Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KANDUNGAN MODUL1  Konsep PM    2  Langkah PM3  Pelaksanaan PM
MATLAMATMembimbing guru memahami danmelaksanakan Pembelajaran Masteri(PM) dalam proses pengajaran danpembelajaran secara b...
OBJEKTIF MODUL   Menyatakan konsep PM   Menerangkan langkah PM   dalam p&p   Melaksanakan PM dalam   p&p
Rasional:          Murid       Murid  Murid    memerlukan    mesti menguasai mempunyai    pe...
Prinsip      Pembelajaran Masteri   Murid normal boleh mempelajari    apa yang diajarkan oleh guru. Pembelaja...
K ONSEP1P EMBELAJARAN  M ASTERI
DEFINISI                      n            n pengajaran daPM   suatu pendekata     ...
APAKAH       PEMBELAJARANMASTERI  Menurut Bloom (1968).  Pembelajaran masteri  merupakan pendekatan pengajaran d...
APAKAH      PEMBELAJARANMASTERI  Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum  (2001)  menyatakan pembelajaran Masteri ...
APAKAH       PEMBELAJARANMASTERI  Menurut Anderson dan Block  (1975)  Pembelajaran Masteri ialah satu set  ide...
TUJUAN PEMBELAJARAN       MASTERI1.  Pembelajaran masteri perlu dilaksanakan   kerana guru perlu mengetahui bahaw...
STRATEGI DALAM PEMBELAJARAN MASTERIClarify       InformPretest       GroupEnrich and correct  MonitorAssess pe...
ELEMEN PENTING DALAM      PEMBELAJARAN MASTERI  Menjelaskan secara spesifik kepada pelajar apa  yang akan dipela...
MENGAPA        PM ?  M uRi D• Kebolehan dan keperluan berbeza• Pendekatan P&P sesuai dan berkesan• Menguasai ilmu...
PRINSIP ASAS PM Murid Normal  Unit PembelajaranMasa Mencukupi   Arahan Jelas
MODEL PM Unit Pembelajaran 1            Penentuan Hasil            Pembelajaran          ...
?    M PrinAp a P     sip     ?     PM   P M       ?    d el  oM      Ya    Tidak ...
2 LANGKAHPEMBELAJARAN  MASTERI
n   ja ra       ka ela     tu     n emb    e   en l P1 . M si  H a (HP)
MENGAPA MENENTUKANHP  Mengenal pasti apa yang perlu  dikuasai  Memberi tumpuan dalam  penguasaan HP  Merancang p...
t    en ran .M en  ja2   en ga  P   an ela ja ra  d  b  P em  n (P & P)
P&P MENGGUNAKANPELBAGAI STRATEGI,PENDEKATAN DAN KAEDAH  Inkuiri             Eksperimen  Konstruktivisme ...
Cara Hasil Pembelajaran       dinyatakan  Berdasarkan sukatan pelajaran.  Dalam bentuk tingkah laku yang boleh ...
Penentuan pengajaran dan pembelajaran guruharus mengambil kira perkara yang berikut:  Kebolehan dan keupayaan murid  b...
ia n3 .    la   n i P e
MENGAPA PERLUPENILAIAN DALAM PM  Mengesan pencapaian murid  Mengenal pasti jenis murid  Mengesan sama ada HP telah d...
PENILAIANPembinaan   Tentukan HPMujian     Bina/pilih item atau alat ujian       Sediakan analisisPentadbiran...
Bilakah penilaiandijalankan?  Semasa pengajaran dan  pembelajaran.  Selepas sesuatu unit  pembelajaran.  Selepas...
Domain yang dinilaiPenilaian  dalam Pembelajaran Masteri meliputi domain:Kognitif       Afektif    Psikomotor
a n   a k   d n  in la .T su4 u S
TINDAKAN SUSULANPemulihan        Pengayaa             n      Pengukuhan  Pengembanga     ...
Contoh aktiviti pemulihan yang       boleh dijalankan:  Mengajar semula menggunakan kaedah atau bahan yang  lai...
CONTOH AKTIVITIPEMULIHAN   Mengajar semula dengan kaedah yang   berbeza   Memperbetulkan perlakuan yang salah  ...
CONTOH AKTIVITIPENGAYAAN  Memberi latihan yang lebih mencabar  Memberi latihan dalam pelbagai bentuk  Membuat projek...
Aktiviti Pengayaan   dirancang bagi  Memberi peluang kepada murid  menjalani aktiviti pembelajarn yang  lebih men...
Aktiviti pengukuhan bertujuan untuk memantapkan   pengetahuan dan kemahiran yang telah dikuasai oleh   murid dalam u...
Aktiviti pengembangan bertujuan untukmempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalamunit pembelajaran yang sama. Ak...
Pendekatan yangberpusatkan guru  Penerangan  Penjelasan  Bercerita  Huraian  Memberi nota  Syarahan  Demonst...
Pendekatan yang  berpusatkan murid  Bercerita  Bacaan  Latih tubi  Pembelajaran akses kendiri  Inkuiri penemua...
Bahan pengajaran dan pembelajaran    Bahan pengajaran dan pembelajaran perlu           dipelbagaikan    ...
KEMAHIRAN GURU DALAM     PEMBELAJARAN MASTERI   - Mendiagnosis murid untuk mengetahui tahap          penc...
KAEDAH PENGAJARAN DAN     PEMBELAJARAN UNTUK     PEMBELAJARAN MASTERI Tiada satu kaedah atau aktiviti pengajaran...
P&   P           P  H   ? nil aia n                PM  P M  Pe      PM ?    ...
Terima kasih  TATA
Mastery learning
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mastery learning

