Critical thinking skills_part ii

740 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
740
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
87
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Critical thinking skills_part ii

 1. 1. លំនំដ ើម ជំនញការគិតដោយបានស៊ីជំដៅIntroduction to Critical Thinking Skills ររៀបររៀង​​និង​ប្របសំរួល​រោយ​រោក​រោ​ចាន់ (ប្នែកទី​២) ា By _ Mr. Ratha Chan (Part II)
 2. 2. មាតិការ​ Contents១.អ្វ៊ីជា ការគិតដោយបានសជំដៅ ?​ ៊ី ​1- What is Critical Thinking ?២.ដេតអ្វ៊ី បានជាដយើងត្តូវចំបាច់មានជំនញការគិត ដោយបានសជំដៅ ?​ ៊ី ​2- Why do we need Critical Thinking Skills ?៣.​អ្តថត្រដោជន៍ ននការគិតដោយបានសជំដៅ ​ ៊ី3- Benefits of Critical Thinking Skills៤.រទដ្ឋនការគិតដោយបានសជំដៅ ា ៊ី4- Critical Thinking Standard៥.ការគិតដោយបានសជំដៅ សំរារ់ជំនួញ ៊ី5- Critical Thinking for Business
 3. 3. រទដ្ឋនការគិតដោយបានស៊ីជំដៅ ាCritical Thinking Standard1- Clarity: ភាពចាស់លាស់2- Precision: ភាពលអិតលអន់3- Accuracy: ភាពត្តឹមត្តូវ4- Relevance: ភាពទាក់ទង/ពាក់ព័នធ5- Consistency:​​ភាពជារ់លារ់6- Logical Correctness: ភាពត្តឹមត្តូវដដ្ឋយសមដេតផល7- Completeness:​ភាពររ ិរូណ៌8- Fairness: យតតិភាព
 4. 4. រទដ្ឋនការគិតដោយបានស៊ីជំដៅ ាCritical Thinking Standard១-ភាពចាស់លាស់ : ​មនដពលដយើង ោចវាយតំនលដលើការជជជកជវកជញក រ ឺក៏ការអ្ះោងដោយមានត្រសិទិធភាព ដយើងចំបាច់ត្តូវមានការយល់ ឹង ដោយបានចាស់លាស់ នូវអ្វ៊ីជ លអ្នក ៏នទកំពងនិោយដនះ ។ ជាសំណាងោត្កក់ ដនះោចមានការលំបាក ក៏ដត្ពាះជតអ្នកទាំងដនះជាញឹកញារ់ ជតងជតមិនោចសំជ ងដចញ នូវការគិតររស់ដគដោយបានចា់លាស់ ដដ្ឋយសារជត ភាពខ្ជិលត្ចអ្ូស ការមិនត្រុងត្រយ័តន រ ឺក៏ខ្វះនូវជំនញ ។1- Clarity : Before we can effectively evaluate a person’s claim orargument , we need to understand clearly what he or she issaying. Unfortunately, that can be difficult because people fail toexpress themselves clearly. Sometimes this lack of clarity is dueto laziness , carelessness, or lack of skill.
 5. 5. រទដ្ឋនការគិតដោយបានស៊ីជំដៅ ា Critical Thinking Standard២-ភាពលអិតលអន់​:​ការតំងចិតត ៏មតមាំដ្ះដៅរកភាពលអិតលអន់ ំរូងដយើងត្តូវដចះដ្វើការ ពអ្ដងេតដដ្ឋយត្រុងត្រយ័តន នឹងេវឹកហាត់ ដោយបានោ៉ា ងខ្ំងកា ដៅដលើជំនញននការ ល លអ្ដងេត។ អ្នកជ លមានការគិតបានស៊ីជំដៅ ោចរកដ ើញនូវ ភ័សតង ៏តិចតួច អ្នក ៏នទ តោចដមើលរ ំលង។ ដេើយរនរ់មក ំដណរការននការពិចរណាជ លមានភាពសមដេត ា ើសមផល និងលអិតលអន់ ជ លោចដោយពួកដគ ោចទាញរកដេតផល រ៊ីភ័សតង ៏សួច ត តដសតើងដនះ ដ ើមប៊ីជសវងរកដោយ ដ ើញនូវ ំដណាះស្រសាយ ចំដពាះោថ៌កំបាំងដនះ ។2- Precision: an extraordinary commitment to precision , firstby careful and highly trained observation. Critical thinker coulddiscover clues that other have overlooked. Then a process ofprecise logical inference , they are able to reason from thoseclues to discover the solution to the mystery.
