikrát pro- vodního kamene). pláchnout tlakovou vodou. U starých, po- - Po ohřátí vody provozujte soustavu asi užitých systémů se to musí provést proti 1/2 hodiny. směru proudění otopné vody. - Po zchladnutí soustavy na přibližně 40 Kotel může spolupracovat s externím zá- °C výplachovou vodu vypusťte při dodrže- sobníkem teplé vody. Elektronika kotle je ní příslušných předpisů o odpadních vo- uzpůsobena k ovládání čerpadla topného dách. systému a dobíjecího čerpadla zásobníku - Vyčistěte filtry od mechanických nečis- TV (nejsou součástí kotle). Při použití ex- tot. terního zásobníku TV je třeba do systému instalovat dvě zpětné klapky. - Bez prodlení přistupte k naplnění sou- stavy trvalou náplní. Poznámka: Před kotel (tj. na potrubí s vratnou OV) se doporučuje namontovat Upozornění: Na závady způsobené za- zachycovač kalů. Konstrukce tohoto za- nesením kotle nečistotami z topného sys- chycovače by měla umožňovat vyprazd- tému se záruka nevztahuje. Filtr i zachy- ňování v pravidelných časových interva- covač kalů je třeba pravidelně kontrolovat lech bez toho, aby se muselo vypouštět a čistit. velké množství OV. Zachycovač kalů je Jestliže se na přemisťování kotle kladou možné kombinovat s filtrem, samotný filtr zvláštní požadavky (např. zabránit poško- se sítem však není postačující ochranou. zení krytů, zmenšit profil přenosu a pod.), Před uvedením kotle do provozu dopo- je možné kotel ze smontovaného stavu, ručujeme kompletně vyčistit celý topný v kterém se dodává, částečně demonto- systém. U starších systémů proveďte vat. propláchnutí proti směru proudění otopné Okolo kotle je třeba ponechat takový pro- vody. U nových systémů doporučujeme stor, aby manipulace s tímto kotlem i s je- před konečným napuštěním postupovat ho navazujícími zařízeními při montáži dle následujících bodů: i po dobu provozu byla bezpečná. - Pokud je možné pro výplach použijte změkčenou vodu, pitná voda bez úpravy je použitelná rovněž.18
 19. 19. Kompletnost dodávkyObsah dodávky kotle Obsah dodávky Kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM se dodávají kompletně smontovány a funkč- ně odzkoušeny. Ke kotli je přibalena sada s nastavitelnými nožičkami. Dodávka obsahuje (obr. 8): 1. Kotel 2. Návod na obsluhu a instalaci 3. Servisní kniha 4. Seznam servisních středisek 5. Záruční list 6. Šroubovací nožičky - 4 ks 6Zvláštní dodávka Podle požadavku je možné objednat ná- sledující vybrané příslušenství: 1. Venkovní snímač teploty pro ekvitermní regulaci, obj. č. 4180. 2. Ventilátorový nástavec PROTHERM obr. 8 „POLO-TURBO“ pro nucený odvod spa- lin. 3. Pokojový regulátor PROTHERM pro re- gulaci kotle na základě teploty v referenč- ní místnosti. 19
 20. 20. Příprava instalace kotleVýbava kotle novaná plynová armatura reguluje přívod Kotel MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM se- plynu do kotle v závislosti na požadova- stává z těchto částí: ných a dosáhnutých provozních stavech systému (tj. kotle i topné soustavy dohro- - litinové kotlové těleso s tepelnou izolací, mady); výstup z něj je už úsekem plynové- - hořáková deska včetně plynové cesty ho rozvodu hořákové desky, zakončeným a startovacího zařízení, 2 až 5 tryskami (po jedné na každou ho- - sběrač spalin s přerušovačem tahu, řákovou trubici). - hydraulická konstrukce, - plášť kotle s ovládacím panelem. Kotel startuje elektrickou jiskrou. Jako za- řízení pro start a udržování chodu se pou- Kotel nemá v sobě zabudovanou ex- žila řídící