Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rijksmuseumnieuws

411 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rijksmuseumnieuws

 1. 1. Rapport Analyse het Rijksmuseum NieuwsGemaakt door: Ramonne van WanrooijKlas: Co-4Minor: Beeld en CommunicatieDocenten: B. van der Sluijs A. Roggeveen
 2. 2. InhoudInleidingWat is het Rijksmuseum?Wat wordt er beschreven in de krant? Eerste indruk Vorm Inhoud StyleWat kan beter? 2
 3. 3. InleidingVoor de minor Beeld en Communicatie werd mij gevraagd een analyse temaken van het Rijksmuseum nieuws. De krant van het Rijksmuseum diedeze maand in het teken staat van de nieuwe en gerenoveerdeRijksmuseum die in 2013 opengaat.Ik zal allereerst bespreken wat het Rijksmuseum is, ten tweede ga ikuitleggen wat er in de krant beschreven staat en in het bijzonder de vorm,inhoud en style. Ten slotte zal ik een advies geven over wat naar mijnmening beter kan. 3
 4. 4. Wat is het Rijksmuseum?Het Rijksmuseum Amsterdam of kortweg het Rijks, genoemd, is hetgrootste en belangrijkste rijksmuseum van Nederland. Het Rijksmuseumbiedt in zijn ruim 200 zalen een overzicht van de Nederlandse kunst engeschiedenis. Een groot deel van zijn ruim 1 miljoen voorwerpen tellendecollectie bestaat uit werken van 17e-eeuwse Nederlandse meesters.Het hoofdgebouw is tot 2013 gesloten in verband met verbouwing. Tijdensde verbouwing blijven de 17de-eeuwse topstukken voor het publiek te zienin de Philipsvleugel. Hier worden ook kleine wisselende tentoonstellingengehouden. Het Rijksmuseum is dagelijks geopend van 09.00 uur tot 18.00uur.Het rijksmuseum bezit de volgende collecties: Beeldende kunst bestaande uit: - Schilderijen - Beeldhouwkunst & kunstnijverheid - Aziatische kunst Rijksprentenkabinet (tekeningen, prenten en foto’s) GeschiedenisSchilderijen:Dit is vooral Nederlandse schilderkunst van de 15e eeuw tot omstreeks1900. De nadruk ligt hierbij vooral op de 17eeeuwse Hollandse meesters.Daarnaast zijn er ook werken te zien van Zuid-Nederlandse en Italiaansemeesters. 4
 5. 5. Beeldhouwkunst & kunstnijverheid:Deze bestaat uit beeldhouwwerken, meubels en betimmeringen,edelsmeedkunstm keramiek en glas, textiel, metalen objecten en veelandere voorwerpen.Aziatische kunst:Deze is merendeel afkomstig van de Vereniging van Vrienden der AziatischeKunst en geeft een overzicht van de ontwikkeling van met name Chinese-Japanse, Indiase en Indonesische kunst, vanuit een Aziatisch standpunt.Geschiedenis:Deze bevat schilderijen, scheepsmodellen, wapens, vlaggen, gouden enzilveren voorwerpen, kostuums, documenten, curiosa en belangrijkevoorwerpen van andere aard die betrekking hebben op voornamelijk depolitieke en militaire geschiedenis van Nederland. De nadruk van dezecollectie ligt op de 17e en 18e eeuw.De verbouwing:In 2003 was het Rijksmuseum een aantal dagen gesloten op last van deArbeidsinspectie. Dit omdat de arbeidsinspectie losse asbestdeeltjes in delucht had gevonden. Een groot deel van het museum ging dicht voor eenverbouwing die een aantal jaar zou duren. Het duurt langer dan gepland ende opening wordt nu verwacht in de eerste helft van 2013.De verbouwing kost zo’n € 322 miljoen. Het gerenoveerde museum zal eennieuwe opstellingen hebben, en zal de samenhang van kunst en cultuur van1200 tot 2000 tonen. 5
