Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tingval et al

137 views

Published on

Professor Patrik Tingvalls presentation Innovationspolitikens utmaningar och möjligheter från konferensen Företagsstöd fungerar det? den 28:e april 2016.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tingval et al

 1. 1. Företagsstöd – fungerar det? Innovationspolitikens utmaningar och möjligheter
 2. 2. Innovationspolitikens utmaningar Professor Patrik Tingvall, Ratio och Tillväxtanalys Företagsstöd, framgång, uppköp – hur ser sambanden ut? Professor Martin Andersson, Circle/Lunds universitet Kl 10.25 – 10.45 Paus Effekter på vad? Systemutvärdering som alternativ ansats Ekon dr Sofia Avdeitchikova, Ratio Innovationsstöd och exportstöd: Två sidor av samma mynt Professor Ari Kokko, Copenhagen Business School Summering och slutsatser Docent Nils Karlson, VD Ratio Kl 12.00 Lunch Moderator: Ann-Kari Edenius, v VD/kommunikationschef Ratio Utvärdering! Program
 3. 3. Financing of Innovations Finansieringen av framtidens innovationer? - Avgörande för tillväxt och utvecklingskraft - Stor osäkerhet och incitamentsproblem 1. Finansiering av nya och snabbväxande företag 2. Disruptiva innovationer 3. Legala aspekter på innovationsfinansieringen 4. Offentligt stöd och innovationer 5. Corporate Governance och innovationer
 4. 4. Om programmet • 2014-2018 • Huvudfinansiering från Vinnova + styrgrupp • Tvärvetenskaplig ansats • Stark aktörsanknytning • 30-tal studier genomförda eller pågående • ratio.se Styrgruppen: ALMI Företagarna Riskkapitalföreningen SISP Sparbankernas Riksförbund Svenska Uppfinnareföreningen Svenskt Näringsliv Swedbank Tillväxtanalys Vinnova
 5. 5. Innovationsstödens utmaningar Patrik Tingvall, professor Ratio och Tillväxtanalys
 6. 6. Varför intressant? 1. • Tillväxt är prioriterad fråga 2. • Från både EU och i Sverige har intresset för selektiva innovationspolitiska medel ökat under det under de senaste 10 åren 3. • Årligen investeras det i Sverige nästan 30 miljarder i olika typer av selektiva stöd 4. • Vi vet idag oerhört lite om den samhällsekonomiska kostnaden av dessa stöd och vilka effekter de ger upphov till
 7. 7. Vad vi inte undersöker Vad kostar stöden - Skattekilar - Undanträngning - Adm. kostnader - Rent seeking - Konkurrens- effekter UK (Nesta)
 8. 8. Vad vi inte undersöker Till vem bör stödet riktas? Klarar sig utan stöd • Ej stöd Klarar sig endast om stöd erhålls • Stöd Klarar sig inte även om stöd erhålls • Ej stöd
 9. 9. Vad vi inte undersöker Regleringsbreven utformning Rapportera om åtgärder och resultat, inte om hur förbättring kan ske Var kommer lärande in?
 10. 10. Vad som brukar analyseras Reala effekter • Sysselsättning • Investeringar • Marknadsandelar Finansiella effekter/ej reala • Vinst • Produktivitet Andra effekter • Innovation • Patent • Löner • Skuldsättningsgrad
 11. 11. När? Stöd Effekter under pågående program Någon effekt går ofta att finna Effekter efter programavslut Oklara resultat
 12. 12. Oklara effekter Informationsproblemet (Hayek, m fl) Gäller i synnerhet små och nystartade företag Även om innovation per se är svårt att förutse kan man tänka sig att andelen överlevande företag varierar beroende på i vilken miljö företaget befinner sig Not so good soil
 13. 13. Vad vi gjort / jobbar på Vad behöver innovativa företag? Välutbildad arbetskraft Varierar tillgången på välutbildade mellan regioner? Varierar effekten av innovationsstöd sig åt mellan regioner?
 14. 14. Var finns välutbildad arbetskraft?
 15. 15. Skiljer sig effekten av innovationsstöd åt mellan regioner med svag respektive god tillgång på välutbildad arbetskraft?
 16. 16. Omsättningsutveckling efter erhållet stöd och regional tillgång til högutbildad arbetskraft - Jämfört med liknande företag som ej erhållit stöd Låg andel högutbildade Hög andel högutbildade
 17. 17. Sysselsättningsutveckling efter erhållet stöd -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 -0.45 -0.3 -0.15 0 0.15 0.3 Marginaleffekt RCA-index, Högutbildad arbetskraft Marginaleffekt efter programtid Icke signifikant Positivt signifikant Negativt signifikant Låg andel högutbildade Hög andel högutbildade
 18. 18. Arbetsproduktiviteten och regional tillgång på högutbildad arbetskraft Låg andel högutbildade Hög andel högutbildade
 19. 19. Slutsatser 1. • Inga politiska signaler om att selektiva innovationsstöd kommer att upphöra 2. • Regionala faktorer kan ha en signifikant påverkan på företagens utvecklingsmöjligheter och därigenom kanske även påverka stödens effekt 3. • Vi kan här inte säga något om företag i humankapitalrika regioner och som erhåller stöd, klarar sig bättre än motsvarande företag som ej får stöd och är lokaliserade i samma typ av region (arbete pågår) 4. • För maximal effekt anger resultaten att innovationsstöd borde koncentreras till regioner med god tillgång på välutbildad arbetskraft Detta om tillväxt, snarare än regional utjämning, eftersträvas
 20. 20. Kommentarer: Göran Marklund, v GD Vinnova Anna-Lena Bohm, VD Uniguide

×