Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Panduan pengajaran guru pendidikan kesihatan tahun 5 kssr 2014 (1)

55,439 views

Published on

Panduan pengajaran guru pendidikan kesihatan tahun 5

Published in: Education
 • Login to see the comments

Panduan pengajaran guru pendidikan kesihatan tahun 5 kssr 2014 (1)

 1. 1. 2
 2. 2. 3 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN PENGAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN Terbitan Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 2014
 3. 3. 4 Cetakan Pertama 2014 © Kementerian Pendidikan Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 4. 4. 5 KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara i Falsafah Pendidikan Kebangsaan Ii Pendahuluan iii MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL UNIT 1 2 UNIT 2 7 UNIT 3 10 UNIT 4 13 UNIT 5 16 UNIT 6 19 UNIT 7 23 UNIT 8 25 UNIT 9 30 MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL UNIT 10 34 UNIT 11 39 UNIT 12 40 UNIT 13 43 UNIT 14 47 MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN UNIT 15 52 UNIT 16 60 UNIT 17 63
 5. 5. 6 RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapatdinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadaptradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progesif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN i
 6. 6. 7 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembang lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. ii
 7. 7. 8 PENDAHULUAN Pendidikan Kesihatan ialah disiplin ilmu yang membolehkan murid mendapat pengalaman pembelajaran secara berterusan untuk membuat keputusan, meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Murid dididik supaya sentiasa menyesuaikan diri dalam aspek fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani. Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan yang terancang dapat meningkatkan potensi individu ke tahap kesihatan optimum. Justeru, Panduan Pengajaran Pendidikan Kesihatan Tahun Lima ini dibina untuk membantu guru menterjemah kandungan dokumen standard Pendidikan Kesihatan Tahun Lima serta melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Panduan ini adalah usaha Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pendidikan Malaysia dengan pelbagai pihak. Panduan ini mengandungi 17 contoh pengajaran yang diharap dapat dimanfaatkan bersama oleh guru dan murid. Guru digalakkan menggunakan kreativiti dan inovatif dalam mengubah suai serta menambah baik aktiviti yang disediakan. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan idea, kepakaran, masa serta tenaga dalam penghasilan panduan ini. iii
 8. 8. 9
 9. 9. 2 UNIT 1 MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF STANDARD KANDUNGAN 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 Mengetahui sistem reproduktif lelaki dan perempuan. BAHAN BANTU BELAJAR  Gambar Sistem Reproduktif Lelaki dan Perempuan.  Sila rujuk laman web berkaitan sistem reproduktif. LANGKAH PENGAJARAN 1. Paparkan gambar tentang sistem reproduktif lelaki (Lampiran 1) dan perempuan (Lampiran 2). 2. Perbincangan tentang sistem reproduktif lelaki dan perempuan (Lampiran 3). 3. Melengkapkan aktiviti bubble map (Lembaran 1). 4. Perbincangan dan rumusan.
 10. 10. 3 Sistem Reproduktif Lelaki Gambarajah sistem reproduktif lelaki Sumber:http://www.ilo.org/safework_bookshelf/english?content&nd=857170088 Zakar Testis Skrotum Lampiran 1 Glans Zakar
 11. 11. 4 Gambarajah sistem reproduktif perempuan Sumber: http://www.en.wikipedia.org Tiub Falopio Faraj Uterus Ovari Sistem Reproduktif Perempuan Lampiran 2
 12. 12. 5 Sistem Reproduktif Lelaki Dan Perempuan LELAKI PEREMPUANsperma testis zakar glans zakar skrotum otak ovum tiub fallopio faraj ovari uterus Lampiran 3
 13. 13. 6 Sistem Reproduktif LELAKI PEREMPUAN Lembaran 1 Nama:................................................................................................................ Kelas:..................................................... Tarikh:...................................
