Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

tamil male baby names

40,059 views

Published on

TAMIL MALE BABY NAMES

Published in: Spiritual
 • Login to see the comments

tamil male baby names

 1. 1. இனிய தமிழ் ஆண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மா Balu Saravana Sarma Prohithar – Astrologer No9, 4th street, Kalyan Nagar, Tambaram West, Chennai 45, INDIA. Ph: +91 44 2226 1742, Cell: +91 98403 69677 Email: prohithar@gmail.com Web: www.prohithar.com Please Visit http://www.prohithar.com/mistakes.html for Typing and information Mistakes in this document இனிய தமிழ் ஆண்பாற் ெபயர்கள்அ அடியார்க்குநல்லான் அந் வன்அகத்தியன் அைடக்கலங்காத்தான் அந் வன்சாத்தன்அகத்தினியன் அைடெந ங்கல்வியார் அந் வன்கீரன்அகத்ைதயன் அண்டிரன் அப்பர்அகநைகயன் அண்ணல் அப்பன்அகரச்ெசல்வம் அண்ணல்ேகா அப்பாத் ைரஅகரநம்பி அண்ணல்தங்ேகா அம்பலத்தரசன்அகர தல்வன் அண்ணலரசு அம்பலத்தரசுஅகவரசன் அண்ணாத் ைர அம்பலத்தன்பன்அகவழகன் அண்ணாமைல அத்பலத்தாடிஅகெவழில்ெசல்வன்(ம்) அண்ணாமைலயரசு அம்பலத் ச்ெசல்வன்அகெவழிலரசு அத்தி அம்பலநாயகன்அகெவழில ளன் அத்தியண்ணண் அம்பலவன்அகெவழிலழகன் அத்தியப்பன் அம்பலவாணன்அங்கண்ணண் அதங்ேகாட்டரசன் அம்பலேவள்அச்சப்பைகயன் அதங்ேகாட்டன் அம்ைமயப்பன்அச்சமிலாச்ெசல்வன் அதங்ேகாட்டாசான் அம்ைமயாழ்வான்அச்சமிலாவரசு அதங்ேகாட் நம்பி அமிழ்தச்ெசல்வன்அச்சமிலான் அதங்ேகாட் நாயகன் அமிழ்தெமாழியன்அச்சமிலி அதங்ேகா ைடயான் அமிழ்தன்அஞ்சாநம்பி அதிகமான் அ தநம்பிஅஞ்சாெநஞ்சன் அதிகன் அ தநாயகம்அஞ்சாெநறிச்ெசல்வன்(ம்) அதிகுணன் அ தநிலவன்அஞ்சாப் லி அதிைகமான் அ த த்அஞ்சாமணி அதியநம்பி அ தவாணன்அஞ்சாமதி அதியமான் ெந மானஞ்சி அ தேவள்அடக்க ைடயான் அதியர்ேகாமான் அ தன்அடல்ேவந் அதியேவந் அ தினியன்அடெலழிலன் அதியேவள் அய்யாக்கண்அடேல அதியன் அய்யாமணிஅடிகளாசிரியன் அதியெனழினி அரங்கச்ெசல்வன்அடியார் அதிவீரபாண்டியன் அரங்கண்ணல்அடியார்க்கடியான் அந்தியஞ்ெசல்வன் அரங்கத்தண்ணல்அடியார்க்க ளி அந்திவண்ணண் அரங்கத்தரசுஅடியார்க்கன்பன் அந்திவாணன் அரங்கத் எம்மான் www.prohithar.com 13.9.2009
 2. 2. இனிய தமிழ் ஆண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மாஅரங்கநம்பி அரியவரசு அ ம்பன்அரங்கநாயகன் அரியவன் அ ம்ெபறள் ெசல்வன்(ம்)அரங்க ைடயான் அரியன் அ ம்ெபறல்அரங்கவரசன் அ ங்கைலஅழகன் அ ம்ெபறள் திறேவான்அரங்கன் அ ங்கைலக்ேகா அ ம்ெபறள்ேவந்தன்அரங்ைகயன் அ ங்கைலக்ேகாவலன் அ ம்ெபறலரசன்அரசகு அ ங்கைலச்ெசம்மல் அ ம ந்தண்ணல்அரசச்ெசல்வன் அ ங்கைலச்ெசல்வம்(ன்) அ ைமச்ெசல்வன்(ம்)அரசநம்பி அ ங்கைலநம்பி அ ைமநம்பிஅரசநாயகன் அ ங்கைலநாயகன் அ ைமநாயகம்அரசப்பன் அ ங்கைல த் அ ைமமணிஅரசமணி அ ங்கைலயரசு அ ைம கன்அரசமதி அ ங்கைலவல்லவன் அ ைமயரசுஅரசமைல அ ங்கைலேவந்தன் அ ள்அரசமாணிக்கம் அ ங்குணன் அ ள்குமரன்அரச த் அ ங்குன்றவாணன் அ ள்திறேவான்அரசேவந்தன் அ ங்குன்றன் அ ள்நம்பிஅரசழகன் அ ஞ்சுடர் அ ள்நாயகன்அரசன் அ ஞ்சுடர்நம்பி அ ள்ெநறியன்அரசாண்டான் அ ஞ்சுடர்ேவள் அ ள்ெநறிச்ெசல்வம்(ன்)அரசிளங்குமரன் அ ஞ்சுடெராளி அ ள்ெநறியரசுஅரசிளங்ேகா அ ஞ்ெசல்வத்தரசு அ ள்ெநறிேவந்அரசிைறவன் அ ஞ்ெசல்வம் அ ள்மணிஅரசு அ ஞ்ெசல்வமனி அ ள்மணிச்ெசல்வன்அரசுமதி அ ட்கடல் அ ள்மணியரசுஅரசுமைல அ ட்கடலரசன் அ ள்மைழஅரெசழிலன் அ ட்கடலன் அ ள்மைழக்கண்ணன்அரைசயன் அ ட்கடேலான் அ ள்மைழச்ெசல்வன்அரேசாவியன் அ ட்கண்ணன் அ ள்மைழயரசுஅரண் அ ட்கைலஞன் அ ள்வடிேவல்அரண வல் அ ட்குமரன் அ ள்ேவல்அரணன் அ ட்குைவ அ ளப்பன்அரிசில்கிழார் அ ட்ைகயன் அ ள தன்அரிமா அ ட்ேகா அ ளரசன்அரிமாச்ெசங்ேகா அ ட்சுடேரான் அ ளழகன்அரிமாச்ெசல்வன் அ ட்ெசம்மல் அ ளழகுஅரிமாச்ேசரன் அ ட்ெசல்வரசன் அ ளன்பன்அரிமாேசாழன் அ ட்ெசல்வன் அ ளாழிஅரிமாபாண்டியன் அ ட்ெசவ்ேவள் அ ளாளன்அரியநாயகன் அ ண்ெமாழியரசு அ ளிஅரியபிள்ைள அ ண்ெமாழியன் அ ளினியன்அரிய த் அ ண்ெமாழி ேவந்தன் அ ைடயநம்பி www.prohithar.com 13.9.2009
