Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vývoj na IT trhu za rok 2008

1,403 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vývoj na IT trhu za rok 2008

 1. 1. Slovenský IT trh ‘08<br />Analýza vybraných ukazovateľov za trh a spoločnosti<br />
 2. 2. .<br />Rozsah štúdie<br />Cieľom štúdie IT spoločností je priniesť pohľad na fungovanie slovenského IT trhu a jeho jednotlivých aktérov.<br />1<br /><ul><li>Vstupom na porovnanie spoločností na slovenskom trhu informačných technológií je prieskum vykonaný týždenníkom TREND
 3. 3. Predpokladom porovnania je, že spoločnosti dodržujú všeobecne akceptované pravidlá vykazovania a že poskytnuté údaje sú presné
 4. 4. Z významných spoločností na slovenskom trhu sa prieskumu dlhodobo nezúčastňujú spol. HP, IBM a Ditec (resp. poskytujú iba veľmi limitované dáta)
 5. 5. Do výberu spoločností pre jednotlivé analýzy boli zaradené iba spoločnosti, ktoré zverejnili všetky potrebné údaje (pre danú analýzu)</li></ul>Zisk<br />Aký bol medziročný nárast zisku spoločností (výsledku hospodárenia za účtovné obdobie)?<br />Aká je ziskovosť spoločností (podiel zisku na obrate)?<br />2<br />3<br />Obrat<br />Náklady<br />Ako boli spoločnosti schopné udržať rast obratu?<br />Ako boli spoločnosti efektívne vo využití kľúčových zdrojov?<br />
 6. 6. .<br />Kľúčové uzávery<br /><ul><li>Kľúčovou hodnotou preukazujúcou v danom roku úspech spoločnosti je výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (ďalej už iba „zisk“)
 7. 7. 47 IT spoločností na slovenskom trhu dosiahlo za rok 2008 v priemere ziskovosť (zisk/obrat) 12% a priemerný nárast zisku 34% oproti minulému obdobiu
 8. 8. Keďže tieto hodnoty sú ovplyvnené extrémami (napr. spol. Eset), výber sa zúžil na 38 firiem, kde priemerná ziskovosť klesla na 8% a rast zisku sa zredukoval z 31% na 17%
 9. 9. Z analýzy porovnania s predchádzajúcim obdobím vyplýva, že pre spomínaných 38 spoločností priemerná ziskovosť vzrástla o 0,5 percentuálneho bodu a rast sa zlepšil o 8 percentuálnych bodov (z čoho sa dá usúdiť, že primárnym zdrojom rastu zisku nebola efektívnosť ale rast obratu)
 10. 10. Najúspešnejšie spoločnosti s ohľadom na zisk (ziskovosť, rast a absolútnu veľkosť): Eset, Asseco, Siemens ITSS
 11. 11. Pri priamom porovnaní rastu obratu a zisku za sledované obdobie sa ukázali Datalan, Siemens ITSS, Asseco, Tempest, Axa, AgemSoft, DatalockaSoftipako spol., ktoré rástli v obidvoch položkách a zároveň zvýšili efektívnosť
 12. 12. Ďalším ukazovateľom úspechu je schopnosť udržať dynamiku rastu obratu
 13. 13. Pre toto porovnanie sa analyzovali rasty obratu v rokoch 2008 a 2006 a výsledkom je, že z veľkých spoločností iba Datalan a Softip prekonali svoj rast z roku 2006</li></li></ul><li>.<br />1<br />Zisk<br />2<br />Obrat<br />3<br />Náklady<br />
 14. 14. Ziskovosť vykázaných spoločností<br />Tohtoroční víťazi: Eset, Asseco a Kros. Spol. dosiahli vysoko nadpriemernú ziskovosť a medziročný rast zisku.<br />1<br />Zisk<br />2<br />3<br />Priemerný nárast zisku 34%<br />Obrat<br />Nákl.<br />Zisk / Tržby v %<br /><ul><li>47 spoločností z IT odvetvia zahrnutých do analýzy ziskovosti
 15. 15. Priemerná ziskovosť (Zisk po dani / Tržby) dosiahla v roku 2008 úroveň 12% (tie isté spoločnosti dosiahli v roku 2007 ziskovosť 10%)
 16. 16. Priemerný nárast zisku vybraných spoločností bol v roku 2008 34% (v roku 2007 to bol iba 20% nárast)
