Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verejné obstarávanie IT za rok 2008

1,049 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Verejné obstarávanie IT za rok 2008

 1. 1. Prehľad obstarávaní IT služieb / produktov vo verejnom sektore<br />Prehľad výsledkov obstarávania zverejnených vo Vestníku za rok 2008<br />
 2. 2. Rast tržieb v 2008<br />Ktoré zo spoločností dosiahli rast tržieb aj vďaka zákazkám vo verejnom sektore?<br />Siemens ITSS<br />Priemerný rast obratu v 2008 bol 7%<br />Rast obratuv roku 2006 v %<br />Ring<br />Eset<br />Soitron<br />Soitron<br />Axa<br />Eset<br />Ness Slovensko<br />Microsoft<br />Sféra<br />Siemens PSE<br />PosAm<br />InsData<br />Tempest<br />Gratex<br />Asseco<br />Telegrafia<br />Kros<br />V roku 2006 19%<br />Softip<br />Datalan<br />FaxCopy<br />SWS Distribution<br />Gamo<br />Konica MInolta<br /><ul><li>Pre viac informácií o dosiahnutých výsledkoch jednotlivých spoločností za rok 2008 pozri „Slovenský IT trh ’08” (k dispozícii na požiadanie na rastislav.kuciak@gmail.com)</li></ul>Aiten<br />Beset<br />IDS Scheer<br />Rast obratu v roku 2008 v %<br />Celkový obrat 2008<br />Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009<br />
 3. 3. .<br />Pre koho a prečo?<br />Účelom prehľadu je priniesť relevantnú informáciu o uskutočnených nákupoch IT vo verejnom sektore.<br />Odpovede na<br /><ul><li>Aký veľký bol trh IT v sektore štátnej správy?
 4. 4. Za koľko peňazí objednali jednotlivé organizácie IT služby alebo produkty?
 5. 5. Aké produkty alebo služby boli najviac objednávané za dané obdobie?
 6. 6. Aké systémy majú jednotlivé organizácie, kto ich spravuje?
 7. 7. Aké rámcové dohody uzavreli, na aké dodávky, na aké obdobie?
 8. 8. Ktoré spoločnosti sú hlavnými dodávateľmi pre štátny sektor, čo dodávajú, pre ktoré organizácie?
 9. 9. Aké hodnoty dosiahli jednotlivé dodávky?</li></ul>Manažéri IT spoločností<br />Odpovede na<br /><ul><li>Hore uvedené otázky
 10. 10. Aké objednávky / obstarávania sú pod vplyvom jednotlivých politických strán?
 11. 11. Aké sú „preferované“ spôsoby obstarania v jednotlivých rezortoch, pre jednotlivé služby alebo produkty?</li></ul>Ostatná odborná verejnosť<br /><ul><li>... a iné.</li></li></ul><li>.<br />Vstupy a výstupy<br />Vstupom sú oznámenia vo VVO za rok 2008 a výstupom je kompilácia 395 oznámení s podrobnými informáciami.<br /><ul><li>Vstupom do prehľadu sú oznámenia o výsledku verejného obstarávania zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania za rok 2008
 12. 12. Oznámenia nie sú časovo obmedzené (napr. iba za rok 2008), ale obsahujú aj oznámenia zmlúv uzatvorených v roku 2007 (hlavne koniec roku 2007)
 13. 13. Jediný dôvod na časové ohraničenie podpisu zmluvy na rok 2008 by bolo získanie prepojenia na výnosy IT spoločností, čo však nie je možné, keďže podpis zmluvy/objednávky nemusí korešpondovať s vystavením faktúry za dodávku.</li></ul>Vstup<br /><ul><li>Výstupom je prehľad 395 oznámení, 45 oznámení o uzatvorení rámcových dohôd, 179 oznámení obstarávaní na základe už uzatvorených rámcových dohôd a 171 iných obstarávaní (zmluvy o dielo a pod.)
