Studentenstudie Randstad 2013

441 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
441
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Studentenstudie Randstad 2013

 1. 1. Studentenstudie 2013 1Studentenstudie Randstad 2013studenten aan het werk
 2. 2. Studentenstudie 2013 2inhoud1. intro, aanpak en meest opvallende tendensen ………………… p. 31.1. intro……………………………………………………………………………... p. 31.2. aanpak ……………………………………………………………………………… p. 42. resultaten …………………………………………………………………… p. 52.1. jongeren werken en willen dit nog meer ………………………………… p. 52.2. wat doen ze precies? …………………………………………………………… p. 62.3. hoe zoeken ze hun job?……………………………………………. p. 72.4. arbeidscontract: het zwartwerk stagneert …………………………………. p. 92.5. wat verdienen ze? …………………..……………………………………… p. 102.6. welke bestemming krijgen hun centen?………………………. p. 112.7. wat vinden ze belangrijk en hoe tevreden zijn ze?……. p. 132.8. zijn de studenten tevreden over hun studies en denken zemakkelijk werk te kunnen vinden? …………………………………….. p. 153. Belangrijkste conclusies ……………………………………………. p. 16
 3. 3. Studentenstudie 2013 31. intro, aanpak en meest opvallende tendensen1.1. introwaarom deze studie?Als dienstverlener, marktleider en trendsetter in de sector human resourcesis Randstad geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de arbeidsmarkt. Randstad heeftmeer dan 45 jaar ervaring met het matchen van de vraag naar en het aanbod vanwerk en investeert daarnaast ook in onderzoek naar arbeidsmarktgebonden thema’s.Randstad wil die opgedane kennis delen met al zijn publieksgroepen en zich op diemanier profileren als arbeidsmarktspecialist. Zo gaat Randstad jaarlijks op zoek naar demeest aantrekkelijke werkgever in België, publiceert het elk jaar een studie rond eenarbeidsmarktgebonden thema, geeft het tweejaarlijks de Werkpocket uit, organiseerthet bedrijf human resources-themamiddagen, ...de marktsituatieIn 2012 gingen er ongeveer 450 0001jongeren aan de slag als jobstudent (+ 3,2%).Nog volgens de cijfers van de RSZ presteerden de jobstudenten in 2012 samen om enbij de 9 miljoen arbeidsdagen (+16%). Dit is de sterkste stijging van de laatste jarenen duidelijk een gevolg van de nieuwe studentenwetgeving. In 2012 gingen bijna 189000 studenten aan de slag via een uitzendkantoor, een stijging van 6 000 t.a.v. vorigjaar. Dat betekent dat meer dan vier studenten op tien beroep doen op eenuitzendkantoor om een studentenjob te vinden. Die vaststelling getuigt van hetgroeiende belang van de uitzendsector als schakel tussen jobstudenten enwerkgevers.Via Randstad, de marktleider, gingen in 2012 meer dan 45 500 jobstudenten aan deslag.Jongeren op zoek naar een job vinden steeds meer de weg naar een uitzendkantoorals efficiënt kanaal om snel een job te vinden en daarmee een centje bij te verdienen.We hebben er dus alle belang bij ook voor deze doelgroep onze baseline ‘good toknow you’ in de praktijk te brengen. Met deze studie krijgen wij een beter beeld vanwat er te weten valt over studenten en werk. We delen de resultaten graag met u.We hopen dat deze studie ook voor u verhelderend is.We wensen u alvast veel leesplezier.1Bron: statistieken RSZ 15/05/2013
 4. 4. Studentenstudie 2013 41.2. de aanpakVoor dit onderzoek werden 1 000 studenten, ouder dan 15 jaar en ingeschreven in hetsecundair, het hoger of het universitair onderwijs, bevraagd. Voor de vierde keergebeurde de enquête via het internet. De subgroepen zijn representatief voor depopulatie (naar geslacht, taal, regio, …). Ze werden begin 2013 bevraagd rond allerleiwerkgerelateerde onderwerpen: hoeveel verdienen ze? Welk soort jobs doen ze?Waaraan besteden ze hun centen? Daarnaast werd gepeild naar hoe tevreden ze zijnmet hun job, het arbeidscontract, e.d.tabel 1: de respondentengeslacht man 49%vrouw 51%taal Franstalig 45%Nederlandstalig 55%leeftijd < 18 s 21%18-21 55%22-25 20%> 25 4%studieniveaumaster 16%bachelor 32%middelbaar of lager 52%regio Vlaanderen 56%Wallonië 34%Brussel 10%
