Alarmbel in de zorg terecht? Het begint met inzicht.

342 views

Published on

In een recentelijk nieuwsbericht, naar aanleiding van het verschijnen van het boek: IT in de Zorg, luidt KPMG de alarmbel. De bestuurders uit de zorgsector, zo blijkt uit het bericht, ontbreekt het
aan inzicht in de kosten en opbrengsten van Informatie Technologie (IT). ‘Sense of urgency’ is zeker op zijn plaats en een hogere plek van de IT op de zorgagenda wordt aanbevolen. In dit artikel bekijken we wat inzicht nu werkelijk is. Inzicht is namelijk belangrijk omdat het de eerste stap is om te komen tot kostenbeheersing en -reductie.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Alarmbel in de zorg terecht? Het begint met inzicht.

  1. 1. Kostenbeheersing Alarmbel ICT in de Zorg terecht? ICT kostenbeheersing met visie - Deel 1: Het begint met inzicht In een recentelijk nieuwsbericht [1], naar aanleiding van het verschijnen van het boek: IT in de Zorg [2], luidt KPMG de alarmbel. De bestuurders uit de zorgsector, zo blijkt uit het bericht, ontbreekt het aan inzicht in de kosten en opbrengsten van Informatie Technologie (IT). ‘Sense of urgency’ is zeker op zijn plaats en een hogere plek van de IT op de zorgagenda wordt aanbevolen. In dit artikel bekijken we wat inzicht nu werkelijk is. Inzicht is namelijk belangrijk omdat het de eerste stap is om te komen tot kostenbeheersing en -reductie. Kurt de Koning Een dergelijk nieuwsbericht trekt natuurlijk direct de Het vierde deel zal volledig gericht zijn op optimalisatie aandacht. En roept daarmee ook vragen op als: Klopt het van de ICT diensten en middelen. dat binnen de Zorg onvoldoende grip is op ICT en inzicht ontbreekt? Is de zorgsector de enige branche waarin Is het luiden van de alarmbel terecht? inzicht ontbreekt? Hoe komt het dat inzicht nog steeds In het nieuwsbericht wordt aangehaald dat de behoefte ontbreekt? Hoe krijgen we inzicht? En wat kunnen we er- aan transparantie van kosten en prestaties van ICT verder mee? In dit artikel ga ik in op deze vragen. zal toenemen evenals de roep om sneller data te leveren aan externe partijen. Vrijwel alle zorginstellingen zijn bezig met de invoering Is de Zorg de enige branche van nieuwe EPD-systemen en e-Health toepassingen. Daarnaast zijn er nog de traditionele ICT problemen zo- waarin onvoldoende grip is als eilandautomatisering, veroudering en de noodzaak op ICT en inzicht in kosten en om te komen tot een vergaande professionaliseringsslag binnen de ICT organisatie. Ook fusies en samenwerkver- middelen ontbreekt? banden hebben een grote impact op de ICT afdelingen. Naar verwachting zal dit tot uiting komen in een kosten- stijging van de ICT die kan oplopen van 20% tot 40% de Dit artikel is het eerste deel van een reeks over ICT kos- komende jaren. Voldoende redenen om snel inzicht te tenbeheersing en verlaging. Hierin wordt het belang van willen in de bijbehorende kosten. inzicht in ICT middelen en kosten aangetoond. Het probleem van onvoldoende inzicht in de ICT kosten In een tweede deel wordt ingegaan op de aanpak, model- blijft niet beperkt tot de Zorg. Mijn ervaring, in onder an- len en tips om te komen tot inzicht in ICT en bijbehorende dere de financiële dienstverlening, (semi)overheid en kosten. voedingsmiddelenbranche, leert dat zeer veel organi- Het derde deel zal het kwaliteitaspect toelichten. ICT kos- saties, van klein tot groot, moeite hebben om te duiden ten kunnen namelijk niet los gezien worden van de ge- waar de ICT kosten aan opgaan. Op hoofdlijnen weet men wenste kwaliteit. Deze relatie van kwaliteit en kosten zal het wel, zoals aanschafkosten van diensten en middelen, in dit derde deel nader worden uitgediept. personeelskosten en daar waar men onderdelen heeft24 XR Magazine oktober 2011 Reageren op dit artikel? Klik hier.