 3. 3. இனிய தமிழ் ஆண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மாஅ ைடயரசு அழகு வன் அறிவன்அ ைடயான் அழகுேவந்தன் அறிவாளன்அ ெளழிலன் அழகுேவலன் அறிவியலான்அழகண்ணல் அழகுேவள் அறிஅழகநம்பி அழெகழில் அறி க்கடலன்அழகப்பன் அழெகழிலன் அறி க்கண்அழகப்ெபா ள் அழைகயன் அறி க்கண்ணன்அழகப்ெபா மாள் அழெகாளி அறி க்கரசுஅழக தன் அழேகாவியன் அறி க்கனிஅழகரசு அளப்ப ஞ்ெசல்வன் அறி க்ெகா ந்அழகன் அறக்ேகா அறி ச்சுடர்அழகியெசந்தமிழன் அறக்ேகாமான் அறி ச்ெசல்வன்அழகியெசல்வன் அறச்ெசல்வன் அறி ைடஅரசன்அழகியேசரன் அறத்தி மகன் அறி ைடச்ெசம்மல்அழகியேசாழன் அ பைடயன் அறி ைடச்ெசல்வன்அழகியதமிழன் அறெநறி அறி ைடநம்பிஅழகியதமிழியன் அறெநறிச்ெசல்வன் அறி ைடநாயகன்அழகியநம்பி அறெநறிநம்பி அறி ைடயப்பன்அழகியபாண்டியன் அறெநறிநாயகம் அறி த்தமிழ்அழகியமணவாளன் அறெநறியண்ணல் அறி த்தமிழரசுஅழகியவாணன் அறெநறியரசு அறி த்தமிழன்அழகு அறெநறியழகன் அறி நம்பிஅழகுக்கண்ணன் அறெநறியன் அறி ெநறிச்ெசல்வன்அழகுச்ெசந்தில் அறப்ெப மாள் அறி ெநறியன்அழகுச்ெசம்பியன் அறப்ெப மான் அறி மணிஅழகுச்ெசம்மல் அறம் அறிெவாளிஅழகுச்ெசல்வன் அறம்வளர்த்தநம்பி அன்பச்சன்அழகுத்தி நா கரசு அறம்வளர்த்தான் அன்பண்ணல்அழகுத்தி ேவான் அறவரசன் அன்படிைமஅழகுத்திறள் அறவைரயன் அன்படியான்அழகுத்திறேவான் அறவாணன் அன்பப்பன்அழகுநம்பி அறவாழி அன்பரசன்அழகுநாயகன் அறேவலன் அன்பரசுஅழகுப்ெப மான் அறன் அன்பரடியான்அழகுமணி அறிந்தவன் அன்பரரசுஅழகுமணிமாறன் அறிவண்ணல்அ அன்பழகன்அழகுமதி அறிவரசன் அன்பாட்சியன்அழகுமலரவன் அறிவரசு அன்பாளன்அழகுமாறன் அறிவைரயன் அன்பிற்கரசுஅழகு த்தன் அறிவழகன் அன்பிற்கினியன்அழகு கன் அறிவன் அன்அழகுெமாழியான் அறிவன்பன் அன் க்கண்ணன் www.prohithar.com 13.9.2009
 4. 4. இனிய தமிழ் ஆண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மாஅன் காத்தான் ஆடற்ேகா ஆழிப்ேபரரசுஅன் ச்ெசம்மல் ஆடற்ெசல்வன் ஆழிப்ேபரைரயன்அன் ச்ெசல்வன் ஆடியதி வடி ஆழிமைழக்கண்ணன்அன் ச்ெசழியன் ஆண்டெப மாள் ஆழி த்அன் த்தமிழன் ஆண்ட த் ஆழியண்ணல்அன் த்தமிழியன் ஆண்டைக ஆழியப்பன்அன் ைடநம்பி ஆண்டான் ஆழியாழ்வான்அன் ைடயான் ஆத்திசூடி ஆழிவாணன்அன் நம்பி ஆத்திமாைலயன் ஆளப்பிறந்தான்அன் ஆத்தியப்பன் ஆளவந்தார்அன் வன் ஆதவன் ஆ ைடயநம்பிஅன் ேவான் ஆதன்எழிலன் ஆ ைடயநாயகன்அன் வாணன் ஆதி ஆ ைடயப்பிள்ைளஅன் ேவலன் ஆதிச்ெசல்வன் ஆ ைடயரசுஅன் ேவள் ஆதிநாயகன் ஆற்றப்பன்அன்ெபழிலன் ஆதிபகவன் ஆற்றலரசுஅனல்ெநஞ்சன் ஆதி தல்வன் ஆற்றிைறவன்அனலன் ஆதி லன் ஆற் கன்அனலரசன் ஆதியண்ணல் ஆ கன்அனலரசு ஆதியப்பன் ஆைறயன்அனலாடி ஆதியரசு ஆறிைறவன் ஆதிைர தல்வன் ஆைனகாத்தான்ஆ ஆதிைரயன் ஆைன த்ஆக்க ைடயான் ஆர்க்கு கன் ஆயர்குடிேயான்ஆைசநம்பி ஆராவ தன் ஆவினம்காத்தான்ஆைச கன் ஆ யிரன்ஆைசயன்பன் ஆ ரரசு இஆட்ெகாண்டநம்பி ஆ ரன் இைசக்கண்ணன்ஆட்ெகாண்டநாயகன் ஆ ரன்நம்பி இைசக்கைலஞன்ஆட்ெகாண்டான் ஆலங்காடன் இைசக்காவலன்ஆட்டச்ெசம்மல் ஆலமர்ச்ெசல்வன் இைசக்ேகாஆட்டநம்பி ஆலவாயண்ணல் இைசக்ேகாமான்ஆட்டனத்தி ஆலவாயழகன் இைசச்ெசம்மல்ஆட்டன் ஆலவாயன் இைசச்ெசல்வன்ஆடல்நாயகன் ஆ ைடயப்பன் இைசச்ேசரன்ஆடல்வல்லான் ஆ ைடயார் இைசச்ேசாழன்ஆடலரசன் ஆழ்வார் இைசத்தமிழ்ஆடலரசு ஆழ்வார்க்கடியான் இைசத்தமிழ்வாணன்ஆடலழகன் ஆழி இைசத்தமிழன்ஆடெலழிலன் ஆழிக்கண்ணன் இைசநம்பிஆடவல்லான் ஆழிக்ைகயன் இைசநாயகன்ஆடற்கினியான் ஆழிச்ெசல்வன் இைசப்பாண்டியன் இைசப்ேபரரசு www.prohithar.com 13.9.2009
 5. 5. இனிய தமிழ் ஆண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மாஇைசமணி இலக்கணேவட்டன் இளந்ேதவன்இைச ரசு இலக்கணன் இளநம்பிஇைசயப்பன் இலக்கியக்குமரன் இளநாயகன்இைசயரசன் இலக்கியச்ெசல்வன் இளம்பிரிதிஇைசயழகன் இலக்கியநம்பி இளம்பிைறச்ெசம்மல்இைசயறி இலக்கியநாயகன் இளம்பிைறச்ெசல்வன்இைசயன்பன் இலக்கியவ தன் இளம்பிைறநாயகன்இைசயார்வலன் இலக்கியவரசு இளம்பிைறயரசுஇைசவாணன் இலக்கியவாணன் இளம்ெப மாள்இைசவி ம்பி இலக்கியவி ம்பி இளம்ெப வ திஇைசேவந்தன் இலக்கியேவட்டன் இளம்ேபகன்இைசயறி இலக்கியேவந்தன் இளமதியன்இைசயன்பன் இலக்கியன் இளமாறன்இைசயார்வலன் இலக்ைகயன் இள