 14. 14. 7 UNIT 2 MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF STANDARD KANDUNGAN 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.2 Memahami fungsi organ dalam sistem reproduktif lelaki dan perempuan. BAHAN BANTU BELAJAR  Gambar Sistem Reproduktif Lelaki dan Perempuan. LANGKAH PENGAJARAN 1. Pamerkan gambar rajah sistem reproduktif lelaki (Lampiran 1) dan perempuan (Lampiran 2). 2. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan diedarkan satu sampul yang berisi fungsi organ. 3. Aktiviti gunting dan tampal (Lembaran 1 & Lembaran 2). 4. Perbincangan dan rumusan.
 15. 15. 8 Lembaran 1 Nama:................................................................................................................ Kelas:..................................................... Tarikh:.................................... Gunting dan tampal. menghasilkan sperma dan hormon menyalurkan sperma kepada faraj zakar testis menyimpan sperma skortum ORGAN REPRODUKTIF LELAKI
 16. 16. 9 Lembaran 2 Nama:................................................................................................................ Kelas:..................................................... Tarikh:................................... Gunting dan tampal. ORGAN REPRODUKTIF PEREMPUAN ovari faraj tiub fallopio uterus menghasilkan ovum dan hormon tempat percantuman ovum dan sperma menerima sperma daripada zakar tempat janin/fetus membesar
 17. 17. 10 UNIT 3 MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF STANDARD KANDUNGAN 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.3 Mengetahui persenyawaan dalam asas kejadian manusia. BAHAN BANTU BELAJAR  Gambar Sistem Reproduktif Lelaki dan Perempuan. LANGKAH PENGAJARAN 1. Perbincangan dalam kumpulan: Bagaimana saya wujud dan dilahirkan? (Rujuk Lampiran 1). 2. Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan. 3. Murid melengkapkan carta aliran (Lembaran 1). 4. Rumusan.
 18. 18. 11 Perkahwinan/Pernikahan Hubungan seksual dalam perkahwinan antara suami dan isteri Persenyawaan Implantasi (embrio melekat pada dinding uterus) kehamilan ( lebih kurang 9 bulan ) Kelahiran Lampiran 1
 19. 19. 12 Lembaran 1 Nama:................................................................................................................ Kelas:..................................................... Tarikh:.................................... Implantasi (embrio melekat pada dinding uterus) Lengkapkan carta aliran dengan pilihan jawapan yang disediakan. Kelahiran Perkahwinan/Pernikahan Hubungan seksual dalam perkahwinan antara suami dan isteri Kehamilan ( lebih kurang 9 bulan ) Persenyawaan
 20. 20. 13 UNIT 4 MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Memahami kepentingan menghargai aspek seksualiti dilahirkan sebagai lelaki atau perempuan. BAHAN BANTU BELAJAR  Gambar Lelaki dan Perempuan. LANGKAH PENGAJARAN 1. Murid sumbangsaran keistimewaan sebagai lelaki atau perempuan (Lampiran 1).  Lelaki – mempunyai testis dan sperma untuk meneruskan zuriat.  Perempuan – mempunyai ovum dan uterus untuk hamil dan payu dara untuk menyusukan bayi. Nota Guru: Guru perlu menerap dan menekankan perasaan syukur dan bangga dilahirkan sebagai lelaki atau perempuan. 2. Melengkapkan peta buih (Lembaran 1 dan 2). 2. Perbincangan dan rumusan.
 21. 21. 14 Nama:................................................................................................................ Kelas:..................................................... Tarikh:.................................... Keistimewaan sebagai lelaki. Lengkapkan peta buih di bawah. Lembaran 1
 22. 22. 15 Nama:................................................................................................................ Kelas:..................................................... Tarikh:.................................... Keistimewaan sebagai perempuan. Lengkapkan peta buih di bawah. Lembaran 2
 23. 23. 16 UNIT 5 MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.2 Mengetahui cara menghargai dan menghormati anggota seksual diri sendiri dengan menjaga kebersihan, keselamatan dan kesihatan. BAHAN BANTU BELAJAR  Gambar. LANGKAH PENGAJARAN 1. Murid memberi respons terhadap gambar menjaga kebersihan, keselamatan dan kesihatan anggota seksual yang dipamerkan (Lampiran 1). 2. Aktiviti peta dakap (Lembaran 1). 3. Perbincangan dan rumusan.
