Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal iun 2019 ed maramures

28 views

Published on

Jurnal CDIMM nr 6, Iunie 2019 Europe Direct Maramures

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal iun 2019 ed maramures

  1. 1. Anul XXV, Nr. 6/Iunie 2019 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Ghid referitor la garantarea vieții private în mass-media Membrii comunității mass-media au datoria de a disemina informații și de a informa publicul larg cu privire la toate problemele de interes general, despre care suntem toți îndreptățiți să știm. Totuși, dreptul la libertatea de expresie a jurnaliștilor nu este absolut, deoarece aceștia trebuie să respecte dreptul la viața personală/privată, adică toată lumea, persoane publice sau private, au dreptul la viață personală, lipsită de atenție nedorită. Relațiile, starea de sănătate, adresa de domiciliu, activitățile sexuale se circumscriu vieții private. Ca o regulă generală, informațiile cu caracter per- sonal nu trebuie făcute publice fără acordul persoa- nelor în cauză. În pofida acestui fapt, dacă poate fi identificat un interes public superior, informații cu caracter personal ce vizează un individ pot fi făcu- te publice fără consimțământ. Aceasta înseamnă că jurnaliștii pot publica informații cu caracter personal când acest demers se încadrează și este justificat de un interes general, în speță atunci când un reportaj poate contribui la o dezbatere în interes public. Domeniile de interes public includ: abuzul în ser- viciu, frauda cu fonduri publice, protejarea sănătății publice, siguranța și mediul înconjurător, protejarea securității naționale, crime și alte teme politice și so- cio-economice similare. Consiliul Europei a publicat un ghid referitor la ga- rantarea vieții private în mass-media, care încearcă să acopere toate aceste teme, pornind de la cazuri pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului. Ghidul se dorește a fi un instrument de sfaturi practice des- tinat profesioniștilor din mass-media în soluționarea posibilelor dileme etice cu care se confruntă în acti- vitatea lor. Ghidul cuprinde o colecție de standarde ale Con- siliului Europei și ale Curții Europene a Drepturilor Omului legate de protejarea vieții private a per- soanelor publice și persoanelor private în media. Publicația include și principii de protecție a datelor pornind de la diferite instrumente de reglementare și bune practici. Ghidul poate fi accesat în mod gratuit în limbile en- gleză și franceză: http://bit.ly/GhidJurnal
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Fundația CDIMM Maramureș - Jurnal CDIMM nr. 6/2019 COMBATEREA DISCRIMINĂRII LA LOCUL DE MUNCĂ Dreptul la egalitate de tratament. Dis- criminarea la locul de muncă Legislația UE interzice discriminarea la locul de muncă pe motive de vârstă, sex, handicap, origine etnică sau rasială, religie sau convingeri și orientare sexuală. Legislația privind egalitatea de tratament la nivelul UE stabilește niveluri minime de protecție pentru toți cei care lucrează în UE. Aveți dreptul la egalitate de tratament în ceea ce privește recrutarea, condițiile de muncă, promova- rea, remunerarea, accesul la formare profesională, pensiile ocupaționale și concedierea. Legislația UE implică faptul că angajatorii nu ar tre- bui să discrimineze la locul de muncă, iar angajații au dreptul de a nu fi discriminați. Protecția împotriva discriminării este o valoare esențială a Uniunii Euro- pene și în statele membre sunt în vigoare unele din- tre cele mai cuprinzătoare legi împotriva discrimină- rii din lume. Milioane de angajați de pe tot cuprinsul Europei se bucură de aceste drepturi în fiecare zi. Totuși, conform unor sondaje de opinie, aproxima- tiv unul din opt europeni se identifică cu un grup cu risc de discriminare. Din păcate discriminarea, atacurile la adresa minorităților și discursul urii sunt realități zilnice în Uniunea Europeană. Ce tip de discriminare poate exista la locul de muncă? Legislația UE acoperă mai multe situații: Discriminarea directă este atunci când un anga- jator tratează o persoană mai rău decât pe celelal- te într-o situație comparabilă, în raport cu cele șase motive menționate mai sus. Un exemplu ar fi refuzul de a angaja o persoană pentru că are peste 35 de ani. Discriminarea