கிலன்இைசவாணன் இளங்கண்டிரக்ேகா இள கன்இைசவி ம்பி இளங்கண்ணன் இளைமேவட்பன்இைசேவந்தன் இளங்கதிர் இளவரசன்இடி ரசன் இளங்கதிரன் இளவரசுஇடி ழக்கன் இளங்கதிேரான் இளவழகன்இடியரசன் இளங்கந்தன் இளவிச்சிக்ேகான்இடிேவந்தன் இளங்கந்தன் இளெவயினன்இயக்க(இசக்கி) த் இளங்கம்பன் இளெவளிமான்இயக்கன் இளங்கிள்ளி இளேவட்பன்இயல்வல்லான் இளங்கீரன் இளேவனிலன்இயலிைசவாணன் இளங்குமணன் இைளஞர்ெசம்மல்இயற்ைகச்ெசல்வன் இளங்குமரன் இைளஞேரஇயற்ைகநம்பி இளங்ேகா இைளஞன்இயற்ைகநாயகம் இளங்ேகாவன் இைளயநம்பிஇயற்ைக தல்வன் இளஞ்சாத்தன் இைளயெப மாள்இயற்ைகயரசன் இளஞ்சித்திரன் இைளயரரசுஇயற்ைகயன்பன் இளஞ்ெசம்மல் இைளயான்இயற்ைகயின்பன் இளஞ்ெசழியன் இைறக்கு வன்இயற்ைகவாணன் இளஞ்ெசன்னி இைறநம்பிஇயற்ைகேவட்டான் இளஞ்ேசட்ெசன்னி இைறப்பணிஞன்இயற்றமிழ்வாணன் இளஞ்ேசரல் இைற தல்வன்இ ம்பிடர்த்தைலயன் இளஞ்ேசரலாதன் இைறயரசன்இ ம்ெபாைற இளஞாயி இைறயரசுஇலக்கணஅறிவன் இளந்தத்தன் இைறயடியான்இலக்கணக்குமரன் இளந்தமிழ் இைறவன்இலக்கணச்ெசல்வன் இளந்தமிழன் இைறயன்இலக்கணவரசு இளந்தி மாறன் இைறயன்பன்இலக்கணவி ம்பி இளந்திைரயன் இைறயாசான் www.prohithar.com 13.9.2009
 6. 6. இனிய தமிழ் ஆண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மாஇைறெயாளியன் ஈகெநஞ்சன் உண்ைமெயாளிஇைறவன் ஈகமணி உண்ைமவாணன்இைறவாணன் ஈகவரசன் உண்ைமவி ம்பிஇன்கைலஞன் ஈகவரசு உணர்வழகன்இன்ெசால்ெசல்வன் ஈகேவந்தன் உணர்வாளன்இன்ெசால்நம்பி ஈகன் உணர் ேவான்இன்ெசால்நாயகம் ஈைகக்கண்ணியன் உணர் ேவான்இன்ெசால்லரசு ஈைகக்ேகா உணர்ேவந்தல்இன்ெசால்லழகன் ஈைகச்ெசம்மல் உணர்ேவந்திஇன்ெசால்லன் ஈைகநம்பி உதியஞ்ேசரல்இன்ெசால்ேவந்தன் ஈைகநாயகன் உதியஞ்ேசரலாதன்இன்நாவன் ஈைகேவந்தன் உதியன்இன்பநாயகன் ஈைகயரசன் உதியனாதன்இன்பன் ஈைகயரசு உய்யக்ெகாண்டான்இன்ெமாழிச்ெசம்மல் ஈைகயன் உய்யவந்தான்இன்ெமாழிச்ெசல்வன் ஈழச்சிற்பி உயிர்த் ைணவன்இன்ெமாழிநம்பி ஈழச்ெசம்மல் உரெநஞ்சன்இன்ெமாழிநாயகன் ஈழச்ெசல்வன் உ வரசுஇன்ெமாழியரசு ஈழத்தரசன் உ வழகன்இன்னரசன் ஈழத்தரசு உ வன்இன்னிைசஎழிலன் ஈழத்ெதன்றல் உ வன்பன்இன்னிைசக்கைலஞன் ஈழநாடன் உ ெவழிலன்இன்னிைசக்ேகா ஈழநாயகன் உைரநயவன்இன்னிைசச்ெசம்மல் ஈழமணி உைரயரசுஇன்னிைசச்ெசல்வன் ஈழமதி உைரவல்லான்இன்னிைசத்தமிழன் ஈழமன்னன் உைரவாணன்இன்னிைசத்ெதன்றல் ஈழமாறன் உைரேவந்தன்இன்னிைசநாயகன் ஈழ ரசு உலகங்காத்தான்இன்னிைசயரசு ஈழவரசன் உலகசிற்பிஇன்னிைசவாணன் ஈழவாணன் உலகெசம்மல்இன்னிைசேவந் ஈழவி ம்பி உலகச்ெசல்வன்இன்ெனாளியன் ஈழெவன்றி உலகண்ணல்இனியெசல்வன் ஈழேவந்தன் உலகநம்பிஇனியநம்பி உலகநாயகன்இனியவன் உ உலகப்பன்இனியன் உைடயநம்பி உலகமணி உைடயநாயகம் உலக தல்வன்ஈ உைடயவர்ெசம்மல் உலக ரசுஈசன் உைடவன் உலக ைடயான்ஈகச்ெசம்மல் உைடயான் உலகரசன்ஈகச்ெசல்வன் உண்ைமச்ெசம்மல் உலகவாழியன்ஈகநம்பி உண்ைமச்ெசல்வன் உலகஆழியன்ஈகநாயகன் உண்ைமமணி www.prohithar.com 13.9.2009
 7. 7. இனிய தமிழ் ஆண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மாஉலகழகன் ஊரன் எ வன்உலகளந்தான் ஊராளன் எழில்குன்றன்உலகன் ஊ ைடநம்பி எழில்ேதவன்உலகாண்டான் ஊ ைடநாயகன் எழில்நம்பிஉலகாளன் ஊ ணியப்பன் எழில்நாயகன்உலகாளி ஊழ்நம்பான் எழில்மைலஉலகியன் ஊழ்ம ப்பன் எழில்மாறன்உலகிைறவன் ஊழ் றி எழில் கிலன்உலகுைடப்ெம மாள் ஊழ ப்பன் எழில்ெமாழியன்உலகுைடநம்பி ஊழிச்ெசல்வன் எழில்வடிவன்உலகுைடநாயகன் ஊழியான் எழில்வண்ணன்உலகுைடயரசு ஊழி தல்வன் எழில்வாணன்உலகுைடயான் எழில்ேவந்தன்உலைகயன் எ எழிலழகன்உலைகயா எங்ேகான் எழிலரசன்உலைகச்ெசல்வன் எட்டி எழிலரசுஉலைகநம்பி எட்டியண்ணன் எழிலன்உலைகநாயகன் எட்டியப்பன் எழி வன்உவப்பரசன் எ த்ததி வடி எழிேலந்தல்உவப்பன் எண்குணன் எழிேலந்திஉவப் ச்ெசல்வன் எண்குணத்தான் எழிேலான்உவப் ைடயான் எண்ெண த்தன் எழிற்கதிரவன்உழவரசன் எண்ெண த்தாளன் எழிற்ேகாஉழவரசு எண்திைசேவந்தன் எழிற்சிலம்பன்உழவழகன் எண்ைமகுணத்தான் எழிற்சுடர்உழ மணி எப்ேபா ம்ெவன்றான் எழிற்ெசல்வன்(ம்)உள்ள ைடயான் எப்ேபா மினியன் எ கதிர்உள்ெளாளி எம்ெப மான் எ திர்ச்ெசல்வன்உள்ெளாளியன் எயினன் எ கதிரரசுஉளங்கவர்அழகன் எரிகண்ணன் எ கதிேரான்உளங்கவர்ெசம்மல் எரிகதிர் எ ச்சிஉளங்கவர்நம்பி எரிசினன் எ ச்சிச்ெசல்வம்உளங்கவர்நாயகன் எரிசுடர் எ ச்சி ரசுஉறங்காப் லி எரிசுடேரான் எ ச்சியரசுஉறந்ைதவாணன் எரிேயந்தி எ ச்சிேயந்தல்உைற ர்ேவந்தன் எல்லப்பன் எ ஞாயிஉைற ரன் எல்லன் எல்லாளன் ஏஊ எல்லி ஏகம்பன்ஊரனடிகள் எல்ைலக்காத்தான் ஏந்தல்ஊரரசன் எல்ைலயப்பன் ஏர்சீராளன்ஊர்ச்ெசல்வன் எல்ைலேயான் ஏர்ெசல்வன்ஊர் ரசு எல்ேலான் ஏர் ைனயன் www.prohithar.com 13.9.2009
