Telugu in Fedora Project

1,853 views

Published on

This document describes the state of Telugu in the Fedora Project, as of the first quarter of 2011.

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,853
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
937
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Telugu in Fedora Project

 1. 1. ఫడర పరజకట నందు తలుగు పరసుతత పరసథత రమకృషణ రడడ, కృషణబబు పరనసపల ఇంజనర Red Hat లంగవజ మైంటనర, Red HatLicense statement goes here. See https://fedoraproject.org/wiki/Licensing#Content_Licenses for acceptable licenses.
 2. 2. కర ఫరమ‌వరక
 3. 3. పరజకటస :: రండరంగ ఇంజన Pango | OS :: Linux | GNOME , GTK అనువరతనలు QT | Multiplatform | KDE, MeeGo, Symbian అనువరతనలు ICU | Multiplatform | libreOffice, OpenOffice , C / C++ అనువరతనలు
 4. 4. అంతరజలం నందు తలుగు Post 2000, యూనకడ (UTF-8) పరమణకత. సంకలషట టకసట లఅవట‌ను సంభలంచుటక, వబ పరగరమంగ‌క తడపటునచుచ పరగరమంగ లంగవజస యూనకడ‌ను వపయగంచుచుననయ. Python, PERL, PHP, .NET మరయు java, UTF-8 క తదవర తలుగుక తడపటునందసతయ. Drupal, MediaWiki, Joomla, Ruby on Rails, Django, Wordpress. కనవరటరుల, సటబుల టరనసలటరషన APIలు మరయు సవలు అందుబటుల వననయ.
 5. 5. ఫడర | Red Hatఫడర పరజకట మరయు రడ హట యంటర‌పరైజ లైనకస తలుగుల డసుకటప మరయు అనువరత నలనుఅందసుతననయ, యవ యంక అససమ, బంగల, గుజరత, హంద, కననడ, మరఠ, మలయళం, ఒరయ,పంజబ, తమళ బషలల కడ అందసుతననయ. RHEL 6.0 ఆదయతం తలుగు సథనకృత పరసరంను అందసతంద,సంసథపన నుండ సహయం వరక. సంసథపక మరయు డసుకటప ఫైర‌ఫకస బరజర, ఈమయల కలైంట మరయు ఇన‌సంట మసజంగ ట Openoffice.org ఆఫస సూట అనువరతన అభవృదద నందు సథనకరణ తడపటు సంసథపన మరయు వడదల పతరకకరణ http://docs.redhat.com సులభంగ టైప చయుటక ఆన‌సకరన కబరడ
 6. 6. ఫంటసఈ పలట‌ఫంలు వననపపటక, చల సథనక పరచురణకరతలు మరయు కతత సంసథలు యంక ASCII ఆధరయనకడంగ‌తన వననరు. OTF ఫంట‌ పరజదరణ పందుతంద మరయు నవన వబ ఫరమ‌వరకసయూనకడ క వననయ. లహత-తలుగు | అనన పరందన లైనకస పంపణలత అందంచబడతంద | UNICODE 5.1 సరూపయతగలద పతన2000-ఫంటస | ఫడర 13 & ఆపైన, RHEL 6.0 | వమన2000-ఫంటస | ఫడర 13 & ఆపైన, RHEL 6.0 |
 7. 7. ఫంటస :: లహత-తలుగురడ హట దవర అభవృదద పరచబడ మరయు తడపటు అందంచబడచుననద. ఈ పరందన ఓపన టైపఫంట చలవరక పరత ముఖయ లైనకస పంపణ నందు వపయగంచబడతంద. పరజకట యకకముఖయదదశం పరసుతతం ఫంట నందు వనన సలభయలను మరుగు పరచుట - లహత ఫంటస మంచనణయతను మరయు పరమయతను అందంచునటుల చూచుట. లహత తలుగు ఫంట యూనకడ 5.1తసరూపయత కలగవంద. రూపయ చహనం (INR) తడపటు చరచబడంద. రండరంగ పరషకరలు పరసుతత వడదల :: https://fedorahosted.org/releases/l/o/lohit/lohit-telugu- 2.4.5.tar.gz మూలధరం :: svn+ssh://svn.fedorahosted.org/svn/lohit/ ఈమయల :: lohit-devel-list@redhat.com
