Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Parabula ng mga Binhing Inihasik

 • Login to see the comments

Parabula ng mga Binhing Inihasik

 1. 1. Parabula ng mga Binhing Inihasik (Mateo 13:1-9)
 2. 2. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa
 3. 3. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo.
 4. 4. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao at sila’y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya:
 5. 5. May isang magsasakang lumabas upang maghasik.
 6. 6. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan.
 7. 7. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon.
 8. 8. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa.
 9. 9. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi, ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw, palibhasa’y mababaw ang ugat.
 10. 10. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang ito at sinakal ang mga binhing tumubo doon.
 11. 11. Ngunit may mga binhing nahasik sa matabang lupa
 12. 12. Ito ay namunga, may tigsasandaan, may tig-aanimnapu, at may tigtatatlumpu. Makinig ang may pandinig!”

×