 24. 24. 17 KEBERSIHAN KESELAMATAN KESIHATAN Lampiran 1 Nota: Sekiranya berlaku jangkitan pada anggota seksual, sila berjumpa doktor.
 25. 25. 18 Lembaran 1 Nama:................................................................................................................ Kelas:..................................................... Tarikh:.................................... Bagaimanakah cara anda menghargai dan menghormati anggota seksual diri sendiri ? 1).................................. ..................................... 2).................................. ..................................... 1).................................. ..................................... 2).................................. ..................................... 1).................................. ..................................... 2).................................. ..................................... kebersihan keselamatan kesihatan Menghargai dan menghormati anggota seksual diri sendiri
 26. 26. 19 UNIT 6 MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.3 Mengaplikasikan cara menghormati anggota seksual orang lain. BAHAN BANTU BELAJAR  Gambar. LANGKAH PENGAJARAN 1. Murid memberi respon terhadap gambar 1 dan 2. 2. Murid memberikan respon kepada kad situasi (Lampiran 1). 3. Menyatakan cara menghormati anggota seksual orang lain berdasarkan kad situasi.
 27. 27. 20 Gambar 1
 28. 28. 21 Gambar 2
 29. 29. 22 Lampiran 1 KAD SITUASI Memperlihatkan dengan sengaja anggota seksualnya kepada individu lain. Mengintai individu lain yang sedang mandi. Bercerita kepada rakan lain setelah melihat secara tidak sengaja anggota seksual individu lain. Sengaja melihat zakar individu lain semasa membuang air kecil di tandas. Sengaja menyentuh organ genital individu lain. Suka menyebut perkataan dan menunjukkan simbol lucah.
 30. 30. 23 UNIT 7 MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.4 Mengaplikasikan batas sentuhan pada anggota seksual untuk menjaga kebersihan, keselamatan dan kesihatan. BAHAN BANTU BELAJAR  Kad bintang (pelekat) – Permainan “Where The Stars Drop”. LANGKAH PENGAJARAN 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil. 2. Guru membaca soalan dan murid menjawab pilihan jawapan dengan meletakkan kad bintang pada tempat pilihan jawapan (Lampiran 1). 3. Perbincangan dan rumusan.
 31. 31. 24 Lampiran 1 Situasi 1 Situasi 2 Situasi 3 Nota Guru: Situasi di atas adalah contoh. Guru boleh perbanyakkan situasi yang bersesuaian. Dalam perjalanan ke taman permainan, seorang budak perempuan telah terjatuh semasa menunggang basikal dan mengalami kecederaan pada anggota seksual. Siapakah yang layak memberi rawatan? Orang awam yang berhampiran. Doktor perubatan yang ditemani oleh 2 orang jururawat. Mengapakah anda berkata “Tidak” apabila rakan anda menyentuh anggota seksual anda dengan sengaja? Malu. Tidak menghormati anggota seksual orang lain. Mengapakah seorang doktor dibolehkan mencuci luka pada anggota seksual murid? Terpaksa. Menjalankan tugas.
 32. 32. 25 UNIT 8 MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL PEMAKANAN STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1 Memahami kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan. BAHAN BANTU BELAJAR  Piring kertas, gambar makanan. LANGKAH PENGAJARAN 1. Membahagi murid kepada kumpulan kecil. 2. Menyiapkan tugasan berdasarkan tajuk “Menu Saya” (Lihat contoh dan lampiran 1). 3. Membentangkan hasil tugasan. 4. Aktiviti Pengukuhan (Lampiran 2). 5. Perbincangan dan rumusan.