 17. 17. Spoločnosti buď dosiahli 1) zvýšením efektívnosti 2) rastom obratu alebo 3) výsledky sú ovplyvnené extrémami</li></ul>Eset, s.r.o., Bratislava<br />Asseco Slovakia, a.s., Bratislava<br />Priemer. zisk. 12%<br />Minerva Slovensko, a.s., Zvolen<br />Softip, a.s., Bratislava<br />Cígler Software<br />SWS Distribution, a.s., Bratislava<br />Erudis<br />InsData, s.r.o., Nitra<br />-50<br />-100<br />800<br />750<br />50<br />200<br />150<br />100<br />0<br />-800<br />Rast zisku v 2008 v %<br />Celkový zisk<br />Detail na ďalšom slide<br />Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009<br />
 18. 18. Ziskovosť... – v detaile<br />38 firiem po vylúčení extrémov. Priemerná ziskovosť klesla na 8%, priemerný rast zisku na 17%.<br />1<br />Zisk<br />2<br />3<br />Priemerný nárast zisku 17%<br />Obrat<br />Nákl.<br />Zisk / Obrat v %<br /><ul><li>Po vylúčení extrémov klesla priemerná ziskovosťz 12% na 8%
 19. 19. Tá istá úprava korigovala priemerný rast z 34% na 17%
 20. 20. Oproti minulému obdobiu však ziskovosť je stále vyššia o 0,5 percentuálneho bodu a rast je vyšší skoro o 8 percentuálnych bodov
 21. 21. Extrémy mali hlavne vplyv na úroveň ziskovosti a priemerná ziskovosť sa ustálila za vybrané spoločnosti (38) na úrovni 8%
 22. 22. Na celkovej zmene absolútneho zisku za vybrané spoločnosti sa rast ziskovosti podieľal 44% a rast obratu 56% </li></ul>Asseco<br />2 Ring<br />Hour<br />Visicom<br />QBSW<br />Ness Slovensko<br />Millennium 000<br />Microsoft<br />Siemens ITSS<br />AnasoftAPR<br />IDS Scheer<br />PosAm<br />Gratex<br />Telegrafia<br />Priem. zisk. 8%<br />Tempest<br />Fax Copy<br />T-Systems<br />AxonPro<br />Soitron<br />Datalan<br />Siemens PSE<br />Rast zisku v 2008 v %<br />Celkový zisk<br />Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009<br />
 23. 23. Rast zisku vs. rast obratu<br />Tohtoroční víťazi v raste: Datalan, Siemens ITSS, Asseco, Tempest, Axa, AgemSoft, Datalock, Softip.<br />1<br />Zisk<br />2<br />3<br />Rast obratuv roku 2008 v %<br />Obrat<br />Nákl.<br />Zóna poklesu zisku napriek rastu obratu – znížená efektívnosť<br />Zóna vyššieho rastu obratu ako zisku (obidve hodnoty pozitívne) – znížená efektívnosť<br />Siemens PSE<br />Axa<br />Softip<br />Anasoft APR<br />Siemens ITSS<br />Datalock<br />Zóna vyššieho rastu zisku ako obratu (obidve hodnoty pozitívne) – zvýšená efektívnosť<br />LCS<br />Datalan<br />Microsoft<br />Tempest<br />PosAm<br />Visicom<br />AxonPro<br />Millennium 000<br />Gratex<br />Asseco<br />Zóna rastu zisku napriek poklesu obratu – zvýšená efektívnosť<br />Agemsoft<br />Telegrafia<br />QBSW<br />Ness Slovensko<br />Gamo<br />OrgaTrade<br />Zóna poklesu obratu aj zisku – zóna rizika<br />-20<br />80<br />60<br />40<br />200<br />20<br />120<br />100<br />0<br />-40<br />-60<br />Rast zisku v roku 2008 v %<br />Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009<br />
 24. 24. Top 10 – vývoj zisku 2005-2007<br />Top 10 s najvyšším ziskom v 2008 a vývoj od roku 2005.<br />1<br />Zisk<br />2<br />3<br />v tis. Sk<br />Obrat<br />Nákl.<br />340.000<br /><ul><li>Top 10 podľa absolútnej výšky zisku v roku 2008
 25. 25. 5 spoločností neudržalo úroveň zisku z predchádzajúceho obdobia (Soitron, T-Systems, Microsoft, Gratex)
 26. 26. 5 spoločností naopak rástlo aj v roku 2008 (Asseco, Siemens ITSS, PosAm, Tempest, Datalan)</li></ul>200.000<br />180.000<br />160.000<br />140.000<br />120.000<br />100.000<br />80.000<br />60.000<br />40.000<br />20.000<br />0<br />Gratex<br />Soitron<br />Tempest<br />Asseco<br />T-Systems<br />Ness<br />Datalan<br />Microsoft<br />PosAm<br />Siemens ITSS<br />Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009<br />
 27. 27. .<br />1<br />Zisk<br />2<br />Obrat<br />3<br />Náklady<br />
