SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
АНРИДЬОТУЛУЗ-ЛОТРЕК
Представено от:СлавеяСемова, факултетен№2110370010, IIкурс–
2022/2023 г.,специалност: Българистикаимедии
РАЗКАЗЗАХУДОЖНИКА
Предците наАнри дьоТулуз-Лотрексабили
знаменитикръстоносци, пълководци,
военачалници,прославили сесдоблесттаи
смелосттасинабойното поле.Когатоена13
години, тойчупи шийкатанабедрената кост
налевиясикрак.Година по-късно чупи и
десниясикрак.Коститенеуспяватда
зараснатправилно,коетоводи дотрайни
последствия. Кракатанатийнейджъра
спиратдарастат,докатоостаналатачастот
тялотомупродължавадасеразвива.20-
годишен, тойвечеес
неправопропорционално големи главаитяло,
прикрепени къмтънкиислабидетски
крайници.
Въпреки товаграфАнрипонасял
съдбатасисмъжество, шегувалсес
нея,непрекъснатосесамоиронизирал.
БащатанаАнри,граф АлфонсШарл
дьоТулуз-Лотрекзагубилвсякакъв
интерескъмсинаси.Майкамусе
опитваладакомпенсиратова,
заливайкигосгрижи иобич,и остава
най-близкият мучовекпрезцелия му
живот. Анри и неговата майка – Адел
Източник напървитему вдъхновения саяпонски гравюриипо-специално
„Вълната“наХокусай.Картинатаму, пресъздаващамощнавълна,
връхлитащавърхутрилодки,и изгледътнапланинатаФуджи, прави
художникалидер вимпресионистичното течениевЕвропа. Наситеното
синьовкартинитеседължинаизползванетонапруско синябоя, коятосее
произвеждалав Китай,носеевнасялапрезАнглия илиГермания. Картината
ечастотсериятаплатна„36 изгледакъм планинатаФуджи“.
Пазарът на Мицуи в Суруга, Едо
Заливът Еджири, провинция Суруга
Снежно утро на река Коишигава
Неговите картини и афиши изобразяват постоянната клиентела на нощните заведения,
полуоблечените танцьорки на „Мулен Руж“, ежедневието на проститутките, изявите на
цирковите артисти. “Мулен Руж” в буквален превод означава “Червената мелница”.
Намира се в подножието на хълма Монмартър. Създателите му искали да построят
място за забавление за всякакъв тип публика. По онова време този район на Париж все
още е имал по-скоро селски, отколкото градски дух, въпреки че бил любимо място на
писатели,художници ичастотпарижкитебохеми.
Произведенията мусанарисуванисярки
цветове, сдраматични неравнилинии,
безспазваненазаконитена
перспективата.Задцялатабурлескаи
гротесканадничачовешкатадуша–
изтормозена,унизена,потънала,новсе
ощежива иискрена. Художникъттърси
красотатаиблагородствотовпадението
ипорока.
„Марсел Лендер танцува болеро
в „Chilpéric“ – 1895-1896
„В Мулен Руж“ – 1892-1895
„В Мулен Руж“ – 1892
Той става и един от основателите на изкуството на литографията или печатния плакат. Лотрек намира своя
пристан в нощните заведения, защото никъде другаде, особено в „приличното аристократично общество”, не
е приет. Умира от сифилис и проблеми, свързани с алкохолизма му. Граф Анри дьо Тулуз-Лотрек Монфа
оставя богато творческо наследство – над 600 живописни платна, няколкостотин литографии, 31 плаката, 9
гравюри,хиляди рисунки, етюдиинаброски.
„Джейн Аврил“ – 1893 „Зала на стоте“ – 1896 „Посланици“ – 1892
ЛИТОГРАФИИ
„Японски диван“ – 1892
„Мулен Руж:
Чревоугодникът“ – 1891
„Велосипедни вериги „Симпсън“ –
1896
ПОСТЕРИ
„МосюБоаловкафенето“