 33. 33. 26 Contoh
 34. 34. 27 Kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan Menjadi cergas dan cerdas Mencegah kekurangan nutrisi Mencegah obesiti Pertumbuhan yang sihat Menjauhi penyakit Memelihara kesihatan mental Lampiran 1
 35. 35. 28 Lembaran 1 Nama:................................................................................................................ Kelas:..................................................... Tarikh:................................... Bincang dan lengkapkan peta buih di bawah. Kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan
 36. 36. 29 AKTIVITI MARI MEMANCING Lampiran 2 Mencegah obesiti Menambah berat badan Mencegah kekurangan nutrisi Kandungan gula berlebihan Menjauhi penyakit Mendatangkan penyakit Memelihara kesihatan mental Mengantuk Menjadi cergas dan cerdas Menjadi lemah dan lesu Pertumbuhan yang sihat Membantutkan pertumbuhan Arahan: 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 2. Setiap kumpulan disediakan dengan 1 joran dan kotak yang berisi kad-kad kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan. 3. Lekatkan kad yang dipancing dalam kad manila (seperti Lampiran 2) setelah dibincang dalam kumpulan.
 37. 37. 30 UNIT 9 MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL PENYALAHGUNAAN BAHAN STANDARD KANDUNGAN 1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.5 Mengaplikasi cara berkata TIDAK kepada bahan inhalan. BAHAN BANTU BELAJAR  Kad pengucapan berirama. LANGKAH PENGAJARAN 1. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil dan dibekalkan kad tersebut. 2. Murid dalam kumpulan dikehendaki menghasilkan elemen aktiviti mengikut kreativiti kumpulan seperti:  Intonasi  Gaya  Persembahan 3. Perbincangan dan rumusan.
 38. 38. 31 Teknik Contoh  Tidak “Tidak.” atau “Tidak, terima kasih.”  Katakan seperti keadaan sebenarnya “Tidak, terima kasih. Saya tidak suka bau gam.”  Membuat alasan “Tidak, terima kasih.” Saya kini dalam keadaan tergesa-gesa. Saya perlu beredar sekarang.”  Penangguhan “Tidak, terima kasih. Mungkin pada masa lain.” Katakan tidak dan mula bercakap tentang perkara lain.  Tukar isu perbualan “Tidak, terima kasih. Anda tengok perlawanan semalam?”  Mengulangi Mengulangi “tidak” beberapa kali atau cara lain untuk mengatakan “tidak” “Tidak, terima kasih” “Tidak” “Tidak. Saya tidak berminat”  Beredar Katakan “tidak” dan beredar.  Tidak pedulikan Tidak mengendahkan orang itu.  Mengelakkan keadaan Menjauhi diri anda dari mana-mana situasi penyalahgunaan inhalan. Cara-Cara Berkata “Tidak” Sumber: Pusat Racun Negara Lampiran 1
 39. 39. 32
 40. 40. 33
 41. 41. 34 UNIT 10 MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI STANDARD KANDUNGAN 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan. STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.1 Memahami cara situasi konflik dan stres dalam keluarga. 2.1.3 Memahami kesan konflik dan stres dalam keluarga. BAHAN BANTU BELAJAR  Lembaran kerja (Lembaran 1, Lampiran 1 dan Lampiran 2). LANGKAH PENGAJARAN 1. Tayangan video (http://www.youtube.com/ watch?v=9OqOHxwRy04) konflik dalam keluarga. 2. Sumbangsaran tentang tayangan video. 3. Aktiviti perkataan tersembunyi (Lembaran kerja1). 4. Perbincangan dan rumusan.
 42. 42. 35 Contoh Gambar Situasi Konflik dan Stres.
 43. 43. 36 Murung Gangguan Kesihatan KESAN KONFLIK DAN STRES Cepat Marah Perbalahan Putus Asa Cemburu Merenggangkan Hubungan Kekeluargaan Contoh jawapan.