 6. 6. Wat wordt beschreven in de krant?Eerste indrukEerste indruk van de krant is goed. Ik zie een mooi schilderij op devoorpagina afgebeeld, dat mij meteen laat weten dat het om een museumgaat. Daarnaast wordt er vermeld dat de tekeningen in de krant zijngemaakt door Jan Rothuizen. Dit is wat vk.nl over hem zegt:“Jan Rothuizen (68) exposeert sinds 91 geregeld in Amsterdam, Rotterdamen New York. Begin dit jaar presenteerde hij een reuzenkruiswoordpuzzelmet vragen waarop geen antwoorden zijn, en publiceerde hij On acleardayyoucanseeforever (distributie Idea Books), de neerslag van eenverblijf in New York. Werk van Rothuizen is te zien op de tentoonstellingFagus, i, f in het Zoniënwoud in Hoeilaard (bij Brussel), van 1 oktober t/m 5november.” Aldus vk.nlHet lijkt mij een informatieve krant die vooral om mensen te lokken wordtingezet. Verder voelt de krant wat ouderwets aan.Vorm:Het is een krant in A5 formaat. Het is geen grote krant, het telt 12 pagina’s.Dit met veel grote foto’s en weinig tekst. Het is zover ik kan beoordelenvooral een visuele krant. Het zijn foto’s van personen en niet van de werkendie in het Rijksmuseum worden geëxposeerd. In het midden van de krantstaat een tekening van Jan Rothuizen waarin het Rijksmuseum wordtafgebeeld met uitleg wat eigenlijk wat is. Dit op een ludieke manier.Inhoud:Het volgende wordt beschreven in de krant: 6
 7. 7. Het museum van Nederland:Dit is een column van de hoofdredacteur van het Rijksmuseum; WimPijbes. Hij verteld in de column over de opening van het Rijksmuseumin 2013, wat er in de krant te lezen is en een uitnodiging om naar deboekenmarkt te komen tijdens de Uitmarkt. Aan het einde van decolumn verteld hij over een nieuw schilderij in het Rijksmuseum (defoto op de voorpagina) en spoort mensen aan mee te denken over eennieuwe naam voor dit schilderij. Daarnaast wilt hij dat de lezers hemgaan volgen op twitter.Ons Rijksmuseum:Dit zijn drie dames die vertellen hoe zij meehelpen aan het bestaanvan het Rijksmuseum. Twee van de dames werken voor hetRijksmuseum, een dame wordt als ‘vriend’ gezien. Daarnaast wordtopgeroepen het Rijksmuseum en de Teekenschool (nieuw projectvanaf 2013, hier zal een educatief programma worden gegeven voorkinderen/volwassenen, overdag, ’s avonds en in het weekend) actiefte steunen. Dit door een verwijzing naar een internetadres.Inspireren, verwonderen, ontdekkenDit is de tekening gemaakt door Jan Rothuizen. Het beslaat 2 pagina’swaarin het Rijksmuseum en omgeving wordt afgebeeld zoals het zaluitzien in 2013. Jan Rothuizen heeft bij elk dingetje die hij heeftgetekend iets ludieks geschreven.Programma:In het programma wordt beschreven wat er allemaal te zien is in hetRijksmuseum in 2011 tot voorjaar 2012. Denk hierbij aan nieuwekunstwerken die geëxposeerd worden, festivals, filmvertoningen,kerst dat gevierd wordt, presentaties en schilderijen die terugkerenin het Rijksmuseum. 7