automatika, která je přímo spo- panzní nádobu, pojistný a odvzdušňo- jená s kombinovanou plynovou armaturou vací ventil. Proto jej lze připojit pouze na od té samé firmy do jednoho celku, čím se otopnou soustavu, která je provedena v též snižují všechny nároky na vzájemné souladu s ČSN 06 0310 a jištěna podle propojení. ČSN 06 0830 Sběrač spalinLitinové kotlové těleso Je plechový zákryt, v kterém je umís- Je složeno z článků a slouží současně těn termostat SKKT; je spojen přímo jako spalovací komora (včetně spalino- s přerušovačem tahu a za ním zakonče- vých cest) i jako vodní prostor (včetně ný spalinovým hrdlem kotle (na připojení vodních cest). Články jsou boční („pravý“ kouřovodu). SKKT - systém kontroly ko- a „levý“) a střední (jednoho druhu). Sklá- mínového tahu - je založen na sledování dáním článků vzniká kotlové těleso s pří- teploty spalin odcházejících z kotle; při slušnou velikostí (jak spalovací komory, jejich hromadění v kotli (tj. nedostatečném tak i vodního prostoru). Smontované kot- odvodu) se aktivuje a kotel zhasne (zavře lové těleso je připojeno na hydraulickou se přívod plynu do hořáku). Sběrač spalin konstrukci a izolováno proti odvodu i vy- je opatřen odnímatelným čistícím víkem, zařování tepla. Je též opatřeno úchytkami které je přístupné po odstranění vrchní na osazení snímačů termostatů a teplo- části pláště (horního krytu) kotle. měru a úchytkami na nohách, sloužícími na spojení s kotevní konstrukcí, ve které Hydraulická konstrukce je uložen zásobník. Je systém potrubí. Součástí hydraulické konstrukce jsou i koncovky na připojeníHořáková deska kotle. Je osazena úsekem plynového rozvodu, vlastními hořákovými trubicemi a starto- Plášť vacím zařízením. Podle velikosti (která Sestává s krytů, pevně přichycené zadní odpovídá velikosti kotlového tělesa) nese stěny a bočnic, odnímatelné čelní stěny 2 až 5 hořákové trubice a celou plyno- a odnímatelné vrchní části. V horní části vou cestu. Plynovou cestu tvoří trubkový je umístěn vodorovný ovládací panel, pod úsek přípojky plynu, který končí vstupem horním okrajem odnímatelné čelní stěny do kombinované plynové armatury. Kombi- svislý ovládací panel.20
 21. 21. Umístění kotle Pro přenesení kotle s pláštěm je třeba Kotel se usazuje na stavební podklad, tj. splnit podmínku, aby dveře měli šířku ale- podlahu (příp. podstavec). Podlaha musí spoň 65 cm. mít alespoň běžnou únosnost a nesmí být kluzká. Okolí se může čistit jen suchým Nastavitelné nožičky způsobem (např. vysáváním). Kdyby pod- Před připojením kotle na topný systém laha byla z hořlavého materiálu, je nevy- nainstalujte na lišty kotle nastavitelné no- hnutelné kotel vybavit nehořlavou, tepelně žičky pro lepší stabilitu a vyvážení kotle. izolující podložkou, přesahující půdorysný Návod na instalaci je součástí příbalu. rozměr kotle aspoň o 100 mm.Instalace kotle Při servisních zásazích do kotle je bez- Při rekonstrukcích, nepříznivých staveb- podmínečně potřebné vždy, když je při- ních dispozicích a pod. možné kotel při- pojen na zdroj elektrické energie (i při vy- pojit k systému topné soustavy i přívodu pnutí síťového vypínače kotle), dodržovat plynu flexibilními elementy (hadicemi), ale bezpečnostní předpisy na obsluhu a práci vždy jen takovými, které jsou na to určeny. na elektrických zařízeních (ustanovení V případě použití flexibilních elementů by normy ČSN 34 3100). měly být co nejkratší, musí se chránit před Plášť kotle je demontovatelný. Přední část mechanickým a