indirectă este atunci când o prac- tică, o politică sau o normă care se aplică tuturor persoanelor are efect negativ asupra unora dintre ele. Aceste măsuri par neutre la prima vedere, dar, de fapt, discriminează anumite persoane. De exem- plu, normele de punere în aplicare care sunt nefa- vorabile pentru lucrătorii cu fracțiune de normă pot discrimina indirect femeile, deoarece majoritatea lu- crătorilor cu fracțiune de normă sunt femei. Hărțuirea este o altă formă de discriminare la lo- cul de muncă. Este vorba de un comportament in- dezirabil, agresiv sau de altă natură care are ca scop sau efect crearea unui mediu de intimidare, ostil, de- gradant, umilitor sau ofensator. De exemplu, atunci când superiorul sau colegii spun glume privind ori- entarea sexuală de față cu un coleg homosexual sau o colegă lesbiană. Instigarea la discriminare se produce atunci când o persoană incită o alta să discrimineze o terță parte. De exemplu, în cazul în care un angajator îi cere unei agenții de muncă temporară să găsească doar lucrători cu vârsta sub 40 de ani. Victimizarea este atunci când o persoană sufe- ră consecințe negative ca urmare a faptului că a denunțat un act de discriminare. De exemplu, în ca- zul în care o persoană a fost concediată sau nu a fost promovată deoarece a depus o plângere împotriva superiorului său. Măsurile Uniunii Europene de comba- tere a discriminării De-a lungul anilor, UE a adoptat diverse legi împo- triva discriminării. Acestea interzic discriminarea pe motive de sex, vârstă, religie sau convingeri, origine rasială sau etnică, handicap și orientare sexuală. Acest cadru legislativ al UE pune în aplicare princi- piul egalității de tratament, oferind, de exemplu: • protecție împotriva inegalității de tratament în cazul depunerii unei cereri de angajare • protecția la locul de muncă împotriva abuzului și hărțuirii, inclusiv intimidarea, insultele sau glu- mele deplasate • protecție dacă promovarea sau formarea pro- fesională este blocată din motive discriminatorii • protecție pentru lucrătoarele însărcinate și ma- mele care alăptează, inclusiv dreptul la concediu de maternitate și la concediu pentru creșterea copilului
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 6/2019 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ȘTIRI EUROPENE • Legea europeană privind securita- tea informatică Legea europeană privind securitatea informa- tică, aprobată de negociatorii UE în decembrie 2018, intră în vigoare de azi, 27 iunie 2019! Ca și un pilon central al strategiei de securi- tate cibernetică a Uniunii Europene (UE), legea revizuiește și consolidează Agenția Europeană pen- tru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și stabilește un cadru de certificare a securității ci- bernetice la nivelul UE pentru produsele, serviciile și procesele digitale. Vezi aici actul normativ️: http://bit.ly/CiberSecurityAct • Combaterea dublului standard de calitate Toate alimentele care sunt disponibile în cadrul pieței comunitare trebuie să fie în acord cu toate reglementările specifice menite să protejeze să- nătatea consumatorilor europeni și să îi informeze pe aceștia cu privire la caracteristicile și conținutul produselor pe care le vor achiziționa. În plus, Directiva privind practicile comerciale neloiale va interzice inducerea în eroare a consu- matorilor în a crede că un produs este identic în di- ferite state membre, când de fapt aceste produse pot avea conținuturi sau caracteristici diferite, care nu pot fi justificate de factori legitimi și obiectivi. Comisia a publicat recent rezultatele unei cam- panii paneuropene de testare a produselor ali- mentare, care arată că unele produse sunt comer- cializate sub mărci identice sau similare, dar cu compoziție diferită. În cadrul studiului, realizat de Centrul Comun de Cercetare (serviciul intern al Comisiei pentru știință și cunoaștere), au fost analizate aproape 1400 de produse alimentare din 19 state membre ale UE (România nu a fost inclusă în acest studiu). Acest eșantion nu este, însă, reprezentativ pen- tru marea diversitate de produse alimentare de pe piața UE. Toate statele membre au fost invitate să participe la acest studiu de colectare a informațiilor legate de conținutul anumitor produse alimentare selectate de pe pieța națională. Puteți