 14. 14. Výstup je vo forme databázy „IT_obstaravanie_VVO2008“ a prezentácie „IT_obstaravanie_VVO2008“
 15. 15. Štruktúra databázy „IT_obstaravanie_VVO2008“: číslo oznámenia, identifikáciu obstar., predmet obstarania podľa Spoločného slovníka obstar., stručný popis predmetu obstar., celková konečná hodnota obstar. bez DPH, druh postupu, dodávateľ s ktorým sa uzatvorila zmluva, začiatočná predpokladaná celková hodnota zákazky, obdobie na ktoré sa uzatvorila zmluva, rámcová dohoda/plnenia rámcovej dohody/iné, číslo oznámenia rámcovej dohody, dátum uzatvorenia zmluvy, uzatvorená zmluva, subdodávatelia, Spoločný slovník obstar. – opis, kategória, nadradená organizácia/zriaďovateľ, vplyv politickej strany</li></ul>Výstup<br />
 16. 16. .<br />Čo, kto a za čo?<br />Ako?<br />
 17. 17. .<br />TOP 3 podľa kategórií<br />HW, SW, služby spojené s HW/SW, spotrebný mat. a ostatné.<br />TOP 3 pre kategóriu dodávky – Rámcové dohody<br /><ul><li>TOP 3 za obstarávania zverejnené vo Vestníku za rok 2008
 18. 18. Kategórie: Hardvér, Softvér, Služby spojené s hardvérom, Služby spojené so softvérom, Spotrebný materiál a Ostatné
 19. 19. Zaradenie do kategórie podľa priradeného kódu hlavného predmetu podľa Spoločného slovníka obstarávania
 20. 20. Celková suma zahŕňa konečnú sumu všetkých obstaraní (nielen TOP 3 obstarávateľov)
 21. 21. Pre detailnejšie informácie viď databázu „IT_obstaravanie_VVO2008“</li></ul>TOP 3 pre kategóriu dodávky – Plnenie rámcových dohôd<br />TOP 3 pre kategóriu dodávky – Iné (napr. zmluvy o dielo)<br />
 22. 22. .<br />Uzatvorené kľúčové rámcové dohody<br />Hlavne HW, malý počet ponúk a žiadne zníženie ceny.<br />
 23. 23. .<br />Uzatvorené iné kľúčové dohody<br />Konania bez zverejnenia a verejná súťaž s jednou ponukou.<br />
 24. 24. .<br />TOP 3 za obstarávateľov<br />Prehľad obstarávateľov, ich dodávateľov a celkové sumy.<br />TOP 3 za obstarávateľov – Rámcové dohody<br /><ul><li>TOP 3 za obstarávania zverejnené vo Vestníku za rok 2008
 25. 25. Celková suma zahŕňa konečnú sumu všetkých obstaraní (nielen TOP 3 dodávateľov)
 26. 26. Pre detailnejšie informácie viď databázu „IT_obstaravanie_VVO2008“</li></ul>TOP 3 za obstarávateľov – Plnenie rámcových dohôd<br />TOP 3 za obstarávateľov – Iné (napr. zmluvy o dielo)<br />
 27. 27. .<br />TOP 3 za dodávateľov<br />Prehľad dodávateľov, ich referencií a celkové sumy.<br />TOP 3 za dodávateľov – Rámcové dohody<br /><ul><li>TOP 3 za obstarávania zverejnené vo Vestníku za rok 2008
 28. 28. Celková suma zahŕňa konečnú sumu všetkých obstaraní (nielen za uvedených obstarávateľov)
 29. 29. Pre detailnejšie informácie viď databázu „IT_obstaravanie_VVO2008“</li></ul>TOP 3 za dodávateľov – Plnenie rámcových dohôd<br />TOP 3 za dodávateľov – Iné (napr. zmluvy o dielo)<br />
 30. 30. .<br />TOP 3 za jednotlivé zákazky<br />Najvýznamnejšie individuálne obstarávania.<br />TOP 3 za jednotlivé zákazky – Rámcové dohody<br /><ul><li>TOP 3 za obstarávania zverejnené vo Vestníku za rok 2008
 31. 31. Prehľad najvýznamnejších obstarávaní – zverejnených pod jedným oznámením (týka sa to hlavne plnenia rámcových zmlúv, kde sa nejedná o kumulatívne sumy, ale iba za jedno plnenie)
 32. 32. Obsahom dodávok je prevažne hardvér, iba spoločnosti Interway a PosAm dodali softvér