 6. 6. រទដ្ឋនការគិតដោយបានស៊ីជំដៅ ាCritical Thinking Standard ៣-ភាពលអិតលអន់​:​មានពាកយដសាកដគចំណាំនិោយព៊ីកំពយូទ័រថា “​ដ្ឋក់សំរាមចូល បានមក លវ ិញក៏សំរាមជ រ”​។ អ្តថន័យ ៏សាមញ្ញ ដនះគឺថាត្រសិនដរើអ្នកដ្ឋក់ពត៌មានជ លមិនត្តឹមត្តូវចូលកនងកំពយូទ័រ ដនះត្បាក ណាស់ថាអ្នកនិងទទួលបានវ ិញនូវពត៌មានខ្សជ រ ។ វាក៏ ូចគ្នជ រ វាពិតណាស់សំរារ់ការគិត និងការរកដេតផលររស់មនសស ។ មិនថាអ្នកជាមនសស នមានត្បាជាោ៉ា ងណាក៏ដដ្ឋយ ត្រសិនដរើការសំដរចចិតររស់អ្កជផអកដលើ ពត៌មានជ លខ្ស ា ត នដនះ អ្នកក៏សំដរចចិតខ្សបានជ រ ។ ត3- Accuracy: there is a well-known saying about computer “Garbagein , Garbage out.” It is simply means that if you put a bad informationinto a computer , bad information is exactly what you will get out ofit. Much the same is true of human thinking and reasoning. Nomatter how brilliant you maybe , you are almost guaranteed to make abad decisions if your decisions are based on false information.
 7. 7. រទដ្ឋនការគិតដោយបានស៊ីជំដៅ ាCritical Thinking Standard៤-ភាពទាក់ទង​/ពាក់ព័នធ ​ ​ដដ្ឋយដតតោរមមណដៅដលើ គំនិត រ ឺ ពត៌មានជ លវាមានការ : ត ៍ពាក់ព័នធដនះ គឺវាមានសារ:សំខ្ន់ខ្ំងណាស់សំរារ់ អ្នកជ លមានការគិតបានស៊ីជំដៅ លដ ើមប៊ីដ្វើការវ ិនិច័យដោយបានសមដេតផលដៅដលើសាច់ដរឿង រ ឺរញ្ហ ។ អ្នកពូជកខ្ង ឆ ាជជជកជវកជញក ូចជាអ្នកនដោបាយ គឺពូកដគពូជកខ្ងរជងវសាច់ដរឿង រ ឺចំណារ់ោរមមណ ៍ររស់អ្នកសារ់ ដដ្ឋយដលើកដ ើងនូវសាច់ដរឿងជ លមិនពាក់ព័នធ ដ ើមប៊ីសំដរចនូវដគ្នល តរំណងររស់ពួកដគ ។4- Relevance: By staying focused on relevant ideas andinformation are crucial for critical thinker in order to make anrational judgment on the issue. Some good debater’s trick is todistract an audience’s attention by raising an irrelevance issuein order to get a success in debate or argument.
