Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษยังไงให้เป๊ะชัดเวอร์

มารู้จักกับอักษรพิเศษที่ช่วยให้เราออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง (Phonetic Alphabet) ฝึกออกเสียง "R","L","TH" การเน้นเสียงพยางค์ และฝึกออกเสียงไปด้วยกัน มาฝึกกันเลยครับ :)

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษยังไงให้เป๊ะชัดเวอร์

 1. 1. Phonetic Alphabet /foʊˈnet.ɪk ˈæl.fə.bet/ เคล็ดลับการออกเสียง ภาษาอังกฤษ ให้ เป๊ะเวอร์
 2. 2. 1) ชุดอักษรพิเศษ Phonetic Alphabet 3) การออกเสียงตัว “L” 2) การออกเสียงตัว “R” 4) การออกเสียงตัว “TH” 5) การยืมเสียงของคาที่ขึ้นต้นด้วยสระ 6) การเน้นเสียงพยางค์ 7) ฝึกออกเสีย
 3. 3. 1) สาเนียง (Accent) ฝึกยาก เป็นเรื่องการเลียนเสียงที่คุ้นเคย โดยทั่วไปเกิด จากการอยู่ในชุมชนใดๆ แล้วซึมซับเอาเอกลักษณ์นั้นมาผ่านการใช้ในชีวิตประจาวัน สาเนียงกับการออกเสียงที่ถูกต้อง มันคนละเรื่อง 2) การออกเสียง (Pronunciation) ฝึกได้ ด้วยการเรียนรู้การออกเสียง พยัญชนะ และสระแล้วนามารวมกันเป็นคา รวมถึงหลักการกาหนดเสียงสูงต่า (Intonation)ในภาษานั้นๆ
 4. 4. 1) อักษรในภาษาอังกฤษปกติบางตัวออกเสียงได้หลายแบบ (giant, good, put, cut) ทาไมต้องใช้ Phonetic Alphabet 2) อาจสับสนกับการสะกดคาภาษาอังกฤษกับการสะกดเพื่อออกเสียง 3) อักษรภาษาไทยอาจต้องประดิษฐ์อักษรพิเศษเพิ่มเติมเพื่อแทนการออกเสียง ที่ไม่มีในภาษาไทย ซึ่งจะทาให้ยุ่งยากมากขึ้น
 5. 5. การออกเสียง พยัญชนะ + สระ พยัญชนะ + พยัญชนะ + สระ (+ พยัญชนะ) ควบกล้า พยัญชนะ + สระ + พยัญชนะ s ee /siː/ s i t /sɪt/ c l i c k /klɪk/
 6. 6. Consonants (พยัญชนะ) ตัวอักษรที่ใช้มีอะไรบ้าง p pen /pen/ s so /soʊ/ b bad /bæd/ z zoo /zuː/ t tea /tiː/ ʃ she /ʃiː/ d did /dɪd/ ʒ vision /ˈvɪʒən/ k cat /kæt/ h how /haʊ/ ɡ get /ɡet/ m man /mæn/ tʃ choose /tʃuːz/ n no /noʊ/ dʒ June /dʒuːn/ ŋ sing /sɪŋ/ f fall /fɑːl/ l leg /leɡ/ v voice /vɔɪs/ r red /red/ θ thin /θɪn/ j yes /jes/ ð then /ðen/ w wet /wet/
 7. 7. ตัวอักษรที่ใช้มีอะไรบ้าง Vowels (สระ) iː see /siː/ ɜː pur /pɜː(r)/ ɪ sit /sɪt/ ə ago /əˈɡoʊ/ e ten /ten/ eɪ page /peɪdʒ/ æ hat /hæt/ əʊ home /həʊm/, /hoʊm/ ɑː arm /ɑː(r)m/ aɪ five /faɪv/ ɒ got /ɡɒt/ aʊ now /naʊ/ ɔː saw /sɔː/ ɔɪ join /dʒɔɪn/ ʊ put /pʊt/ ɪə near /nɪə(r)/ uː too /tuː/ eə hair /heə(r)/ ʌ cup /kʌp/ jʊə pure /pjʊə(r)/