 33. 33. Všetky obstarania sú z roku 2008, okrem rámcovej dohody medzi Interway a MO SR, ktorá bola uzavretá 7.12. 2007
 34. 34. Pre detailnejšie informácie viď databázu „IT_obstaravanie_VVO2008“</li></ul>TOP 3 za jednotlivé zákazky – Plnenie rámcových dohôd<br />TOP 3 za jednotlivé zákazky – Iné (napr. zmluvy o dielo)<br />
 35. 35. Prehľad po zriaďovateľských org.<br />Konsolidácia konečných súm zákaziek na centrálnu úroveň.<br /><ul><li>Prehľad na základe zverejnených výsledkov obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania za rok 2008
 36. 36. Prehľad celkových konečných súm podľa jednotlivých rezortov a im podriadených organizácií
 37. 37. Sumy zahŕňajú sumy za uzatvorené rámcové dohody, sumy za plnenia rámcových dohôd a sumy za uzatvorené iné zmluvy
 38. 38. Základné organizácie: ministerstvá, samospráva, Fond národného majetku
 39. 39. Najväčší obstarávatelia za dané obdobie boli Ministerstvo obrany, Ministerstvo financií a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
 40. 40. Pre detailnejšie informácie viď databázu „IT_obstaravanie_VVO2008“</li></ul>v mil. Sk<br />MO SR<br />1.421<br />MF SR<br />1.196<br />MPSVaR<br />986<br />MV SR<br />872<br />MDPaT SR<br />816<br />MŠ SR<br />646<br />MK SR<br />640<br />Podnik. subjekt<br />247<br />Hardvér<br />191<br />Samospráva<br />Služby spojené s hardvérom<br />Softvér<br />190<br />FNM<br />Služby spojené so softvérom<br />Spotrebný materiál<br />648<br />Ostatní<br />Ostatné<br />
 41. 41. Prehľad podľa vplyvu polit. strany<br />Prehľad celkových hodnôt zákaziek podľa vplyvu polit. strany.<br /><ul><li>Prehľad na základe zverejnených výsledkov obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania za rok 2008
 42. 42. Vplyv politickej strany určený na základe 1) koaličnej zmluvy, 2) identifikovaných nominantov politických strán alebo 3) kontroly nad zriaďovateľskou organizáciou
 43. 43. Najväčšia celková hodnota bola obstaraná v organizáciách s vplyvom SMER-DS
 44. 44. Hlavným dodávateľom v organizáciách s vplyvom SMER-DS bola spol. Datalan, s vplyvom SNS spol. WincorNixdorf a s vplyvom ĽS-HZDS spol. Asseco (určené na základe celkovej sumy zverejnených obstarávaní, zahŕňa rámcové dohody, ich plnenia a iné zmluvy)
 45. 45. Pre detailnejšie informácie viď databázu „IT_obstaravanie_VVO2008“</li></ul>v mil. Sk<br />5.921<br />SMER-DS<br />SNS<br />972<br />n/a<br />750<br />139<br />ĽS-HZDS<br />55<br />SDKÚ<br />11<br />KDH<br />Rámcová dohoda<br />Plnenie rámcovej dohody<br />4<br />SMK<br />Iné<br />
 46. 46. .<br />Čo, kto a za čo?<br />Ako?<br />
 47. 47. Prehľad podľa použitého postupu<br />Najvyššia hodnota zákaziek bola obstaraná prostredníctvom konania bez zverejnenia.<br /><ul><li>Prehľad na základe zverejnených výsledkov obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania za rok 2008
 48. 48. Najvyššia celková hodnota zákaziek bola obstaraná za dané obdobie prostredníctvom rokovacieho konania bez zverejnenia
 49. 49. Hlavným dôvodom pre použitie takéhoto spôsobu je ochrana autorských práv pôvodného dodávateľa
 50. 50. Kľúčovou kategóriou služieb / produktov dodávaných týmto spôsobom boli Softvér a Služby spojené so softvérom