  2. 2. Foto: pollix / Shutterstock.com“Zodra organisatieswel inzicht hebben, zaldirect blijken dat diversekosten onnodig zijn.”uitbesteed, is de jaarlijkse verrekening bekend. Echter is de rol van ICT daarin zeer groot. Ook ondersteunendedit is niet voldoende. Organisaties waarbij het inzicht niet processen leunen zwaar op de beschikbaarheid van ICT.verder gaat dan dit, ontbeert het aan stuurmiddelen om Werkelijk inzicht in de ICT kosten ontstaat pas wanneerjuiste keuzes te maken, voorspelbaar te zijn en efficiënt aangewezen wordt wie (van de business) welk deel vanom te gaan met de (schaarse) financiële middelen. de beschikbare ICT diensten en middelen gebruikt. Zo-We kunnen gerust concluderen dat het luiden van de dra een correcte en rechtvaardige toewijzing van kostenalarmbel volkomen terecht is, en we moeten tevens vast- kan plaatsvinden naar de gebruikers en vertegenwoordi-stellen dat ook buiten de Zorg het slecht is gesteld met gers van de business, kan de stap naar kostenbeheersinginzicht in de ICT kosten. gezet worden. Deze gedachte is niet nieuw. Zij vormt de grondslag onder Activity Based Costing (ABC) en gaat te-Inzicht, nut en noodzaak rug tot de late industriële revolutie, de opkomst van mas-Het verkrijgen en behouden(!) van inzicht in de ICT kos- safabricage.ten vergt een inspanning. Hier moet wel iets tegenover-staan in de vorm van besparingen. Vanuit inzicht zullen Kostentransparantiedeze besparingen zeker tot stand komen. We zien hoe Met kostentransparantie is het voor de business direct teeen verschuiving plaatsvindt van een opgelegd bezui- herleiden welke ICT kosten exact gemaakt worden omnigingspandoer naar besparingen die blijvend zijn. En het product of de dienst te kunnen leveren. De businessvervolgens het werk weer terug brengt naar de kern wat is nu zelf in staat om te bepalen of deze kosten in verhou-het voor alle betrokkenen leuker maakt. Dit mag niet vrij- ding staan tot de dienst of product wat geleverd wordt.blijvend zijn zoals nu voor vele organisaties nog wel het Indien dit niet zo is, zullen passende maatregelen geno-geval is. men worden: • Omlaag brengen van de ICT kosten;Kostenbeheersing • Prijsaanpassing van het desbetreffende product ofICT wordt gebruikt om organisaties te ondersteunen bij dienst;het uitvoeren van hun primaire bedrijfsprocessen. De • Beëindigen van het desbetreffende product of dienst;mate van ondersteuning hangt af van het soort organi- • Commercieel besluiten om met minder of een nega-satie en in onze westerse kennisintensieve maatschappij tieve marge het desbetreffende product of dienst oktober 2011 XR Magazine 25
  3. 3. te blijven voeren. investeringen doen om (te) dure voorzieningen uit te fa- seren. De voordelen zullen ze voor de 100% op hun eigen Eenrichtingsverkeer conto kunnen schrijven. Dit heeft niet alleen financiële De ICT manager is de eerste gesprekspartner voor de voordelen, maar ook de betrouwbaarheid van de ICT om- business daar waar het om ICT diensten, middelen en de geving zal toenemen. Immers de meest kostbare voorzie- kosten gaat. Hij moet zorgen voor een kostenefficiënte, ningen zijn op leeftijd en daarmee een continuïteitsrisico voorspelbare dienstverlening die aansluit bij de vraag voor de omgeving. De gedachtevalkuil ‘afgeschreven is van de business. Bij organisaties waarbij het geld voor lekker goedkoop’ steekt namelijk al gauw en hardnekkig de ICT uit de algemene middelen komt, leiden derge- de kop op. Voorheen werden deze investeringen niet ge- lijke discussies direct tot eenrichtingsverkeer waarbij de pleegd omdat de daarmee gerealiseerde besparing ook business de ICT (manager) sommeert om voor volgend terugvloeide