Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Władca Słowa J.D. Fuentes.pdf

1,473 views

Published on

 • Be the first to like this

Władca Słowa J.D. Fuentes.pdf

 1. 1. Spis treściWstęp ........................................................ .............................. 71 Podstaw y ........................................................................ 112 Co to jest G ut Talk ................................ ............................ 133 G łowa i S erce ....................................... ............................ 154 Ś rodki i cele .................................................................... 17 Ćwiczenie ........................................ ............................ 195 Element y komunik acji ........................... ............................ 216 D opasowanie słowne ............................. ............................ 23 Skutki dopasowania i niedopasowania do pr zekonań i wrażeń zmysłow ych słuchacza ...................................... 25 D opasowanie a niedopasowanie ...................................... 267 D opasowanie słowne krok po kroku ......... ............................ 298 Interludium udające w yjaśnienie ............ ............................ 359 Wyrównanie .................................................................... 3910 Stan alfa ......................................................................... 4511 O S erc u ............................................... ............................ 4912 Wewnętr zne w yrównanie ................................................... 5313 Wewnętr zne w yrównanie i ekspresyjność ............................. 55 D roga na skrót y do pr zekonując ych pr zek azów niewerbalnych .................. ............................ 59 Ćwiczenia .................................................................... 6314 Podkręc anie aż do jedenastki ................. ............................ 65 Tempo mówienia .............................. ............................ 66 Wysokość głosu ................................ ............................ 66 B ar wa głosu ................................................................ 67 Z mienność ....................................... ............................ 67 G łośność ......................................... ............................ 67 Rezonans .................................................................... 67 Rytm .............................................. ............................ 68 „Emocjonalne zabar wienie” ................ ............................ 68 G est y ......................................................................... 68
 2. 2. 15 Zewnętr zne w yrównanie .................................................... 71 Komunikowanie się z cz yimś S ercem ................................ 7216 Zasada różowego słonia ......................... ............................ 7917 Metafor y ............................................. ............................ 83 Stosowanie metafor stat ycznych ......... ............................ 8518 Pewnego razu… ................................. ............................ 8719 Pewnego razu… .................................. ............................ 9120 Cytat y ............................................................................ 9921 D obr y opis jest książk ą kucharsk ą ..................................... 10122 Preferencj e sensor yczne .................................................. 107 Ćwiczenie 1 ..................................... .......................... 110 Ćwiczenie 2 ..................................... .......................... 11223 Kr yteria ........................................................................ 11324 Wieloznac zność .................................... .......................... 121 Stosowanie wieloznaczności ............... .......................... 122 Twor zenie wieloznaczności składniow ych ....................... 127 D o czego można uż yć nominalizacji ............................... 12825 O wijanie się flagą .......................................................... 135 Flaga ........................................................................ 13726 Presupoz ycje ................................................................ 14927 Elast yczność konceptualna ..................... .......................... 153 Z mysły ............................................ .......................... 153 A spekt y .................................................................... 154 C zasy ............................................. .......................... 155 O biekt y ........................................... .......................... 156 Referenci ........................................ .......................... 15728 Co z realnym światem? ......................... .......................... 15929 Typy osobowości ............................................................ 17330 C zter y temperament y Keirseya i Myers-B riggs ..................... 175 C zter y t ypy osobowości ............................................... 17631 Dziewięć t ypów Enneagramu ............................................ 185 Typ Jed en: S ędzia ............................. .......................... 186
 3. 3. Typ D wa: O piekun ....................................................... 187 Typ Tr z y: Gwiazda ....................................................... 188 Typ C zter y: Ar t ysta ..................................................... 189 Typ Pięć: O bser wator................................................... 190 Typ Sze ść. Towar z ysz ......................... .......................... 191 Typ S iedem: B on Vivant ............................................... 192 Typ Osiem: Autokrata .................................................. 193 Typ Dziewięć: Mediator...................... .......................... 194 Mot y wowanie poszczególnych t ypów Enneagramu ............ 19532 Abstrakc yjne dopasowanie słowne .......... .......................... 20333 Mask arada jako kulminacja .............................................. 213Słownik zastosowanych terminów ................... .......................... 221
 4. 4. 1 Podstawy czyli jak działa superkomunikacja?Efektywna superkomunikacja odnosi dwa, podstawoweskutki:a) angażuje uwagę słuchacza,b) kieruje uczucia i wyobraźnię słuchacza na wybraną przez Ciebie drogę.Pierwszy z tych efektów nazwiemy zaangażowaniem. Polegaono na tym, że Twój słuchacz zostaje wciągnięty w to, comu mówisz i zwraca więcej uwagi na to niż na inne spra-wy. Na przykład nie przejmie się tym, że obaj stoicie narogu ulicy. Nie zwróci uwagi na fakt, że zapaliło się zieloneświatło na skrzyżowaniu albo na to, że powinien pędzićna umówione spotkanie. Czyli chodzi nam tutaj o to, żebysłuchanie Ciebie było dla niego przyjemniejsze i bardziejinteresujące niż wszystko inne. Zaangażowanie 11
 5. 5. J. D. FuEnTES StymulacjaDrugi z efektów nazwiemy stymulacją. Osiągasz go naprzykład wtedy, gdy szczegółowo opowiadasz o swymweekendzie spędzonym w schronisku na Hali Gąsienico-wej. Słuchacz zaczyna sobie wyobrażać ośnieżone stoki,świerki, blade, zimowe słońce, ciepło bijące z kominka,gorące napoje po całym dniu jeżdżenia na nartach, bara-nie kożuchy. Odbiorca nie tylko zaczyna widzieć oczymawyobraźni, ale niemal czuje, jakby naprawdę to wszystkoprzeżywał.Stymulacja to coś, co sprawia, że Twój słuchacz wyobrażasobie przeżywanie tego, o czym mu mówisz.