 8. 8. การออกเสียง “r”  เมื่อ “r” เป็นพยัญชนะต้น  เมื่อ R เป็นตัวสะกด (หลังสระ) Br. Am. Car /kɑː/ /kɑːr/ More /mɔː(r)/ /mɔːr/ Year /jɪə(r)/ /jɪər/ ออกเสียงเหมือน “ร” แต่ไม่กระดกลิ้นเพียงคลี่ลิ้นออกครั้งเดียว เช่น read, right
 9. 9. การออกเสียงพยางค์ที่ลงท้ายด้วย “l”  เมื่อ “l” เป็นพยัญชนะต้น  พยางค์ที่ลงท้ายด้วย “l” หรือ “le” final /ˈfaɪ.nəl/ apple /æp.əl/ natural /ˈnætʃ.ər.əl/ twelve /twelv/ special /ˈspeʃ.əl/ ออกเสียงเหมือน “ล” “əl” ออกเสียงได้โดยออกเสียง “อะ” ครึ่งเสียงพร้อมปิดเสียงพยางค์ด้วยการยก ลิ้นขึ้นแตะฟันบนด้านใน
 10. 10. การออกเสียงตัว “th” (θ, ð) 1) “th” /θ/ ออกเสียงเหมือน ต. แต่เริ่มด้วยการวางตาแหน่งของปลายลิ้น ระหว่างฟันหน้าบนและล่าง Credits http://tx.english-ch.com/teacher/mar/home/english-pronunciation-the-voiced-and-unvoiced-th-sounds/ http://www.chicagospeechandmore.com/2012/12/20/th-sound-chicago-speech-therapy/ think /θɪŋk/ bath /bæθ/ thank /θæŋk/ thin /θɪn/ therapy /ˈθer.ə.pi/
 11. 11. การออกเสียงตัว “th” (θ, ð) 1) “th” /ð/ ออกเสียงเหมือน ด. แต่เริ่มด้วยการวางตาแหน่งของปลายลิ้น ระหว่างฟันหน้าบนและล่าง this /ðɪs/ that /ðæt/ they /ðeɪ/ with /wɪð/ other /ˈʌð.ər/
 12. 12. เสียงตัวสะกดที่ถูกขโมย ไปคาถัดไปที่ขึ้นต้นด้วยสระ 1) เสียงของพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดของคาหนึ่ง จะถูกออกเสียงเป็นพยัญชนะ ต้นของคาถัดไปที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ News reader apps for Android and iOSNews reader apps for Android and iOS
 13. 13. การเน้นเสียงพยางค์ในคา (Stress) environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ elimination /iˌlɪm.əˈneɪ.ʃən/ ไ(ฟ)ว้ เน้ creativity /ˌkri·eɪˈtɪv·ɪ·ti/ ทิ้ฟ
 14. 14. ฝึกออกเสียง vegetable /ˈvedʒ.tə.bəl/ photograph /ˈfoʊ.t̬oʊ.ɡræf/, /ˈfəʊ.../ photographer /fəˈtɑː.ɡrə.fər/ photographic /ˌfoʊ.təˈɡræf.ɪk/ guitar /ɡɪˈtɑːr/ chocolate /ˈtʃɑːk.lət/ history /ˈhɪs.tər.i/ comfortable /ˈkʌm.fə.tə.bəl/

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • AomAom10

  Mar. 29, 2017
 • TipkesonHanprom

  Aug. 28, 2017
 • SiripondSongprasit

  Oct. 28, 2018

มารู้จักกับอักษรพิเศษที่ช่วยให้เราออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง (Phonetic Alphabet) ฝึกออกเสียง "R","L","TH" การเน้นเสียงพยางค์ และฝึกออกเสียงไปด้วยกัน มาฝึกกันเลยครับ :)

Views

Total views

3,852

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

17

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×