Dwss dhangadi presentation

343 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
343
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dwss dhangadi presentation

 1. 1. Sflt{s, @)^* ;/;kmfO u'?of]hgf / ;/;kmfO k|j4{gsf k|ofzx? jftfj/0fLo ;/;kmfO tyf b}jL k|sf]k Joj:yfkg zfvf vfg]kfgL tyf 9n lgsf; ljefu
 2. 2. <ul><li>;/;kmfOsf] l:ylt </li></ul><ul><li>;/;kmfO u'? of]hgf @)^* </li></ul><ul><li>blIf0f PlzofnL ;/;kmfO ;Dd]ng / g]kfnsf] k|ltj4tf </li></ul>
 3. 6. lhNnfx?sf] ;/;kmfO se/]h
 4. 7. <ul><li>;g @))* df ul/Psf] ;j]{If0fsf] cfwf/df tof/ ul/Psf] NMIP 2010 sf] l/kf]6{ cg';f/ g]kfnsf] ;/;kmfOsf] se/]h $#=)$ Ü lyof] . </li></ul><ul><li>vfg]kfgL tyf 9n lgsf; ljefu nufot ljleGg ;/f]sf/jfnf ;+3;+:yfx?sf] kxndf sflt{s !%, @)^* ;Dd </li></ul><ul><ul><li>@#( uf=lj=;= v'Nnf lb;f d'Qm 3f]if0ff eO;s]sf] 5 </li></ul></ul><ul><ul><li>% g=kf= v'Nnf lb;f d'Qm 3f]if0ff eO;s]sf] 5 </li></ul></ul><ul><ul><li>sf:sL / lrtjg lhNnf 3f]if0ff eO;s]sf] 5 </li></ul></ul>
 5. 9. ldlt @)^*.)$.!( df dGqLkl/ifbaf6 :jLs[t ePsf]
 6. 11. <ul><li>;/;kmfO k|j4{gsf]] ultdf ltj|tf lbO{ tf]lsPsf] ;do ;Ldf leq ;/;kmfOsf] /fli6o Pj+ ;x;|fAbL nIo xfl;n ug{ </li></ul><ul><li>Plss[t sfo{k|0ffnL dfkm{t 5l/Psf tdfd k|of;x?nfO{ hf]8g] / >f]t ;fwgsf] cefj kl/k'lt{ ug{ </li></ul><ul><li>sfo{qmdsf] Ps?ktf / :t/ sfod ul/ k|ofzx?sf] bf]xf]/f]kg 36fpg] </li></ul><ul><li>ul/j tyf cj;/af6 jl~rt ju{sf] ;/;kmfO ;'ljwfdf kx'Fr a9fpg </li></ul>
 7. 12. <ul><li>nIoM ;g @)!& ;Dddf ;j} 3/w'/Lsf] cfwf/e&quot;t ;/;kmfO ;'ljwfdf kx'Fr k'¥ofO{ :jR5tf, :jf:Yo / jftfj/0fdf ;'wf/ Nofpg' </li></ul><ul><li>p2]Zo M </li></ul><ul><li>ljleGg txdf ;+:yfut ;'b[9Ls/0f ug]{ </li></ul><ul><li>sfo{k4lt / :j?kdf Ps?ktf / u'0f:t/Lotf sfod ug]{ </li></ul><ul><li>;/f]sf/jfnfx?sf k|oTgx?df ;fd~h:otf Nofpg pko'Qm jftfj/0f lgdf{0f ug]{ </li></ul><ul><li>/fli6«o tyf lhNnf:t/df se/]hsf] tx tf]Sg] </li></ul><ul><li>:yflgo txsf] >f]t ;fwg ;+sng / nfut–;xeflutfsf] k|lqmofnfO{ ;'b[9 ug{] </li></ul>
 8. 13. <ul><li>!M @)!@÷!# ;Dd ^)Ü se/]h </li></ul><ul><li>@M @)!$÷!% ;Dd *)Ü se/]h </li></ul><ul><li>#M @)!^÷!& ;Dd !))Ü se/]h </li></ul>