chemickým namáháním je upevněná pérovými sponami v horních a poškozováním a je třeba zabezpečit, rozích pláště. Přední kryt se dá vyklopit aby před ukončením jejich životnosti nebo tahem horní hrany k sobě, vrchní kryt spolehlivosti plnit svoje parametry (podle kotle se po odnětí dvou šroubů vzadu se údajů jejich výrobců) byly vždy vyměněny vyklápí odzadu směrem nahoru. Zbylé za nové. časti pláště jsou připevněny samořeznými šrouby k šasi kotle. Jednotlivé časti pláš- Vlastnosti topné soustavy a její tě jsou spojené s elektroinstalací kotle napouštění ochrannými vodiči. Nastavování expanzní nádoby OV (tlaku Dbejte na zvýšenou opatrnost při doprav- v její plynové vyrovnávací části), v případě, ní manipulaci s kotlem. že je uzavřená expanzní nádoba součástí systému, začíná už před napuštěním – je Koncovky na připojení jsou na zadní stra- třeba ji natlakovat o něco víc (např. o 50 ně kotle (viz obr. 5, Připojovací rozměry kPa (0,5 bar)), než bude předpokládaný kotle). výsledný tlak vody v systému. Tím se za- Připojovací koncovky kotle (především bezpečí, že její vyrovnávací objem bude plynu) se nesmí zatěžovat silami od trub- co největší a jako takový se v dalším pro- kového systému topné soustavy nebo pří- vozu i využije. Potom se systém napustí vodu plynu. To předpokládá přesné dodr- a předběžně natlakuje (včetně odvzduš- žení rozměrů zakončení všech připojova- nění) studenou vodou na předpokládaný ných trubek, a to jednak výškově, jednak tlak podle tlakoměru na kotli. V tomto stavu od stěny i vzájemně (jednotlivých vstupů se opatrně upouští přetlak z vyrovnávací a výstupů mezi sebou). časti; tlak v ní se sleduje pneuměřičem. 21
 22. 22. V upouštění se pokračuje do té doby, do- ní systému připouštěním vody se potom kud je vyrovnávací část „tvrdší“ než vodní může „smrštit“ plynová část a zmenšit její (tlak na pneuměřiči je větší, než na tlako- objem, čímž klesá celková vyrovnávací měru na kotli). schopnost expanzní nádoby proti nomi- Když se se obě sledované hodnoty na- nálnímu stavu. Proto není možno nikdy vzájem těsně přiblíží, velmi opatrně se s jistotou řešit nastavení expanzní nádoby pokračuje v upouštění plynové vyrovnáva- jen jednoduchým natlakováním vyrovná- cí časti, dokud se obě hodnoty navzájem vací plynové části po déle trvajícím pro- nevyrovnají a nezačnou obě současně vozu (příp. ani po té nejkratší, když byla klesat – to je hranice, kdy je nastavený do systému připouštěna voda)!!! hledaný největší vyrovnávací objem pro Po napuštění topného systému, odvzduš- daný pracovní bod. V této fázi nastavování nění a nastavení tlakové expanzní nádoby expanzní nádoby jsou změny tlaku nepa- (když je použita) se výsledná hodnota tla- trné a je třeba postupovat velmi pozorně. ku OV v systému za studena označí (čer- Těsnost ventilku expanzní nádoby není venou) nastavitelnou ručičkou kotlového trvale absolutní; když tlak v systému po- tlakoměru. klesne, může to být zapříčiněno nejen úni- Poznámka: Tlak ve vyrovnávací (vzdu- kem vody, ale i snížením tlakového půso- chové) části expanzní nádoby je třeba bení vyrovnávací plynové části expanzní kontrolovat pokaždé při roční prohlídce nádoby na její vodní část – při dotlaková- kotle.Obsluha kotlePříprava a start kotle Nastavení tlaku plynu Zkontrolujeme tlak vody na kotlovém Výkon se nastaví pomocí regulačních prv- tlakoměru a ověříme zda jsou uzavírací ků na kombinované plynové armatuře (viz ventily na OV otevřeny. Otevřením uzávě- obrázek plynové