 8. 8. រទដ្ឋនការគិតដោយបានស៊ីជំដៅ ាCritical Thinking Standard៥-ភាពជារ់លារ់ ​ ​ វាមានភាពងាយស្រសួល ដ ើមប៊ីដមើលដោយដ ើញថា ដេតអ្វ៊ីភាពជារ់ :លារ់ដនះ វាមានសារ:​សំខ្ន់ណាស់ចំដពាះការគិតដោយបានស៊ីជំដៅ ។ តកេវ ិជា (Logic)​​ ​ ជត្បារ់ដយើងថា ត្រសិនដរើដយើងកាន់នូវ ជំដនឿជ លមិនជារ់លារ់ចំនួនដត្ចើនដនះ ោ៉ា ងដហាចណាស់មួយកនងចំដណាមជំដនឿទាំងដនះ ត្តួវជតខ្ស ។​អ្នកជ លមានការគិតបានស៊ីជំដៅស្រសលាញ់នូវភាពពិត និង សអរ់នូវការកេក ។ ដដ្ឋយដេតដនះដេើយអ្នកជ លមានការគិតបានស៊ីជំដៅ ឃ្ដមើលជាត្រចំនូវភាពមិនជារ់លារ់ ទាំងការគិតររស់ខ្ួនតល់ និងកនងការ លំ ល ាជជជកជវកជញក និងការអ្ះោងររស់អ្ក ៏នទផងជ រ ។ ន5- Consistence: It is easy to see why consistency is essential tocritical thinking. Logic tell us that if a person holds inconsistentbeliefs , at least one of those beliefs must be false. Critical thinkerslove truth and detest falsehood. For that reason critical thinkers areconstantly on the lookout for inconsistencies, both in their ownthinking and in the arguments and assertions of others.​
 9. 9. រទដ្ឋនការគិតដោយបានស៊ីជំដៅ ាCritical Thinking Standard៦-​ ភាពត្តឹមត្តវដដ្ឋយសមដេតផល:​​ កនងការគិតដោយសមដេតផល គឺការដចះទាញនូវ ​ដេតផលដោយបានត្តឹមត្តូវ ដេើយវាគឺការដចះទាញយកនូវដសចកត៊ីសននិដ្ឋនជ លមាន ាដេតផលត្បាក ត្រជា ព៊ីជំដនឿជ លដយើងត្រកាន់យកដនះ ។ ដ ើមប៊ីគិតដោយបានស៊ីជំដៅដយើងទាមទានូវជំដនឿជ លត្តឹមត្តូវ និងមានដេតផលគ្នំត្ទបានលអ ។ រ៉ាជនតវាកាន់ជតសំខ្ន់ជាងដនះគឺទាមទាដោយ ដយើងោចទាញរកដេតផលព៊ីជំដនឿទាំងឡាយ ដ ើមប៊ីឈាន ល់ដសចកត៊ីសននិដ្ឋន ជ លសមដេតផលនូវព៊ីដត្កាយជំដនឿដនះ៕ រ៉ាជនតសំណាងមិន ាលអ ការគិតជ លមិនមានដេតផលត្គរ់ត្គ្នន់ គឺវាសាមញ្ញដៅដេើយនូវកនងកិចររស់មនសស ចដយើង៕6- Logical correctness : To think logically is to reason correctly,that is , to draw well-founded conclusion from the beliefs we hold. Tothink critically we need accurate and well-supported beliefs. But, justas important , we need to be able to reason from those beliefs toconclusions that logically follow from them. Unfortunately, illogicalthinking is all too common in human affairs.​
 10. 10. រទដ្ឋនការគិតដោយបានស៊ីជំដៅ ាCritical Thinking Standard៧-ភាពររ ិរូណ: ដៅកនងររ ិរទភាគដត្ចើនដនះ ដយើងោចចូលចិតតកនងការគិត ដោយបានស៊ី ៌ជំដៅ និង ដពញដលញជាងការគិតតជររដសើរៗ និង ជរររាក់ៗ ។ រ៉ាជនតដៅកនងករណ និង ៊ីកាលដទស:ខ្លះ ជ លមិនអ្ំដណាយផល វាមិនោចដៅរួចដនះដទដ ើមប៊ីពិភាកា រ ឺក៏វ ិភាគសាច់ដរឿងដោយបានលំអ្ិតដនះ ។ ដទាះរ៊ីជាោ៉ា ងណា និោយជាទូដៅ ការគិតវាកាន់ជតត្រដសើរដៅដពលជ ល វាមានលកខណ:​ស៊ីជំដៅ និង លអិតលអន់ ជាជាងដសើរៗ រ ឺក៏រាក់ៗ ។7- Completeness :​​​In most context , we prefer a thinking that isdeeply and completely rather than shallow and superficial thinking.But in some cases when the time and circumstances not allow , it isimpossible to discuss or analyze issues in depth. Generally speaking ,however, thinking is better when it is deep rather than shallow ,thorough rather than superficial.​​​
 11. 11. រទដ្ឋនការគិតដោយបានស៊ីជំដៅ ាCritical Thinking Standard៨-យតតិភាព: ជាចងដត្កាយ ការគិតដោយបានស៊ីជំដៅវាទាមទារ នូវការគិតររស់ដយើងដោយយតតិ្ម៌ ជ លវាគួរជត ដរើកទូលាយចិតត មិនលំដអ្ៀង និងរដរវ ិនិច័ចយ ។កតទាំងដនះ តវាមានការលំបាកណាស់ដ ើមប៊ីដ្វើដៅបាន ដៅកនងការអ្នវតតន៍ ។8- Fairness : Finally , critical thinking demands that our thinking befair , that is , open-minded , impartial and free of distorting biasesand preconceptions. That is very difficult to achieve in practice.​