 9. 14. <ul><li>v' nf lb;f d'Qm cj:yf– x/]s ;/;kmfO sfo{qmdsf] Go&quot;gtd cfwf/ </li></ul><ul><li>vf g]kfgL tyf ;/;kmfO cfof]hgfx?df ;t k|ltzt ;/;kmfO ;'ljwf </li></ul><ul><li># /fo;L rkL{sf] ljleGg ljsNkx?df 5gf}6 -Kofg l;6sf] ;tx ;Dd klSs x'g'kg]{_ </li></ul><ul><li>: yfgLo lgsfosf] g]t[Tj </li></ul><ul><li>u f=lj=;=jf g=kf= sfo{qmd sfof{Gjogsf] Go&quot;gtd OsfO{ </li></ul><ul><li>: yfgLo ?kdf Joj:yfkg ul/g] cfly{s ;xof]u ;+oGq </li></ul><ul><li>; +:yfx?df ;/;kmfO ;'ljwf </li></ul><ul><li>g ofF aGg] ejgdf zf}rfnosf] clgjfo{ Joj:yf </li></ul><ul><li>x /]s vfg]kfgL cfof]hgfdf ;fa'gkfgLn] xft w'g] / cGo afgL Jojxf/ ljsf;nfO{ k|fyldstf </li></ul>
 10. 15. <ul><li>;xeflutfd&quot;ns of]hgf th'{df tyf sfof{Gjogdf :yfgLo lgsfosf] g]t[Tj </li></ul><ul><li>:yfgLo lgsfo / ;xof]uL ;+:yfx?aLr ;dembf/Lkq </li></ul><ul><li>dfudf cfwfl/t ;/;kmfO sfo{qmdsf] sfof{Gjog </li></ul><ul><li>lh=lj=;=df lhNnf ;/;kmfO OsfO{sf] :yfkgf </li></ul><ul><li>ax'If]qut ;/f]sf/jfnfx? aLr ;xsfo{ </li></ul>
 11. 16. <ul><li>s]Gb|, If]q, lhNnf, g=kf= / uf=lj=;= txdf ax';/f]sf/jfnf ;dGjo ;ldlt </li></ul><ul><li>:yflgo ;|f]t ;fwgsf] pRrtd kl/rfng </li></ul><ul><li>ljleGg txdf ;/f]sfjfnfx?sf] ;Ifdtf clej[l4 </li></ul><ul><li>k}/jL, ;r]tgf / ;fdflhs kl/rfng </li></ul><ul><li>n}lËs d&quot;nk|jfxLs/0f / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f </li></ul><ul><li>cfktsflng k&quot;j{ tof/L / To;sf] ;fdgf </li></ul><ul><li>cg'udg tyf d&quot;Nof+sg </li></ul><ul><li>;Ddfg / sb/ </li></ul>
 12. 17. <ul><li>/fli6«o ;/;kmfO sf]if </li></ul><ul><li>vfg]kfgL tyf ;/;kmfO cfof]hgfsf] ah]6 </li></ul><ul><li>uf=lj=;=, g=kf= / lh=lj=;= sf]if </li></ul><ul><li>:yfgLo txsf ;+3 ;+:yfx?sf] ;|f]t </li></ul><ul><li>;fj{hlgs lghL ;fem]bf/L </li></ul><ul><li>;/;kmfO clej[l4 ug{ :yfgLo lgsfox?nfO{ cfly{s cg'bfg </li></ul><ul><li>bft[ lgsfo </li></ul><ul><li>;d'bfosf] of]ubfg </li></ul>
 13. 18. /fli6«o ;/;kmfO lgb]{zg ;ldlt If]qLo vfg]kfgL tyf ;/;kmfO ;dGjo ;ldlt lhNnf vfg]kfgL tyf ;/;kmfO ;dGjo ;ldlt g=kf=/ Uff=lj=;= vfg]kfgL tyf ;/;kmfO ;dGjo ;ldlt Uff=lj=;=/ g=kf= txsf sfo{qmd ljBfno tyf ;d'bfo txsf sfo{qmd /fli6«o ;/;kmfO ;dGjo ;ldlt
 14. 19. <ul><li>cWoIfM ;lrj, ef}lts of]hgf tyf lgdf{0f dGqfno </li></ul><ul><li>;b:o ;lrjM ;x ;lrj, ef}lts of]hgf tyf lgdf{0f dGqfno -vfg]kfgL tyf ;/;kmfO dxfzfvf_ </li></ul><ul><li>;b:ox? -;x–;lrjx?_M </li></ul><ul><ul><li>/fli6«o of]hgf cfof]u, </li></ul></ul><ul><ul><li>cy{ dGqfno, </li></ul></ul><ul><ul><li>:yfgLo ljsf; dGqfno, </li></ul></ul><ul><ul><li>:jf:Yo tyf hg;+Vof dGqfno, </li></ul></ul><ul><ul><li>lzIff dGqfno, </li></ul></ul><ul><ul><li>dlxnf, afnaflnsf tyf ;dfh sNof0f dGqfno, </li></ul></ul><ul><ul><li>jftfj/0f dGqfno </li></ul></ul>