 44. 44. 37 Lembaran 1 Nama:................................................................................................................ Kelas:..................................................... Tarikh:.................................. Aktiviti perkataan tersembunyi . Cari 5 perkataan kesan konflik dan stres dalam keluarga. A N G A I C H I N G F O C B J P R O S H U A M A N E P C E M B U R U Q K T G P K N R A J A A M Y L I A A B O B H Z M N Q O S M S T S R A E A U U I Z W A N M U S L N H R K R N S H I A M I A D A I U A U G A Z R A D H R R Z S T Z N S A A L A A A I A U T B F G M H Y H N N X P O H Y I E N X
 45. 45. 38 A N G A I C H I N G F O C B J P R O S H U A M A N E P C E M B U R U Q K T G P K N R A J A A M Y L I A A B O B H Z M N Q O S M S T S R A E A U U I Z W A N M U S L N H R K R N S H I A M I A D A I U A U G A Z R A D H R R Z S T Z N S A A L A A A I A U T B F G M H Y H N N X P O H Y I E N X Jawapan.
 46. 46. 39 UNIT 11 MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI STANDARD KANDUNGAN 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan. STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.2 Memahami situasi konflik dan stres dalam kalangan rakan sebaya. 2.1.4 Memahami kesan konflik dan stres dengan rakan sebaya. BAHAN BANTU BELAJAR  Kertas kosong. LANGKAH PENGAJARAN 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 2. Melakonkan situasi konflik dan stres dalam kalangan rakan sebaya. 3. Kumpulan lain akan menyenaraikan kesan konflik dan stres daripada situasi tersebut pada kertas kosong. 4. Perbincangan dan rumusan.
 47. 47. 40 UNIT 12 MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI STANDARD KANDUNGAN 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan. STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.5 Mengaplikasi cara mengurus konflik dan stres dalam kalangan ahli keluarga dan rakan sebaya. BAHAN BANTU BELAJAR  Lampiran 1 dan Lembaran 1. LANGKAH PENGAJARAN 1. Edarkan kad situasi ( Lampiran 1 ). 2. Murid berbincang dalam kumpulan berdasarkan kad situasi cara mengurus konflik dan stress dalam kalangan ahli keluarga dan rakan sebaya. 3. Perbincangan dan rumusan.
 48. 48. 41 Kakak Aaron tertekan dengan desakan ibu bapa mereka yang terlalu mahukan kecemerlangannya dalam setiap kali peperiksaan. Sharmila dan adiknya sering ditinggalkan bersendirian di rumah oleh ibu bapanya yang sibuk bekerja. Mahen selalu dipulaukan oleh rakan-rakannya kerana dia sering terpilih untuk mewakili sekolah dalam pelbagai pertandingan. Ibu bapa Sherlynn sering bertengkar di hadapan dia dan adik-adiknya menyebabkan mental dan emosi mereka terganggu. Akram berasa sedih kerana dua orang rakan baiknya telah berselisih faham. Lampiran 1
 49. 49. 42 Lembaran 1 Nama:................................................................................................................ Kelas:..................................................... Tarikh:.................................... Tuliskan 5 cara menguruskan konflik dan stres.
 50. 50. 43 UNIT 13 MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL KEKELUARGAAN STANDARD KANDUNGAN 2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga. STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.1 Mengetahui tanggungjawab ahli dalam keluarga dalam aspek emosi, mental dan sosial. BAHAN BANTU BELAJAR  Lembaran Kerja. LANGKAH PENGAJARAN 1. Papar gambar suasana keluarga bahagia (Lampiran 1). 2. Perbincangan tanggungjawab ahli dalam keluarga berdasarkan gambar tersebut. 3. Lembaran kerja diedarkan kepada setiap murid. 4. Pembentangan secara rawak.
