Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Window Form Trần Anh Tuấn
Window Form <ul><li>Tạo project : New > Project </li></ul><ul><li>Tạo project : Chọn ngôn ngữ C# + Window Application (Tem...
Window Form
Window Form <ul><li>Solution Explorer : cho biết cấu trúc một solution </li></ul><ul><li>Properties : cho biết thuộc tính...
 
Properties <ul><li>Hiển thị các thuộc tính của control và các Events tương ứng ( nhấp đúp chọn event ) </li></ul>
Window Form <ul><li>Có các dạng control sau: </li></ul><ul><ul><li>Điều khiển thông thường : </li></ul></ul><ul><ul><ul><l...
Điều khiển thông thường <ul><li>Label : </li></ul><ul><ul><li>Trình bày , chú giải tiêu đề </li></ul></ul><ul><ul><li>Có h...
Điều khiển thông thường <ul><li>TextBox : </li></ul><ul><ul><li>Cho phép nhập dữ liệu </li></ul></ul><ul><ul><li>Hai dạng...
Điều khiển thông thường <ul><li>TextBox : </li></ul>
Điều khiển thông thường <ul><li>MaskedTextBox </li></ul>
Điều khiển thông thường <ul><li>Combobox , ListBox: </li></ul><ul><ul><li>Liệt kê danh sách phần tử cho phép người dùng ch...
Điều khiển thông thường <ul><li>Combobox : chọn Items để thêm dữ liệu </li></ul>
Điều khiển thông thường <ul><li>ListBox: </li></ul>
Điều khiển thông thường <ul><li>CheckBox , RadioButton : </li></ul><ul><ul><li>cho phép người dùng chọn một hay nhiều giá ...
Điều khiển thông thường <ul><li>CheckBox : </li></ul>
Điều khiển thông thường <ul><li>RadioButton </li></ul>
Điều khiển thông thường <ul><li>CheckListBox : Phương thức Add cho phép thêm dữ liệu. Hoặc dùng Properties > Items </li></ul>
Điều khiển thông thường <ul><li>Button : </li></ul><ul><ul><li>Dùng chuột nhấn để thao tác </li></ul></ul><ul><ul><li>Có t...
Điều khiển đặc biệt <ul><li>Các nhóm sẽ trình bày seminar </li></ul>
Danh sách đề tài Seminar <ul><li>1 . Delegate , Event (1 nhóm) </li></ul><ul><li>2 . Test and Debug in C# (1 nhóm) </li></...
Danh sách đề tài Seminar <ul><li>9 . Database : Giới thiệu tổng quan về CDSL trong C# (1 nhóm) </li></ul><ul><li>10. Datab...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Window Form