 6. 6. 2 Co to jest Gut Talk i dlaczego jest takie użyteczne?Zwykła, konwencjonalna komunikacja werbalna, czylisposób, w jaki większość ludzi stara się zmienić opinie,przekonania czy zachowanie innych ludzi, opiera się nazałożeniu, iż fakty i argumenty kierują ludzkimi uczuciamii przekonaniami, z czego wynika logiczny wniosek, że fak-ty i argumenty kierują ludzkim zachowaniem.Komunikacja synchroniczna, czyli to, co nazwaliśmy GutTalk, opiera się na założeniu, że to uczucia i przekonaniakierują zachowaniem, oraz że w istocie to uczucia i prze-konania determinują jak fakty i argumenty zostaną zin-terpretowane. Gut Talk kieruje się do uczuć i instynktówdanej osoby, aby zmienić sposób widzenia przez nią „fak-tów”. 13
 7. 7. 3 Głowa i Serce czyli dwa sposoby przetwarzania informacjiStać się znakomitym „komunikatorem” jest całkiem ła-two. Wystarczy tylko, że spojrzysz na osobę, z którą siękomunikujesz, jako na złożoną z dwóch oddzielnych czę-ści. Każda z tych części, które dla prostoty określimy sobiejako Głowa i Serce, przetwarza informacje w całkiem innysposób.Głowa stosuje słowa i logikę w analizowaniu i przekazy-waniu informacji. Innymi słowy Głowa rozbija otrzymanąinformację na drobne części, przyczepia do nich etykietki,porównuje je z dotychczasowymi przekonaniami, zastana-wia się nad ich przyczynami i skutkami, jakie będą miały nainne wydarzenia, planuje następne kroki i podejmuje decy-zje. Emocjonalnie niezaangażowana Głowa, do przecho-wywania i przekazywania skomplikowanych informacji,używa systemów symboli, takich jak język i matematyka.Serce reaguje na informację poprzez idące za nią emocjo-nalne asocjacje. Kiedy działa na nas jakiś konkretny bo-dziec lub otrzymujemy jakąś istotną dla nas informację,doświadczamy jednocześnie silnych emocji. Jeśli kiedykol-wiek w późniejszym czasie zadziała na nas ten sam bo-dziec albo otrzymamy tę samą informację, Serce znowuodczuje te same silne emocje co za pierwszym razem. 15
 8. 8. J. D. FuEnTESSerce to jakby magazyn przeżytych doświadczeń i wyuczo-nych życiowych lekcji. Polega ono w znacznie większymstopniu na nawykach niż na planowaniu i podejmowaniudecyzji. Może nawet „celowo” zniekształcać albo i cał-kiem wymazywać nową informację po to, by móc utrzy-mać dotychczasowe nawyki i przekonania. Serce świetnierozumie wrażenia zmysłowe, ruchy ciała, metafory orazszeroką gamę subtelnych znaków. Potrafi się także za ichpomocą komunikować.Głowa robi plany i wyraża słowami idee. Serce dostarczai podtrzymuje emocjonalną energię niezbędną do realiza-cji planów, jak również siłę, której nasze słowa potrzebują,by móc wpływać na innych. Serce ma decydujący wpływna to, jak brzmią słowa, które wypowiadasz, a także na to,jak przy tym wyglądasz i jak się poruszasz. Kierując Twympostępowaniem zgodnie z nawykami i odruchami, częstosabotuje plany, decyzje i pomysły Twojej Głowy.Aby zmienić czyjeś zachowanie, musisz zmienić emocjez tym zachowaniem skojarzone. Musisz wpłynąć na Ser-ce, co, nawiasem mówiąc, tłumaczy, dlaczego dyskusje takrzadko potrafią zmienić opinie i nastawienia ludzi mającychjuż wcześniej silne przekonania. Dyskusje są z natury inte-lektualne, a Serce z łatwością wymazuje albo zniekształcawszelkie niewygodne fakty. Z tego samego powodu za-równo odkrycia dokonane na kozetce psychoanalityka,jak i noworoczne postanowienia zazwyczaj pozostają beztrwałego efektu, będąc wyłącznie tworami Głowy — czę-sto po prostu nie mają wsparcia w Sercu.