armatury), tlak se měří ru plynu pustíme plyn do kotle. Zastrčíme pomocí U-manometru (proti atmosféře). vidlici pohyblivé přívodní šňůry do zásuv- Před začátkem nastavování se při vypnu- ky a stiskneme síťový vypínač. Topení tém kotli (vidlice el. přívodu je vytažena ze nastavíme přibližně na 1/2 jejich rozsahu. zásuvky) musí: Kotel zapálí a ohřívá topný systém. – vyjmout krycí (kovová) zátka (A) Za chodu kotle zkontrolujeme plynotěs- – povolit uzavírací šroub měřícího místa nosti všech spojů plynové cesty v kotli (2) výstupního tlaku plynu a nasunout např. pěnotvorným roztokem. Zjištěné ne- hadička U-manometru (šroub se nevyjí- těsnosti je třeba odstranit a kontrolu opa- má) kovat. Na závěr se provede kontrola výkonu kotle. V případě odchylky se výkon kotle upraví na předepsanou hodnotu.22
 23. 23. Maximální výkon Regulační plynová armatura – Kotel se uvede do chodu a ponechá se pracovat při ohřevu OV. Po cca 100 vteři- nách provozu kotel začne topit na maxi- mální výkon. Průběh měření by se neměl přerušovat vypínáním kotle např. dosáh- nutím maximální teploty OV a pod.; B A – Otáčením umělohmotného šroubu (B) se nastaví tlak plynu na maximální výkon - otáčením ve směru chodu hodinových ručiček se tlak plynu zvyšuje: ∅8 D • 125 mm vodního sloupce na zemní plyn (max. 105 mm v.s. pro 20 KLOM) • 270 mm vodního sloupce na propan 2 1 CSnížený výkon Měří se při měkkém startu po zapnutí kot- le v režimu topení (tento stav trvá max. 1 - měřicí místo tlaku plynu vstupujícího 100 vteřin). do armatury – pomocí šroubu (C) se nastaví levá krajní 2 - měřicí místo tlaku plynu vstupujícího poloha na minimální výkon (proti směru do hořáku chodu hodinových ručiček) A - krycí zátka – kolečkem (D) na automatice se nastaví: B - nastavovací (vnitřní) šroub maxima • 55 mm vodního sloupce na zemní plyn C - nastavovací šroub minima • 130 mm vodního sloupce na propan D - elektrické nastavování minima Po skončení nastavování kotel vypneme, odpojíme hadičku U-manometru a uza- obr. 9 vírací šroubek na místě měření jemně přitáhneme. Kovovou krycí zátku zašrou- mínkách udržujeme celý systém (ko- bujeme zpět. Kotel uvedeme do chodu tel i topnou soustavu), až se stabilizuje a provedeme zkoušku těsnosti měřicích (tj. ustálí se teplota i na tělese nejvíce míst na plynové armatuře. vzdáleném od kotle) a potom ještě ales- poň jednu hodinu.První spuštění kotle Kotel se vypne. Hodnota tlaku (na kotli) se První spuštění kotle je krátký, naostro pro- zaznamená. Systém se ještě jednou opa- vedený provoz kotle po jeho konečném trně odvzdušní a následně se natlakuje připojení na topnou soustavu. na doporučenou hodnotu. Ovládací prvky kotle (provozní ovlada- Na konec se systém nechá vychladnout. če, pokojový regulátor) nastavíme tak, Už v době poklesu teploty se sleduje, zda abychom dosáhli co nejvyšší teplotu OV současně výrazně neklesá tlak. Při pokle- v systému a zároveň co nejmenší počet su tlaku se vyhledají netěsnosti, odstraní odstávek (vypnutí) kotle. V těchto pod- se a celý postup se zopakuje. 23
