Critical Thinking Skills_Part I

649 views

Published on

Critical Thinking Skills_Part I

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
649
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
63
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Critical Thinking Skills_Part I

  1. 1. លំនំដ ើម ជំនញការគិតដោយបានស៊ីជំដៅIntroduction to Critical Thinking Skills ររៀបររៀង​​និង​ប្របសំរួល​រោយ​រោក​រោ​ចាន់ (ប្នែកទី​១) ា By _ Mr. Ratha Chan (Part I)
  2. 2. មាតិការ​ Contents១.អ្វ៊ីជា ការគិតដោយបានសជំដៅ ?​ ៊ី ​1- What is Critical Thinking ?២.ដេតអ្វ៊ី បានជាដយើងត្តូវចំបាច់មានជំនញការគិត ដោយបានសជំដៅ ?​ ៊ី ​2- Why do we need Critical Thinking Skills ?៣.​អ្តថត្រដោជន៍ ននការគិតដោយបានសជំដៅ ​ ៊ី3- Benefits of Critical Thinking Skills៤.រទដ្ឋនការគិតដោយបានសជំដៅ ា ៊ី4- Critical Thinking Standard៥.ការគិតដោយបានសជំដៅ សំរារ់ជំនួញ ៊ី5- Critical Thinking for Business
  3. 3. អ្វ៊ីជា ការគិតដោយបានស៊ីជំដៅ ?​​​​What is Critical Thinking ?ការគិតដោយបានស៊ីជំដៅ គឺជាការគិតដ លឆ្ុះរញ្ំងព៊ីភាពមានដេតផល ដ លវាមាន ចដោលរំណង ក្នងការសំដរចចិតថាដតើអ្វ៊ីគួរដជឿ រ ឺអ្វ៊ីគួរដ្វើ ។ វាគឺជាវ ិ្៊ីសាស្រសតក្នងការដ្វើដសច តក្ត៊ីសំដរចចិតត ថាដតើការអ្ុះោងមួយដនុះ គឺវាត្តឹមត្តូវត្គរ់ដពល រកាលៈដទសៈខ្្ុះវាត្តឹមត្តូវ ឺរ ឺក្៏ត្តូវមួយចំដណក្ រ ឺក្៏ខ្សទំងស្សុង ដដ្ឋយដផែក្ដៅដលើជំនញនន ការវ ិភាគ និងការរដងកើតនូវគំនិត ការអ្ដងកត ការឆ្ុះរញ្ំង ការពិចរណាដលើររ ិរទ ការដផែក្ដៅដលើភសតតាង និង ចការវាយតំនល ដដ្ឋយដផែក្ដៅដលើ ពត៌មាន ៏ទូលំទូលាយដ លបានផតល់ដោយ និងពត៌មានដ លមានស្សារ់ ។Critical thinking is a reasonable reflective thinking that is aimed atdeciding what to believe or what to do. It is a way of deciding whether aclaim is always true, sometimes true, partly true, or false​​ ​ by based onanalysis and conceptual skills,​observation , reflection ,context ​consideration,evidence based and evaluation upon the knowledgeable informationprovided and stored.
  4. 4. ដេតអ្វ៊ី បានជាដយើងត្តូវចំបាច់មានជំនញការគិត​ដោយបានស៊ីជំដៅ ?​​Why do we need Critical Thinking Skills ?ដរើមិមានការគិតដោយបានសជំដៅដនុះដទ ដលាក្អ្នក្ត្ោន់ដតដមើលដតដៅដលើសរក្ដត្ៅនន ៊ី ំសាច់ដរឿងពិតដតរដនុះ ។ ​ នឧ៖ ដៅដពលដ ល ដលាក្អ្នក្បានជួរ រ ឺក្៏បានលឺនូវដសចក្ត៊ីដល្ងការ ររស់អ្ក្នដោបាយ នការអ្តា្ិរាយររស់ពិ្៊ីក្រ តារាលប៊ីៗ រ ឺក្៏ សំ ៊ីររស់អ្ក្ ឹក្នំសាសន ដៅតាមត្រពនធ័ ថ នផសពវផាយ រ ឺដៅក្ដន្ងជួរជំណាមួយ ដតើដលាក្អ្នក្ទទួលយក្ និងដជឿជាក្់ភាមៗដ រ ឺដទ ?​ ​ ្​Without thinking critically, youre only looking at the surface of things.When you come across a politicians statement , pop star’s comment orreligious leader’s speech in the media or gathering at somewhere , will youaccept it straight away ? ​