 51. 51. 44 Lampiran 1
 52. 52. 45 MENTAL EMOSI SOSIAL RUJUKAN GURU Lampiran 2 Ibu saya seorang yang sentiasa tenang. [emosi] Datuk sangat sabar dengan karenah cucunya. [emosi] Nenek selalu menasihatkan saya supaya sentiasa hormat kepada ibu bapa. [mental] Ayah akan menegur jika kami tidak mengulang kaji pelajaran. [mental] Abang selalu membantu saya dalam pelajaran. [sosial] Adik beradik belajar dan beriadah bersama-sama. [sosial] Ibu bapa mendoakan kejayaan anak-anaknya. [mental] Kakak membantu meringankan tugas ibu di rumah. [sosial] Cucu sering berhubung dengan datuk dan nenek. [emosi]
 53. 53. 46 Lembaran 1 Nama:................................................................................................................ Kelas:..................................................... Tarikh:.................................... Nyatakan aspek emosi, mental dan sosial berdasarkan tanggungjawab ahli dalam keluarga Ibu saya seorang yang sentiasa tenang. Datuk sangat sabar dengan karenah cucunya. Nenek selalu menasihatkan saya supaya sentiasa hormat kepada ibu bapa. Ayah akan menegur jika kami tidak mengulang kaji pelajaran. Abang selalu membantu saya dalam pelajaran. Adik beradik belajar dan beriadah bersama-sama. Ibu bapa mendoakan kejayaan anak-anaknya. Kakak membantu meringankan tugas ibu di rumah. Cucu sering berhubung dengan datuk dan nenek.
 54. 54. 47 UNIT 14 MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL PERHUBUNGAN STANDARD KANDUNGAN 2.3 Mengetahui dan mengaplikasikan kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan. STANDARD PEMBELAJARAN 2.3.4 Memahami perhubungan maya dan bukan maya secara sihat sesama remaja. BAHAN BANTU BELAJAR  Komputer, Bahan Internet. LANGKAH PENGAJARAN 1. Murid menceritakan pengalaman menggunakan laman sosial seperti skype, facebook, messenger dan sebagainya. 2. Papar dan bincang gambar perhubungan maya dan bukan maya secara sihat. 3. Senaraikan aktiviti yang sihat dalam perhubungan maya dan bukan maya (Lembaran 1). 4. Perbincangan dan rumusan. Nota Guru: Sekiranya tiada capaian Internet, guru boleh melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pengajaran secara simulasi.
 55. 55. 48 Lembaran 1 Nama:................................................................................................................ Kelas:..................................................... Tarikh:................................... Senaraikan aktiviti yang sihat dalam perhubungan maya dan bukan maya Hubungan Maya Hubungan Bukan Maya
 56. 56. 49
 57. 57. 50
 58. 58. 51
 59. 59. 52 UNIT 15 MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN PENYAKIT STANDARD KANDUNGAN 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian. STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.1 Mengetahui beberapa jenis penyakit berjangkit yang boleh dicegah melalui vaksinasi iaitu campak, rubella, cacar dan beguk. BAHAN BANTU BELAJAR  Kad Gantung, Gambar Penyakit. LANGKAH PENGAJARAN 1. Penerangan mengenai vaksin (Lampiran 1). 2. Memaparkan gambar penyakit Rubella, Begok, Campak, Cacar (Lampiran 2). 3. Aktiviti permainan „Virus vs Vaksin‟ (Lembaran 1) 4. Perbincangan dan rumusan.
