Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BBMP bangalore application form

122 views

Published on

BBMP Bangalore recruitment for the post of ANM, Staff Nurse, Medical Officer, Pharmacist, Lab Technician and vairious .

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

BBMP bangalore application form

  1. 1. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÀUÀgÀ DgÉÆÃUÀå C©üAiÀiÁ£À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt ¸ÉƸÉÊn(j) §ÈºÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ £ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á ¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj, £ÀÆå C£ÉÃPïì PÀlÖqÀ-3, 3£Éà ªÀĺÀr, ©©JA¦ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj, J£ï.Dgï.ZËPÀ, ¨ÉA-02. ------------------------------------------------------------------------------------------- UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉêÀÄPÁwUÁV Cfð £ÀªÀÄÆ£É £ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£À ¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ J£ï.AiÀÄÄ.ºÉZï.JA£ÀÆå C£ÉÃPïì PÀlÖqÀ-3, £ÀA: 304 & 305, 3£Éà ªÀĺÀr ©©JA¦ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj DªÀgÀt, J£ï.Dgï.ZËPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-02 ¥ÀæPÀlt ¸ÀASÉå : _____________________ eÁ»ÃgÁvÀÄ ºÉÆgÀÀr¹zÀ ¢£ÁAPÀ ________________ Cfð ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ______________ 1. CfðzÁgÀ£À/¼À ¥ÀÆtð ºÉ¸ÀgÀÄ: ................................................................................... 2. vÀAzÉ/¥ÉÆõÀPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ : ..................................................................................... 3. SÁAiÀÄA «¼Á¸À : 4. CAZÉ «¼Á¸À : ........................................................................................................ ........................................................................................................ ....................................................................................................... 5. ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÁzÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå : ªÉÆ; ¹ÜgÀ zÀÆgÀªÁtÂ; ………………………………………………………………………… 6. E-ªÉÄÃ¯ï «¼Á¸À: ................................................................................................................. 7. °AUÀ : 8. d£Àä ¢£ÁAPÀ: S.S.L.C CAPÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀAvÉ ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄ»¼É
  2. 2. 9. «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è: C£Àé¬Ä¸ÀĪÀ ¨ÁPïì£À°è “” UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁQ.[zÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ®UÀwÛ¸À¨ÉÃPÀÄ] C. ¥À.eÁ/¥À.¥ÀA. zÀªÀgÉà D. »AzÀĽzÀ ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÉà : E. EvÀgÉ «ÄøÀ¯Áw : 10. «zÁåºÀðvÉ: «zÁåºÀðvÉ MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼ÀÄ ±ÉÃPÀqÀ ¥ÀzÀ«/¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ CAPÀUÀ¼ÀÄ 1£Éà ªÀµÀð 2£Éà ªÀµÀð 3£Éà ªÀµÀð 4£Éà ªÀµÀð MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ C¨sÀåyðAiÀÄ WÉÆõÀuÉ: F ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è ¤ÃrgÀĪÀ J¯Áè ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ N¢PÉÆArzÀÄÝ, CªÀÅUÀ½UÉ £Á£ÀÄ §zÀÞ£ÁVgÀÄvÉÛãÉ/§zÀÞ¼ÁVgÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ F ¸ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢ü¥Àr¸À¯ÁzÀ «zÁåºÀðvÉ, ªÀAiÉÆëÄw ªÀÄvÀÄÛ «ÄøÀ¯Áw EvÁå¢ J¯Áè ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß N¢ w½zÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ WÉÆö¸ÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ F CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ J¯Áè ºÉýPÉ/ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ WÉÆö¸ÀÄvÉÛãÉ. F ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVªÉ®èªÉAzÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀƪÀðzÀ°èAiÀiÁV°Ã CxÀªÁ £ÀAvÀgÀªÁUÀ°Ã PÀAqÀÄ §AzÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt ¸ÉƸÉÊn(j) gÀªÀgÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÉÌ £Á£ÀÄ §zÀÞ£ÁVgÀÄvÉÛãÉ/§zÀÞ¼ÁVgÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀܼÀ : ¢£ÁAPÀ : CfðzÁgÀ£À/¼À ¸À» ¥À.eÁ ¥À.¥ÀAUÀqÀ G¥ÀeÁw £ÀªÀÄÆ¢¸À¨ÉÃPÀÄ ¥ÀæªÀUÀð-1 2J 2© 3J 3© UÁæ«ÄÃt PÀ.ªÀiÁ CA.« AiÉÆÃ.¤.gÁ ªÀiÁ.¸ÉÊ ºÉÊ.PÀ

×