1,789 views

Published on

pembelajaran masteri

Published in: Education
 • Be the first to comment

Mastery learning

 1. 1. KANDUNGAN MODUL1 Konsep PM 2 Langkah PM3 Pelaksanaan PM
 2. 2. MATLAMATMembimbing guru memahami danmelaksanakan Pembelajaran Masteri(PM) dalam proses pengajaran danpembelajaran secara berkesan
 3. 3. OBJEKTIF MODUL  Menyatakan konsep PM  Menerangkan langkah PM dalam p&p  Melaksanakan PM dalam p&p
 4. 4. Rasional: Murid Murid Murid memerlukan mesti menguasai mempunyai pendekatan pengetahuan,kebolehan dan pengajaran Kemahiran keperluan pembelajaran &sikapyang berbeza yang sesuai berkesan yang diajarkan.
 5. 5. Prinsip Pembelajaran Masteri Murid normal boleh mempelajari apa yang diajarkan oleh guru. Pembelajaran dipecahkan kepada beberapa unit kecil supaya mudah dikuasai.Murid memerlukan masa yang mencukupi untuk Menguasai sesuatu hasil pembelajaran yang ditentukan. Arahan pengajaran dan pembelajaran bagi setiap unit pembelajaran mestilah jelas.
 6. 6. K ONSEP1P EMBELAJARAN M ASTERI
 7. 7. DEFINISI n n pengajaran daPM suatu pendekata me mastikan semuapem belajaran yang e mbelajaran yangmurid menguasai hasil p n atu unit pembelajaradih asratkan dalam su u nit pembelajaransebelu m berpindah ke an ka tan ini memerluk se terusnya. Pende ng mencukupi dan peru ntukan masa ya mbelajaran yang proses pengajaran dan pe berkualiti.
 8. 8. APAKAH PEMBELAJARANMASTERI Menurut Bloom (1968).  Pembelajaran masteri merupakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokuskan penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang diajar. Manakala menurut falsafah Bloom menyatakan bahawa semua atau hampir semua murid boleh menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran dengan baik dan penuh keyakinan sekiranya keadaan yang sesuai serta masa yang mencukupi disediakan untuk murid itu menguasai pembelajarannya.
 9. 9. APAKAH PEMBELAJARANMASTERI Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum (2001)  menyatakan pembelajaran Masteri suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasilkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang seterusnya. Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi serta proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti.
 10. 10. APAKAH PEMBELAJARANMASTERI Menurut Anderson dan Block (1975)  Pembelajaran Masteri ialah satu set idea dan amalan pengajaran s ecara individu yang dapat membantu murid untuk belajar secara konsisten. Idea dan amalan ini menghasilkan pengajaran yang sistematik, membantu murid apabila menghadapi masalah pembelajaran serta memperuntukkan masa yang mencukupi untuk murid mencapai masteri berpadukan kriteria yang jelas.
 11. 11. TUJUAN PEMBELAJARAN MASTERI1. Pembelajaran masteri perlu dilaksanakan kerana guru perlu mengetahui bahawa murid mempunyai kebolehan dan keperluan yang berbeza antara satu sama lain seperti kebolehan membaca dan kebolehan menulis2. murid memerlukan pendekatan yang sesuai dan berkesan. Kerana kebolehan setiap murid untuk memahami sesuatu pembelajaran berbeza seperti sesetengah murid mudah memahami pembelajaran melalui aktiviti nyanyian.3. murid mesti menguasai pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diajarkan untuk memastikan tiada murid yang tercicir dalam
 12. 12. STRATEGI DALAM PEMBELAJARAN MASTERIClarify InformPretest GroupEnrich and correct  MonitorAssess performance Posttest Reteach 