Даннизакартината–
Произведение наизкуствотоот
1893г. Днесможедасенамери в
постояннатаколекциянаМузея
наизкуствата(Кливланд, САЩ).
Картинатаепосветенанамосю
Боало,дребен буржоа,което
предполага,четойиТулуз-
Лотрексасепознавалидобре.
Произведението езавършенос
помощтанатемпернибои (гваш),а
несмаслени.
Музейнаизкуствата
(Кливланд,САЩ)
Детайли–Напреден планнамирамесамиямосю
Боало.Той поглежда къмнас,лекоотдръпнат,за
дани позволидаразгледамеоблеклотому.На
масатаесложено домино, заедносняколко чаши
игарафа.Течността,намиращасенапреден план
върхумасата,най-вероятно еабсент,интереснаи
популярна напиткаоттозипериод. Вминалото се
еизползвалкатоуниверсално патентовано
лекарство,създаденоотд-р ПиерОрдинар,
френски лекар.Използванеотфренскитевойски
катопревантивно средствосрещумалария.
Обичаятдасепиеабсентпостепенностава
толковапопулярен в барове,бистра,кафенетаи
кабарета,чедо 1860г. часът17:00 ч.сенарича
„зеленият час“.По-късно тойбивазабранен,
поради халюциногеннитесисвойства.
Атмосферата–Уловенае
идеално атмосфератана
френскотокафене.Виждаме
много добре облечени
фигури, софициални шапки
(цилиндри), коитосе
забавляват.Задобразана
господин Боалооткриваме
мъж,койтостоинабараипие
безгрижно. Кафенетоепълно
схораивсекисенаслаждава
наобстановкатапосвоему.
Еднаотфигуритее
изобразенакатосливащасес
каминатавкафенето,ана
другасевижда само
цилиндърът.
Атмосферата–Групатамъже,
представеназадцентралнотолице
намосюБоало,сеевпусналав
задълбоченразговор.Присъстващите
можем дасметнем забогатихора,с
многосвободно време,което
прекарватвкафенето,говорейки за
себеси,интересите иидеитеси.
Наблюдавамеоткритакаминаот
ляватастрана,взелено, ипод,
облицован сплочки.Двеярки
светлини висятот тавана,аогледало
отнай-дяснатастранагиотразява.
Картинатаечастотнощния животна
Париж,койтоАнри представя в
подробности.
Обобщение – Сцените в кафенета, които Анри рисува, остават едни от най-известните в творческата
му биография. Художникът ни помага да разберем по-добре атмосферата на тези парижки места и
характера на средната класа. Улавя удивително наслаждението, с което подхождат посетителите
къмсвободнотосивреме. Анрисесчитазачастоттях.Многоотредовнитеклиентигопознаватиискат
дамупозират.В товачисло имосюБоало.
„Албер(Рене)Грение(1858–1925)“
Произведение наизкуствотоот1887г. Грение
иЛотрексабилисъстудентив парижкото
ателиенахудожникаФернан Кормон през80-
тегодини наXIXвекибързоставатприятели.
ЛотрекдориживеезакраткосГрение и
съпругатамуЛили,актрисаимодел, иправи
няколко изображениянадвойката.Надписна
гърбанатозипортретпоказва,чеерисуванв
студиотона ЛотреквМонмартърнаулица
Коленкурпрез 1887 г.Изписаноесхимикали
кафявомастило:„Моят портретотТулуз
Лотрекв1887студио rueCaulincourt“.
Мастилотоеизбледняло значително,но
надписътоставачастичночетливприголямо
увеличение.
„TheHangover(Махмурлукът),СузанеВаладон“
Произведение на изкуството от 1887–1889 г. Моделът
в тази композиция е Сузане Валадон, бивша циркова
артистка, която две години е имала любовна връзка с
Тулуз-Лотрек. Десетилетие след създаването на тази
картина, Валадон започва да прави свои собствени