 9. 9. 4 Środki i cele czyli czego chce Serce?Słowa wywołują myśli i reakcje emocjonalne — i to nietylko słowa tak naładowane treścią, jak władza, pieniądzeczy seks. Słowa, które wydają nam się prawdziwe, słowaściśle pasujące do tego, co sami myślimy — albo też takie,które pasują do tego, co widzimy, słyszymy i czujemy —sprawiają, że stajemy się uważni i pragniemy usłyszeć (orazodczuć) jeszcze więcej. Tak się dzieje, ponieważ ta częśćnaszej psychiki, która jest związana z instynktami, zostałazaangażowana w intensywne przeżywanie własnych do-świadczeń, wrażeń oraz własnego modelu świata, którymznowu została nakarmiona.Instynktowna część psychiki zawsze poszukuje dokład-nego, możliwie długo trwającego feedbacku (sprzężeniazwrotnego), przez co należy tutaj rozumieć potwierdzenietego, co dla niej jest prawdziwe. Kiedy ta część psychikitaką informację otrzymuje, szeroko się „otwiera”, by do-wiedzieć się jak najwięcej i jak najwięcej odczuć.Kiedy psychika „otwiera się” w ten sposób, łatwą rzecząstaje się dla niej myślenie i robienie rzeczy, których w innejsytuacji nigdy by nie chciała albo nie mogła pomyśleć anizrobić.Można to także wyrazić w inny sposób: 17
 10. 10. J.D. FuEnTESNa racjonalnym, analitycznym poziomie druga osoba(którą będziemy dalej nazywać D) pragnie nowych infor-macji, chce rozumieć różne rzeczy, chce robić plany, chcez punktu A przejść do punktu B.Na emocjonalnym, instynktownym poziomie D pragnieinformacji prawdziwej — czyli takiej, którą potrafi zwery-fikować własnymi oczami, uszami i palcami, albo takiej,która zgadza się z tym, w co już wierzy.Aby sprawić, żeby ktoś całkowicie skoncentrował się natym, co mówisz, czyli aby zaangażować instynkty i wyobraź-nię tej osoby — wyraź nieprzerwaną serię kwestii, które tenktoś potrafi własnymi zmysłami zweryfikować jako praw-dziwe oraz/albo nieprzerwaną serię opinii, z którymi sięzgadza.Bardziej szczegółowo omówimy tę sprawę w niedalekiejprzyszłości. Kiedy wypowiadasz wiele kwestii, które Twój słuchacz może natychmiast zweryfikować jako słuszne i zgodne z tym, co mu mówią: uruchamia się jego własna, zmysłowa percepcja albo abstrakcyjne przekonania, zostają zaangażowane jego emocje, a wyobraźnia „otwiera się”, stając się wyjątkowo podatną na sugestie.18
 11. 11. 4 ŚRODKI I CElEĆwiczeniePo spędzeniu z kimś większej ilości czasu zazwyczaj potra-fisz dość dobrze określić, z jakimi poglądami ten ktoś bysię zgodził oraz jak patrzy na różne rzeczy. Na rozgrzew-kę, a także byś nabrał chęci do eksperymentów, spróbujwykonać następujące proste ćwiczenie.1. Usiądź w taki sposób, abyś cały czas widział twarz roz- mówcy i zacznij z daną osobą rozmawiać.2. W pewnym momencie, mówiąc w swobodnym tempie, wyraź w formie długiej, nieprzerwanej serii kilka po- glądów, które w Twojej opinii ogólnie zgadzają się ze światopoglądem rozmówcy albo jeszcze lepiej — wy- powiedz kilka twierdzeń, co najmniej sześć lub siedem, co do których jesteś pewien, że Twój rozmówca uzna je za prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. Może to być cokolwiek, od „niebo jest niebieskie” i „jesteśmy teraz w biurze”, po „to prawda, powinienem był się z Tobą ożenić już dawno temu”. Twierdzenia dobierz w zależności od tego, z czym w Twojej opinii słuchacz się zgodzi.3. Aby zachować swobodne przejścia pomiędzy wszystki- mi stwierdzeniami, połącz je spójnikami: „i”, „ponie- waż”, „podczas gdy”, „więc”, „kiedy”, „i dlatego też”.4. Obserwuj reakcję Twego rozmówcy.P r z y k ł ad. Siedzisz przy tym stoliku już od co najmniejtrzydziestu minut. Jak widzę, degustowałaś kilka rodza-jów kawy, nigdy przedtem się nie widzieliśmy i absolutnie 19