 13. 13. ELEMEN PENTING DALAM PEMBELAJARAN MASTERI Menjelaskan secara spesifik kepada pelajar apa yang akan dipelajari dan memperjelaskan bagaimana ianya akan dinilai. Guru harus memperjelaskan kepada murid berkenaan apa yang akan dipelajari pada hari tersebut dan bagaimana proses penilaian akan dilaksanakan. Antaranya termasuklah tajuk pelajaran, objektif yang hendak dicapai, kemahiran yang diajar, nilai-nilai yang diterapkan serta aspek atau instrumen penilaian yang akan digunakan dalam pembelajaran Membenarkan pelajar untuk belajar dengan kadar mereka sendiri pelajar harus diberi peluang belajar mengikut minat, kebolehan dan tahap kognitif mereka sendiri. pelajar juga diberi tanggungjawab mengawal kadar kemajuan pembelajaran mereka secara berperingkat-peringkat. Ini bermakna, pelajar hanya akan berpindah kepada peringkat seterusnya apabila berjaya menguasai peringkat awal. Misalnya, dalam suatu mata pelajaran, pelajar akan hanya
 14. 14. MENGAPA PM ? M uRi D• Kebolehan dan keperluan berbeza• Pendekatan P&P sesuai dan berkesan• Menguasai ilmu, kemahiran dan sikap
 15. 15. PRINSIP ASAS PM Murid Normal Unit PembelajaranMasa Mencukupi Arahan Jelas
 16. 16. MODEL PM Unit Pembelajaran 1 Penentuan Hasil Pembelajaran Pengajaran & Pembelajaran Penilaian Ya Tidak Tindakan Susulan Tindakan Aktiviti Sudahkah murid Susulan Aktiviti Pengayaan menguasai? Pemulihan Ya Teruskan Unit Pembelajaran 2
 17. 17. ? M PrinAp a P sip ? PM P M ? d el oM Ya Tidak Anda telah memahami konsep PM.Unit Pembelajaran 2
 18. 18. 2 LANGKAHPEMBELAJARAN MASTERI
 19. 19. n ja ra ka ela tu n emb e en l P1 . M si H a (HP)
 20. 20. MENGAPA MENENTUKANHP Mengenal pasti apa yang perlu dikuasai Memberi tumpuan dalam penguasaan HP Merancang pelbagai kaedah dan bahan bantu mengajar Membantu membina ujian formatif dan sumatif
 21. 21. t en ran .M en ja2 en ga P an ela ja ra d b P em n (P & P)
 22. 22. P&P MENGGUNAKANPELBAGAI STRATEGI,PENDEKATAN DAN KAEDAH Inkuiri  Eksperimen Konstruktivisme  Perbincangan Pembelajaran  Simulasi konstektual  Projek Pembelajaran  Kajian lapangan interaktif Pembelajaran koperatif
 23. 23. Cara Hasil Pembelajaran dinyatakan Berdasarkan sukatan pelajaran. Dalam bentuk tingkah laku yang boleh diperhatikan dan diukur Secara eksplisit, jelas dan terperinci. Dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor. Mengikut aras pembelajaran dari mudah sukar.
 24. 24. Penentuan pengajaran dan pembelajaran guruharus mengambil kira perkara yang berikut: Kebolehan dan keupayaan murid berbeza-beza. Kepelbagaian kaedah pengajaran dan pembelajaran. Kemudahan yang sedia ada. Masa yang diperuntukkan
 25. 25. ia n3 . la n i P e
 26. 26. MENGAPA PERLUPENILAIAN DALAM PM Mengesan pencapaian murid Mengenal pasti jenis murid Mengesan sama ada HP telah dikuasai atau belum Mengenal pasti sebab kelemahan murid dalam sesuatu unit pembelajaran Menentukan aktiviti pengayaan atau pemulihan Menentukan keberkesanan kaedah p&p
 27. 27. PENILAIANPembinaan Tentukan HPMujian Bina/pilih item atau alat ujian Sediakan analisisPentadbiran Tadbir ujianujianPemprosesan Periksa responsujian Buat analisis terhadap respons Rekod pencapaian muridPelaporan Sedia laporan Sampai laporan
 28. 28. Bilakah penilaiandijalankan? Semasa pengajaran dan pembelajaran. Selepas sesuatu unit pembelajaran. Selepas tempoh tertentu seperti mingguan, bulanan, pertengahan tahun dan akhir tahun.
 29. 29. Domain yang dinilaiPenilaian  dalam Pembelajaran Masteri meliputi domain:Kognitif Afektif Psikomotor
 30. 30. a n a k d n in la .T su4 u S
 31. 31. TINDAKAN SUSULANPemulihan Pengayaa n Pengukuhan Pengembanga n
 32. 32. Contoh aktiviti pemulihan yang boleh dijalankan: Mengajar semula menggunakan kaedah atau bahan yang lain. Membetulkan perlakuan yang salah. Mengajar cara yang memudahkan untuk mengingat semula. Menggunakan bahan visual. Mempermudah dan mempelbagaikan latihan. Menjalankan lati tubi. Menggalakkan pembelajaran melalui rakan sebaya. Memotivasikan murid untuk belajar lebih bersungguh- sungguh. Membimbing murid menyusun maklumat dalam bentuk ringkas seperti rajah, carta atau peta minda. Melatih murid mengenal pasti idea utama.