 15. 20. <ul><li>cWoIfM ;x ;lrj, ef}lts of]hgf tyf lgdf{0f dGqfno -vfg]kfgL tyf ;/;kmfO dxfzfvf_ </li></ul><ul><li>;b:o ;lrjM k|d'v, Jfftfj/0fLo ;/;kmfO tyf b}jL k|sf]k Joj:yfkg zfvf, vfg]kfgL tyf 9n lgsf; ljefu . </li></ul><ul><li>;b:ox? </li></ul><ul><ul><li>/fli6«o of]hgf cfof]u, :yfgLo ljsf; dGqfno, :jf:Yo tyf hg;+Vof dGqfno, lzIff dGqfno, dlxnf, afnjflnsf tyf ;dfh sNof0f dGqfno, jftfj/0f dGqfno, </li></ul></ul><ul><ul><li>vfg]kfgL tyf 9n lgsf; ljefu, :yfgLo k&quot;jf{wf/ tyf s[lif ;8s ljefu, :jf:Yo ;]jf ljefu, dlxnf ljsf; ljefu, /fli6«o :jf:Yo lzIff ;&quot;rgf tyf ;~rf/ s]Gb|, </li></ul></ul><ul><ul><li>u|fdL0f vfg]kfgL tyf ;/;kmfO sf]if ljsf; ;ldlt, ;dfh sNof0f kl/ifb, g]kfn pBf]u jfl0fHo dxf;+3, ;+o&quot;Qm /fi6« ;+3Lo lgsfox?, vfg]kfgL, ;/;kmfO ;+aGwL d'Vo bftfx?, kmf]x/d}nf Joj:yf tyf ;|f]t kl/rfng s]Gb|, ;DaGwLt cGt/f{li6«o÷/fli6«o u}/ ;/sf/L ;+:yfx?, </li></ul></ul><ul><ul><li>  lh=lj=;= dxf;+3, g=kf= tyf uf=lj=;= dxf;+3, vfg]kfgL tyf ;/;kmfO pkef]Qmf dxf;+3/d~r, jg pkef]Qmf dxf;+3 cflb </li></ul></ul>
 16. 21. <ul><li>cWoIfM If]qLo k|zf;s </li></ul><ul><li>;b:o ;lrjM k|d'v, vfg]kfgL tyf 9n lgsf; ljefusf] If]qLo cg'udg tyf ;'kl/j]If0f sfof{no </li></ul><ul><li>;b:ox?M </li></ul><ul><ul><li>;/sf/sf If]qLo sfof{nox? -:jf:Yo, lzIff, jg_, g]kfn pBf]u jfl0fHo dxf;+3, ;+o'Qm /fi6| ;+3Lo lgsfox?, If]qLo txsf vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf :jf:Yo ;+aGwL d'Vo bftfx?, cGt/f{li6«o÷/fli6«o u}/ ;/sf/L ;+:yf, ljsf; ;fem]bf/x?, lh=lj=;= dxf;+3, gu/kflnsf tyf uf=lj=;= dxf;+3, vfg]kfgL tyf ;/;kmfO pkef]Qmf dxf;+3, jg pkef]Qmf dxf;+3 cflb </li></ul></ul>
 17. 22. <ul><li>;Nnfxsf/M k|d'v lhNnf clwsf/L </li></ul><ul><li>cWoIfM lhlj; ;efklt </li></ul><ul><li>;b:o ;lrjM sfof{no k|d'v, vfg]kfgL tyf ;/;kmfO l8lehg÷;j l8lehg sfof{no </li></ul><ul><li>;b:ox? </li></ul><ul><ul><li>:yfgLo ljsf; clwsf/L, :yfgLo k&quot;jf{wf/ tyf s[lif ;8s ljefu, lhNnf hg:jf:Yo sfof{no, lhNnf lzIff sfof{no, ;+alGwt lhNnf:t/sf bft[ ;+:yfx?, ;+alGwt lhNnf leqsf gu/kflnsfx?, g]kfn pBf]u jfl0fHo dxf;+3, ;fj{hlgs tyf lghL ljBfonsf ;+3x?, ;+o'Qm /fi6| ;+3Lo lgsfox?, vfg]kfgL / ;/;kmfO ;DaGwL d'Vo bftfx?, cGt/f{li6«o÷/fli6«o u}/ ;/sf/L ;+:yf, ljsf; ;fem]bf/x?, lh=lj=;= dxf;+3, g=kf= tyf uf=lj=;= dxf;+3, vfg]kfgL tyf ;/;kmfO pkef]Qmf dxf;+3, jg pkef]Qmf dxf;+3 cflb . </li></ul></ul><ul><ul><li>b|i6JoM lhlj; ;efkltsf] cg'kl:yltdf :yfgLo ljsf; clwsf/L cWoIf x'g]5g . </li></ul></ul>