 5. 5. Studentenstudie 2013 52. resultaten2.1. jongeren werken en willen dit nog meerIn dit onderzoek peilden we naar verschillende vormen van werk: van een klusje bijeen buur tot een job op regelmatige basis in een bedrijf of organisatie gedurende hetschooljaar of tijdens de vakantie. Daarenboven werd ook vrijwilligerswerkmeegenomen.84% van de jongeren blijken op één of andere manier te werken. Mannen zijn net zoactief als de vrouwen Hoe hoger het studieniveau, hoe vaker men als jobstudentwerkt. Bij studenten met maximaal een secundair diploma ligt dit percentage rond79%, bij studenten uit het hoger onderwijs is dit 90%. Het verschil wordt steedskleiner.Uitgesplitst naar de verschillende vormen van werk geeft dit het volgend resultaat.70% van de studenten werkt tijdens de zomervakantie.Bijna de helft (49%) van de respondenten werkt tijdens de rest van het jaartegen betaling bij een bedrijf of organisatie.45% van de studenten doet allerhande klusjes.Het aandeel studenten die vrijwilligerswerk doen bedraagt 33%.76% van de studenten doet betaald werk in bedrijven of instellingen.Gelet op de kleine schommelingen die de laatste jaren werden vastgesteld, lijkt het datwe stilletjes aan de bovengrens in aantal jobstudenten bereiken. Er kan enkel nogstijging worden geboekt in het aantal gewerkte uren. Dit stemt overeen met devastgestelde trends. De studenten gaven immers aan meer uren te willen werken. Drievierde van de bevraagde jongeren zou meer dagen aan het werk willen indien zegunstige voorwaarden konden genieten.figuur 1: Werken als student in 2013, welk soort werk?De grote vaststelling is dat werken als student, dat reeds goed ingeburgerd was, noglicht toeneemt. De stijging komt vooral tot uiting in het aantal uren/dagen die menwerkt.
 6. 6. Studentenstudie 2013 62.2. wat doen ze precies?Bijna de helft van de studenten (45%) geeft aan af en toe te klussen tegenbetaling. Ondanks een daling met 4% in vergelijking met 2012 blijft dit over eenlangere periode gezien hangen rond het gemiddelde dat schommelt tussen 46% (2010) en 55% (in 2009). Het zijn moeilijke tijden en de gezinnen letten meer op hunuitgaven. Het is mogelijk dat het budget voor klusjes beperkter is geworden of datweer zelf de handen uit de mouwen worden gestoken. De klusjes zijn, in volgorde vanbelang:babysitten (52%)in de tuin werken (27%)kleine huishoudelijke klussen (25%)tabel 2: Verschillen tussen mannen en vrouwenmannen vrouwenbabysitten 32% 72%tuin werken 47% 7%auto’s wassen 23% 6%huishoudelijke taken 29% 20%Voor het klussen is de trend in vergelijking met vorig jaar gewijzigd. Mannen (46%)klussen dit jaar meer dan vrouwen (43%) daar waar deze laatste groep nog goedwas voor 50% in 2012. De mannen gaan ook minder uren werken in vergelijking metvorig jaar (van 117 uren naar 98 uren). Bij de vrouwen is er geen sprake van eendaling (van 105 uren naar 104 uren).Ook al ligt het percentage lager dan vorig jaar, toch steken de vrouwelijke studentennog steeds graag de handen uit de mouwen als babysitter (72% t.o.v. 78% in 2012).Nog steeds heel wat meer dan hun mannelijke collega’s (32%). In 2013 blijken devrouwen ook minder huishoudelijke taken op zich te nemen (20% t.o.v. 26% in2012). Toch is dit type van klussen goed voor een tweede plaats onder dejobstudenten. De mannen gaven dan weer aan dat ze meer huishoudelijke takenhebben opgeknapt dan vorig jaar (29% t.o.v. 26% in 2012). Blijft wel dat in de tuinwerken nog steeds hun favoriete klusje is (47% t.o.v. 51% in 2012).33% (+ 3%) van de studenten werkt als vrijwilliger, waarmee de stijging die vorigjaar werd vastgesteld wordt bevestigd. Van het totaal aantal uren dat men alsvrijwilliger aan de slag gaat, is men voor51% actief als leider in een jeugdbeweging (+6%)16% actief als monitor in een sportclub14% aan de slag bij een NGO8% actief in de zorgsector voor bejaarden (-3%)Bij de studenten die tegen betaling aan de slag gaan in bedrijven ofinstellingen (zowel tijdens de schoolvakanties als tijdens de rest van het jaar)stellen we logischerwijze vast dat de functies die ze uitoefenen samenhangen met desectoren waarin de jongeren het meest terechtkomen. In de top 3 van de sectorenvinden we op de eerste plaats de sector handel die daarmee zijn eerste plaats