5,942 views

Published on

Published in: Business

Window Form

 1. 1. Window Form Trần Anh Tuấn
 2. 2. Window Form <ul><li>Tạo project : New > Project </li></ul><ul><li>Tạo project : Chọn ngôn ngữ C# + Window Application (Template) + Name + Location + Solution Name </li></ul>
 3. 3. Window Form
 4. 4. Window Form <ul><li>Solution Explorer : cho biết cấu trúc một solution </li></ul><ul><li>Properties : cho biết thuộc tính của từng control </li></ul><ul><li>Ở chế độ Design Form : ToolBox cho ta chọn đưa vào Form tất cả các control mong muốn </li></ul><ul><li>Error List : hiến thị các danh sách lỗi khi biên dịch </li></ul><ul><li>F5: Start Debugging ; Ctrl + F5 : Start Without Debugging </li></ul>
 5. 6. Properties <ul><li>Hiển thị các thuộc tính của control và các Events tương ứng ( nhấp đúp chọn event ) </li></ul>
 6. 7. Window Form <ul><li>Có các dạng control sau: </li></ul><ul><ul><li>Điều khiển thông thường : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Label , TextBox , Combobox , ListBox , CheckBox , RadioButton , Button </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Điều khiển đặc biệt : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tooltip , HelpProvider , ErrorProvider , ProgressBar , ListView , TreeView , DateTimePicker , MonthlyCalender </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Điều khiển Menu </li></ul></ul><ul><ul><li>Điều khiển container : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>GroupBox , TabControl , Panel v.v…. </li></ul></ul></ul>
 7. 8. Điều khiển thông thường <ul><li>Label : </li></ul><ul><ul><li>Trình bày , chú giải tiêu đề </li></ul></ul><ul><ul><li>Có hai loại Label và LinkLabel </li></ul></ul>
 8. 9. Điều khiển thông thường <ul><li>TextBox : </li></ul><ul><ul><li>Cho phép nhập dữ liệu </li></ul></ul><ul><ul><li>Hai dạng là TextBox và MaskedTextBox </li></ul></ul><ul><ul><li>Các hình thức nhập của TextBox là : PasswordChar và Multiline </li></ul></ul><ul><ul><li>MaskedTextBox : có nhiều dạng có sẵn Numeric , Phone Number , Date , Time v.v… </li></ul></ul><ul><ul><li>Lấy nội dung nhập : [ObjectName].Text </li></ul></ul>
 9. 10. Điều khiển thông thường <ul><li>TextBox : </li></ul>
 10. 11. Điều khiển thông thường <ul><li>MaskedTextBox </li></ul>
 11. 12. Điều khiển thông thường <ul><li>Combobox , ListBox: </li></ul><ul><ul><li>Liệt kê danh sách phần tử cho phép người dùng chọn một hay nhiều </li></ul></ul><ul><ul><li>Có các thuộc tính chung quan trọng sau : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>DataSource: chọn tập dữ liệu điền vào điều khiển (VD string [] , ArrayList là tập dữ liệu đưa vào) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>SelectedText , SelectValue , SelectedItem , SelectedIndex để lấy giá trị hay đối tượng chọn </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Thuộc tính riêng : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Combobox : DropDownStyle ( DropDown : cho phép nhập thêm chuỗi ; DropDownList : chỉ cho phép chọn chuỗi đã có ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ListBox : SelectionMode (True : cho phép chọn nhiều ) </li></ul></ul></ul>
 12. 13. Điều khiển thông thường <ul><li>Combobox : chọn Items để thêm dữ liệu </li></ul>
 13. 14. Điều khiển thông thường <ul><li>ListBox: </li></ul>
 14. 15. Điều khiển thông thường <ul><li>CheckBox , RadioButton : </li></ul><ul><ul><li>cho phép người dùng chọn một hay nhiều giá trị </li></ul></ul><ul><ul><li>Có thuộc tính Checked (true/false) để kiểm tra xem có check chọn hay không </li></ul></ul><ul><ul><li>Có thuộc tính Text (string) để cho biết chọn nội dung gì. </li></ul></ul><ul><li>CheckListBox : Kết hợp checkbox trong ListBox trong trường hợp có qua nhiều lựa chọn </li></ul><ul><li>Radiobutton : Dùng container gom nhóm để phân biệt các nhóm radiobutton </li></ul>
 15. 16. Điều khiển thông thường <ul><li>CheckBox : </li></ul>
 16. 17. Điều khiển thông thường <ul><li>RadioButton </li></ul>
 17. 18. Điều khiển thông thường <ul><li>CheckListBox : Phương thức Add cho phép thêm dữ liệu. Hoặc dùng Properties > Items </li></ul>
 18. 19. Điều khiển thông thường <ul><li>Button : </li></ul><ul><ul><li>Dùng chuột nhấn để thao tác </li></ul></ul><ul><ul><li>Có thể show Icon trên button </li></ul></ul>
 19. 20. Điều khiển đặc biệt <ul><li>Các nhóm sẽ trình bày seminar </li></ul>
 20. 21. Danh sách đề tài Seminar <ul><li>1 . Delegate , Event (1 nhóm) </li></ul><ul><li>2 . Test and Debug in C# (1 nhóm) </li></ul><ul><li>3 . Xử lý File trong C# (2 nhóm) </li></ul><ul><li>4 . ArrayList ,Collection ,Dictionary (1 nhóm) </li></ul><ul><li>5 . Đồ Họa trong C# ( 2 nhóm) </li></ul><ul><ul><li>1 nhóm lý thuyết , 1 nhóm demo </li></ul></ul><ul><li>6 . Các control đặc biệt ( 2 nhóm) </li></ul><ul><li>7 . Menu (các loại , demo) (1 nhóm) </li></ul><ul><li>8 . User Control (1 nhóm) </li></ul>
 21. 22. Danh sách đề tài Seminar <ul><li>9 . Database : Giới thiệu tổng quan về CDSL trong C# (1 nhóm) </li></ul><ul><li>10. Database : ADO.NET (1 nhóm) </li></ul><ul><li>11. Sử dụng các control để kết nối & hiển thị dữ liệu (1 nhóm) </li></ul><ul><li>12. Preprosessor (Tiền xử lý trong C#)(1 nhóm ) </li></ul><ul><ul><li>Random 15 nhóm </li></ul></ul>

×