 33. 33. CONTOH AKTIVITIPEMULIHAN  Mengajar semula dengan kaedah yang berbeza  Memperbetulkan perlakuan yang salah  Menggunakan bahan visual  Mempermudahkan dan mempelbagaikan latihan  Membimbing murid menyusun maklumat dalam bentuk ringkas ……………
 34. 34. CONTOH AKTIVITIPENGAYAAN Memberi latihan yang lebih mencabar Memberi latihan dalam pelbagai bentuk Membuat projek Membuat kajian …………..
 35. 35. Aktiviti Pengayaan dirancang bagi Memberi peluang kepada murid menjalani aktiviti pembelajarn yang lebih mencabar dan menarik. Memperluas pengalaman dan memperkukuh kefahaman murid. Menambah sifat ingin tahu dan meningkatkan kemahiran berfikir. Meningkatkan semangat berdikari dalam pembelajaran.
 36. 36. Aktiviti pengukuhan bertujuan untuk memantapkan pengetahuan dan kemahiran yang telah dikuasai oleh murid dalam unit pembelajran yang sama. Contoh aktiviti pengukuhan Memberi latihan yang lebih mencabar. Memberi banyak latihan dalam pelbagai bentuk. Melatih murid menyampaikan maklumat dalam pelbagai bentuk grafik seperti peta minda, carta organisasi dan rajah. Melatih murid membuat nota. Menjalankan latih tubi. Melatih murid mengenal pasti idea utama. Mengakses maklumat dari laman web
 37. 37. Aktiviti pengembangan bertujuan untukmempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalamunit pembelajaran yang sama. Aktiviti pengembangan inilebih mencabar dan boleh dijalankan oleh murid secaraterarah kendiri. Contoh aktiviti pengembangan adalah: Membuat projek. Membuat tugasan. Membuat kajian.
 38. 38. Pendekatan yangberpusatkan guru Penerangan Penjelasan Bercerita Huraian Memberi nota Syarahan Demonstrasi
 39. 39. Pendekatan yang berpusatkan murid Bercerita Bacaan Latih tubi Pembelajaran akses kendiri Inkuiri penemuan Soal jawab Main peranan Demonstrasi Penyelesaian masalah Sumbang saran Projek Pembelajaran koperatif Amali
 40. 40. Bahan pengajaran dan pembelajaran Bahan pengajaran dan pembelajaran perlu dipelbagaikan selaras dengan aktiviti yang dipilih.  Hasil pembelajaran Cadangan bahan  Kad imbasan hurufBahasa Mengenal pasti ‘huruf’ Carta huruf Bongkah hiruf Menambah dua nombor dalamMatematik JakaSidaCip berwarna lingkungan fakta asas Carta organSains Menerangkan proses penghadaman Penghadaman Video penghadaman Menyatakan bentuk muka bumi kawasan Cakera padat tentang muka bumiGeografi pinggir pantai model petaPendidikan Membuat grafik Perisian aplikasi seni
 41. 41. KEMAHIRAN GURU DALAM PEMBELAJARAN MASTERI - Mendiagnosis murid untuk mengetahui tahap pencapaian murid. -Mengetahui perbezaan murid . - Menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dan merancang aktiviti yang menyeronokkan dalam pengajaran dan pembelajaran - Mengurus pelbagai bahan bantu mengajar - Menyimpan rekod kemajuan murid- Menjalankan penilaian sumatif untuk mengesan hasil pembelajaran- Merancang serta melaksanakan aktiviti pemulihan dan pengayaan yang sesuai
 42. 42. KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK PEMBELAJARAN MASTERI Tiada satu kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang terbaik untuk pembelajaran masteri kerana pelajar berbeza dalam kebolehannya dan mereka juga mempunyai gaya pembelajaran yang berlainan. Kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan untuk pembelajaran masteri ialah kaedah atau aktiviti yang berpusatkan kepada pelajar, menarik dan menyeronokkan. Jadi guru harus merancang dan menggunakan pelbagai kaedah atau aktiviti  pengajaran danpembelajaran yang berkesan dengan mengambil kira kebolehan dan gaya pembelajaran pelajar anda.
 43. 43. P& P P H ? nil aia n PM P M Pe PM ? ?Ti ndak PM ?Sus ulan Anda telah memahami Langkah PM.
 44. 44. Terima kasih TATA

×