 7. 7. Studentenstudie 2013 7opnieuw inpalmt (29%), gevolgd door horeca en vrije tijd (22%) en op de derdeplaats de sectoren bouw, productie en transport die 21% van de jobstudenten tewerkstelt. Logischerwijs worden de functies die het meest door de jobstudenten wordenbekleed in die sectoren uitgeoefend. 25% van de jobstudenten gaat aan de slag ineen winkel, 16% werkt als administratief bediende, 13% als productiearbeider en12% werkt in de horeca.De dames gaan meestal aan de slag als winkelbediende (29% , administratiefbediende (17%) of horecamedewerker (11%. In vergelijking met 2012 stellen wevast dat de vrouwen minder werken als winkelbediende of horecamedewerker enmeer als administratief bediende.Algemeen kan men stellen dat de mannen eerder fysieke arbeid verkiezen. Zij gaanvooral aan het werk als productiearbeider (19% of magazijnmedewerker (10%).figuur 2: Werken als student in 2013, in welke sector?De sectoren handel, bouw, productie en transport, horeca en ontspanning tekeneneen stabiel percentage op. Dit geldt evenzeer voor de sectoren non-profit enoverheid.2.3. hoe zoeken ze hun job?In vergelijking met vorig jaar doen studenten meer beroep op professionele kanalenom een job te vinden. In 2013 kende enkel het kanaal "familie" geen wijziging (33%t.o.v. 32%). Het gebruik van de uitzendsector (57% t.o.v. 49%) en spontanesollicitaties (54% t.o.v. 49%) werden belangrijker. Jobsites (44+ t.o.v. 38%),regionale arbeidsdiensten zoals VDAB/Forem/Actiris (29% t.o.v. 23%) en kranten(25% t.o.v. 19%) zien ook een stijging.De uitzendsector tekent de hoogste stijging op als kanaal voor het zoeken naar eenjob. Hiermee versterkt de uitzendsector zijn positie als schakel tussen sollicitanten enwerkgevers. In 2013 waren 6 studenten op tien via een uitzendkantoor op zoek naareen vakantiejob.
 8. 8. Studentenstudie 2013 8figuur 3: Welke rekruteringskanalen worden door studenten gebruikt?Het kanaal familie (29%)) blijkt nog steeds het meest geschikte kanaal voor heteffectief vinden van een job. Terwijl de anderen kanalen een status quo kennen, weetde uitzendsector wel een beter resultaat op te tekenen met een mooie stijging van hetslaagpercentage met 4%.figuur 4: Welke zijn de meest effectieve rekruteringskanalen?
 9. 9. Studentenstudie 2013 92.4. arbeidscontract: het zwartwerk stagneertBeschikken de studenten over een arbeidscontract? En als dat het geval is, wordt datcontract nageleefd?84% van de bevraagde studenten bevestigt een contract te hebben. Op iets langeretermijn blijft het aandeel ‘zwartwerk’ bij studenten redelijk stabiel met over de jarenheen een minimum van iets meer dan 10% en een maximum van net geen 20%.Net zoals de voorbije jaren zijn het voornamelijk de -18-jarigen die aan de slag gaanzonder contract. dit jaar geeft bijna een student op drie aan zonder contract tewerken (31% t.o.v. 25% in 2012). Bij de +22-jarigen is situatie wat beter: hierbedraagt het percentage niet meer dan 12%. Het verschil tussen de mannen (18%) ende vrouwen (15%) wordt ook evenwichtiger.figuur 5: Werken met of zonder contract? En wordt het gerespecteerd?Als we kijken naar de sectoren, stellen we vast dat zwartwerk nog steeds veelvoorkomt in de vrijetijdssector (25% en de horeca (25%) .Het zijn ook voornamelijk kleine bedrijven met minder dan 6 personeelsleden diestudenten zonder contract aan het werk stellen. Deze situatie kent een verslechteringin de kleine ondernemingen waar een jobstudent op drie zonder contract aan de slaggaat. Ter vergelijking, bij grote bedrijven (meer dan 100 personeelsleden) werkt 9%zonder contract.Ondanks de informatiecampagnes die studenten waarschuwen voor de gevolgen vanzwartwerk en misbruiken, is er dus nog werk aan de winkel.Van de studenten met contract zegt 93% dat de voorwaarden van het contract perfectworden nageleefd. 2% geeft aan dat de voorwaarden niet volledig nageleefd worden,maar daar geen problemen mee heeft.17% van de studenten met een contract geeft aan dat het aantal uren dat zepresteerden niet overeenkomt met het aantal uren voorzien in het contract. 13%presteerde meer uren dan bepaald in het contract. 5% van de jobstudenten die eencontract hebben, gaven aan dat ze meer uren dan voorzien presteerden en hier nietvoor uitbetaald werden.