 24. 24. Servisní (dodatkové) módyNastavení útlumu do topení cí parametru „t“. Požadovaný parametr vy- Pokud jsou ke kotli bereme pomocí tlačítka pro nastavení připojeny spínací ho- požadované hodnoty a následně potvrdí- diny, stiskněte tlačítko me tlačítkem MODE, kterým zároveň pře- MODE na cca 10 vte- jdeme do dalšího módu. řin. Po jeho uvolnění Hodnoty parametru „t“: se na displeji zobrazí t1 = 40 °C t6 = 54 °C parametr „u“, dioda v levém horním rohu t2 = 45 °C t7 = 56 °C* bliká. Tímto parametrem nastavíme tep- t3 = 48 °C t8 = 58 °C lotní útlum do topení, který je určen spí- t4 = 50 °C t9 = 60 °C nacími hodinami. Nastavená hodnota OV t5 = 52 °C t – aut. nastavení** je snížena o zvolenou hodnotu tohoto pa- rametru. Požadovaný parametr vybereme * doporučená hodnota ** automatické nastavení teploty OV podle ak- pomocí tlačítka . Následným stiskem tuální požadované teploty tlačítka MODE uložíme zvolený parametr a přejdeme do dalšího módu. Parametr „t“ má stejný vliv na čerpadlo OV i TV. Je-li zvolena ekvitermní regulace a au- Hodnoty parametru „u“: tomatický mód „t-“, teplotu při které se bude u1 - bez útlumu u6 - útlum o 15 °C spouštět čerpadlo OV vypočítává řídící des- u2 - útlum o 3 °C u7 - útlum o 18 °C ka kotle v rozmezí 38 - 58 °C. u3 - útlum o 6 °C u8 - útlum o 21 °C u4 - útlum o 9 °C u9 - útlum o 24 °C Startovací výkon kotle u5 - útlum o 12 °C u – - max. útlum* Na displeji je zobra- * max. útlum topení je zablokováno, kotel ne- zen parametr „n“, di- reaguje na pokojový termostat (při tomto na- oda v levém horním stavení v zadaném čase kotel nebude topit ani rohu bliká. V tomto dohřívat zásobník, aktivní je jen protimrazová módu nastavíme ochrana) startovací výkon kot- Poznámka: Nastavení útlumu je možné le následovně: „n–“ - minimální startova- jen v případě, že jsou ke kotli připojeny cí výkon až „n9“ - maximální startovací spínací hodiny, příp. jiné zařízení umožňu- výkon. Požadovaný parametr vybereme jící nastavení časového intervalu útlumu pomocí tlačítka pro nastavení požado- (např. vhodný typ pokojového regulátoru). vané hodnoty a následně potvrdíme tlačít- kem MODE, kterým zároveň přejdeme doSpuštění čerpadla dalšího módu. Na displeji je zobra- Poznámka: Přenastavení startovacího vý- zen parametr „t“, di- konu kotle se používá pouze při přestavbě oda v levém horním na jiný druh paliva viz kapitola Přestavba rohu bliká. V tomto na jiný druh paliva („n6“ pro propan a „n-“ módu nastavíme pa- pro zemní plyn). rametr „t“ na takovou teplotu OV, při které se spustí čerpadlo Upozornění: Přestavení servisních módů OV topné soustavy, tj. čerpadlo se zapne a jejich znovu nastavení servisem není až po dosáhnutí nastavené teploty pomo- není záruční opravou.24
 25. 25. Elektrické připojení kotle Elektrické připojení kotle na síťové na- Svorkovnice na připojení pokojového re- pětí je uskutečněné třívodičovým pohyb- gulátoru je z výroby vybavena propojkou livým přívodem s vidlicí. Pevná zásuvka a je umístěna v elektrokrabici kotle. Před pro připojení kotle k elektrické síti musí připojením pokojového regulátoru je tře- splňovat ČSN 33 2000-4-46. Musí mít vždy ba propojku ze svorkovnice odstranit. ochranný kontakt (kolík) spolehlivě spoje- Ve všech ostatních případech se propojka ný s vodičem PE nebo PEN (kombinace ponechá. zelené a žluté barvy). Kotel musí být vždy Bude-li se kotel provozovat v režimu ne- prostřednictvím svého přívodu připojen na přetržitého řízení podle venkovní teploty, ochranný vodič a musí být instalován vždy tj. ekvitermní regulace, připojí se k němu tak, aby zásuvka s vidlicí byly přístupné. snímač, který se umístí na venkovní stra- Není dovoleno používat nejrůznější „roz- ně objektu. dvojky“, „prodlužovačky“ a pod. Má-li ekvitermní regulace v převážné míře Upozornění: Přípravu zásuvky a připo- optimalizovat množství tepla, umístí se jení pokojového regulátoru, které je zá- vždy snímač na nejchladnější (nejčas- sahem do vnitřní elektroinstalace kotle, těji severní) stěně budovy a to nejméně musí bezpodmínečně provádět osoba ve výšce 2,5 m nad zemí. s odbornou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Také servis K propojení snímače a kotle se použi- elektrotechnické části může provádět jen je dvoužilové vedení s průřezem vodičů osoba s uvedenou odbornou kvalifikací. (měděných) nejméně 0,5 mm2 a s ma- Před zásahem do elektrotechnické části ximální délkou 30 m (mezi kotlem a sní- je nutno kotel odpojit od síťového napětí mačem, tj. dohromady 60 m vodiče mě- vytáhnutím síťového přívodu ze zásuvky! řeného od kotle k snímači a zpět ke kotli). Toto vedení nesmí být vedeno souběžně Hlavní část kotle je jištěna trubkovou po- s jinými elektrickými vedeními a prostory jistkou (T 1,6 A / 250 V), která se nachází s výkonnějšími elektrickými stroji (např. na řídící desce kotle. svářečkami). Na ovládání kotle pokojovým regulátorem Upozornění: Příkon elektrických příslu- je možné použít jen takový regulátor, který šenství, jako jsou čerpadla a ventilátoro- má beznapěťový výstup, tzn. že nepřivádí vý nástavec (poloturbo), nesmí překročit do kotle žádné cizí napětí. 250VA. Je to dáno pojistkou T1,6A/250V Zatížitelnost regulátoru s reléovým spíná- v řídící desce kotle. ním je 24 V / 0,1 A. Pokojový regulátor je třeba propojit s kot- lem dvoužilovým vodičem. Doporučený průřez na připojení pokojového regulátoru pro měděný vodič je 1,5 mm2. Vodiče na připojení pokojového regulá- toru nesmí být vedeny souběžně s vodiči síťového napětí. 25
 26. 26. Schéma připojení externích prvků Svorky pro připojení Ventilátorový venkovního snímače nástavec Čerpadlo Přívodní kabel Svorky pro připojení Čerpadlo XT5 snímače zásobníku TV pro dobíjení OV s vidlicí 1 zásobníku 2 3 XT1 4 Pokojový regulátor 5 XT2 6 Tento spoj vyjměte KOTEL jen v případě, že je Časové hodiny připojen pokojový regulátor XT4 obr. 10Přestavba na jiný druh paliva Je-li potřebná záměna druhu paliva (zem- – při záměně z propanu na zemní plyn na- ní plyn na propan a naopak), provede se stavení startovacího výkonu kotle (para- přestavba kotle následujícím postupem. metr n) na minimální startovací výkon Tuto přestavbu může provést výhradně „n-“. servis, který výrobce autorizoval. Postup nastavení startovacího výkonu Provede se: kotle (parametr n) je popsaný v kapitole „Servisní (dodatkové) módy“. 1. Demontáž hořáku z kotle. 2. Výměna všech trysek hořáku za jiné 7. Kontrola těsnosti spojů plynové cesty (podle druhu paliva). a následující bezpečnostní opatření: 3. Výměna trubic hořáku za jiné (podle dru- – přímo na kotli se vhodným způsobem hu paliva). vyznačí, pro který druh paliva je nadále 4. Při záměně ze zemního plynu na propan určen. se na trubice hořáku montují chladící – záměna, datum a kdo ji provedl se za- tyče včetně držáků – na každou trubici znamená v průvodní technické doku- tři tyče. Tyč v ose sdružené zapalovací mentaci kotle. elektrody se zkracuje cca o 35 mm. Při Upozornění: Při přestavbě se používají záměně z propanu na zemní plyn se jen originální díly dodané výrobcem nebo musí chladicí tyče odebrat. osobou, kterou výrobce autorizoval. 5. Montáž hořáku zpět. Přestavbu může provádět jen odborný 6. Nastavení předepsaného tlaku plynu na pracovník! Při záměně druhu paliva je určený výkon kotle (viz kapitola „Přípra- nezbytné respektovat požadavky na kon- va a start kotle“). Současně s nastave- strukci závitových spojů na plynovodu ve ním předepsaného tlaku plynu pro urče- vnitřku kotle, tj. utěsňovat je jen materiály ný výkon kotle se dále provede: vhodnými na montáž a odolávajícími pů- – při záměně ze zemního plynu na propan sobení daného druhu paliva: nastavení startovacího výkonu kotle (pa- – na zemní plyn je to např. instalatérské rametr n) na hodnotu „n6“; konopí napuštěné fermeží, lnovým ole-26