рисунки и по-късно става известна художничка.
Жената е намръщена, с отпусната поза и потъмнели
очи, единствената чаша и полупразната бутилка вино
на масата предполагат, че пие сама. Използваните
цветове пресъздават обстановката в помещението
през полузатворените очи на пияния образ – мъглява
и неясна. Много от съвременниците на Тулуз-Лотрек
описват социалния феномен на алкохолизма сред
жените, който предизвиква нарастваща загриженост
вмедицинските среди.
„Вцирк„Фернандо“.Конникът“
Произведение на изкуството, създадено между 1887 и 1888 г. Изобразява жена, яздеща кон под зоркия поглед на
диригента – Луис Фернандо, основал цирк „Фернандо“ през 70-те години на XIX век. Фраковете, като този, носен от
него и от мъжете в публиката, са били върха на модата през тези години и показват, че носещите ги са заемали
положение от среден до висок социален статус. Ездачката е обърнала лице към диригента, сякаш очаква неговите
инструкции. Конят, с вдигнато във въздуха копито на десния заден крак и сочеща надолу глава, галопира по
периметъра на цирковата арена. Лотрек често посещавал цирка и създавал рисунки с молив на забавните сцени,
коитосеразигравалипреднего.
Хосе Ферер в ролята на
Анри
„Мулен Руж“ -
1952
Използваниизточници:
• „36 изгледа към планината Фуджи“ на Кацусика Хокусай – Читател (https://www.chitatel.net/36-izgleda-
fudji-hokusai/)
• Ангелова, М. Мулен Руж в Париж – кратка история на кабарето емблема (07. 10. 2021 г.) – NasamNatam.com
(https://www.nasamnatam.com/statia/Mulen_Ruj_v_Parij_kratka_istoriia_na_kabareto_emblema-3810.html )
• Albert (René)Grenier (1858–1925)– The Met (https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437836)
• At the Circus Fernando, the Rider - https://www.henritoulouselautrec.org/at-the-circus-fernando-the-rider/
• Tian, S. At the Moulin Rouge by Henri de Toulouse-Lautrec (07 .07. 2020 г.) – Triplmprover
(https://www.tripimprover.com/blog/at-the-moulin-rouge-by-henri-de-toulouse-lautrec )
• Au Moulin rouge – Henri de Toulouse-Lautrec – Art-Prints-On-Demand.com (https://www.art-prints-on-
demand.com/a/henri-de-toulouse-lautrec-1/au-moulin-rouge.html)
• HENRI de TOULOUSE-LAUTREC (French, 1864-1901) – Jane Avril – 11. 11. 2018 г. – Grogan & Company
(https://www.groganco.com/auction-lot/henri-de-toulouse-lautrec-french-1864-1901-j_7464B3B88B)
• Marcelle Lender Dancing the Bolero in "Chilpéric", 1895-1896 - https://www.artsy.net/artwork/henri-de-
toulouse-lautrec-marcelle-lender-dancing-the-bolero-in-chilperic
• Monsieur Boileau -https://www.henritoulouselautrec.org/monsieur-boileau/
• Moulin Rouge:La Goulue – TheMet (https://www.metmuseum.org/art/collection/search/333990)
• POSTER FOR “LA CHAINE SIMPSON” BICYCLE CHAINS, 1896 – McGaw Graphics
(https://www.mcgawgraphics.com/products/henri-de-toulouse-lautrec-poster-for-la-chaine-simpson-
bicycle-chains-1896)
• Salon des Cent, Henri de Toulouse-Lautrec – Rue Royale (https://rueroyalefinearts.com/shop/golden-age-of-
advertising/view-all-golden-age-advertisements/henri-de-toulouse-lautrec-salon-des-cent/ )
Henri de Toulouse-Lautrec.pptx