 8. 8. இனிய தமிழ் ஆண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மாஏர் ைனவன் ஐயா நம்பி ஓஏ மைலயான் ஐயா நாயகன் ஓதாளன்ஏழிைச ஐயா ைடயான் ஓரம்ேபாகியார்ஏழிைசக்ேகா ஓரிஏழிைசச்ெசல்வன் ஒ ஓவன்ஏழிைசநம்பி ஒண்டமிழ்ச்ெசம்மல் ஓவியஅரசுஏழிைசமன்னன் ஒண்டமிழ்நம்பி ஓவியஅழகன்ஏழிைச தல்வன் ஒண்டமிழ்நாயகம் ஓவியஅன்பன்ஏழிைசெமாழியன் ஒண்டமிழ்த்ேதவன் ஓவியஎழிலன்ஏழிைசயரசன் ஒண்தமிழரசு ஓவியஒளிஏழிைசயரசு ஒண்டமிழன் ஓவியச்ெசம்மல்ஏழிைசயன்பன் ஒப்பிலப்பன் ஓவியச்ெசல்வன்ஏழிைசயான் ஒப்பிலண்ணல் ஓவியத்ேதவன்ஏழிைசவல்லவன் ஒப்பிலாஅரசு ஓவியநம்பிஏழிைசவல்லான் ஒப்பிலாஅழகன் ஓவியநாயகன்ஏழிைசவாணன் ஒப்பிலாஅறி ஓவியப்ேபரரசுஏழிைசவி ம்பி ஒப்பிலாஅன்பன் ஓவியமணிஏழிைசேவட்டான் ஒப்பிலாஎழிலன் ஓவியர்ேகான்ஏழிைசேவந்தன் ஒப்பிலாச்ெசங்ேகா ஓவியன்ஏழிற்குன்றன் ஒப்பிலாச்ெசயலன்ஏற்ற ைடயன் ஒப்பிலாச்ெசால்லன் கஏற்றவன் ஒப்பிலாத்தமிழன் கங்ைகெகாண்டான்ஏறன் ஒப்பிலாமணி கங்ைகயரசுஏ நைடயன் ஒப்பிலான் கங்ைகச்ெசல்வன்ஏைறக்ேகான் ஒப்பிலி கங்ைகெவன்றிஏனாதி ஒப்பிலியப்பன் கங்கன் ஒல்காப் கேழான் கச்சிநம்பிஐ ஒல்ைல ர்க்கிழார் கட்டழகன்ஐந்தவித்தான் ஒள்ளறிவன் கடம்பன்ஐய்ந்ெத த்தன் ஒளியழகன் கடைமச்ெசம்மல்ஐய்ம்ெபா ள் ஒளிரரசன் கடைமச்ெசல்வன்(ம்)ஐயந்தவிர்த்தான் ஒளிரழகன் கடைமயரசுஐயன் ஒளிரன்பன் கடைமயழகன்ஐயன்ெப மாள் ஒளிெரழிலன் கடைமயன்பன்ஐயப்பன் ஒளிேராவியன் கடைமவீரன்ஐயனார் ஒளிர்ெசங்ேகா கடல்நாயகன்ஐயா ஒளிர்ெசல்வன் கடல்வாணன்ஐயாக்கண்( ) ஒளிர்நம்பி கடல்வீரன்ஐயாச்ெசம்மல் ஒளிர்நாயகன் கடலழகன்ஐயாத் ைர ஒளிர் தல்வன் கடலன்ஐயா த் ஒற்றி கடலிைறயன்ஐயாறப்பன் ஒற்றி ரன் கட ர்நம்பிஐயாறன் கடற்கைரயன் www.prohithar.com 13.9.2009
 9. 9. இனிய தமிழ் ஆண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மாகடற்ேகா கதிர்ேவள் கல்லநாடன்கடாரங்ெகாண்டான் கதிரரசு கல்லாடன்கடாரத்தரசு கதிரவன் கல்விக்கரசுகடாரம்ெவன்றான் கதிரழகன் கல்விச்ெசல்வன்(ம்)கடாரம்ெவன்றி கதிராட்சி கல்விநம்பிகடியெந ேவட் வன் கதிைரயன் கல்விநாயகன்க ங்ேகா கதிெராளி கல்வியரசன்க ங்ேகான் கதிெராளியரசு கைலக்கண்ணன்க மான்ேகாைத கதிெராளியன் கைலக்கதிர்கண்டிரக்ேகா கந்தப்பன் கைலக்கதிரவன்கண்ணகன் கந்தமாறன் கைலக்கதிரன்கண்ணப்பன் கந்தேவள் கைலக்களஞ்சியன்கண்ணழகன் கந்தன் கைலக்குரிசில்கண்ணன் கந்ைதயன் கைலக்ேகாகண்ணாயிரவன் கப்பற்ெசல்வன் கைலக்ேகாமான்கண்ணாளன் கபிலன் கைலக்ேகாவன்கண்ணியன் கம்பாண்டான் கைலச்ெசழியன்கண்ைணயன் கயமனார் கைலச்ெசம்மல்கண் க்கினியன் கயல்நாடன் கைலச்ெசல்வன்கண் ைடயரசு கயலரசன் கைலஞன்கண்மணியன் கயற்ெசல்வன் கைலத்தம்பிகண்மதி கயற்ெகாடியன் கைலத்ெதன்றல்கண்மதியன் கயிைலயரசன் கைலநம்பிகணக்காயன் கரிகால்ேசாழன் கைலநயவன்கணியன் கரிகால் ெப வளத்தான் கைலநாயகன்கணியன் ங்குன்றன் கரிகால்வளவன் கைலேநயன்கதக்கண்ணன் கரிகாலன் கைலப்பித்தன்கதிர்க்குன்றன் கரியெப மாள் கைலப் கழன்கதிர்க்ைகயன் க ங்குழநாதன் கைலப் கேழந்திகதிர்ச்சிவன் க ங்குழலான் கைலப் லிகதிர்ச்ெசம்மல் க ங்ேகா கைலமகன்கதிர்ச்ெசல்வன் க த்தன் கைலமணிகதிர்நம்பி க த்தி மான் கைலமன்னன்கதிர்நாயகன் க த்ைதயன் கைல கிலன்கதிர்நிலவன் க த்ைதயா கைல தல்வன்கதிர்மதி க த்ேதாவியன் கைலயண்ணல்கதிர்மதியன் க ப்ைபயன் கைலய தன்கதிர்மதிவாணன் க ப்ைபயா கைலயரசன்கதிர்வாணன் க ம் ெநஞ்சன் கைலயழகன்கதிர்ேவல்மணி க மணியன் கைலயறிஞன்கதிர்ேவல்மாணிக்கம் க கிலன் கைலயறிவன்கதிர்ேவலன் க ர்நம்பி கைலயறி நம்பி www.prohithar.com 13.9.2009
