Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

çKa është menaxhimi i cilësisë

5,581 views

Published on

çKa është menaxhimi i cilësisë

  • Be the first to comment

çKa është menaxhimi i cilësisë

  1. 1. Çka është menaxhimi i cilësisë?Menaxhimi i cilësisë ështëmënyrë sistematike për t’u siguruar se aktivitetet e domosdoshme për të disenjuar,zhvilluar dhe ofruar produktet dhe shërbimet të cilat kanë më shumë gjasë për të qenë tëpërshtatshme për qëllimin e synuar, të realizohen sipas planifikimit dhe realizohen nëmënyrë efikase dhe efiçiente.Ekzistojnë tri aspekte kryesore që kërkojnë menaxhim pro-aktiv, tëcilat janë: • Çfarë do të ofrojë apo do të bëje biznesi; • Si do të bëhet kjo • Vlerësimi çfarë mund të bëhet për të përmirësuar proceset dhe ofertat e shërbimit apo produktitApsketi I tretë ndihmon për të adresuar problemin e nevojave tëkuptuara, meqë mendimet e konsumatorëve duhet të mbrohen; fushae ankesave dhe zhgënjimeve gjithmonë do të jetë e ndërlidhur menevojat e kuptuara.Mënyra përmes të cilës një organizatë planifikon ta menaxhojëbiznesin e vet është që ajo të ofrojë produktet dhe shërbime cilësoresiç specifikohet me Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë (SMC). SMC-jaështë mjet për ofrimin e menaxhimit të cilësisë; ajo definon strukturënorganizative, përgjegjësitë, politikat, proceset, standaret dhe burimete kërkuara për të ofruar produkte dhe shërbime cilësore. Megjithatë,SMC-ja nuk duhet të kosniderohet si model statik, por si systemveprues dinamik njerëzor i cili do të funksionojë vetëm siç synohetnëse menaxhmenti dhe stafi janë të përkushtuar në realizimin eobjektivave. SMC-ja ka dy aspekte të ndërlidhura, nevojat efurnizuesve dhe interesat e tyre, dhe nevojat e konsumatorëve dhepritjet e tyre. Nevojat e furnizuesve për të realizuar dhe pasur cilësinëe dëshiruar me një shpenzim të favorshëm. Nevojat e konsumatorëvepër të pasur besim në aftësinë e furnizuesit për të ofruar dhe mbajturatë cilësi. Të dy aspektet kërkojnë që të mbahet videncë objektive dheato ta analizohen për të treguar se cilësia e kërkuar planifikohet dherealizohet. Prandaj, rëndësia e realizimit të disenjeve përkatës,implemtimi dhe mbështetja e SMC-së janë të nevojshme për të dhënëkontribut të rëndësishëm në përmirësimin e efiçiencës dhe efikasitetittë proceseve të biznesit. «

×