 28. 28. Udržateľnosť výkonov<br />Veľkí a lepší v 2009 ako 2006: Softip a Datalan. <br />1<br />Zisk<br />2<br />3<br />Priemerný rast obratu v 2008 bol 9%<br />Rast obratuv roku 2006 v %<br />Obrat<br />Nákl.<br /><ul><li>Z 36 spoločností iba 12 spoločností prekonalo rast obratu z roku 2006
 29. 29. Priemerný rast vybraných spoločností bol 9% (rast za „Počítačové a súvisiace činnosti“ bol v roku 2008 26% podľa ŠÚ SR)
 30. 30. Najvýšší pozitívny rozdiel dosiahla spol. Sféra, a.s. (rozdiel 159 percentuálnych bodov)
 31. 31. Najväčšie straty v raste zažili spol. Siemens ITSS (spôsobené akvizičnými aktivitami v období 2005/2006) a 2 Ring</li></ul>Siemens IT Solutions and Services, s.r.o., Bratislava1, 2<br />2 Ring, s.r.o., Bratislava<br />Soitron, a.s., Bratislava<br />V roku 2006 33%<br />Eset, s.r.o., Bratislava<br />Sféra, a.s., Bratislava<br />Rast obratu v roku 2008 v %<br />Celkový obrat 2008<br />Detail na ďalšom slide<br />Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009<br />
 32. 32. Udržateľnosť výkonov v detaile<br />Nadpriemerné hodnoty rastu obratu udržiavajú Eset, Soitron, Axa, InsData, Kros. Avšak okrem InsData a Krosu spomalili.<br />1<br />Zisk<br />2<br />3<br />Priemerný rast obratu v 2008 bol 7%<br />Rast obratuv roku 2006 v %<br />Obrat<br />Nákl.<br /><ul><li>Vybraných 32 spoločností dosiahlo v roku 2008 priemerný rast obratu 7%, v roku 2006 to bolo 19%
 33. 33. V obidvoch rokoch sa nad tieto priemery dostali Eset, Axa, Soitron, InsData, Kros
 34. 34. Avšak v roku 2008 z „nadpriemerných“ zrýchlili iba Kros a InsData
 35. 35. Podľa Štatistického úradu SR vykázané tržby za vlastné výkony a tovar dosiahli rast v 2008 26% a v 2006 18%</li></ul>Eset<br />Soitron<br />Axa<br />Ness Slovensko<br />Microsoft<br />Siemens PSE<br />V roku 2006 19%<br />PosAm<br />InsData<br />Tempest<br />Gratex<br />Asseco<br />Telegrafia<br />Kros<br />Softip<br />Datalan<br />FaxCopy<br />SWS Distribution<br />Gamo<br />Konica MInolta<br />Aiten<br />Beset<br />IDS Scheer<br />Rast obratu v roku 2008 v %<br />Celkový obrat 2008<br />Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009<br />
 36. 36. .<br />Top 10 – vývoj obratu 2005-2007<br />Top 10 (s najvyšším ziskom v 2008) a vývoj obratu od roku 2005.<br />1<br />Zisk<br />2<br />3<br />v tis. Sk<br />Obrat<br />Nákl.<br />2.800.000<br />2.600.000<br /><ul><li>Výrazné odchýlky dosiahli Siemens ITSS v roku 2006 (anorganický rast) a T-Systems v 2008
 37. 37. Z vybraných spol. iba GratexInternational dosiahol pokles obratu v roku 2008</li></ul>2.400.000<br />1.400.000<br />1.200.000<br />1.000.000<br />800.000<br />600.000<br />400.000<br />200.000<br />0<br />Asseco<br />Soitron<br />Tempest<br />Gratex<br />Ness<br />Datalan<br />T-Systems<br />PosAm<br />Microsoft<br />Siemens ITSS<br />Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009<br />
 38. 38. .<br />1<br />Zisk<br />2<br />Obrat<br />3<br />Náklady<br />
 39. 39. Kľúčové náklady<br />Z 56 firiem má väčšina podiel osobných nákladov a nákladov na externé dodávky* v rozmedzí 80 - 100%.<br />1<br />Zisk<br />2<br />3<br />Priemerný podiel osobných nákladov na obrate 27%<br />Podiel externých dodávok* na obrate v %<br />Obrat<br />Nákl.<br /><ul><li>Vybraných 56 IT firiem dosiahlo v priemere 27% podiel osobných nákladov a 58% podiel nákladov na externé dodávky na celkovom obrate
 40. 40. Náklady na externé dodávky a osobné náklady tvoria 86% z celkového obratu a preto ich môžeme považovať za kľúčové