 51. 51. Rámcové dohody sa uzatvárali v rámci verejných súťaží a užších súťaží
 52. 52. V týchto konaniach sa najviac obstarával Hardvér
 53. 53. Pre detailnejšie informácie viď databázu „IT_obstaravanie_VVO2008“</li></ul>v mil. Sk<br />Rokovacie konanie bez zverejnenia<br />3.504<br />Verejná súťaž<br />2.551<br />Užšia súťaž<br />990<br />Neurčené<br />664<br />Rokovacie konanie so zverejnením<br />121<br />Neprioritné služby<br />12<br />Rámcová dohoda<br />Užšia súťaž so skrátenými lehotami<br />Plnenie rámcovej dohody<br />9<br />Iné<br />Súťaž návrhov<br />0<br />
 54. 54. Prehľad podľa formy dohody / zmluvy<br />Najvyššia celková suma zakontrahovaná ako iné zmluvy (napr. zmluva o dielo), potom rámcové dohody a ich plnenia.<br /><ul><li>Prehľad na základe zverejnených výsledkov obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania za rok 2008
 55. 55. Najväčšia suma zakontrahovaná prostredníctvo iných zmlúv a to hlavne zmlúv o dielo
 56. 56. Druhé miesto patrí rámcovým dohodám a tretie plneniu rámcových dohôd (prevažne formou objednávok)
 57. 57. Zmluvou o dielo sa hlavne obstarával softvér a s tým spojené služby (vývoj softvéru)
 58. 58. Rámcové dohody sa uzatvárali hlavne na obstaranie hardvéru
 59. 59. Rámcovými dohodami obstaralo najväčšiu sumu MO SR, inými zmluvami MF SR a plneniami rámcových kontraktov MO SR
 60. 60. Pre detailnejšie informácie viď databázu „IT_obstaravanie_VVO2008“</li></ul>v mil. Sk<br />4.049<br />2.935<br />868<br />Rámcová dohoda<br />Plnenie rámcovej dohody<br />Iné<br />Hardvér<br />Spotrebný materiál<br />Softvér<br />Ostatné<br />Služby spojené s hardvérom<br />Služby spojené so softvérom<br />
 61. 61. 30<br />Ďakujem za Váš čas a záujem!<br />
 62. 62. .<br />Prílohy<br />
 63. 63. .<br />Obsah<br />Vybrané okruhy prezentovaných prehľadov. <br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />7<br />8<br />9<br />Čo?<br />1<br />Čo?<br />2<br />Kto?<br />3<br />Kto?<br />4<br />Kto?<br />5<br />Kto?<br />6<br />Ako?<br />7<br />Ako?<br />8<br />Za čo?<br />9<br />Spoločný slovník obst.<br />Druh postupu<br />Dodávateľ<br />4<br />7<br />1<br />Kategória<br />Rámcová dohoda/Plnenie RD/Iné<br />Nadradená org./zriaďovateľ<br />5<br />8<br />2<br />Obstarávateľ<br />Konečná hodnota zákazky<br />Vplyv politickej strany<br />6<br />9<br />3<br />
 64. 64. .<br />Zoznam dodávateľov<br />
 65. 65. .<br />Použité skratky<br />
 66. 66. 30<br />Ponúkané služby<br />Od riešenia Vašich biznis problémov až po diskrétnu realizáciu.<br />Nový pohľad na Vaše staré problémy<br />Podpora pri štruktúrovaní zdôvodnenia pre „go/no-go“ strategické rozhodnutia<br />Finančné ohodnotenie rozhodnutí<br />Korporačná stratégia<br />Dizajn organizácie za účelom dosiahnutia dohodnutých cieľov<br />Implementácia metód riadenia výkonu zamestnancov <br />Strategický projektový manažment<br />Corporate governance<br />Diskrétne realizovanie pred akvizičných prieskumov<br />Diskrétne realizovanie samotných akvizičných projektov<br />
 67. 67. Kontakt<br />Ing.Rastislav KUCIAK<br />Kvačalova 15<br />Bratislava<br />821 08<br />The Slovak Republic<br />Mobil:<br />Fax: <br />E-mail:<br />+421 905 223 884<br />+421 2 5557 3211<br />rastislav.kuciak@gmail.com<br />

×