 10. 10. இனிய தமிழ் ஆண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மாகைலயறி நாயகன் கனலரசு காவிரிநம்பிகைலயிைறவன் கனலன் காவிரிநாடன்கைல லகன் கனற்கதிரவன் காவிரிநாயகன்கைலெயழிலன் கனிச்ெசம்மல் காவிரிேநயன்கைலேயந்தல் கனிச்ெசல்வன்(ம்) காவிரி த்கைலவண்ணன் கணித்தமிழ்அரசு காளி த்கைலவாணன் கணிய தன் காளியண்ணன்கைலவி ம்பி காளியப்பன்கைலேவந்தன் கா காைளகைலேவல் காக்குநம்பி காைளயப்பன்கைலேவலன் காக்குநாயகன் கானகநாடன்கைலேவள் காஞ்சிக்கிழான்கவின்ேசரன் காஞ்சிக்ெகாற்றவன் கிகவின்ேசாழன் காஞ்சிக்ேகா கிழக்கரசுகவின்நம்பி காஞ்சிச்ெசல்வன் கிழக்கன்கவின்நாயகன் காஞ்சிநம்பி கிழக்குச்ெசல்வன்கவின்நிலவன் காஞ்சிநாடன் கிழான்கவின்பாண்டியன் காஞ்சிநாயகன் கிழார்கவினரசு காஞ்சியப்பன் கிள்ளிகவினழகன் காஞ்சிவாணன் கிள்ளிவளவன்கவினன் காஞ்சிேவந்தன்கவினன்பன் காஞ்சிேவள் கீகவினின்பன் காடவர்ேகான் கீைழக்கடலான்கவி லகன் காத்தெப மாள் கீைழக்காற்றன்கவி ரான் காத்த த் கீைழச்ெசம்மல்கவிெனழிலன் காத்தான் கீைழச்ெசல்வன்கவிேனந்தல் காத்ைதயன் கீைழயரசுகழராம்பன் காப்பியத்தமிழன் கீரன்கழாத்தைலயன் காய்சினவ தி கார் கிலன் குகள்ளிலாதனார் கார்ேமனி குஞ்சப்பன்களங்கண்டான் கார்வண்ணன் குட் வன்களங்ெகாண்டான் கார்ேவந்தன் குட் வன்கீரன்களஞ்சியன் காராளன் குட் வன்ேகாைதகளம்ெவன்றான் காரி குட்க்ேகாச்ேசரல்கள ைடயார் காரிக்கண்ணன் குட லவியன்களேவங்ைக காரிக்கிழார் கிடவாயிலான்கற்றடங்கி காரியன் குடவாயி ைடயான்கற்றறிவாளன் காெரழிலன் குடவாயிற்ேகான்கன்னல் காவலன் குடவாயிற்சாத்தன்கன்னற்ெசல்வன் காவிரிச்ெசம்மல் குடியரசுகனல் காவிரிச்ெசல்வன் குடியரசன்கனல்ஞாயி காவிரிச்ேசாழன் குடிலரசன் www.prohithar.com 13.9.2009
 11. 11. இனிய தமிழ் ஆண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மாகுடிலன் குயிேலான் கூர்வடிேவலன்குண் கட்பாலியாதன் குகுண் க்கடலன் கு வப்பன் ெகாகுணக்குன்றன் கு வன் ெகாங்கர்ேகான்குணக்ெகாற்றவன் கு ைவயன் ெகாங்கன்குணக்ேகா குழகன் ெகாங்கிளங்ேகாகுணச்ெசம்மல் குழந்ைத ெகாங்குச்ெசல்வன்குணச்ெசல்வன் குழந்ைதயப்பன் ெகாங்குநம்பிகுணத்ெதாைக குழந்ைதேவலன் ெகாங்குநாடன்குணத்ெதாைகயன் குழவன் ெகாங்குநாயகன்குணமைல குற்றாலன் ெகாங்குேவள்குணவரசு குறட்ேகா ெகாண்டலேவந்தன்குணவழகன் குறள்ெநறியன் ெகாள்ைகச்ெசல்வன்குணவன் குறள்ெமாழி ெகாள்ைகமணிகுணவீரேசரன் குறள்ெமாழியன் ெகாள்ைகமதிகுணவீரேசாழன் குறள்விழியன் ெகாள்ைகமறவன்குணவீரபாண்டியன் குறள தன் ெகாள்ைகெமாழியன்குணவீரன் குறளன்பன் ெகாள்ைகநம்பிகுமணன் குறிஞ்சிக்குமரன் ெகாள்ைகநாயகன்குமரகு குறிஞ்சிக்குயிலன் ெகாள்ைகயரசுகுமரச்ெசல்வன் குறிஞ்சிக்ேகா ெகாள்ைகயன்குமரநம்பி குறிஞ்சிச்ெசல்வன் ெகாற்ைக த்குமரப்பன் குறிஞ்சிமகன் ெகாற்ைகயன்குமரேவலன் குறிஞ்சிமன்னன் ெகாற்ைகேவந்தன்குமரேவள் குறிஞ்சிேவந்தன் ெகாற்ைகேவள்குமரன் குறிஞ்சிேவலன் ெகாற்றவன்குமரிக்கடலான் குறிஞ்சிேவள் ெகாற்றன்குமரிக்கண்டன் குன்றக்குமரன் ெகான்ைறசூடிகுமரிக்ேகாட்டான் குன்றக்ேகாமான் ெகான்ைறேவந்தன்குமரிச்ெசம்மல் குன்றன்குமரிச்ெசல்வன் ேகாகுமரிச்ெசழியன் கூ ேகாக்ேகாைதகுமரித்தமிழன் கூட ர்க்கிழான் ேகாச்ெசங்கண்ணான்குமரிநம்பி கூட ைடயான் ேகாச்ேசரமான்குமரிநாடன் கூத்தப்பன் ேகாச்ேசரன்குமரிப்ேபரசு கூத்தரசன் ேகாச்ேசரலி ம் ெபாைறகுமரிைமந்தன் கூத்தன் ேகாச்ேசாழகுமரியரசு கூத்தாடவல்லான் ேகாைதச்ெசல்வன்குமரிேவந்தன் கூத்தாடி ேகாைதமாறன்குமைரயன் கூத்திைறவன் ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன்குயிலன்பன் கூத் வல்லான் ேகாப்ெப ந்ேதவன்குயிலன் கூத்ைதயன் ேகாப நற்கிள்ளி கூர்மதியன் ேகாமகன் www.prohithar.com 13.9.2009