naar de algemene middelen. budgetjaar x% in de kosten te snijden met behoud van kwaliteit en uiteraard alle bestaande faciliteiten en func- Terug naar de eigen verantwoordelijkheid tionaliteiten. Het laat de ICT manager geen andere keuze Heeft de ICT manager daarmee dan helemaal geen finan- dan te bezuinigen. Bijvoorbeeld door de externe leve- ciële verantwoordelijkheid meer? Nee, dat is te kort door ranciers de duimschroeven aan te draaien en intern de de bocht. Hij is zeker nog steeds verantwoordelijk voor personeelskosten terug te dringen. Hiermee legt hij een een kostenefficiënte levering van ICT. Door bijvoorbeeld bom onder de kwaliteit van de geleverde diensten. Of hij aan te haken op trends en ontwikkelingen zoals virtua- gaat in de verdediging en al zijn energie besteden aan lisatie, Cloud Computing, SaaS, PaaS en IaaS. Maar ook het aantonen waarom de kosten gerechtvaardigd zijn en door een beleid uit te stippelen, diensten en middelen daarom niet lager kunnen. onder architectuur te brengen en te adviseren. Duidelijk- heid creëren over keuzes en richtingen komt dan weer Verspillingen en onnodige uitgaven prominent in beeld. Zodra organisaties wel inzicht hebben, zal direct blijken Keuzes sluiten veel beter op elkaar aan. Hier vallen ook dat diverse kosten onnodig zijn. Het zal menigeen verba- keuzes af waardoor conflicterende oplossingen gemini- zen hoeveel ongebruikte licenties men heeft, laptops er maliseerd worden. Dit komt ten goede aan de beheer- ‘verdwenen’ zijn of ongebruikt in de kast liggen en hele baarheid, minder expertises en geen interne concur- serverparken met een minimale bezettingsgraad vol ope- rentie op platformen. De TCO zal lager worden. De ICT rationeel zijn. Of vaste telefoonlijnen worden maandelijks manager kan weer doen waar hij goed in is en nog leuk betaald terwijl iedereen al mobiel belt, en zijn vaste lijn vindt ook. doorschakelt. Door hierover transparant te zijn richting de business zijn zeer snel onnodige kosten en verspil- Hoe komt het dat dit inzicht nog steeds ont- lingen direct te schrappen met een breed draagvlak van breekt? alle betrokkenen. Als het verkrijgen van inzicht zo belangrijk is waarom ge- beurt dit dan niet? Dit is een logische gedachte- Het zal menigeen verbazen hoeveel gang. Breng eerst de kosten in kaart, bekijk ongebruikte licenties men heeft, laptops waarom ze zo hoog zijn ‘verdwenen’ zijn en serverparken met een en verbijzonder ze ver- volgens over de busi- minimale bezettingsgraad vol operationeel zijn ness. ‘Common sense’, zeker als we bedenken dat dit al lang gemeen- Door naast transparantie ook de kosten toe te wijzen aan goed is bij de productie-industrie ver in de vorige eeuw. de business / gebruikers ontstaan op die manier natuur- En toch gebeurt dit nog nauwelijks binnen de ICT. lijke incentives om de kosten van de ICT omlaag te bren- Diverse redenen zijn daarvoor aanwijsbaar: gen. • Te veel focus op lopende projecten. Hoewel ‘slechts’ Want bij veel organisaties is het benodigde budget voor 20% van de totale ICT kosten hier aan op gaan, is veel ICT veranderingen belegd bij de business. De ‘beheer’- management attentie gericht om een ‘succes’ te ma- afdeling heeft zelf vrijwel geen eigendommen en kan ken van projecten in de vorm van tijd en budget. hier dan ook geen besluit over nemen, zij voert slechts • Hoewel de operationeel ICT manager gebaat is bij het (operationeel) beheer uit. Op zich prima hoewel an- transparantie in de kosten, loopt hij zelf een risico. dere invullingen ook denkbaar zijn. De business kan nu Uit deze zelfde transparantie kan naar voren komen26 XR Magazine oktober 2011 Reageren op dit artikel? Klik hier.