 8. 8. తలుగు ఫంట పరణళక::పైన తలపన లహత, పతన మరయు వమన ఫంటల ఆధరంత బరజర సరూపయవబ‌ఫంటలను అభవృదద పరచుట. ఫరమ‌వరక ఆధర బకండ కమూయనట దవరనరమంచుట. ఇద తలుగు వబ ఫంటల పరశధన మరయు అభవృదదన కడ కలగవటుంద. SVG WOFF EOT
 9. 9. పరజకటస :: iokఈ అనువరతనము ఇండక ఆన‌సకరన కబరడ లద ఐఒక అనబడతంద. ఇద కమపస కరక తడపటునుఅందసుతంద అద వన టూ వన మపంగ వపయగసుతంద. ఇద పరసుతతం తలుగు మరయు అనన యతరభరతయ భషలక యన‌సకరపట క మపలను చూపను. /usr/share/m17n వదద యన‌సకరపస కమపస ట పరజకట పజ :: http://fedorahosted.org/iok/ పరసుతత వడదల :: https://fedorahosted.org/releases/i/o/iok/iok-1.3.12.tar.gz
 10. 10. పరజకటస :: UTRRSUnicode Text Rendering Reference System, ఇద అకరం, పదం లద వచనంయకక పరశలన చతరమును, టకసట రండరంగ యంజన దవర రండర చయబడనఅకరం, పదం లద వచనం యకక చతరముత సరపలచ చూసుతంద. పరశలన చతరముమరయు రండర చయబడన చతరము మదయన తడలు తదుపర వశలషణ కరక నమదుచయబడతయ. ఇద వబ ఆధరత అనువరతనము. సవభవక భష పరంగ వరతతమైనటైపగరఫకల నయమనుసరం వతపదతమ టకసట రండరంగ యంజన యకకపనతననన ఆ భషను చదువలన వరచ కడ మూలయనరధరణ జరపంచవచుచ. /usr/share/m17n వదద యన‌సకరపటస కమపస పరజకట పజ :: http://fedorahosted.org/utrrs/ పరసుతత వడదల http://git.fedoraproject.org/git/utrrs.git
 11. 11. పరజకటస :: టరనసఫకసTransifex టరనసఫకస అనునద వవధ పరజకటలక వక వమమడ, కందరయ, అప‌సటరమ పరటల. సథనకరణకరక అనువద సమూహనన చర గరుచునన, పరపంచం నందల చనన-మదయమ వపన సరస పరజకటల కరకదనన నరమంచడమైంద. ఈ పరజకటలు, పదద పంపణలు మరయు డసుకటప యనవరనమంటస వల, సవంతఅనువద సమూహనన కలగలవ. transifex.net హసటైన రూపంతరం, ఫడర పరజకట
 12. 12. పరజకటస :: అనువద వయవసథ అనువద సధనలు :: PO మరయు XLIFF సథనకరణ కరపరలు :Pootle, Poedit, gtranslator,Lokalize అనునవ చలమంద అనువదకలక మరయు సథనకరణ చయలనుకన వరక తపపనసర సధనలు.. అనువదప వరక‌ఫ ల :: Transifex(టరనసఫకస), Translate Toolkit(టరనస‌లట టూల‌కట), Pootle(పటల), Flies(ఫలస). ఒక భష నుండ మరయక భషక టకసట ై యకక అలగరమక అనువదనన జరుపను.. థ అనువద మమర :: QT Linguist మరయు OmegaT, అనునవ అనువదకల సహయం కరక చనన భష వయసలను, భగలను మరయు పదలను నలవవంచును. నఘంటువ మరయు పదకశం :: CollaboDict, Transolution మరయు FUEL. ఈయబడన భషల పదములక నరవచనలనసుతంద, మరయు అవ వక భషనుండ మరయక దనక ముడ పటటబడ వండటవలల అనువదకలక సహయకంగ వండను. సబ‌టైటలంగ :: GNOME సబ‌టైటలస మరయు DotSub. పరసుతత వడకల వడయలక అనువదంచన సబ‌టైటలుసను జతచయుట పరుగుచుననద.