 12. 12. ការគិតដោយបានស៊ីជំដៅ សំរារ់ជំនួញCritical Thinking for Businessដៅកនងររ ិោកាសជំនួញ អ្នក ឹកនំ និង នដោជិកជ លមានតំនលគឺជាអ្នកជ លគិតបានោ៉ា ង្រ់រេ័សដដ្ឋយខ្លួនឯង កនងការកំណត់នូវលទធភាព និងជំដរ ើសននសកមមភាពដដ្ឋយជផអកដលើ ំដណាះស្រសាយជ លសមដេតផល និងត្រករដដ្ឋយកនត្ម ។ ការគិតដោយបានស៊ីជំដៅគឺមានសារ:សំខ្ន់ កនងការវាយតំនលចំដពាះ ដត្គ្នះថាក់ណាមួយជ លោចដកើត នមាន ដៅកនងត្រតតិរតតិការ រ ឺក៏ដៅដពលជ លជសវងរកនូវមដ្ោបាយថម៊ីដផសងៗ ដ ើមប៊ីជួយរដងេើននូវត្រសិទភាពននមខ្ងារននជំនួញ និងទាក់ទាញនូវអ្តិថិជនថម៊ីៗ ។ ធ​In a business environment, the most valued leaders and employeesare ones that think quickly on their feet to identify possibilities andchoose a course of action based on the most logical and profitablesolution. Critical thinking is essential in assessing potential pitfalls inan operation or when looking for new ways to improve businessfunction or draw in new customers.
 13. 13. ការគិតដោយបានស៊ីជំដៅ សំរារ់ជំនួញCritical Thinking for Business ិវ្៊ីសាស្រសតមួយចំនួនដ ើមប៊ីដ្វើដោយត្រដសើរដ ើចំដពាះ ការគិតដោយបានសជំដៅ ដៅកនង ៊ីជំនួញ ​:១-​​ដរៀរចំកិចចត្រជំជ លសងេត់្ន់ដលើ តំរវការជ លតំរវដោយមាន ជផនការ និងការដរៀរចំ ង ូ ូដោយមានការជកសំរលដ ើមប៊ីដ្វើដោយកាន់ជតមានត្រសិទិភាព ដលើមខ្ងារនិមួយដៅកនង ួ ធត្រតតិរតតិការជំនួញ ។ ដៅកនងកំ ងកិចចត្រជំដនះ ផតល់នូវឪកាស ល់ រគគលិកកនងការផតល់នូវ គំនិត និង មដ្ោបាយទាំងឡាយណាជ លជួយជំរញដោយលំេូរននការងារ និង ពត៌មានដោយកាន់ជតត្រដសើរដ ើងសំរារ់អ្ងគភាព ។Some approaches to improve critical thinking in business :1- Host meetings that emphasize the need to plan and organize foreffective business function. During these meetings, offer theopportunity for staff members to provide input on ways that betterflow can be created within the organization.
 14. 14. ការគិតដោយបានស៊ីជំដៅ សំរារ់ជំនួញCritical Thinking for Business២-​ដរៀរចំផតល់នូវការដលើកទឹកចិតត សំរារ់ការដត្រើត្បាស់នូវការគិតបានស៊ីជំដៅដោយមាន ​ត្រសិទិធភាព ។ ដៅកនងររ ិោកាសជំនួញ អ្នកជ លពូជកដលើកទឹកចិតតរំផតដនះ គឺអ្នកជ លដចះផតល់នូវការដលើកទឹកចិតតជររដត្ចើនទំរង់ដៅតម រគគលនិមួយៗ ជ លមាន ូចជាេិរញ្ញវតថ ការតំដ ើងតំជណង រ ឺក៏រជនថមនូវការទំនួលខ្សត្តូវ រ ឺការផសពវផាយជាសាធារណ:​​ រ ឺក៏ការសរដសើរ ។ ដេើយកតទាំងដនះ ោចជួយផតល់ ល់រគគលិក ដ ើមប៊ីជំរញ តដោយមានការគិតដត្ចើនជថមដទៀតដលើរំជររំរលននសានភាពននជំនួញ។ ួ ថ2 - Offer incentive for effective critical thinking practices. In abusiness climate, the best motivators are ones that offer money,promotions, more responsibility or public displays of gratitude orcongratulations. These can be given to staff members to encouragethinking more closely about business situations. ​
 15. 15. ការគិតដោយបានស៊ីជំដៅ សំរារ់ជំនួញCritical Thinking for Business3-​​ផតល់ ល់នដោជិកនូវឪកាសដ្វើការងារដដ្ឋយឯករាជយ គឺវាមានន័យថាផតល់ដោយពួកដគនូវដសរ ៊ីភាពននការគិត ។ ឧ. ផតល់ដោយនដោជិកររស់អ្នកនូវ គំដរាងជាក់លាក់ណាមួយដេើយផតល់ការជណនតិចតួចរំផត។ ដេើយត្រសិនដរើពួកដគ រក ំដណាះស្រសាយចំដពាះរញ្ហមួយ ំណាក់កាលមតងៗ គឺវាមានន័យថាពួកដគគឺដគ្នរពជតតម ការជណនំមង ា ត ិ ឆមួយ ំណាក់ៗ ជាជាងដត្រើការគិត និងការវនិច័យររស់ពួកដគតល់ ។ ជំនញការគិត ាដោយបានស៊ីជំដៅ គឺដយើងត្តូវដ្ឋក់នូវការសាកលបង ដោយរគគលដនះដចះដ្វើការនន និងការសំដរចចិតដដ្ឋយជផអកដលើ្នធាន(អ្វ៊ី)​ជ លខ្លួនមាន ។ ត3 - Give employees the opportunity to work independently. It meansgive them a freedom of thinking. By example, give your employees aspecific project with limited guidance. If they are led through theproblem step-by-step​ it is unlikely that they are thinking on theirown, but rather following instructions. Critical thinking skills are putto the test when an individual is made to call on their own resources.