  4. 4. dat er verspillingen zijn die onder zijn verantwoorde- diepgaander onderzoek is op z’n tijd nodig om te beves- lijkheid hebben plaatsgevonden. Als de keuze voor tigen wat al enige tijd vermoed wordt. Het nieuwsbericht inzicht en kostenbeheersing bij hem worden neer- zou als wake-up call moeten dienen voor de verantwoor- gelegd, kan dit om die reden nog even op zich laten delijken. De aanbeveling om ICT hoger op de bestuursa- wachten. genda te plaatsen zodat er prioriteit aan gegeven kan• Het hele Informatievoorzieningproces is tamelijk on- worden, is dan ook volkomen terecht. zichtbaar en niet tast- baar. Een lege vracht- wagen valt direct op maar een server die Het luiden van de alarmbel is terecht, ongebruikt aanstaat en evenzo de aanbeveling om ICT hoger op valt niet gelijk op, maar brengt maande- de bestuursagenda te plaatsen zodat er lijks wel exploitatie- prioriteit aan geven kan worden kosten met zich mee. Diverse kosten zijn daarmee verborgen wat ook geldt voor ICT kosten Daarnaast zouden andere branches en met name de loca- die niet als zodanig in de boeken staan. Zoals me- le overheid, scholengemeenschappen en andere (semi-) dewerkers (functioneel beheerders) die geheel ten overheidsorganisaties in hun eigen organisatie moeten dienste zijn van de ICT maar onderdeel uitmaken van kijken naar de stand van ICT. Hierbij zichzelf de vraag de business. Het zal duidelijk zijn dat verborgen en stellend hoe een onderzoek van KPMG of andere mate- onzichtbare kosten moeilijk te achterhalen zijn. riedeskundigen eruit zou zien voor hun organisatie.• Het ontbreekt aan middelen (tooling), ervaring, ‘best practices’ en prioriteit om een traject van inzicht, kos- Afsluitend tenbeheersing en kostenreductie in te slaan. Na in dit eerste deel het belang van inzicht in ICT mid-• De complexiteit van ICT, veroorzaakt door een veel- delen en kosten te hebben aangetoond zal in deel twee voud aan relaties tussen configuratie items, belangen, ingegaan worden op een aanpak om tot dit inzicht te ko- niet vastgelegde afspraken etc. geeft een gevoel van men. In deze aanpak staat het door mij en mijn collega’s onbehagen: ‘Welke beerputten trekken we open?’. ontwikkelde Diamant’-model centraal. Hierbij wordt een Dit gevoel is niet bevorderlijk om vol overgave een verbinding gelegd tussen technologie en capaciteit, Plan van Aanpak op te stellen. kwaliteit, financiën/inkoop en doorbelasting. Vervolgens• En als laatste: ‘De waan van de dag’ regeert. Er zijn kunnen organisaties het optimale punt vinden ten aan- genoeg redenen om eerst de korte termijn proble- zien van prijs, prestatie en kwaliteit. men op te lossen. En zo komen we nooit toe aan de De hoogte van de ICT kosten hebben een relatie met de lange termijn. Urgentie en belangrijk worden door gewenste kwaliteit. In het algemeen kan gesteld worden elkaar gehaald. hoe hoger de kwaliteitseisen des te hoger zullen de kos- ten zijn. In deel drie wordt dit kwaliteitsaspect verder toe-Conclusie gelicht.Het begint met inzicht. Dit is de eerste stap naar kosten- In het laatste en afsluitende vierde deel komt de vraagbeheersing en -reductie. Een van de gesignaleerde re- aan de orde hoe met deze kennis een optimale IT organi-denen waarom een organisatie dit nog steeds niet doet satie wordt ingericht, langs de assen technologie en ca-- wellicht zelfs de belangrijkste reden - is het gebrek aan paciteit, financieel en kwaliteit.prioriteit. Binnen de ICT organisatie is een veelvoud aanredenen waarom men het wel belangrijk vindt, maar er Referentiesnooit aan toe komt. Het is geen acuut probleem, er vloeit [1] Persbericht, KPMG: “Bestuurders in de zorg hebben weinig grip op IT.”geen bloed. Terwijl er uiteindelijk forse besparingen ge- [2] IT in de zorg, Stan Aldenhoven en Jan de Boer, EAN: 9789491065156, Uitge-realiseerd kunnen worden. verij kleine Uil.De enige die dit kan veranderen is de directie. Maar hier-toe moet het onderwerp wel hoger op de agenda van dedirectievergadering worden geplaatst, conform de aan-beveling van KPMG. Pas wanneer de directie er prioriteitaan geeft, zal het lukken om tot kostenbeheersing en -re- Kurt de Koning is medeoprichter en consul-ductie te komen, te beginnen met inzicht. tant binnen Ratio Consultants.Het luiden van de alarmbel is daarom zeker terecht. Een www.ratioconsultants.nl oktober 2011 XR Magazine 27

×