 12. 12. இனிய தமிழ் ஆண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மாேகாமான் சிந்தைனக்குமரன் சீர்விழியன்ேகாலப்பன் சிந்தைனச்ெசம்மல் சீர்ேவந்தன்ேகாவலன் சிந்தைனச்ெசல்வன் சீராளன்ேகாைவச்ெசழியன் சிந்தைனச்ெசழியன் சீரரசுேகாைவச்ெசல்வன் சிந்தைனயரசு சீரிளங்ேகாேகாைவநம்பி சிந்தைனயாளன் சீரிைளஞன்ேகாைவநாயகன் சிலம்பரசன்ேகாைவவாணன் சிலம்பன் சுேகாேவந்தன் சிலம் ச்ெசல்வன் சுடர்ெசம்மல் சிைலயழகன் சுடர்ெசல்வன்ச சிவக்குமரன் சுடர்மணிசங்குமணியன் சிவசூடாமணி சுடர்ேவந்தன்சங்கு ழங்கி சிவச்ெசம்மல் சுடரரசுசங்குவண்ணன் சிவச்ெசல்வன் சுடேரந்திசங்ேகந்தி சிவத்தம்பி சுடெராளிசங்ெகாலியன் சிவநம்பி சு ம்பியன்சந்தச்ெசல்வன் சிவேநயன் சுடைல த்சந்தனத்ேதவன் சிவமணிசந்தனமகிழ்நன் சிவமாறன் சூசந்தனன் சிவ த் சூரச்ெசம்மல்சமெநறியான் சிவ கன் சூரப் லிசமரன் சிவன் சூரன்சமணன் சிற்றம்பலம் ெச சிற்றம்பலவன்சா ெசங்கண்ணன் சிற்றம்பலன்சாத்தப்பன் ெசங்கணான் சிற்றரசுசாத்தன் ெசங்கதிர் சிற்றைரயன்சாத் வன் ெசங்கதிர்ச்ெசம்மல் சி த்ெதாண்டன்சான்றாளன் ெசங்கதிர்ச்ெசல்வம்(ன்) சி நம்பிசான்ேறான் ெசங்கதிர்நிலவன் சி ேபராளன் ெசங்கதிர்வாணன் சி ெவண்ேதைரயன்சி ெசங்கதிரவன் சின்னக்கண்ணன்சித்தர் ெசங்கதிேரான் சின்னத்தம்பிசித்தர்ெசம்மல் ெசங்கனல் சின்னாண்டார்சித்தர்நம்பி சின்ைனயன் ெசங்கீரன்சித்தரசு ெசங்குட் வன்சித்தன் சீ ெசங்குன்றன்சித்திரக்கண்ணன் சீத்தைலச்சாத்தான் ெசங்ெகாற்றன்சித்திரச்ெசல்வன் சீர்கைலஞன் ெசங்ேகாசித்திரச்ெசழியன் சீர்கைலவண்ணன் ெசங்ேகாட் ேவலன்சித்திரவாணன் சீர்ச்ெசல்வன் ெசங்ேகாட் ைடயன்சித்திரேவலன் சீர்தி த்தன் ெசங்ேகாடன்சித்ைதயன் சீர் க்கி ெசங்ேகாலரசு www.prohithar.com 13.9.2009
 13. 13. இனிய தமிழ் ஆண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மாெசங்ேகான் ெசம்ெமாழிச்ெசல்வன் ேசந்தன்மாறன்ெசஞ்சுடர் ெசம்ெமாழித்தமிழன் ேசப்பன்ெசஞ்சுடர்ேவலன் ெசம்ெமாழியரசு ேசரேசாழபாண்டியன்ெசஞ்டர்ேவள் ெசம்ெமாழியன் ேசரநாடன்ெசஞ்சுடேரான் ெசயல்மணி ேசரமன்னன்ெசஞ்ெசயலன் ெசயல்மணியன் ேசரமான்ெசஞ்ெசால்நம்பி ெசயல் த் ேசரமான்க ங்ேகாெசஞ்ெசால்வல்லான் ெசயல்வல்லான் ேசரமான்ேகாக்ேகாைதெசஞ்ெசாற்கதிரவன் ெசயல்வீரன் ேசரமான்ெப மான்ெசஞ்ெசாற்ேகான் ெசயல்ேவங்ைக ேசரமான்மாரிெவண்ேகாெசந்தணல் ெசயலரசு ேசரல்ெசந்தமிழ்க்கனல் ெசயலன் ேசரலன்ெசந்தமிழ்க்கிழான் ெசயலான் ேசரலாதன்ெசந்தமிழ்க்ேகா ெசயற்ெசம்மல் ேசரலி ம்ெபாைறெசந்தமிழ்ச்ெசம்மல் ெச ெவன்றான் ேசரவரசுெசந்தமிழ்ச்ெசல்வன் ெசல்லக்கண்ணன் ேசரேவந்தன்ெசந்தமிழ்நம்பி ெசல்லப்பிள்ைள ேசரன்ெசந்தமிழ்ெநஞ்சன் ெசல்லப்ெப மாள் ேசரன்ெசங்குட் வன்ெசந்தமிழ்ேவங்ைக ெசல்ல த் ேசவற்ெகாடிேயான்ெசந்தமிழரிமா ெசல்ல தன் ேசேயான்ெசந்தமிழன் ெசல்லி ம்ெபாைறெசந்தாமைரக்கண்ணன் ெசல்வக்க ங்ேகா ைசவெசந்தாமைரச்ெசல்வன் ெசல்வக்குமரன் ைசவெநறியான்ெசந்தில் ெசல்வச்ெசம்மல்ெசந்தில்குமரன் ெசல்வநம்பி ெசாெசந்தில்ெசல்வன் ெசல்வநாயகன் ெசாக்கநம்பிெசந்தில்ேவள் ெசல்வன்(ம்) ெசாக்கநாயகன்ெசந்தில்ேவலன் ெசல்வமணி ெசாக்கப்பன்ெசந்தாப் லவன் ெசல்வமணியன் ெசாக்கப்ெப மாள்ெசந்தாமணி ெசல்வ த் ெசாக்கன்ெசந்நாவன் ெசல்வவாழியாதன் ெசாக்ைகயன்ெசந்ெநறிச்ெசம்மல் ெசவ்வியன் ெசால்லரசுெசந்ெநறிப்ேபரரசு ெசவ்ேவல் ெசால்லழகன்ெசந்ெநறியரசு ெசவ்ேவள் ெசால்லாளன்ெசம்பரிதி ெசழியநம்பி ெசால்லின்ெசம்மல்ெசம்பியன் ெசழியன் ெசால்லின்ெசல்வன்ெசம் னல் ெசன்னி ெசால்ேலந்திெசம்ைபயா ெசன்னிப்ேபரைரயன் ெசால்வல்லான்ெசம்மல் ெசால்ேவந்தன்ெசம்மைல ேச ெசாலல்வல்லான்ெசம்மனச்ெசம்மல் ேசக்கிழார் ெசாற்ேகாெசம் னி ேசச்ெசன்னி ேசந்தன் ேசா www.prohithar.com 13.9.2009
 14. 14. இனிய தமிழ் ஆண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மாேசார்விலன் தஞ்ைசச்ெசல்வன் தமிழ்ச்ெசம்மல்ேசாைலநாயகன் தஞ்ைசயர்ேகான் தமிழ்ச்ெசல்வன்ேசாைலமணி தஞ்ைசவாணன் தமிழ்நம்பிேசாைலமைல தண்டமிழ்ச்ெசம்மல் தமிழ்மணிேசாைல த் தண்டமிழ்ச்ெசல்வன் தமிழ்ச்ெசழியன்ேசாைலயப்பன் தண்டமிழ்நம்பி தமிழ்ச்ேசேயான்ேசாைலயழகன் தண்டமிழ்ப்பித்தன் தமிழ்ச்ேசரன்ேசாைலயழகு தண்டமிழரசு தமிழ்ஞாயிேசாைலயன் தண்டமிழன் தமிழ்ஞாலன்ேசாழமன்னன் தண்டமிழன்பன் தமிழ்த்தம்பிேசாழநாடன் தண்ண வி தமிழ்த் ம்பிேசாழவரசு தண்ணளியன் தமிழ்த்ெதன்றல்ேசாழேவந்தன் தண்ெணாளியன் தமிழ்த்ெதன்னவன்ேசாழேவங்ைக தண்மதியன் தமிழ்த்ெதாண்டன்ேசாழன் தணிைகச்ெசல்வன் தமிழ்நம்பி தணிைகமைல யான் தமிழ்நாடன்ஞா தணிைகயரசு தமிழ்நாவன்ஞாயி தணிைகேவள் தமிழ்நிலவன்ஞாயி