การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

7,160 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,160
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

  1. 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
  2. 2. สถิติ (Statistics) <ul><li>Statistics มาจากภาษาเยอรมันว่า Statistik </li></ul><ul><li>มีรากศัพท์มาจาก คำว่า “ Stat” </li></ul><ul><li>หมายถึง </li></ul><ul><li>ข้อมูล หรือสารสนเทศ </li></ul>
  3. 3. <ul><li>สถิติ </li></ul><ul><li>หมายถึง </li></ul><ul><li>ตัวเลขหรือข้อมูล </li></ul><ul><li>ที่ได้จากการเก็บรวบรวม </li></ul><ul><li>เช่น จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน </li></ul><ul><li>อัตราการเกิดของเด็กทารก </li></ul><ul><li>ปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี ฯลฯ </li></ul><ul><li>สถิติในความหมายที่กล่าวมานี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ข้อมูลทางสถิติ (Statistical data) </li></ul>
  4. 4. ข้อมูล <ul><li>ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ </li></ul><ul><li>ข้อมูลเชิงปริมาณ ( quantitative data) </li></ul><ul><li>เช่น รายได้ น้ำหนัก ส่วนสูง </li></ul><ul><li>ข้อมูลเชิงคุณภาพ ( qualitative data) </li></ul><ul><li>เช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา </li></ul>
  5. 5. ที่มาของข้อมูล <ul><li>1. ปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยสำรวจเอง อาจจะด้วยการสำรวจด้วยแบบสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต ทดลอง ฯลฯ </li></ul><ul><li>ข้อดี ทันสมัย ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย </li></ul><ul><li>ข้อเสีย เสียเวลา เสียงบประมาณ ในการเก็บข้อมูล </li></ul><ul><li>2. ทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่มีสำรวจไว้แล้ว ผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์ใหม่ เช่น ข้อมูลจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ หน่วยงานราชการต่าง ๆ </li></ul><ul><li>ข้อดี ได้ข้อมูลมาง่าย ประหยัดเวลาและงบประมาณ </li></ul><ul><li>ข้อเสีย อาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ทันสมัย ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย และอาจมีข้อผิดพลาดมาก หากนำมาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ดี </li></ul>
  6. 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล <ul><li>มี 2 ประเภทคือ </li></ul><ul><li>1. สถิติเชิงพรรณนา ( descriptive statistics) คือ การวิเคราะห์ขั้นต้นที่มุ่งวิเคราะห์เพื่อ อธิบายลักษณะกว้าง ๆ ของข้อมูลชุดนั้น </li></ul><ul><li>2. สถิติเชิงอนุมาน ( inferential statistics) คือ การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากตัวแทนหรือตัวอย่าง เพื่ออ้างอิงไปถึงข้อมูลทั้งหมด เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล </li></ul>
  7. 7. <ul><li>สมบัติของ ที่ควรทราบมีดังนี้ </li></ul><ul><li>ถ้า c และ d เป็นค่าคงตัวใด ๆ </li></ul>
  8. 8. การวัดค่ากลางของข้อมูล ( measures of central value) <ul><li>ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( arithmetic mean) </li></ul><ul><li>มัธยฐาน ( median) </li></ul><ul><li>ฐานนิยม ( mode) </li></ul><ul><li>ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต ( Geometric mean) </li></ul><ul><li>ค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิก ( Harmonic mean) </li></ul>
  9. 9. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( arithmetic mean) <ul><li>1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ </li></ul><ul><li>ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากร (Population mean) เป็นพารามิเตอร์ และ N แทนจำนวนประชากร </li></ul><ul><li>ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวอย่าง (Sample mean) </li></ul><ul><li>เป็นตัวประมาณค่าของพารามิเตอร์ และ n แทนจำนวนตัวอย่าง </li></ul>

×