Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Parabula ng Biyuda at Hukom

 • Login to see the comments

Parabula ng Biyuda at Hukom

 1. 1. Parabula ng Biyuda at Hukom (Lukas 18:1-8)
 2. 2. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa.
 3. 3. Sinabi niya, "Sa isang lunsod ay may isang hukom.”
 4. 4. Siya ay walang takot sa Diyos
 5. 5. Wala rin itong iginagalang na tao
 6. 6. Sa lunsod ding iyon ay may isang biyuda.
 7. 7. Lagi siyang pumupunta sa hukom a sinasabi, ‘Bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin.
 8. 8. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon, ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, ‘Kahit ako’y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao
 9. 9. Ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito.
 10. 10. At nagpatuloy ang Panginoon, "Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa kanya araw-
 11. 11. Sila kaya’y paghihintayin niya nang matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan.
 12. 12. Ngunit sa pagbabalik ng Anak ng Tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa

×