  5. 5. អ្តថត្រដោជន៍ ននការគិតដោយបានស៊ីជំដៅBenefits of Critical Thinking Skills១-ការគិតចាស់លាស់ :​​ អ្នក្ដ លមានការគិតបានស៊ីជំដៅ និង សមដេតផល គឺជាទូដៅផតល់នូវគំនិតដ លសមដេតផល ដៅដពលដ លមាន ការរ ំដជើររ ំជួល រ ឺក្៏ការភ័យតក្់សត ដ លពិបាក្នឹងត្គរ់ត្គង។ អ្នក្ដ លមានការគិតបានស៊ីជំដៅ ជា្មមតាមាននូវ ្ជំនញ ៏សំរូរដររ ដ លោចពិចរណា នូវរាល់ជំដរ ើស និង ំដណាុះស្សាយដលើរញ្ដ លោចមាន ។ ា1- Clear Head : rational critical thinkers are generally the voices ofreason in times of mass hysteria or panic. The critical thinker usuallyhas the ​comprehensive skills to consider all possible options andsolve a​​ problem.
  6. 6. អ្តថត្រដោជន៍ ននការគិតដោយបានស៊ីជំដៅBenefits of Critical Thinking Skills២-ដ លមានភាពនវឆ្លត និង រេ័សជាង : អ្នក្ដ លមានការគិតបានស៊ីជំដៅ គឺរក្ានូវ ្ភាពសងរ់ដសងៀម ដេើយ ឹងចាស់ថា ដពលណាជាដពលដ លសក្តិសម ។ អ្នក្ដ លមានការគិតបានស៊ីជំដៅ គឺមិនទំនងជាធ្លក្់ក្ងឧបាយក្ល រ ឺ ការដបាក្រដញ្តណាមួយ ្ ន ោដដ្ឋយងាយដនុះដទ ព៊ីដត្រុះដដ្ឋយដេតដត ពួក្ដគ ោចដសវងរក្នូវពត៌មានត្គរ់ោងដ លជាការសងស័យដៅដលើសាច់ដរឿងទំងមូល ។ អ្នក្ដ លខ្វុះនូវជំនញការគិតដោយបានស៊ីជំដៅ ជាញឹក្ញារ់គឺគិតថាអ្វ៊ីត្គរ់ោងដ លពួក្ដគបានសារ់ឮ គឺត្តឹមត្តូវទំង តអ្ស់ ដដ្ឋយមិនគិតព៊ីត្រភពពត៌មានដនុះដទ ។2- Smarter, Quicker: The critical thinker remains calm and knowswhen he is right. Critical thinkers are less likely to fall for scams or tricksbecause they approach everything with a healthy amount of skepticism.Those who lack critical thinking skills often assume that everything theyhear is true, regardless of the source.
  7. 7. អ្តថត្រដោជន៍ ននការគិតដោយបានស៊ីជំដៅBenefits of Critical Thinking Skills​៣- សនសំដពលដវលា : អ្នក្ដ លមានការគិតបានស៊ីជំដៅ គឺពិចរណានូវត្គរ់ជំដរ ើស មននិងពួក្ដគរដចញនូវសក្មភាព ។ ត្រសិនដរើដពលដវលាជាក្តាសំខាន់ ពួក្ដគនិងពិចរណា ច តដៅដលើវ ិ្៊ីសាស្រសតដ លដលឿនរំផតដ ើមប៊ីសំដរចដោលដៅ ។ ពួក្ដគោចនិងរក្ផ្ូវកាត់ដ ើមប៊ីសំដរចក្ិចចការដនុះ។ អ្នក្ដ លមានការគិតបានស៊ីជំដៅ គឺតំណាងដដ្ឋយឃ្លថា “ដ្វើការងារ ្ដដ្ឋយភាពនវឆ្លត មិនដមនដដ្ឋយការដត្រើក្ំលាងដត្ចើនដនុះដទ” ។ ពួក្ដគគឺជាអ្នក្ជំនញនន ្ ំត្រសិទិាផល ។3- Time –Saving : Critical thinkers consider all options beforethey act. If time is an important factor, they consider thefastest method of achieving a goal. They may even discover ashortcut. Critical thinkers embody the phrase "work smarter,not harder." They are masters of efficiency.
  8. 8. អ្តថត្រដោជន៍ ននការគិតដោយបានស៊ីជំដៅBenefits of Critical Thinking Skills​៤- ទសសនវ ិស័យ : អ្នក្ដ លមានការគិតបានស៊ីជំដៅ មានការដសវងយល់ដដ្ឋយខ្្ួនឯង ក្នងការយល់ដ ើញនូវភាពដផសងោ នូវគំនិតត្រក្រដដ្ឋយភាពសមដេតផលដដ្ឋយដផែក្ដៅដលើ នការពិចរណាដដ្ឋយត្រុងត្រយ័តន ដៅនឹង ការដឆ្ើយតរមួយដ លដក្ើតដ ើងព៊ីការ ំជួលចិតតដ លដផែក្ដៅតាមការលំដអ្ៀងររស់រគគល ។ ការរ ំជួលចិតជា សត្តូវននដេតផល។ ដដ្ឋយ តយល់ចាស់ព៊ី ទសសនវ ិស័យផ្ទល់ខ្ួ្ន អ្នក្ក្៏ោចពិចរណានូវទសសវ ិស័យអ្នក្ ៏នទ និងោច ាឈាន ល់ការសននិដ្ឋន ដដ្ឋយដផែក្ដៅដលើការពិត មិនដមនពឹងដផែក្ដលើោរមមណដនុះដទ។ ា ៍4- Perspective :a critical thinker has the self-awareness to knowthe differences between a rational thought based on carefulconsideration and an emotional response based on personalbias. Emotion is the enemy of reason. By understanding yourown perspective, you can also consider the perspective of othersand come to a conclusion based on fact, not feelings.

×