More Related Content

More from Ralitsa Yaneva

Романът “Животът на Александър Македонски” от Псевдо-Калистен
Романът “Животът на Александър Македонски” от Псевдо-КалистенРоманът “Животът на Александър Македонски” от Псевдо-Калистен
Романът “Животът на Александър Македонски” от Псевдо-КалистенRalitsa Yaneva
 
„Дафнис и Хлоя“ Лонг Силата на съдбата и любовта
„Дафнис и Хлоя“ Лонг Силата на съдбата и любовта„Дафнис и Хлоя“ Лонг Силата на съдбата и любовта
„Дафнис и Хлоя“ Лонг Силата на съдбата и любовтаRalitsa Yaneva
 
Презентация Русе - Свещари - Добрич. Автори: Стела Генчева и Снежана Генчева
Презентация Русе - Свещари - Добрич. Автори: Стела Генчева и Снежана ГенчеваПрезентация Русе - Свещари - Добрич. Автори: Стела Генчева и Снежана Генчева
Презентация Русе - Свещари - Добрич. Автори: Стела Генчева и Снежана ГенчеваRalitsa Yaneva
 

More from Ralitsa Yaneva (7)

Gustav Klimt.pptx
Gustav Klimt.pptxGustav Klimt.pptx
Gustav Klimt.pptx
 
Édouard Manet.pptx
Édouard Manet.pptxÉdouard Manet.pptx
Édouard Manet.pptx
 
Pieter Bruegel.pptx
Pieter Bruegel.pptxPieter Bruegel.pptx
Pieter Bruegel.pptx
 
Hieronymus Bosch.pptx
Hieronymus Bosch.pptxHieronymus Bosch.pptx
Hieronymus Bosch.pptx
 
Романът “Животът на Александър Македонски” от Псевдо-Калистен
Романът “Животът на Александър Македонски” от Псевдо-КалистенРоманът “Животът на Александър Македонски” от Псевдо-Калистен
Романът “Животът на Александър Македонски” от Псевдо-Калистен
 
„Дафнис и Хлоя“ Лонг Силата на съдбата и любовта
„Дафнис и Хлоя“ Лонг Силата на съдбата и любовта„Дафнис и Хлоя“ Лонг Силата на съдбата и любовта
„Дафнис и Хлоя“ Лонг Силата на съдбата и любовта
 
Презентация Русе - Свещари - Добрич. Автори: Стела Генчева и Снежана Генчева
Презентация Русе - Свещари - Добрич. Автори: Стела Генчева и Снежана ГенчеваПрезентация Русе - Свещари - Добрич. Автори: Стела Генчева и Снежана Генчева
Презентация Русе - Свещари - Добрич. Автори: Стела Генчева и Снежана Генчева
 