 27. 27. jem a podobně; HERMETIC) nebo šelaku s přídavkem– na propan-butan je to např. instalatér- plaveného grafitu. ské konopí napuštěné lihovými tmely Nastavení všech prvků se pojistí (např. vyrobenými buď z lampové černi (typ kapkou barvy).Propojení kotle se zásobníkem TV Kotel MEDVĚD KLOM může spolupraco- Upozornění: V případě použití bimetalo- vat s externími zásobníky typu Protherm vého termostatu nebude systém natápění B 100 MS, B 100 Z, B 120 S, B 200 Z zásobníku funkční. V případě, že je jim zá- a B 200 S. Systém řízení kotle je uzpů- sobník vybaven, musí se zaměnit za výše soben pro ovládání otřevu zásobníku TV jmenovaný NTC snímač. Hloubka zapuš- pomocí dobíjecího čerpadla a Protherm tění NTC snímače do zásobníku musí být NTC snímače (0020027634) se sponou shodná jako u původně zapuštěné kapilá- (0020034938). Princip připojení zásobní- ry bimetalového termostatu. Po této úpra- ku TV ke kotli KLOM je schematicky zná- vě je bimetalový termostat nefunkční. zorněn na obr. 11. Instalace sestavy (kotel + zásobník) vždy Poznámka: Uvedené schéma neobsahu- vyžaduje stavební připravenost. Jde ze- je další prvky, jako např. uzavírací ventily, jména o zaměření všech připojovacích filtry, anuloid, expanzomat, pojistné ventily rozměrů (OV, TV, plyn). Instalaci sestavy apod. Tyto prvky je třeba řešit individuálně může provádět pouze odborně vyškolený dle požadavků na daný systém a samo- servisní pracovník. zřejmě příslušné ČSN 06 0830.Hydraulické schéma zapojení zásobníku pomocí dobíjecího čerpadla Pokojový regulátor Připojení NTC čidla zásobníku TV Čerpadlo OV Zpětné klapky Zásobník TV Kotel Medvěd KLOM Dobíjecí čerpadlo zásobníku obr. 11 27
 28. 28. 28 Elektrické schéma kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Přívodní kabel Termostat spalin hnědá modrá zlž Pl. ventil Honeywell Řídící skříňka VK4105G 1005 2 Havarijní Hlavní termostat vypínač 95°C V1 V2 L T1,6A/250V XT2 XT2 PE 1 N Čerpadlo N kotle černá L L X3 X4 X1 X5 X6 PE Prostorový X12 šedý regulátor PWM1 Čerpadlo X12 1 - 1 - L pro dobíjení N PWM2 + 2 + zásobníku červený XT1 3 L N 4 Komínová klapka PE (turbonástavec) 5 6 7 1 6 PE 5 3 L XT5 CVI-M 1 7 HONEYWELL 7 4 8 1 L1 4 9 5 3 mikroprocesor 10 2 2 11 6 N Řízení 1 12 S2 PROTHERM ST6-10 XT3 XT3 1 XT4 Zapalovací 1 2 automatika DIS10 Honeywell XT4 S4565 AM 1058B Tlačítko Reset MODE SET PWM1 PWM2 červený šedý Časové hodiny vstup pro kontakt Ionizační Zapalovací elektroda Snímač Snímač Snímač elektrody venkovní OV TV teploty obr. 12
 29. 29. www.protherm.cz Tel.: 257 090 811, Fax: 257 950 917 Vaillant Group Czech s.r.o.,Chrášťany 188, 252 19 Praha-západ 0020050571_00 - v. 1 2/2007 verze CZ Plynulá modulace výkonu Výkonová řada 17 – 44,5 kW Stacionární litinový kotel Medved’ Návod na obsluhu a inštaláciu kotla 20, 30, 40, 50 KLOM 20, 30, 40, 50 KLOM a instalaci kotle Návod k obsluze ˇ Medved Stacionárny liatinový kotol Výkonový rad 17 – 44,5 kW Plynulá modulácia výkonu SK verzia 0020050571_00 - v.1 2/2007 Protherm spol. s r.o., Pplk. Pľjušťa 45, 909 01 Skalica, Tel.: 034 6966 101, Fax: 043 6966 111 www.protherm.sk

×