 10. 10. Studentenstudie 2013 10Figuur 6: Wordt het aantal arbeidsuren goed nageleefd?2.5. wat verdienen ze?Het financiële aspect van studentenarbeid komt ook uitgebreid aan bod in dezestudie. We gaan na hoeveel uren studenten werken enhoeveel ze daarmee verdienen, naast het maandelijkse zakgeld.De klussers verdienen meer dan vorig jaar: gemiddeld 951€ per jaar (+11%). Hetaantal uren dat ze klusjes verrichten is met een gemiddelde van 119 uur per jaar danweer ongewijzigd. 40% geeft aan tussen de 100 en 500€ te verdienen aan klusjes.27% verdiende zelfs meer dan 1 000€ met klussen. Dit jaar stelt men wel opmerkelijkvast dat meer studenten minder dan 100€ per jaar hebben verdiend (+4%), daarwaar het aantal studenten dat tussen 500 à 999€ verdient met klusjes kleiner isgeworden (-3%).Figuur 7: Hoeveel verdienen ze met klusjes?Wat de betaalde jobs (tijdens het jaar of tijdens de vakantiemaanden) betreft, stellenwe vast dat het gemiddelde jaarsalaris voor studenten op 1 300€ ligt. Ook hier is ereen verschil tussen de mannen (1 500€) en de vrouwen (1 200€). Hoe ouder men is,hoe meer men verdient. De meeste studenten verklaren tussen 500€ en 1 500€ teverdienen. 1 op 4 verklaart meer dan 2 000€ te verdienen per jaar. Het aantalgewerkte dagen daalt wel (van 45 naar 40 dagen). In tegenstelling tot vorig jaar
 11. 11. Studentenstudie 2013 11blijken de vrouwen evenveel te werken als de mannen (40 dagen). Ter herinnering:in 2012 werkten de mannen nog 49 dagen per jaar.figuur 8: Hoeveel verdienen ze met betaalde jobs?2.6. welke bestemming krijgen hun centen?Het grootste stuk van het budget van de Belgische studenten belandt in hetspaarvarken.Bijna 65% van de bevraagde studenten spaart een stuk van hun budget en bijdiegenen die sparen, gaat ongeveer 30% van het verdiende geld het spaarvarkenin.Daarnaast is de vakantie de 2de belangrijkste uitgavenpost: 54% spendeert 29%van de verdiende centen aan vakantie.61% spendeert dan weer een deel (18% gemiddeld) aan kleding. Met 11% van hettotaal verdiende geld bij studenten is dit de 3de grootste uitgavepost, na sparen enreizen.71% houdt een deel van het geld (ongeveer 14% gemiddeld) om uit te gaan. Intotaliteit staat dit op de 4de plaats met 10%.63% verklaart een deel (16%) van hun spaarcenten te besteden aan hun GSM.Dit betekent nog steeds 10% van al het verdiende geld.Zoals steeds blijkt het werken om de studies te betalen een vrij beperkt fenomeente zijn. Van de 21% studenten die een deel van het geld besteden aan de studies,gaat het over 20% van het budget.
