Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Microsoft word els animals

459 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Microsoft word els animals

 1. 1. CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL,SOCIAL I CULTURAL TEMA 2(dos) Els animals Nom i cognoms……………………………… 3r curs
 2. 2. On viuen els animals? Animals aquàtics viuen a l’aigua AnimaAnimaAnimaAnimals aquls aquls aquls aquààààtics viuen atics viuen atics viuen atics viuen a llll’aiguaaiguaaiguaaigua cranc balena sardina pop cranc balena sardina popcranc balena sardina popcranc balena sardina popcranc balena sardina pop Llenguado pingüí tonyina Llenguado pingüí toLlenguado pingüí toLlenguado pingüí toLlenguado pingüí tonyinanyinanyinanyina Cavallet de mar estrella tortuga Cavallet de mar estrella tortugaCavallet de mar estrella tortugaCavallet de mar estrella tortugaCavallet de mar estrella tortuga
 3. 3. Animals terrestres viuen fora de l’aigua AnimalsAnimalsAnimalsAnimals terrestresterrestresterrestresterrestres viuen fora de lviuen fora de lviuen fora de lviuen fora de l’aiguaaiguaaiguaaigua Girafa esquirol serp dromedari Girafa esquirol serp dromedariGirafa esquirol serp dromedariGirafa esquirol serp dromedariGirafa esquirol serp dromedari Ase ratolí porc vaca Ase ratolí porc vacaAse ratolí porc vacaAse ratolí porc vacaAse ratolí porc vaca Mico cargol lleó gat Mico cargol lleó gatMico cargol lleó gatMico cargol lleó gatMico cargol lleó gat
 4. 4. Animals aeris poden volar Animals aeris poden volarAnimals aeris poden volarAnimals aeris poden volarAnimals aeris poden volar mussol mosquit colom pardal musmusmusmussolsolsolsol mosquit colommosquit colommosquit colommosquit colom pardalpardalpardalpardal Àliga mosca ratpenat ààààliga mosca ratpenatliga mosca ratpenatliga mosca ratpenatliga mosca ratpenat gavina papallona ànec gavina papallonagavina papallonagavina papallonagavina papallona àààànnnnecececec
 5. 5. Dibuixa tres animals de cada grup Aquàtics viuen a l’ _ _ _ _ _ Terrestres viuen fora de l’ _ _ _ _ _ Aeris poden v _ _ _ _
 6. 6. Els animals es nodreixen Omnívors mengen carn i plantes Ós bru gavina porc ÓsÓsÓsÓs brubrubrubru gavinagavinagavinagavina porcporcporcporc Carnívors mengen carn Tigre àguila tauró TigreTigreTigreTigre ààààguila tauróguila tauróguila tauróguila tauró herbívors mengen plantes Elefant cérvol cabra ElefaElefaElefaElefantntntnt ccccérvrvrvrvolololol cabracabracabracabra
 7. 7. Escriu el nom de tres animals : Carnívors Herbívors Omnívors Contesta: Els animals que mengen carn es diuen Els que mengen plantes i els que mengen carn i plantes . Ordena : C r n a v i r o e h v r i r o v m o i v n o r C _ _ n _ _ _ _ h_ _ v _ _ _ _ o_ _ _ v _ _
 8. 8. El desplaçament Els animals es desplacen. Si tenen esquelet intern són vertebrats. Si tenen esquelet intern sónSi tenen esquelet intern sónSi tenen esquelet intern sónSi tenen esquelet intern són vertebratvertebratvertebratvertebrats.s.s.s. Columna vertebral Columna vertebralColumna vertebralColumna vertebralColumna vertebral crani cuacranicranicranicrani cuacuacuacua Extremitats ExtExtExtExtrrrremitatsemitatsemitatsemitats posteriors Extremitats anteriors Extremitats anteriorsExtremitats anteriorsExtremitats anteriorsExtremitats anteriors posteriorsposteriorsposteriorsposteriors Si no tenen esquelet són invertebrats. Si no tenen esquelet sónSi no tenen esquelet sónSi no tenen esquelet sónSi no tenen esquelet són invertebratsinvertebratsinvertebratsinvertebrats....
 9. 9. Animals invertebrats Sense potes Amb potes