 60. 60. 53 Lampiran 1 RUJUKAN GURU  Memvaksin-menyuntik vaksin ke dalam tubuh seseorang atau haiwan untuk melindunginya daripada sesuatu penyakit:  VAKSIN adalah... sediaan bakteria, virus, dan lain-lain yang sudah mati atau dilemahkan untuk disuntik ke dalam badan supaya menghasilkan daya tahan terhadap penyakit tertentu; sediaan bakteria, virus, dan lain-lain yang sudah mati atau dilemahkan untuk disuntik atau ditanam ke dalam badan supaya menghasilkan daya tahan/antibodi terhadap penyakit tertentu.  VAKSINASI adalah... proses menyuntikkan vaksin ke dalam tubuh seseorang sebagai langkah perlindungan men-cegah sesuatu penyakit (pemvaksinan). Nota: Rujuk Kamus Dewan Bahasa Edisi Ke 4 http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=vaksinasi http://dict.rewaz.org/search/browse/vaksin.re http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=vaksinasi
 61. 61. 54 Lampiran 2 VAKSIN
 62. 62. 55 Lampiran 3 Sumber: www.skincareguide.ca RUBELLA
 63. 63. 56 Sumber: www.robynsnest.com CACAR
 64. 64. 57 CAMPAK Sumber: www.robynsnest.com
 65. 65. 58 Sumber: www.ruleof6ix.fieldofscience.com BEGUK
 66. 66. 59 Lembaran 1 AKTIVITI: Permainan „Virus vs Vaksin‟ Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Kumpulan 1: Memakai kad gantung penyakit “Beguk”, “Rubella”, “Cacar” dan “Campak”. Kumpulan 2: Memakai kad gantung “Vaksin Beguk”, “ Vaksin Rubella”, “Vaksin Cacar” dan “Vaksin Campak”. Kumpulan 3: Berlakon sebagai mangsa yang dilindungi vaksin. Kumpulan 4: Berlakon sebagai mangsa yang tidak dilindungi vaksin. Kumpulan 2: Membentuk bulatan dan mengelilingi mangsa. Kumpulan 1: Menyerang mangsa supaya dijangkiti penyakit. Kumpulan 2: Mempertahankan serangan dari kumpulan 1. Kumpulan 1: Menyerang mangsa yang tidak dilindungi. Mangsa yang dilindungi selamat dan mangsa yang tidak dilindungi tidak selamat. CONTOH KAD GANTUNG RUBELLA
 67. 67. 60 UNIT 16 MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN KESELAMATAN STANDARD KANDUNGAN 3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian. STANDARD PEMBELAJARAN 3.2.2 Mengaplikasikan cara menangani pengaruh negatif perhubungan maya dan bukan maya dengan rakan lain. BAHAN BANTU BELAJAR  Lampiran 1 dan Lembaran 1. LANGKAH PENGAJARAN 1. Penerangan tentang cara menangani pengaruh negatif perhubungan maya dan bukan maya dengan rakan lain (Lampiran 1). 2. Perlaksanaan aktiviti gotong-royong (praktikal). Contoh: a) Kelas b) Pondok bacaan c) Taman sains d) Melukis mural e) Surau 3. Mencatat aktiviti di dalam diari (Lembaran 1). 4. Perbincangan dan rumusan.
 68. 68. 61 Lampiran 1 RUJUKAN GURU CARA MENANGANI PENGARUH NEGATIF PERHUBUNGAN MAYA DAN BUKAN MAYA Beriadah Lawatan Belajar bersama Hobi
 69. 69. 62 Lembaran 1 Diariku Aktiviti yang saya lakukan
 70. 70. 63 UNIT 17 MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN PERTOLONGAN CEMAS STANDARD KANDUNGAN 3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi. STANDARD PEMBELAJARAN 3.3.1 Memahami situasi yang menyebabkan kecederaan ringan iaitu melecet dan melecur. 3.3.2 Mengaplikasi langkah-langkah semasa memberi bantu mula untuk kecederaan ringan. 3.3.3 Mengaplikasi bantu mula untuk kecederaan ringan. 3.3.4 Mengetahui agensi yang boleh memberi perkhidmatan kesihatan dan keselamatan mengikut situasi. BAHAN BANTU BELAJAR  Gambar kecederaan ringan, kad gantung dan Lampiran 1. LANGKAH PENGAJARAN 1. Menjalankan aktiviti Stesen Melecet dan Stesen Melecur. 2. Kad situasi kecederaan dan langkah bantu mula diedarkan kepada murid. 3. Apabila wisel dibunyikan, murid akan bergerak ke stesen yang betul. 4. Rumusan.
 71. 71. 64 Situasi Memakai kasut ketat Tergesel Langkah Mencuci dengan antiseptik Menampal plaster Melecet Situasi Terkena air panas Tersentuh alatan yang panas Langkah Sejukkan tempat yang melecur dengan air Keringkan & anginkan Melecur Lampiran 1 CARTA ALIRAN
 72. 72. 65 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ARAS 4-8, BLOK E 9 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA TEL: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917

×