 18. 23. <ul><li>cWoIfM gu/kflnsf k|d'v -d]o/_ </li></ul><ul><li>;b:o ;lrjM sfo{sf/L clws[t </li></ul><ul><li>;b:ox? </li></ul><ul><ul><li>:jf:Yo ;'ljwf k|bfosx?, u}/ ;/sf/L ;+:yfx?, ;d'bfodf cfwfl/t ;+:yfx?, jg pkef]Qmf ;d&quot;xx?, ljsf; ;fem]bf/x?, vfg]kfgL tyf ;/;kmfO ;DaGwL pkef]Qmf ;ldltx?, 6f]n ;'wf/ ;ldltx?, jfn Snj, dlxnf ;fd'bflos :jf:Yo :jo+;]jsx?, k|wfgfWofks tyf k|frfo{x?, ljBfno Joj:yfkg ;ldlt, lzIfs cljefjs ;+3, dlxnf ;d&quot;xx?, n3'shf{ ;+:yfx?, :yfgLo ;~hfnx? cflb . </li></ul></ul><ul><ul><li>b|i6JoM gu/ k|d'v -d]o/_sf] cg'kl:yltdf sfo{sf/L clws[t cWoIf / :jf:Yo ;'ljwf k|bfossf k|d'v jf vfg]kfgL ;/;kmfOsf] ;Dks{ JolQm ;b:o ;lrj x'g]5g . </li></ul></ul>
 19. 24. <ul><li>cWoIfM uf=lj=;= cWoIf </li></ul><ul><li>;b:o ;lrjM uf=lj=;= ;lrj </li></ul><ul><li>;b:ox? </li></ul><ul><ul><li>:jf:Yo ;'ljwf k|bfosx?, u}/ ;/sf/L ;+:yf, ;d'bfodf cfwfl/t ;+:yfx?, jg pkef]Qmf ;d&quot;xx?, ljsf; ;fem]bf/x?, vfg]kfgL tyf ;/;kmfO ;DaGwL pkef]Qmf ;ldltx?, 6f]n ;'wf/ ;ldltx?, afn Snj, dlxnf ;fd'bflos :jf:Yo :jo+;]jsx?, k|wfgfWofks tyf k|frfo{x?, ljBfno Joj:yfkg ;ldlt, lzIfs cljefjs ;+3, dlxnf ;d&quot;xx?, n3'shf{ ;+:yfx?, :yfgLo ;~hfnx? cflb . </li></ul></ul><ul><ul><li>b|i6JoM uf=lj=;= cWoIfsf] cg'kl:yltdf uf=lj=;= ;lrj cWoIf / :jf:Yo ;'ljwf k|bfossf k|d'v ;b:o ;lrj x'g]5g . </li></ul></ul>
 20. 25. <ul><li>r/0f ! M ;+:yfut ;'b[l9s/0f </li></ul><ul><li>r/0f @ M of]hgf / sfo{qmd th'{df </li></ul><ul><li>r/0f # M v'nf lb;f d'Qm cleofg / afgL Jojxf/ kl/jt{g </li></ul><ul><li>r/0f $ M v'nf lb;f d'Qm cj:yf kl5sf] cleofg -k&quot;0f{ ;/;kmfO_ </li></ul>
 21. 26. <ul><li>blIf0f PlzofnL /fi6«x?sf] pRr :t/Lo -dGqL :t/Lo_ ;Dd]ng xf] </li></ul><ul><li>k|To]s @ jif{df cfnf] kfnf] ul/ ;b:o /fi6«x?df cfof]hgf ul/G5 </li></ul><ul><li>/fhg}lts g]t[Tj / gLlt lgdf{tfx?nfO{ ;r]lts/0f ug]{ p2]Zo </li></ul><ul><li>5nkmn / cg'ejsf] cfbfg k|bfg ug]{ d~r xf] </li></ul><ul><li>ljutsf 3f]if0ffkqx?df ul/Psf k|ltj4tfx?sf] k|ult ;ldIff </li></ul><ul><li>If]qLo:t/df ;/;kmfOsf] cj:yfdf ;'wf/ ug{] j[xt p2]Zo </li></ul>