Henri de Toulouse-Lautrec.pptx

 • 1. АНРИДЬОТУЛУЗ-ЛОТРЕК Представено от:СлавеяСемова, факултетен№2110370010, IIкурс– 2022/2023 г.,специалност: Българистикаимедии
 • 2. РАЗКАЗЗАХУДОЖНИКА Предците наАнри дьоТулуз-Лотрексабили знаменитикръстоносци, пълководци, военачалници,прославили сесдоблесттаи смелосттасинабойното поле.Когатоена13 години, тойчупи шийкатанабедрената кост налевиясикрак.Година по-късно чупи и десниясикрак.Коститенеуспяватда зараснатправилно,коетоводи дотрайни последствия. Кракатанатийнейджъра спиратдарастат,докатоостаналатачастот тялотомупродължавадасеразвива.20- годишен, тойвечеес неправопропорционално големи главаитяло, прикрепени къмтънкиислабидетски крайници.
 • 3. Въпреки товаграфАнрипонасял съдбатасисмъжество, шегувалсес нея,непрекъснатосесамоиронизирал. БащатанаАнри,граф АлфонсШарл дьоТулуз-Лотрекзагубилвсякакъв интерескъмсинаси.Майкамусе опитваладакомпенсиратова, заливайкигосгрижи иобич,и остава най-близкият мучовекпрезцелия му живот. Анри и неговата майка – Адел
 • 4. Източник напървитему вдъхновения саяпонски гравюриипо-специално „Вълната“наХокусай.Картинатаму, пресъздаващамощнавълна, връхлитащавърхутрилодки,и изгледътнапланинатаФуджи, прави художникалидер вимпресионистичното течениевЕвропа. Наситеното синьовкартинитеседължинаизползванетонапруско синябоя, коятосее произвеждалав Китай,носеевнасялапрезАнглия илиГермания. Картината ечастотсериятаплатна„36 изгледакъм планинатаФуджи“.
 • 5. Пазарът на Мицуи в Суруга, Едо Заливът Еджири, провинция Суруга Снежно утро на река Коишигава
 • 6. Неговите картини и афиши изобразяват постоянната клиентела на нощните заведения, полуоблечените танцьорки на „Мулен Руж“, ежедневието на проститутките, изявите на цирковите артисти. “Мулен Руж” в буквален превод означава “Червената мелница”. Намира се в подножието на хълма Монмартър. Създателите му искали да построят място за забавление за всякакъв тип публика. По онова време този район на Париж все още е имал по-скоро селски, отколкото градски дух, въпреки че бил любимо място на писатели,художници ичастотпарижкитебохеми.
 • 7. Произведенията мусанарисуванисярки цветове, сдраматични неравнилинии, безспазваненазаконитена перспективата.Задцялатабурлескаи гротесканадничачовешкатадуша– изтормозена,унизена,потънала,новсе ощежива иискрена. Художникъттърси красотатаиблагородствотовпадението ипорока. „Марсел Лендер танцува болеро в „Chilpéric“ – 1895-1896 „В Мулен Руж“ – 1892-1895 „В Мулен Руж“ – 1892
 • 8. Той става и един от основателите на изкуството на литографията или печатния плакат. Лотрек намира своя пристан в нощните заведения, защото никъде другаде, особено в „приличното аристократично общество”, не е приет. Умира от сифилис и проблеми, свързани с алкохолизма му. Граф Анри дьо Тулуз-Лотрек Монфа оставя богато творческо наследство – над 600 живописни платна, няколкостотин литографии, 31 плаката, 9 гравюри,хиляди рисунки, етюдиинаброски.
 • 9. „Джейн Аврил“ – 1893 „Зала на стоте“ – 1896 „Посланици“ – 1892 ЛИТОГРАФИИ
 • 10. „Японски диван“ – 1892 „Мулен Руж: Чревоугодникът“ – 1891 „Велосипедни вериги „Симпсън“ – 1896 ПОСТЕРИ
 • 11. „МосюБоаловкафенето“ Даннизакартината– Произведение наизкуствотоот 1893г. Днесможедасенамери в постояннатаколекциянаМузея наизкуствата(Кливланд, САЩ). Картинатаепосветенанамосю Боало,дребен буржоа,което предполага,четойиТулуз- Лотрексасепознавалидобре. Произведението езавършенос помощтанатемпернибои (гваш),а несмаслени.
 • 13. Детайли–Напреден планнамирамесамиямосю Боало.Той поглежда къмнас,лекоотдръпнат,за дани позволидаразгледамеоблеклотому.На масатаесложено домино, заедносняколко чаши игарафа.Течността,намиращасенапреден план върхумасата,най-вероятно еабсент,интереснаи популярна напиткаоттозипериод. Вминалото се еизползвалкатоуниверсално патентовано лекарство,създаденоотд-р ПиерОрдинар, френски лекар.Използванеотфренскитевойски катопревантивно средствосрещумалария. Обичаятдасепиеабсентпостепенностава толковапопулярен в барове,бистра,кафенетаи кабарета,чедо 1860г. часът17:00 ч.сенарича „зеленият час“.По-късно тойбивазабранен, поради халюциногеннитесисвойства.
 • 14. Атмосферата–Уловенае идеално атмосфератана френскотокафене.Виждаме много добре облечени фигури, софициални шапки (цилиндри), коитосе забавляват.Задобразана господин Боалооткриваме мъж,койтостоинабараипие безгрижно. Кафенетоепълно схораивсекисенаслаждава наобстановкатапосвоему. Еднаотфигуритее изобразенакатосливащасес каминатавкафенето,ана другасевижда само цилиндърът.
