Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

теория на дизайна 2

1,090 views

Published on

Принципи на добрия дизайн.
Основни принципи на възприятието

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

теория на дизайна 2

 1. 1. TЕОРИЯ НА ДИЗАЙНА П Р И Н Ц И П И Н А Д О Б Р И Я Д И З А Й Н . О С Н О В Н И П Р И Н Ц И П И Н А В Ъ З П Р И Я Т И Е Т О .
 2. 2. Dieter Rams
 3. 3. ЕДИН ДОБЪР ДИЗАЙН Е ОБМИСЛЕН Един добър дизайн е обмислен до последния детайл. Усеща се уважение към процеса на проектиране спрямо потребителя.
 4. 4. ЕДИН ДОБЪР ДИЗАЙН Е НЕНАТРАПЧИВ. Дизайнерският продукт е определен инструмент. Той не е нито декоративен предмет, нито произведение на изкуството. Проектът следва да бъде както неутрален, така и сдържан, за да даде възможност на потребителя за себеизразяване.
 5. 5. ЕДИН ДОБЪР ДИЗАЙН Е ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТ. Дизайнът трябва да има важен принос за опазването на околната среда.Това пести ресурси и намалява физическото и визуално замърсяване.
 6. 6. ЕДИН ДОБЪР ДИЗАЙН Е ЕСТЕТИЧЕСКИ. Естетическо качество на продукта е неразделна част от неговата полезност, тъй като продуктите се използват всеки ден и имат ефект върху хората и тяхното благоденствие. Красотата е само в добре изпълнените обекти. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 За естетиката:
 7. 7. В ЕДИН ДОБЪР ДИЗАЙН ИМА ВЪЗМОЖНО НАЙ-МАЛКО ДИЗАЙН. По-малко, по-добре - защото се концентрира върху съществените аспекти и продуктът не е обременен с несъществени елементи. Просто чистота и простота.
 8. 8. ЕДИН ДОБЪР ДИЗАЙН ПРАВИ ПРОДУКТА РАЗБИРАЕМ. Пояснява структурата на продукта. Той ясно изразява своята функция чрез използване на интуицията на потребителя.Той не изисква обяснения.
 9. 9. ЕДИН ДОБЪР ДИЗАЙН Е ДЪЛГОТРАЕН. Дизайнът не трябва да е модна тенденция.
 10. 10. ЕДИН ДОБЪР ДИЗАЙН Е ИНОВАТИВЕН. Дизайнът винаги се развива паралелно с развитието на технологиите.
 11. 11. ЕДИН ДОБЪР ДИЗАЙН ПРАВИ ПРОДУКТ ПОЛЕЗЕН. Един продукт се купува, за да бъде използван.Той трябва да отговаря не само функционални, но и психологически и естетически критерии. Един добър дизайн подчертава полезността на даден продукт, без да привлича вниманието от него.
 12. 12. ЕДИН ДОБЪР ДИЗАЙН Е ЧЕСТЕН. Той не прави продуктa да изглeжда по-иновативен, полезен или ценен отколкото е в действителност.Той не се опитва за манипулира потребителите с обещания, което не може да се изпълнят.
 13. 13. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ВЪЗПРИЯТИЕТО В Ъ З П Р И Я Т И Е Т О Е У М С Т В Е Н П Р О Ц Е С , К О Й Т О О Ф О Р М Я Л И Ч Е Н С У Б Е К Т И В Е Н М И Р О ГЛ Е Д .