 22. 27. <ul><ul><li>;b:o /fi6«x?M ckmuflg:tfg, aËnfb]z, e'6fg, ef/t, dflNbE;, g]kfn, kfls:tfg / >Ln+sf </li></ul></ul><ul><ul><li>klxnf] ;Dd]ng M @!–@# cS6f]a/ 9fsf a+unfb]z </li></ul></ul><ul><ul><li>bf];|f] ;Dd]ng M @)–@! ;]K6]Dj/ O:nfdfafb kfls:tfg </li></ul></ul><ul><ul><li>t];|f] ;Dd]ng M !^–@! gf]e]Da/ @))* lbNnL, ef/t </li></ul></ul><ul><ul><li>rf}yf] ;Dd]ng M $–& clk|n @)!! sf]nDaf] >Ln+sf </li></ul></ul><ul><ul><li>kf+rf} ;Dd]ng M @)!# g]kfndf x'g] </li></ul></ul>
 23. 28. rf}yf] blIf0f PlzofnL ;/;kmfO ;Dd]ng t];f|] blIf0f PlzofnL ;/;kmfO ;Dd]ng
 24. 29. <ul><li>rf}yf] blIf0f PlzofnL ;/;kmfO ;Dd]ng, sf]nDaf] </li></ul>;/;kmfOn] hLjg:t/ ;'wf/ u5{
 25. 30. <ul><li>;/;kmfO u'?of]hgf sfof{Gjog lgb]{lzsf tof/ ul/g] </li></ul><ul><li>k&quot;0f{ ;/;kmfO, v'Nnf lb;f d'Qm If]q ;Fu ;DalGwt sfo{qmd, cleofgx?sf] ;ldIff ul/g] </li></ul><ul><li>1fg Joj:yfkgsf nflu s]Gb|Lo / If]qLo:t/df >f]t s]Gb|x? :yfkgf ul/g], Nepal State of Sanitation Report k|sfzg ul/g] </li></ul><ul><li>;Ddfg, sb/nfO{ ;+:yfut ug]{, /fli6«o ;/;kmfO k'/:sf/sf] :yfkgf ug]{ </li></ul><ul><li>x/]s lhNnfdf lhNnf /0fg}lts sfo{of]hgf lgdf{0f÷lj:tf/ ul/ sfof{Gjog ul/g] </li></ul><ul><li>:jLs[t ;&quot;rsf+ssf] cwf/df cg'udg ug]{ k|0ffnLnfO{ ;+:yfut÷;'b[9 ul/g] </li></ul><ul><li>JSR sf] cfof]hgf ul/ If]qut ;/f]sf/jfnfx? jLrsf] ;dGjo j[l4 ul/ ;fd~h:otf / Ps?ktf Nofpg] </li></ul>
 26. 31. <ul><li>Establishment of SACOSAN-V Secretariat at DWSS with full equipped resources (HR/Fund) by Feb 2012 </li></ul><ul><li>Organize 2 SACOSAN meetings (Pre and Post) in Kathmandu to review and follow up the Conference </li></ul><ul><li>Organize National Sanitation Conference in Nepal as a preparatory work for SACOSAN-V </li></ul><ul><li>Confirm the date (Oct/Nov.) and country representation based on the criteria </li></ul>
 27. 32. <ul><li>Undertake preparatory work for effective field visits/learning visits of delegates during SACOSAN –V conference. </li></ul><ul><li>Run /update the website smoothly. </li></ul><ul><li>Communicate and coordinate with SAARC to bring Sanitation under the environmental portfolio </li></ul><ul><li>Propose /initiate innovative/creative activities for SACOSAN V event </li></ul><ul><li>Organize NSHSC, NSHCC/TWG meetings to do the preparatory work/follow up and further actions including committee formation. </li></ul>
 28. 34. wGoafb

×