 41. 41. Spol. Kaso Technologies, WBI, ICZ, T-Systems, Siemens PSE napriek tomu, že vykazovaná pridaná hodnota je menšia ako ich osobné náklady, dosiahli zisk (môže byť spôsobené ziskom z inej činnosti alebo poskytnutím nepresných údajov)</li></ul>Priemer. podiel exter. dodávok na obrate 58%<br />Kaso Technologies<br />AgemComputers<br />Minerva<br />WBI<br />ICZ Slovakia<br />Sygic<br />T-Systems<br />Centaur<br />Siemens PSE<br />Kros<br />Ness KDC<br />2 Ring<br />Softec<br />Eset<br />Podiel osobných nákladov na obrate v %<br />*“Externé dodávky“ = Obrat – Pridaná hodnota (zanedbáva aktiváciu)<br />Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009<br />
 42. 42. Osobné náklady<br />Udržateľný je iba vyšší rast výkonov ako osobných nákladov (t.j. rast produktivity). <br />1<br />Zisk<br />2<br />3<br />Priemerný rast pridanej hodnoty 23%<br />Rast osobných nákladov v 2008 v %<br />Obrat<br />Nákl.<br /><ul><li>Výber 49 spoločností
 43. 43. Použité porovnanie rastu osobných nákladov a pridanej hodnoty (namiesto obratu, očistené o predaj tovaru)
 44. 44. Rozdiel medzi rastom pridanej hodnoty a osobných nákladov bol v roku 2008 2,1 percentuálneho bodu v prospech PH</li></ul>T-Systems<br />Ness KDC<br />Cleverlance<br />BSC Line<br />Priemer. rast osob. náklad. 21%<br />Millennium 000<br />MPI Consulting<br />Datalock<br />2 Ring<br />Eset<br />Agem Soft<br />Alcasys<br />Ipesoft<br />Microsoft<br />Sféra<br />Kros<br />Softip<br />Alison<br />Minerva<br />480<br />500<br />80<br />60<br />40<br />120<br />100<br />-40<br />-20<br />0<br />20<br />Rast pridanej hodnoty v 2008 v %<br />Detail na ďalšom slide<br />PH/Osobné náklady<br />Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009<br />
 45. 45. Osobné náklady v detaile<br />Z vybraných 31 spol. 18 spol. nedosiahlo vyšší rast pridanej hodnoty ako rast osobných nákladov.<br />1<br />Zisk<br />2<br />3<br />Priemerný rast pridanej hodnoty 23%<br />Rast osobných nákladov v 2008 v %<br />Obrat<br />Nákl.<br /><ul><li>Výber 31 spoločností
 46. 46. V tomto detailnom výbere 18 spol. nedosiahlo taký rast pridanej hodnoty ako bol rast osobných nákladov
 47. 47. Vo vybratých spol. sa v roku 2008 dosiahlo na 1 SKK osobných nákladov vyprodukovať od 0,94 SKK až do 9,4 SKK pridanej hodnoty
 48. 48. Priemerná produktivita je v rozmedzí od 1,23 SKK do 1,34 SKK (pre 49 resp. 39 spol.)</li></ul>Anasoft PAR<br />Ness Slovensko<br />Microsoft<br />Techniservis<br />Hour<br />PosAm<br />Gratex<br />Cígler Software<br />SunSoft<br />LCS<br />Asseco<br />Priemer. rast osob. náklad. 21%<br />HT Solutions<br />Siemens PSE<br />Softec<br />OrgaTrade<br />Siemens ITSS<br />Tempest<br />QBSW<br />Beset<br />Datalan<br />AxonPro<br />Axa<br />Telegrafia<br />Gamo<br />AgemComputers<br />Erudis<br />Rast pridanej hodnoty v 2008 v %<br />PH/Osobné náklady<br />Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009<br />
 49. 49. 30<br />Ďakujem za Váš čas a záujem!<br />
 50. 50. 30<br />Ponúkané služby<br />Od riešenia Vašich biznis problémov až po diskrétnu realizáciu.<br />Nový pohľad na Vaše staré problémy<br />Podpora pri štruktúrovaní zdôvodnenia pre „go/no-go“ strategické rozhodnutia<br />Finančné ohodnotenie rozhodnutí<br />Korporačná stratégia<br />Dizajn organizácie za účelom dosiahnutia dohodnutých cieľov<br />Implementácia metód riadenia výkonu zamestnancov <br />Strategický projektový manažment<br />Corporate governance<br />Diskrétne realizovanie pred akvizičných prieskumov<br />Diskrétne realizovanie samotných akvizičných projektov<br />
 51. 51. Kontakt<br />Ing.Rastislav KUCIAK<br />Kvačalova 15<br />Bratislava<br />821 08<br />Slovensko<br />Mobil:<br />Fax: <br />E-mail:<br />+421 905 223 884<br />+421 2 5557 3211<br />rastislav.kuciak@gmail.com<br />

×