 12. 12. Studentenstudie 2013 12figuur 9: Studenten: waaraan geven ze hun loon uit?Ook al blijft sparen de belangrijkste post, toch merken we dat iets minder studentengeld opzij zetten (65% t.o.v. 68% in 2012). Bovendien is dat bedrag voor hetspaarvarken ook minder hoog (20% van het verdiende geld in vergelijking met 22% in2012). Voor de rest blijft het beeld min of meer gelijk aan vorig jaar. Hoewel allestudenten met hun geld voornamelijk sparen en persoonlijke zaken betalen, zijn er quauitgavenpatroon toch enkele verschillen vast te stellen tussen mannelijke envrouwelijke studenten. De verschillen zijn trouwens zeer stereotiep:Vrouwen geven meer geld uit aan kleding en vakantie.Mannen geven meer geld uit aan GSM, computer en andere technologischeaccessoires.Ook qua leeftijd zijn er verschillen. Studenten jonger dan 18 geven meer geldaan kleding, computergerelateerde accessoires en de GSM. De oudere studenten (18-25 j) besteden meer geld aan hun vakantie en wagen. In mindere mate dragen ze ookmeer bij in het huishouden en zorgen ze wat meer voor de financiering van hunstudies.
 13. 13. Studentenstudie 2013 13tabel 3: waaraan besteden studenten hun verdiende centen?2013 Mannen Vrouwen Totaal Var 2008Sparen 19% 21% 20% 0%Vakantie 13% 18% 15% 4%Kleding 6% 15% 11% -1%Uitgaan, bioscoop 10% 9% 10% 2%GSM, smartphones 12% 8% 10% -3%Computer, tabletten, Internet, … 12% 5% 9% -4%Hobby 4% 3% 3% 0%Auto, Moto, brommer, ... 5% 3% 4% -1%Studies (gedeeltelijk) 4% 4% 4% 0%Bijdragen tot gezinsbudget 2% 4% 3% -1%Sport 4% 2% 3% 1%Boeken, e-books 1% 2% 2% 0%Muziek, film (cd, dvd, download) 3% 3% 3% 1%Sigaretten 2% 1% 1% 1%Audio/video materiaal (MP3, TV...) 2% 1% 2% 1%Andere 1% 2% 1% 1%2.7. wat vinden studenten belangrijk in het werk en hoe tevredenzijn ze?We peilden enerzijds naar wat studenten belangrijk vinden in hun studentenjob enanderzijds naar hoe tevreden ze zijn over die verschillende factoren.Zoals gewoonlijk zijn studenten globaal heel tevreden over hun job. De gemiddeldetevredenheidsscore bedraagt 7,9 op 10, een vergelijkbare score met de 8 op 10 vanvorig jaar. 85% zou in 2013 opnieuw voor dezelfde werkgever werken. En 81% zou diewerkgever aanraden aan vrienden en kennissen voor een vakantiejob.Qua tevredenheid zijn er ook niet veel schommelingen merkbaar. De studenten gevende beste score aan en zijn dus het meest tevreden over de informatie over dejobinhoud (7,9), net zoals de middelen (7,9). Na sfeer op het werk (7,8) zijn destudenten het meest tevreden over het loon, de relatie met de baas en informatie overde veiligheid (7,7). Zoals blijkt uit onderstaande grafiek zijn de studenten het minsttevreden over de jobinhoud (7).
 14. 14. Studentenstudie 2013 14figuur 10: belang en tevredenheid van de studentenjob29% van de jobstudenten vindt dat zij dezelfde fiscale en parafiscaletewerkstellingsvoorwaarden moeten krijgen als gewone werknemers. In Wallonië(39%) ligt dit percentage hoger dan in Vlaanderen (23%). Ook vrouwen (32%) zijnhiervan iets meer overtuigd dan mannen (28%). 54% van de studenten vindt wel datze door deze voorwaarden een voordeel hebben t.a.v. de gewone werknemers op dearbeidsmarkt. Het verschil tussen Vlaanderen (51%) en Wallonië (58%) is meeruitgesproken. Veel studenten denken dat zij de werklozen van de arbeidsmarktverdringen. In de praktijk blijkt echter dat deze verdringing zeer beperkt is omdatstudenten werken op momenten waarop de meeste werklozen liever niet werken.30% van de studenten vindt dat werken tijdens het jaar de studieprestaties nadeligbeïnvloedt . De mannelijke studenten vinden dit nadeliger dan de vrouwelijkestudenten (33% vs.26%). 82% vindt werken als student een goede voorbereiding opde arbeidsmarkt. In Wallonië (85%) is men hiervan iets meer overtuigd dan inVlaanderen (81%). 76% van de studenten vindt dat dit hen een voorsprong geeft opstudenten die niet werken. Vrouwen (78%) zijn hier iets meer van overtuigd dan demannen (74%). In Wallonië (79%) is de mening nog meer uitgesproken dan inVlaanderen (74%).figuur 11: enkele belangrijke vaststellingen
 15. 15. Studentenstudie 2013 152.8. zijn de studenten tevreden over hun studies en denken zemakkelijk werk te kunnen vinden?Dit jaar vroegen we de studenten ook of ze tevreden zijn over hun studiekeuze. Zes optien studenten is van mening dat de inhoud van hun studies met hun verwachtingenovereenstemt. Een op tien zou van richting veranderen, daar waar 29% zegt hierovernog te twijfelen.Ook blijkt dat studenten een eerder optimistische visie hebben over hun kansen op dearbeidsmarkt. Drie vierde van de studenten meent werk te kunnen vinden binnen dezes maanden na hun studies.Over de duur van hun loopbaan hebben de studenten dan weer een beeld dat meermet de werkelijkheid strookt. 83% van de studenten denkt dat ze inderdaad nog na 65jaar zullen moeten werken. Paradoxaal genoeg wenst slechts 36% nog na 65 jaar tewerken. De ideale leeftijd waarop een student zijn loopbaan ziet beëindigen is 59 jaar.