 8. 8. Schatten laten schitteren: In dit stukje vertelt Taco Dibbits, directeur Collecties, over het gerestaureerd schilderij van het Rijksmuseum, de foto die op de voorpagina staat. Er is binnenkort een lezing over de restauratie.Style:De style van de krant is nogal ouderwets. Het is een krant van papier.Daarnaast komt het wel goed over dat het gaat om een krant over eenmuseum. Die impressie krijg je wel als je er doorheen bladert.Wat kan beter?Het is langgeleden dat ik een krant vast heb gehouden. Nieuws check ik nietmeer in een krant. Dat vind ik ouderwets en achterhaald. Het is onhandig enkan kwijtraken of kapot gaan. Daarnaast neemt het teveel plaats in, in mijntas. Maar ik word wel gezien als de jongere (digitale) generatie. Ik gebruiksowieso, ten opzichte van de oudere generatie, niet veel papier meer. Allesgaat tegenwoordig via mijn MacBook of Blackberrycq. internet. En dat isdan ook wat ik hier mis. Een digitale versie van de krant. De ouderegeneratie (waarschijnlijk ook de voornaamste doelgroep van hetRijksmuseum) zal deze krant wel appreciëren. Maar zoals ik laatst ergenshad gelezen; de digibeten zijn één voor één dood aan het gaan, aan hetuitsterven als het ware. Steeds meer mensen zullen een digitale versie vaneen krant veel fijner vinden.Eerste indrukZoals ik al zei vind ik de eerste indruk van de krant goed. Je hebt meteendoor waarover het gaat. Kunstliefhebbers zullen de voorpagina ook 8
 9. 9. waarderen. Het globale uiterlijk en daarmee dus de eerste indruk is goed enhoeft, naar mijn mening, niet veranderd te worden. Een papieren krant isalleen een beetje ouderwets.Vorm:Het is een papieren krant. Zoals ik al eerder vermeldde vind ik ditouderwets. Ik vind dat er meer alternatieven voor de jongere (en de hippeoudere generatie) zou moeten zijn. Denk hierbij aan een QR-code. Hang deQR-code op, in alle algemene ruimtes in het Rijksmuseum. De persoon scantde code met zijn telefoon en ontvangt zo “Het rijksmuseum nieuws” op zijnmobiel. Hij heeft de krant nu altijd bij de hand en kan hem niet kwijtraken.Alleen wanneer hij hem bewust van zijn telefoon verwijderd. Daarnaastkunnen de personen die de krant op hun mobiel hebben, de foto’s in eenbetere kwaliteit bekijken. Ze kunnen in- en uitzoomen. Waardoor hetbekijken van een schilderij nog interessanter wordt.Daarnaast zie ik weinig (of in ieder geval te weinig) vermelding naar socialemedia. DE manier om je bezoekers op de hoogte te houden is tegenwoordigmet sociale media. Alle nieuwtjes van het Rijksmuseum kunnen ze zo terugvinden in hun time-line van Facebook en Twitter. Zo blijvengeïnteresseerde bezoekers altijd up-to-date.Inhoud:Al het hoognodige staat in de krant, maar entertainment is voor mij ver tezoeken (uitgezonderd de tekening van Jan Rothuizen). Ik ben van meningals je mensen wilt binden aan een instelling, je ze moet entertainen.Zoals ik al aangaf zijn er veel plaatjes en weinig tekst. Er zou nog wat meertekst in mogen die niet alleen maar gericht is op het maken van reclame, 9
 10. 10. een soort van “Komt dat zien”. Meer informatieve tekst zou ookgewaardeerd worden.Wat mij ook is opgevallen is dat de krant geschreven is in het Nederlands,terwijl ik aanneem dat er vele toeristen per dag in het Rijksmuseumaanwezig zal zijn. Lijkt mij dan ook verstandig de krant in meerdere talenuit te geven, zodat ook toeristen van de krant kunnen genieten.Style:De krant heeft een ouderwetse uitstraling. Dit komt waarschijnlijk omdatde typografie ouderwets is. De vraag is nu; is het verkeerd dat het eenouderwetse uitstraling heeft. Ouderwetsheid staat natuurlijk ook voorklasse en stijl. Ik vind de typografie en de ouderwetse uitstraling juist mooien goed bij het Rijksmuseum passen. Ik zou dit dus ook zo laten. 10

×