 14. 14. УСЕЩАНЕУ С Е Щ А Н И Я Т А И Д В А Т Ч Р Е З О Р Г А Н И Т Е Н А З Р Е Н И Е Т О , С Л У Х А , Д О П И Р, М И Р И С И В К У С . Т О Г А В А П Р О Ц Е С ЪТ Н А В Ъ З П Р И Я Т И Е З А П О Ч В А .
 15. 15. ЗРЕНИЕТО В А Ж Е Н Ф А К Т Е , Ч Е З Р Е Н И Е Т О П Р Е О Б Л А Д А В А Н А Д Д Р У Г И Т Е В И Д О В Е В Ъ З П Р И Я Т И Е . А К О И М А Н Е С Ъ О Т В Е Т С Т В И Е М Е Ж Д У Т О В А , К О Е Т О С Е В И Ж Д А И Ч У В А , Н А Й - В Е Р О Я Т Н О Щ Е Б Ъ Д Е Д А Д Е Н О П Р Е Д И М С Т В О Н А В И Д Я Н О Т О
 16. 16. 1. ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ. 2. ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ФОРМА. 3. ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ПРОСТРАНСТВО. 4. ВЪЗПРИЯТИЕ НА ДВИЖЕНИЕ.
 17. 17. ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ Ц В Я Т Е У С Е Щ А Н Е П Р И К О Н ТА К Т Н А С В Е ТЛ И Н Н И В Ъ Л Н И С Р Е Т И Н АТА Н А О К О Т О .
 18. 18. ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ФОРМА / GESTALT PRICIPLESЗ А Д А С Е Р А З П О З Н А Е М Е Д И Н О Б Е К Т Н А П Ъ Р В О М Я С Т О Н И Е Т Р Я Б В А В И Д И М И О П Р Е Д Е Л И М Ф О Р М А Т А М У И С Л Е Д Т О В А Д А Г О О Т Д Е Л И М О Т О К О Л Н А Т А С Р Е Д А . М И С Л Е Н О Н И Е С Ъ Щ О Т Р Я Б В А Д А Д А Д Е М З Н А Ч Е Н И Е Н А Ф О Р М А Т А .
 19. 19. ПРИНЦИП НА ФИГУРА И ФОН. В С И Ч К О , К О Е Т О И М А З Н АЧ Е Н И Е З А Ч О В Е К С Е В Ъ З П Р И Е М А К АТ О Ф И Г У РА Н А Ф О Н А .
 20. 20. ПРИНЦИП НА ИНТЕГРИТЕТ. Ч О В Е Ш К И Я Т М О З Ъ К С Е О П И Т В А Д А Н А М А Л И Ф РА Г М Е Н Т И РА Н И Е Л Е М Е Н Т И В Е Д Н А Ф И Г У РА С Я С Е Н К О Н Т У Р.
 21. 21. ПРИНЦИП НА ГРУПИРАНИТЕ ЕЛЕМЕНТИТЕМ О З Ъ К ЪТ И М А С К Л О Н Н О С Т Д А С Е К О М Б И Н И Р А Т Е Л Е М Е Н Т И С П О Р Е Д П Р И З Н А Ц И Т Е Н А Б Л И З О С Т , С Х О Д С Т В О , П Р И Е М С Т В Е Н О С Т И С И М Е Т Р И Я .
 22. 22. СХОДСТВО К О М Б И Н И РАТ С Е П О Д О Б Н И Е Л Е М Е Н Т И В Е Д Н А Ф О Р М А
 23. 23. НЕПРЕКЪСНАТОСТ Е Л Е М Е Н Т И Т Е Щ Е Б Ъ Д АТ О Р ГА Н И З И РА Н И В Е Д И Н Н А Ф О Р М А , А К О З А П А З Я Т С Ъ Щ АТА П О С О К А
 24. 24. СИМЕТРИЯ Ф О Р М А Щ Е С Е В Ъ З П Р И Е М А К АТ О « П РА В И Л Н А » , А К О П Р И Т Е Ж А В А Е Д Н А И Л И П О В Е Ч Е О С И Н А С И М Е Т Р И Я .
 25. 25. УПРАЖНЕНИЕ Процеса на възприемане на форма описан в следните принципи: • Принцип на фигура и фон. • Принцип на интегритет. • Принцип на групираните елементите. Да се изобрази в 6 изображения. 2 изображения показват първите 2 принципа. За „Принцип на групираните елементите“ да се направят 4 отделни изображения: • Близост. • Сходство. • Непрекъснатост.
 26. 26. КЛИКНИ МЕ! http://www.noupe.com/design/a-graphic-design-primer-part-3-basics-of-composition.html ПОДГОТОВКА ЗА СЛЕДВАЩИЯ УРОК

×