 16. 16. Studentenstudie 2013 163. Belangrijkste conclusies 84% van de studenten werkt (jobs in bedrijven of instellingen tijdens deschoolvakanties of tijdens de rest van het schooljaar, klussen en vrijwilligerswerksamen). Drie vierde van de studenten zou meer willen werken indien ze dit aan gunstigevoorwaarden kunnen doen. Van de respondenten zegt 70% in de zomer te werken, min of meer stabiel invergelijking met vorig jaar. Het aantal studenten dat tijdens het schooljaar in een bedrijf of instelling werkt blijftstabiel op 49%. Het aantal studenten dat werkt als vrijwilliger (sportclub, jeugdbeweging, NGO, …)blijft echter stijgen. Na een stijging met 2% in 2012, zet deze trend zich nog verderdoor dit jaar (stijging met 3% tot 33%). Het aantal studenten dat klust daalt met 4% (tot 45%). Studenten die tegen betaling werken in een bedrijf, doen dat meestal alswinkelbediende (25%), administratief bediende (16%) of horecamedewerker (12%).Dit stemt overeen met de sectoren waarin de jobstudenten werken: handel (29%),horeca en vrije tijd (22%) en bouw/productie/transport (21%). Deze studie toont ook aan dat jobstudenten meer kanalen gebruiken in hunzoektocht naar werk. Ze doen meer beroep op professionele kanalen. Het beroepdoen op familie (33%) en kennissen (36%) blijft stabiel, maar het gebruik vanandere kanalen stijgt dan weer: uitzendkantoren (+8%), spontane sollicitaties(+7%), jobsites (+6%), VDAB, Forem, Actiris (+6%), kranten (+6%). . Met bijna zesstudenten op tien blijven de uitzendkantoren het meest aangezochte kanaal om eenjob in een bedrijf te vinden. De tevredenheid van de jobstudenten over hun werk blijft gelijk. Studenten zijnglobaal heel tevreden over hun werk (7,9). 16% van de studenten verklaart zonder arbeidscontract te werken, de situatie isslechter geworden bij de -18-jarigen van wie niet minder dan 31% geen contractheeft. In de vrijetijdssector (25%) en de horeca (25%) komt zoals gebruikelijk hetmeest zwartwerk voor. Zwartwerk in kleinere bedrijven stijgt met 5% tot 34%, terwijlhet zwartwerk in grotere bedrijven slechts 9% uitmaakt. Gemiddeld verdienden studenten 1 300€ op jaarbasis. Voor vrouwen ligt het loonlager (1 200€) dan voor mannen (1 500€). Voor klusjes ligt het gemiddelde op 400€.Ook hier verdienen mannen (500€) meer dan vrouwen (300€). De studenten besteden hun centjes vooral aan ontspanning en persoonlijke spullen:vakantie (15%), kleding (11%), uitgaan (9%), GSM (8%), … Daarnaast sparen ze20%.
 17. 17. Studentenstudie 2013 17 Eén op vijf studenten werkt gedeeltelijk om bij te dragen in de studiekosten. .Gemiddeld wordt één vijfde van het verdiende geld hiervoor aangewend. Dit betekentdat slechts 4% van alles wat door jobstudenten verdiend wordt dient om bij tedragen in de studiekosten. 29% van de jobstudenten vindt dat zij dezelfde fiscale en parafiscaletewerkstellingsvoorwaarden moeten krijgen als gewone werknemers. 30% van de studenten vindt dat werken tijdens het jaar de studieprestaties nadeligbeïnvloedt.

×