consulta varianta în limba engleză a stu- diului aici: http://bit.ly/StudiuAlimenteUE Studiul a constatat că: • 31% din produsele incluse în cercetare aveau compoziții identice și ambalajele (partea din față a ambalajului) identice sau similare • 2% dintre produse avea compoziții identice, dar aveau partea din față a ambalajului di- ferită • 9 % din produsele prezentate ca fiind aceleași în întreaga UE aveau în realitate o compoziție diferită: partea din față a ambalajului era identică, dar compoziția produselor era dife- rită • 22% din produse au avut o compoziție diferi- tă și indicau, într-o oarecare măsură, aceste diferențe prin design-ul grafic a părții din față a ambalajului • 27% dintre produse aveau compoziții diferite și marcau aceste diferențe printr-un mod di- ferit al părții din față a ambalajului • utilizarea aceluiași ambalaj sau a unui amba- laj similar pentru produse cu compoziție di- ferită nu urmărește un model geografic con- secvent • diferența de compoziție a produselor testate nu constituie neapărat o diferență în ceea ce privește calitatea produsului. Comisia Europeană a lansat o nouă cerere de propuneri, cu un buget total de 1,26 milioane EUR, pentru a consolida capacitățile organizațiilor con- sumatorilor de a testa produsele și de a identifica practicile înșelătoare. Data-limită pentru depunerea propunerilor este 6 noiembrie 2019. Pentru mai multe vă rugăm accesați️: http://bit.ly/ComunicatStudiuAliment O secțiune dedicată de întrebări și răspunsuri pe tema produselor alimentare cu dublu standard de calitate puteți accesa aici: http://bit.ly/IntrebariStandardeAlimente
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Radu BIG, Vlad PASCU, Răzvan MANȚA, Radu LU- CIAN , Angela MUREȘAN ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 6/2019 SURSE DE FINANȚARE • „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru accesarea submăsurii 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”. Submăsura 6.3 are ca scop creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor exploataţiilor agricole de mici dimensiuni. Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depu- nerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare: • persoană fizică înregistrată şi autorizată; • societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar; • În categoria SRL-uri este inclusă și microîntre- prinderea înființată de întreprinzătorul debutant („societate cu răspundere limitată – debutant” sau „S.R.L. – D.”). Acest apel este dedicat atât proiectelor depuse la nivel național cât și solicitanților din arealul vizat de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării SIDD (DD). Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3/5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursa- bilă fiind de 100%. Ghidul în consultare: http://bit.ly/DescarcareGhid Propunerile și sugestiile cu privire la ghidul lansat in consultare publică pot fi depuse până la data de 29 iunie 2019 pe adresa consultare@afir.info Sursa: http://bit.ly/GhidCnsultareAccesareSubmăsura6-3 • Portalul educației on-line Consiliul Europei a lansat un portal online dedi- cat educației Scopul creării acestui portal este garantarea accesului oricăror profesioniști europeni din do- meniul educației la resursele de predare și formare dezvoltate de-a lungul timpului. Resursele accesibile sunt centrate pe temele prioritare ale Consiliului Europei și anume dreptur- ile omului, democrație și statul de drept. Ele vin în ajutorul practicienilor în cultivarea și promovarea unei culturi democratice în procesul educațional zilnic de la clasă, în cadrul activităților extracu- riculare sau la nivelul sistemului școlar în general. Toate resursele informaționale au fost create în cadrul proiectelor și programelor derulate și sunt accesibile în mod gratuit (materialele sunt în lim- bile engleză și franceză). Acest portal oferă un catalog de resurse de pre- dare și de formare, spre consultare, descărcare și utilizare în contextul educațional. Există acces și la cursuri de auto-învățare sau cursuri interactive de nivel masterat în domenii cheie ale educației pentru democrație. Accesează portalul online aici: http://bit.ly/PortalEducatieCoE Informațiile de pe această pagină sunt preluate și adaptate de pe http://www.finantare.ro

×