 13. 13. పరజకటస :: ఇండక & తలుగు అనవషణ మరయు కరమకరణ :: భరతయ భషల కరక అలగరదమస అభవృదద సథతనందు వననయ, యంక బగ‌లు వననయ. సంకలషటమైన పద నరమణరూపల వలన చల అనవషణ పరషకరలనందు భరతయ తడపటు యంక అందుబటుల లదు (Lucene లద Solr వంట FOSS పరషకరలు త సహ). పరసుతత అనువరతనములనందు భరతయ భషలక ఖచచత పదపంకత-సరజడ అనునద 20% మతరమ వలవతంద. భరతయ అనవషణ అలగరదమస అనునవ భష మరయు గరమర తలసన అలగరమస వపయగంచల.. ద పతర పలక :: “సమంతర వరత కథనలు” వశలషణ పలట‌ఫం పైన భరతయ భషపై పనచయును, కథనల మధయన సరూపయతను ఖచచతంగ మరయు యథరదంగ పరగణంచుట అవసరమైన వషయం. Accessible Documents in Automatically generated speech.
 14. 14. ఇండక కరక రండరంగ పరషకరలు :: వషయ పంపణ నందు సంకలషట లప రండరంగ అనునద యంక గల సమసయ. మంచ రండరంగ తడపటు గల ఆపరటంగ ససటమస యంక పరజలక చరుకవలసవంద. దన కరణంగ, వరత పతరకలు చల వరక అపరమణక పరమణలను పంటంచడం వలన వతపననమైన దతతంశం నరుపయగమైంద. దనన పరషకరంచుటక మము య కంద సంకతకతలను అందసతము. అనన భరతయ లపలక యటువంట రండరంగ సమసయలు లకండ దతతంశంను PDF, PNG/JPG/SVG వంచ చతర రూపలల రండర చయుటక, సవ/అనువరతనము లైబరర. వడకర కంపయటర భరతయ భషను రండర చయగలద లద అన దనపై ఆధరపడకండ , వరతలను పరచురంచుటక వరత సంసథలక యండక వబ‌వఫంటస స.
 15. 15. పరజకటస :: పరణళక, భవషయ లకయలు సంకలషట లప రండరంగ పరషకరలు అనన భరతయ లపలక యటువంట రండరంగ సమసయలు లకండ దతతంశంను PDF, PNG/JPG/SVG వంచ చతర రూపలల రండర చయుటక, సవ/అనువరతనము లైబరర. (పరటటైప) ఏ వబ‌సైటునైన రండర చయగల సమరథయనన తచుచటక, HTML, markdown, XML, RST వంట వవధ మరకప భషలను రండర చయుటక , య లైబరరను వసతరంచుట (పరటటైప) GNU/Linux ఆపరటంగ ససటమస కరక దనన పయకజ చయుట, దనన కంటంట మనజ‌మంట ససటముసత మళతం చయుట, వబ ఫరమ‌వరక కంద ఆన‌లన ై వబ‌సరవస‌ను కనబరుచట. (SILPA పరజకట పరటటైప కలగవంద) భరతయ భషల కరక అనన బరజర సరూపయ వబ‌ఫంటలను అభవృదద పరచుట, వబ ఫరమ‌వరక (SILPA పరజకట) కంద AGPL లైసనస సవల కనబరుచట. సంకలషట లప ఫంటల కరక యద EOT/WOFF/SVG ఫరమటడ ఫంటల యకక పరశధన
 16. 16. పరజకటస :: పరణళక, భవషయ లకయలుఅనవషణ అలగరథమస :: 1. Lucene/Solr నందు అలగరదమ అభవృదదపరచుట మరయు అప‌సటరమ నందుపరషకరలను అందంచుట 3. వవధ భరతయ భషలనందు అలగరథమస యకక బహళ వసతరణ. 4. పరజకట Silpa నందు అనవషణ, పలక api వసతరంచుట (పరటటైప).అందుబటు(ఏకసస‌బలట) 1. లపంచన వశషణలను మరుగుపరచుట దవర (Dhvani TTS) అను పరజకటనుటకసట టూ సపచ సవల మరుగు పరచుట మరయు జనయంపచసన వచఛరణ నణయతనుమరుగుపరచుట. 4. పతర పలక 1. భష-అంతర పతర పలక అలగరథమను మరయు రంకంగ అలగరథముసను ‌
 17. 17. సందహలు? Contact: ramkrsna@fedoraproject.org rreddy@redhat.comLicense statement goes here. See https://fedoraproject.org/wiki/Licensing#Content_Licenses for acceptable licenses.

×