 • 15. Атмосферата–Групатамъже, представеназадцентралнотолице намосюБоало,сеевпусналав задълбоченразговор.Присъстващите можем дасметнем забогатихора,с многосвободно време,което прекарватвкафенето,говорейки за себеси,интересите иидеитеси. Наблюдавамеоткритакаминаот ляватастрана,взелено, ипод, облицован сплочки.Двеярки светлини висятот тавана,аогледало отнай-дяснатастранагиотразява. Картинатаечастотнощния животна Париж,койтоАнри представя в подробности.
 • 16. Обобщение – Сцените в кафенета, които Анри рисува, остават едни от най-известните в творческата му биография. Художникът ни помага да разберем по-добре атмосферата на тези парижки места и характера на средната класа. Улавя удивително наслаждението, с което подхождат посетителите къмсвободнотосивреме. Анрисесчитазачастоттях.Многоотредовнитеклиентигопознаватиискат дамупозират.В товачисло имосюБоало.
 • 17. „Албер(Рене)Грение(1858–1925)“ Произведение наизкуствотоот1887г. Грение иЛотрексабилисъстудентив парижкото ателиенахудожникаФернан Кормон през80- тегодини наXIXвекибързоставатприятели. ЛотрекдориживеезакраткосГрение и съпругатамуЛили,актрисаимодел, иправи няколко изображениянадвойката.Надписна гърбанатозипортретпоказва,чеерисуванв студиотона ЛотреквМонмартърнаулица Коленкурпрез 1887 г.Изписаноесхимикали кафявомастило:„Моят портретотТулуз Лотрекв1887студио rueCaulincourt“. Мастилотоеизбледняло значително,но надписътоставачастичночетливприголямо увеличение.
 • 18. „TheHangover(Махмурлукът),СузанеВаладон“ Произведение на изкуството от 1887–1889 г. Моделът в тази композиция е Сузане Валадон, бивша циркова артистка, която две години е имала любовна връзка с Тулуз-Лотрек. Десетилетие след създаването на тази картина, Валадон започва да прави свои собствени рисунки и по-късно става известна художничка. Жената е намръщена, с отпусната поза и потъмнели очи, единствената чаша и полупразната бутилка вино на масата предполагат, че пие сама. Използваните цветове пресъздават обстановката в помещението през полузатворените очи на пияния образ – мъглява и неясна. Много от съвременниците на Тулуз-Лотрек описват социалния феномен на алкохолизма сред жените, който предизвиква нарастваща загриженост вмедицинските среди.
 • 19. „Вцирк„Фернандо“.Конникът“ Произведение на изкуството, създадено между 1887 и 1888 г. Изобразява жена, яздеща кон под зоркия поглед на диригента – Луис Фернандо, основал цирк „Фернандо“ през 70-те години на XIX век. Фраковете, като този, носен от него и от мъжете в публиката, са били върха на модата през тези години и показват, че носещите ги са заемали положение от среден до висок социален статус. Ездачката е обърнала лице към диригента, сякаш очаква неговите инструкции. Конят, с вдигнато във въздуха копито на десния заден крак и сочеща надолу глава, галопира по периметъра на цирковата арена. Лотрек често посещавал цирка и създавал рисунки с молив на забавните сцени, коитосеразигравалипреднего.
 • 20. Хосе Ферер в ролята на Анри „Мулен Руж“ - 1952
 • 21. Използваниизточници: • „36 изгледа към планината Фуджи“ на Кацусика Хокусай – Читател (https://www.chitatel.net/36-izgleda- fudji-hokusai/) • Ангелова, М. Мулен Руж в Париж – кратка история на кабарето емблема (07. 10. 2021 г.) – NasamNatam.com (https://www.nasamnatam.com/statia/Mulen_Ruj_v_Parij_kratka_istoriia_na_kabareto_emblema-3810.html ) • Albert (René)Grenier (1858–1925)– The Met (https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437836) • At the Circus Fernando, the Rider - https://www.henritoulouselautrec.org/at-the-circus-fernando-the-rider/ • Tian, S. At the Moulin Rouge by Henri de Toulouse-Lautrec (07 .07. 2020 г.) – Triplmprover (https://www.tripimprover.com/blog/at-the-moulin-rouge-by-henri-de-toulouse-lautrec ) • Au Moulin rouge – Henri de Toulouse-Lautrec – Art-Prints-On-Demand.com (https://www.art-prints-on- demand.com/a/henri-de-toulouse-lautrec-1/au-moulin-rouge.html) • HENRI de TOULOUSE-LAUTREC (French, 1864-1901) – Jane Avril – 11. 11. 2018 г. – Grogan & Company (https://www.groganco.com/auction-lot/henri-de-toulouse-lautrec-french-1864-1901-j_7464B3B88B) • Marcelle Lender Dancing the Bolero in "Chilpéric", 1895-1896 - https://www.artsy.net/artwork/henri-de- toulouse-lautrec-marcelle-lender-dancing-the-bolero-in-chilperic • Monsieur Boileau -https://www.henritoulouselautrec.org/monsieur-boileau/ • Moulin Rouge:La Goulue – TheMet (https://www.metmuseum.org/art/collection/search/333990) • POSTER FOR “LA CHAINE SIMPSON” BICYCLE CHAINS, 1896 – McGaw Graphics (https://www.mcgawgraphics.com/products/henri-de-toulouse-lautrec-poster-for-la-chaine-simpson- bicycle-chains-1896) • Salon des Cent, Henri de Toulouse-Lautrec – Rue Royale (https://rueroyalefinearts.com/shop/golden-age-of- advertising/view-all-golden-age-advertisements/henri-de-toulouse-lautrec-salon-des-cent/ )