Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
¶ªV¦t ØÄs kaÝ Ø>V| EþßçÄ

305

czî«, Rití«
I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jt®¥ò
thiH¥ ó
thiH...
306

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
38.
40.
41.
42.
43.
44.
4...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Six taste of food in tamil

1,374 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Six taste of food in tamil

  1. 1. ¶ªV¦t ØÄs kaÝ Ø>V| EþßçÄ 305 czî«, Rití« I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Jt®¥ò thiH¥ ó thiH¥ãŠR m¤â¡fhŒ m¤â¥ãŠR fh£L¡ fsh¡fhŒ khtL (kh« ãŠR) òË¥ò¡ fyªJŸJ. Ésh§fhŒ òËa§bfh£il fL¡fhŒ¥ ãŠR,fL¡fhŒ Õ£%£ bt‰¿iy gh¡F btªja«, khJis gU¥ò tiffŸ vYÄ¢irgH« - k‰W« gy.. II. c¥ò 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Kis¡Ñiu thiH¤j©L Ñiu¤j©L btŸis KŸs§» bt© ór¡fhŒ òly§fhŒ Riu¡fhŒ Õ®¡f§fhŒ - òË¥ò« fyªJŸsJ. KŸs§»¡Ñiu nfh° Ñiu bešÈ¡fhŒ - Jt®¥ò¡ fyªJŸsJ. mUbešÈ¡fhŒ f¿ c¥ò - eh« âdK« cgnah»¥gJ. jÅah(bfh¤JkšÈÉij) nrhlh Éšt ïiy fš c¥ò ïªJ c¥ò - k‰W« gy.. www.anatomictherapy.org III. ïÅ¥ò 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. thiH¥gH« nga‹ thiH¥gH« fkyh¥gH« rh¤J¡Fo¥gH« m‹dhá¥gH« ngߢr«gH« <¢r«gH« fsh¥gH« eht‰gH« ïyªij¥gH« Ójh¥gH« khJs«gH« fU«ò eh£L¢ r®¡fiu btšy« gd§f‰f©L gH tiffŸ gdbtšy« nj‹ nj§fhŒ nfu£ r®¡fiu tŸË »H§F ïsÚ® - k‰W« gy.. IV. òË¥ò 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. vYÄ¢r¥gH ur« giHaJ-âd« fhiyÆš bfhŸf. g¢rÇá òG§fš mÇá r›tÇá cS¤j« gU¥ò cSªJ ga‰w« gU¥ò gaW Jtiu fliy¥ gU¥ò fliy g£lh rhu¥ gU¥ò nt®¡fliy
  2. 2. 306 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 38. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ¶ªV¦t ØÄs kaÝ Ø>V| EþßçÄ bkh¢ir¡ bfh£il órÂ¥ gU¥ò jÆ® nkh® bt©bzŒ beŒ vUik¥ghš nrid¡ »H§F cUis¡ »H§F MŸ tŸË¡»H§F bt‰¿iy tŸË¡»H§F gyh¥ ãŠR thiH¡fhŒ mtiu¡fhŒ Õ‹°, l㟠Ջ° bt©il¡fhŒ bfh¤jtiu¡fhŒ òËa§fhŒ kh§fhŒ jku¤j§fhŒ òË¢r§fhŒ triy¡Ñiu griy¡ Ñiu òËahiu¡ Ñiu vYÄ¢r« gH« thiH¥gH« kh«gH« ehf¥gH« ehu¤j§fhŒ nfœtuF nrhs« òËa§bfhGªJ lhšlh. òË kh§fhŒ - k‰W« gy.. V. fr¥ò 1. 2. 3. 4. nj‹ - eh¡F¡F ïÅ¥ò clY¡F¡ fr¥ig jU« f¤jÇ¥ãŠR R©il¡fhŒ Äâghf‰fhŒ 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. bfh«ò ghf‰fhŒ KU§if¡fhŒ KU§if¡Ñiu mf¤â¡Ñiu K‹id ïiy bgh‹dh§f¡Ñiu tšyhiu¡Ñiu öJntis¡Ñiu öJntis¡fhŒ F¥ig¡Ñiu btªja¡Ñiu bfh¤jkšÈ¡Ñiu Mthu«ó f¿nt¥ãiy KU§if¥ó ó©L btªja« Óuf« nrh«ò bgU§fha« fLF Jsá nt¥g« ó Mbjh©il¡fhŒ R¡fh§fhŒ nt¥ãiy vŸbs©bzŒ fliy (nt®¡fliy) fLbf©bzŒ vŸ, frfrh Xk«, f«ò ÑiutiffŸ âid - k‰W« gy.. VI. fhu« 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. mWÑiu, áWÑiu fyit¡Ñiu e¢R¡ bfh©il¡Ñiu ntis¡Ñiu ÄsfhŒ fUiz¡»H§F ÄsF, ïŠá, R¡F bghÇ fliy nfhJik - k‰W« gy.. www.anatomictherapy.org

×