கிழான் தம்பி தமிழ்ெநஞ்சன்ஞாயிற் ச்ெசல்வன் தம்பிச்ெசல்வன் தமிழ்ெநறியன்ஞாலமணி தம்பித் ைர தமிழ்ேநயன்ஞாலமீட்டன் தம்பி த் தமிழ்ப்பண்ணன்ஞால தல்வன் தமிழ்க்கடல் தமிழ்ப்பாணன்ஞால த் தமிழ்க்கண்ணன் தமிழ்ப்பித்தன்ஞாலவரசு தமிழ்க்கதிர் தமிழ்ப் தல்வன்ஞாலன் தமிழ்க்கதிரவன் தமிழ்ப்ெபாழியன் தமிழ்க்கணல் தமிழ்மகிழ்நன்த தமிழ்க்கிழார் தமிழ்மணச்ெசம்மல்தக்கவன் தமிழ்க்குடிமகன் தமிழ்மணிதக்கார் தமிழ்க்குமரன் தமிழ்மதிதங்கச்ெசல்வன் தமிழ்க்குரலன் தமிழ்மைலதங்கத்தம்பி தமிழ்க்குரிசில் தமிழ்மைலயன்தங்கத்தமிழன் தமிழ்க்குலச்ெசல்வன் தமிழ்மறவன்தங்கப்பன் தமிழ்க்குலநம்பி தமிழ்மைறதங்கப்பா தமிழ்க்குலமணி தமிழ்மைறயன்தங்கப்பாண்டியன் தமிழ்க்குலன் தமிழ்மன்னன்தங்கமணி தமிழ்க்கூத்தன் தமிழ்மனச்ெசம்மல்தங்கமைல தமிழ்க்ெகாண்டல் தமிழ்மாறன்தங்க த் தமிழ்க்ெகாற்றன் தமிழ்மானன்தங்கேவலன் தமிழ்க்ேகா தமிழ் கிலன்தங்கேவள் தமிழ்க்ேகாவலன் தமிழ் ரசுதங்ைகயன் தமிழ்ச்சித்தன் தமிழ் ைனவன்தஞ்ைசக்கரசன் www.prohithar.com 13.9.2009
 15. 15. இனிய தமிழ் ஆண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மாதமிழ்ெமாய்ம்பன் தனித்தமிழ்ெமாழியன் தி க்குறள்நாயகன்தமிழ்ெமாழியன் தனித்தமிழரசு தி க்குறள்ெநறியன்தமிழ்வண்ணன் தனித்தமிழன்பன் தி க்குறளப்பன்தமிழ்வ தி தனிப்ெப ம்ேவந்தன் தி க்குறளரசுதமிழ்வளவன் தனியரசு தி க்குறளன்தமிழ்வாணன் தனியாட்சியன் தி க்குறளாட்சியன்தமிழ்ெவன்றி தனிேவந்தன் தி க்குறளார்தமிழ்ேவங்ைக தி க்குறளாளன்தமிழ்ேவந்தன் தா தி க்குன்றன்தமிழடியான் தாமப்பல்கண்ணன் தி ச்சாத்தன்தமிழண்ணல் தாமைரக்கண்ணன் தி ச்சிசிற்றம்பலவன்தமிழத்தம்பி தாமைரச்ெசல்வன் தி ச்ெசங்குன்றன்தமிழநம்பி தாமைரவண்ணன் தி ச்ெசங்ேகாதமிழப்பன் தாமைரயான் தி ங்ேசங்ேகாடன்தமிழமல்லன் தாமன் தி ச்ெசல்வம்தமிழரங்கன் தாய்மதிச்ெசல்வன் தி ச்ெசல்வன்தமிழரசன் தாயங்கண்ணன் தி ச்ெசழியன்தமிழரசு தாயப்பன் தி த்தக்கேதவன்தமிழரிமா தாயரசு தி த்தக்கார்தமிழழகன் தாயரசன் தி த்தக்கான்தமிழேவள் தாயன் தி த்தாமன்தமிழறிவன் தாயன்பன் தி த் ைறக்கிழார்தமிழறிவாளன் தாயினியன் தி த்ேதாழன்தமிழன் தா மானவன் தி த்ேதாளன்தமிழன்பன் தார்ேவந்தன் தி நம்பிதமிழியக்கன் தால த் தி நாடன்தமிழியதம்பி தாளாளன் தி நாயகம்தமிழிைளஞன் தி நாவலன்தமிழீழச்ெசல்வன் தி தி நாவன்தமிழீழன் திங்கட்ெசல்வன் தி நா க்கரசுதமி ரத்தினன் திண்ணப்பன் தி நா க்கரசன்தமி ழவன் திண்ணன் தி நீலன்தமி றவன் திைசநாயகன் தி ெநஞ்சன்தமிேழந்தி திைசயரசன் தி ப் கழ்தமிெழாளி திைசயரசு தி ப் கழரசுதவமணி திைசயன் தி ப் கேழந்திதன்மானத்தமிழன் தித்தன் தி மகன்தன்மானன் தி க்கச்சிநம்பி தி மணிதன்ெனாளியன் தி க்கண்ணன் தி மைலதனிக்ெகாடி தி க்காரி தி மைலநம்பிதனித்தமிழ்ச்ெசல்வன் தி க்குமரன் தி மைலநம்பிதனித்தமிழ்நாடன் தி க்குறள் தி ெநறியன் தி மைலயண்ணல் தி க்குறள்நம்பி www.prohithar.com 13.9.2009
 16. 16. இனிய தமிழ் ஆண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மாதி மைலயப்பன் தி ெவழில்நம்பி ைரதி மைலயரசு தி ேவங்கடத்தான் ைரக்கண்ணன்தி மைலயான் தி ேவங்கடம் ைரக்ேகாதி மைலவாணன் தி ேவங்கட ைடயான் ைரச்ெசம்மல்தி மைலேவள் தி ேவங்கடவன் ைரெசல்வன்தி மறவன் திைரயரசன் ைரயண்ணன்தி மால் திைரயன் ைரயரசன்தி மால்வளவன் திைரயன்மாறன் ைரயன்தி மாலன்பன் தில்ைலக்கூத்தன் ளசிதி மாவடியான் தி வாணன் ளசிச்ெசல்வன்தி மாவளவன் தி வாய்ெமாழி ளசிமணிதி மாறன் தி வாய்ெமாழியன் ளசியப்பன்தி கன்(ம்) தி வாழ்நன் ைறயவன்தி கிலன் தி விடச்ெசல்வன் ைறவளவன்தி கிலன் தி ைடச்ெசல்வன் ைறவாணன்தி டிக்காரி தி ைடநம்பிதி கன் தி ைடநாயகன்தி ல்ைல வாணன் தி ைடேமனி ய்ைமயரசுதி ேமனியன் தி ைடயன் ய்ைமயன்தி ெமாழியன் தி வன் ய்ைமயாளன்தி வடி தி ெவழில்நம்பி யதமிழன்தி வப்பன் தி ெவழிலன் யநம்பிதி வம்பலம் தி ெவழி வன் யமணிதி வம்பலவன் தி ேவந்தி யவரசுதி வரங்கச்ெசல்வன் தில்ைலக்கரசு யவளவன்தி வரங்கநம்பி தில்ைலநம்பி யவன்தி வரங்கநாயகன் தில்ைலநாயகன் யன்தி வரங்கன் தில்ைலயம்பலவன்தி