 10. 10. Animals vertebrats peixos aus amfibis mamífers rèptils
 11. 11. Relaciona zebra tortuga zebrazebrazebrazebra tortugatortugatortugatortuga vertebrats sípia gallina sísísísípiapiapiapia gallinagallinagallinagallina serp pop serp popserp popserp popserp pop invertebrats peix mosca peixpeixpeixpeix moscamoscamoscamosca granota formiga granota formigagranota formigagranota formigagranota formiga
 12. 12. Dibuixa sense potessense potessense potessense potes amb potesamb potesamb potesamb potes PeixosPeixosPeixosPeixos AmfibisAmfibisAmfibisAmfibis rrrrèptilsptilsptilsptils AusAusAusAus mamífersmamífersmamífersmamífers invertebratsinvertebratsinvertebratsinvertebrats vertebratsvertebratsvertebratsvertebrats
 13. 13. Els animals es reprodueixen Es formen al ventre de la mare Es formen al ventre de la mareEs formen al ventre de la mareEs formen al ventre de la mareEs formen al ventre de la mare Neixen dels ous que pon la mare Neixen dels ous que pon la mareNeixen dels ous que pon la mareNeixen dels ous que pon la mareNeixen dels ous que pon la mare Animals vivípars Animals ovípars
 14. 14. Classifica Vaca , gallina, mosca , lleó , cabra, peix, os, tortuga, cérvol, elefant, serp, dromedari. Vivípars ovípars vacavacavacavaca gallinagallinagallinagallina
 15. 15. Les persones aprofitem els animals PellPellPellPell carn lletcarn lletcarn lletcarn llet Llana carnLlana carnLlana carnLlana carn OusOusOusOus pollastre plomepollastre plomepollastre plomepollastre plomessss
 16. 16. Relaciona pppp_ _ _ l_l_l_l_ _ _ _ llll _ _ _ oooo _ _ pppp_ _ _ _ _
 17. 17. Relaciona El dromedari La gallina vivípar La tortuga és un animal El tigre La serp La cabra ovípar L’ós El peix Escriu El dromedari és un animalEl dromedari és un animalEl dromedari és un animalEl dromedari és un animal vivípar..vivípar..vivípar..vivípar.. La gallina és un animal ...................La gallina és un animal ...................La gallina és un animal ...................La gallina és un animal ................... La tortugaLa tortugaLa tortugaLa tortuga..................................... ............................................................................................................ ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. .............................................................................................................
 18. 18. Mots encreuats 6 7 1 D R M E R S T 2 T G 3 O I 4 E L F T 5 G A L A 1- Animal terrestre. 2- animal carnívor. 3- Animal omnívor. 4-Animal hervívor. 5-Animal ovípar. 6-Animal vivípar. 7-Animal aquàtic. Escriu : 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7-
 19. 19. Fitxa d’un animal Nom : ós pandaós pandaós pandaós panda.... Com neix? És mamíferÉs mamíferÉs mamíferÉs mamífer.... Què menja? ÉÉÉÉs omnívors omnívors omnívors omnívor, menja bambú,, menja bambú,, menja bambú,, menja bambú, ratolins i ocells.ratolins i ocells.ratolins i ocells.ratolins i ocells. On viu ? AAAAls boscos dels boscos dels boscos dels boscos de lalalala XinaXinaXinaXina.... Com és ? ÉsÉsÉsÉs ggggran ,ran ,ran ,ran , de color blanc i negrede color blanc i negrede color blanc i negrede color blanc i negre.... Fitxa d’un animal Nom : ...................................... Com neix? ............................................................ Què menja? .......................................................... On viu ? ................................................................ Com és ? ..............................................................

×