 16. 16. ការគិតដោយបានស៊ីជំដៅ សំរារ់ជំនួញCritical Thinking for Business៤-អ្ដញ្ើជ ញវាគមិនជំនញដ ើមប៊ីផល់ការរងាត់រងាញដលើជំនញននការគិតបានស៊ីជំដៅដនះ។ ត ា ាវាគមិនោជ៊ីព និងោចផតល់នូវភាពស៊ីជំដៅជ លត្រករដដ្ឋយតំនល ដលើត្រធានរទដនះ ជ លោចជួយបាស់រូរ នូវទសសនទានររស់នដោជិក និងដលើកទឹកចិតពួកដគ ដោយមានការ ល ត តត្រុងត្រយ័តន ជថមដទៀតចំដពាះការសំដរចចិតររស់ពួកដគ ។ ត4 - Invite professional speakers to offer instruction on critical thinking skills. Professional speakers will have valuable insights that can help change perspectives of employees and encourage them to be more conscious of their decisions.
 17. 17. Critical thinking, she said, is an organized and disciplined way of thinking logically with clarity and precision by using an approach that’s fair and accurate and focusing on informatio Bonnie Hagemann’s Concept - Applied Critical Thinking by Bonnie Hagemann, CEO of Executive Development Associates Inc. : “Even though critical thinking may seem like a soft or unquantifiable skill, it’s actually a key competency for leaders who operate in today’s business climate. In fact, the lack of critical thinking can lead to questionable decisions, which in turn could potentially tarnish a business’ reputation.” “Critical thinking is an organized and disciplined way of thinking logically with clarity and precision by using an approach that’s fair and accurate and focusing on information that is relevant.”
 18. 18. Bonnie Hagemann’s ConceptThe four components of critical thinking, according toHagemann are:• Strategic thinking. This requires leaders to assess the business climateand make the right decisions about where a company is going.• Creative thinking. Creative thinking is essential for problem-solvingand growth. “If you think about it, everything that you touch, every buildingthat you walk in started with creative thinking. “So it’s imperative that wehave great creative thinkers in our leadership.”• Problem solving. Problem solving is being able to assess a problem, cutit down to the bare bones and deal with it as quickly as possible.• Decision making. decision making is an often as a test of character andbeing able to make tough decisions and have the willingness to be heldaccountable. “That intellectual fortitude and courage is also a veryimportant piece.”
 19. 19. References:1- http://talentmgt.com/articles/view/lessons-on-critical- thinking-from-netflix-debacle2- http://www.ehow.com/how_improve-business-critical- thinking-skills3- http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_thinking4- Critical Thinking , Second Edition, McGraw-Hill International Edition 2007, page 2 to 9
 20. 20. អ្រគណ​!!!THANK YOU !!!

×