வரசன் தில்ைலயம்பலவாணன் ெததி வ ட்ெசல்வம் தில்ைலயாடி ெதய்வச்சிைலயன்தி வ ட்ெசல்வன் தில்ைலயாளி ெதய்வநம்பிதி வ ளாளன் தில்ைலவல்லாளன் ெதய்வநாயகம்தி வள் வஅரசு தில்ைலவளவன் ெதய்வேநயன்தி வள் வச்ெசம்மல் தில்ைலவாணன் ெதய்வமணிதி வள் வச்ெசல்வம்(ன்) தில்ைலவில்லாளன் ெதள்ளியன்தி வள் வர் ெதன்ேகாதி வள் வன் தீ ெதன்தமிழரசுதி வளர்ெசல்வன் தீந்தமிழ்க்குமரன் ெதன்தமிழன்தி வளவன் தீந்தமிழ்ச்ெசல்வன் ெதன்பாண்டியன்தி வாணன் தீந்தமிழரசு ெதன் கநம்பிதி ைடநாயகன் தீந்தமிழினியன் ெதன் கவரசுதி ைடத்ேதவன் ைணவன் ெதன்ெமாழிக்ேகா ம்பிச்ெசாகினான் ெதன்ெமாழித் ம்பி www.prohithar.com 13.9.2009
 17. 17. இனிய தமிழ் ஆண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மாெதன்ெமாழியரசு ெதால்காப்பியன் நல்லதம்பிெதன்ெமாழியன் ெதால்தமிழன் நல்லதமிழ்ெதன்ெமாழிவல்லான் நல்லதமிழரசுெதன்ெமாழிவாணன் ேதா நல்லதமிழன்ெதன்ெமாழிேவந்தன் ேதாழப்பன் நல்லந் வன்ெதன்றமிழ்வாணன் ேதாழன் நல்லநாயகன்ெதன்றல் ேதாழைமகாற்றான் நல்லப்பன்ெதன்னரசு ேதான்றல் நல்லெப மாள்ெதன்னவர்ேகா ேதான்றல்ெசம்மல் நல்லரசன்ெதன்னவன் ேதான்றி நல்லான்ெதன்ேவந் ேதான்றிக்ேகா நல்லியக்ேகாடன்ெதன்னாடன் ேதானியப்பன் நல்லிைறவன்ெதன்னிைறவன் ேதா ைடயன் நல்லிைறயன் நல்லினியன்ேத ைத நல்ைலயன்ேதர்வண்கிள்ளி ைதயல் த் நல்ெலழில்நம்பிேதர்வன்பாரி ைதயலப்பன் நல்ெலழிலன்ேதர்வண்மைலயன் ைதயலரசு நல்ேலாவியன்ேதர்வளவன் நலங்கிள்ளிேதவஅரசு ந நள்ளிேதவநம்பி நக்கண்ணம்பி நற்கிள்ளிேதவநாயகன் நக்கண்ணன் நற்ேகாேதவேநயன் நக்கண்ணாயகன் நற்சித்தன்ேதவமணி நக்கீரன் நற்ெபாலிவன்ேதவைமந்தன் நைக கன் நற்றமிழ்ச்ெசம்மல்ேதவன் நங்காரி நற்றமிழ்ச்ெசல்வன்ேதவாரநம்பி நச்சினார்க்கினியன் நற்றமிழ்நம்பிேதன்ெசல்வன் நட்டப்ெபா மாள் நற்றமிழ்நாயகன்ேதன்தமிழன் நட்டமாடி நற்றமிழரசுேதனப்பன் நடத்தரசு நற்றமிழன்ேதனமிழ்தன் நந்நாகன் நற்ேறவன்ேதன தன் நம்பி ந மணத்தான்ேதனரசன் நம்பியாண்டார்நம்பி நன்மாறன் நம்பியாண்டான் நன் ல்ைலவாணன்ெதா நம்பிேவள் நன்னம்பிெதாண்ைடநாடன் நம்ெப மாள் நன்னன்ெதாண்ைடமான் நம்மாழ்வார் நன்னன்நம்பிெதாண்ைடயர்ேகா நயனரசு நன்னாகன்ெதாண்ைடேவந் நல்லக்கண் நன்னாயகன்ெதால்கபிலன் நல்லச்சன் நன்னாவன்ெதால்காப்பியச்ெசம்மல் நல்லசித்தன்ெதால்காப்பியச்ெசல்வன் நல்லசிவம்(ன்) நாெதால்காப்பியநம்பி நல்லண்ணன் நாகநம்பி www.prohithar.com 13.9.2009
 18. 18. இனிய தமிழ் ஆண்பாற் ெபயர்கள் ஓம் பா . சரவணசர்மாநாகப்பன் நிைறமதியரசு ேநநாகரசன் நிைறமதியன் ேநர்ைம ள்ளன்நாகன் நிைறெமாழி ேநர்ைமயன்நாைகயன் நிைறெமாழிச்ெசல்வன் ேநரியர்ேகான்நாஞ்சில்நாடன் நிைறெமாழித்தமிழன் ேநர்வழிக்ெகாண்டான்நாஞ்சில்மைலயன் நிைறெமாழிநாவன்நாஞ்சில்வளவன் நிைறெமாழியரசு பநாஞ்சிற்ெபா நன் நிைறெமாழியன்பன் பஃ ளியரசுநாயகன் பக்கு க்ைக நன்கணியன்நாவரசன் நீ பகலவன்நாவரசு நீலக்கடலன் பகுத்தறிவன்நாவலந்தீவன் நீலக்குயிலன் பச்ைசயப்பன்நாவலர்நம்பி நீலக்ெகாடி ைடயான் பசுைமத்தாயகன்நாவலன் நீலமயிலன் பண்ணரசன்நாேவந்தர் நீல கிலன் பண்ணன்நாேவந்தன் நீலவானன் பண்தமிழன்நா க்கரசன் நீலன் பண்பரசன்நா க்கரசு நீறணிந்தான் பண்பழகன்நான்மைற பண்ெபழிலன்நான் கன் ெந பரங்குன்றன்நான்மாடகூடலான் ெநடிேயான் பரணன்நான்மைற நாயகன் ெந ங்ைகேவள் பரிதி ெந ங்கிள்ளி பரிதிச்ெசல்வன்நி ெந ஞ்ெசழியன் பரிதிமாறன்நிகரிலி ெந ஞ்ேசரல் பரிதிவளவன்நித்தலின்பன் ெந ஞ்ேசரலாதன் பறம்பன்நித்திலன் ெந ம்பல்லியாதன் பறம் மைலயான்நியமங்கிழார் ெந மாவளவன் பன்னீர்ெசல்வன்நிலவரசு ேந மாறன் பன்னீரரசுநிலவரசன் ெந மானஞ்சி பனம்பாரனன்நிலவன் ெந ேவள் பனம் மாைலயன்நில ச்ெசல்வன் ெந ேவலாதன் பனிநிலவன்நிலாேவந்தன் ெந ேவளாதன் பனிநீரன்நிைறகுணன் ெநய்தல்அரசு பனிமைலயரசுநிைறச்ெசல்வன் ெநய்தற்கிழான் பனிமைலயன்நிைறத்தமிழ் ெநறற்ேகா பரம்ெபா ளாளன்நிைறத்தமிழ்ச்ெசம்மல் ெநறி டிநிைறத்தமிழ்ச்ெசல்வன் ெநறி டியார் பாநிைறதமிழரசு ெநறியரசு பாச்ெசல்வன்நிைறெநஞ்சன் பாண்டியன்நிைறமணி ெநா பாணன்நிைறமணியன் ெநாச்சிநியமங்கிழார் பாரிநிைறமதி பாரிமன்னன் ெந www.prohithar.com 13.9.2009

×