 12. 12. J. D. FuEnTESnic o Tobie nie wiem — ani skąd jesteś, ani czym się zaj-mujesz, ani gdzie teraz chciałabyś być, gdybyś mogła byćgdzie tylko zechcesz, ani co najbardziej pragnęłabyś robić,gdybyś tam była…
 13. 13. 5 Elementy komunikacji czyli mówisz nie tylko słowamiZa każdym razem, gdy udaje Ci się komunikować z drugąosobą w efektywny sposób, odbywa się kilka interesują-cych rzeczy.Po pierwsze, przekazujesz słuchaczowi poczucie podo-bieństwa oraz wzajemnego zrozumienia między Wami.Po drugie, zapraszasz słuchacza do przeżycia czegoś, cze-go dotychczas osobiście nie widział, nie dotykał, nie sły-szał albo przedstawiasz mu jakiś nowy aspekt znajomejrzeczy.Po trzecie, angażujesz Serce słuchacza, sprawiając, że oglą-danie Cię i słuchanie sprawia mu przyjemność.Oczywiście międzyludzka komunikacja oko w oko nie jesttym samym, co czytanie książki albo odsłuchiwanie zapisunagrania dźwiękowego. Występuje w niej wiele szczegó-łów, które mają bardzo mało wspólnego z wypowiada-nymi słowami, ukazują się bowiem zaledwie w mgnieniuoka i przekazywane są tam i z powrotem. To właśnie mi-strzowskie opanowanie tych subtelnych (a także tych mniejsubtelnych) niuansów może dać Twojej komunikacji efek-tywność najwyższą z możliwych.Abyś mógł owe subtelności łatwo opanować, podaję listę(niepełną) elementów międzyludzkiej komunikacji: 21
 14. 14. J. D. FuEnTES1. wyraz twarzy,2. postawa i napięcie mięśni,3. ruchy ciała i gesty,4. wysokość głosu, tempo mówienia, brzmienie i intona- cja głosu,5. dosłowne znaczenie tego, co mówisz.Zwróć uwagę na bardzo istotny fakt, że to, co mówisz, sta-nowi tylko ułamek tego, co komunikujesz. A zatem to, jakwyglądasz, jak brzmisz i jak się poruszasz, może zarównocałkiem zniwelować potencjalny efekt Twoich słów, jaki ogromnie go wzmocnić.Zanim pokażę Ci, jak wyglądać, brzmieć i poruszać sięw taki sposób, by zmaksymalizować swój wpływ na emocjesłuchacza, będziesz się musiał nauczyć sposobów zdobyciaczyjejś uwagi, by to, co powiesz, wryło mu się w pamięć,by Twoje słowa zawładnęły jego uczuciami i wyobraźnią.Nazywamy tę technikę dopasowaniem słownym.
 15. 15. 6 Dopasowanie słowne czyli jak sprawić, by ludzie słuchali i instynktownie się zgadzali? Mówienie jedynie rzeczy, które słuchacz może pozytywnie zweryfikować własnymi zmysłami i/lub rzeczy, które uważa za prawdziwe.Mówiąc D tylko takie rzeczy, które odpowiadają percep-cjom zmysłowym D i/lub jego abstrakcyjnym przekona-niom, sprawiasz, że D zaczyna czuć się swobodnie i byćprzekonany, iż Ty rozumiesz jego potrzeby. Długa seriastwierdzeń, które dla D są prawdziwe, sprawi, że wszystkoco potem powiesz, stanie się dla niego bardziej przekonu-jące i bardziej inspirujące. Jeżeli wobec kogoś zastosowałeśintensywne słowne dopasowanie, to kiedy następnie opiszesz,jak fajnie jest jeździć na nartach albo rozwiązywać zada-nia matematyczne, D znacznie łatwiej podejmie wysiłekwypróbowania tych wszystkich miłych wrażeń, które musugerujesz, że powinien odczuć.Dopasowanie słowne to metoda:a) uchwycenia uwagi słuchacza,b) zdobycia zaufania i przychylności słuchacza,c) sprawienia, by słuchacz był bardziej zaangażowany emocjonalnie i silniej reagował na to, co mu mówisz. 23
 16. 16. J.D. FuEnTESDobrze wykonane dopasowanie słowne powoduje, że słu-chacz otwiera swą wyobraźnię i swoje emocje na to, comówisz, w wyniku czego to, co mu następnie powiesz,odczuwa jako bardziej znaczące, bardziej przekonujące,wreszcie bardziej zniewalające, niż by to uczynił w innymprzypadku.Przekaz, do którego prowadzi Twoje dopasowanie słowne,będziemy nazywać puentą.Nieco później wytłumaczę Ci wszystkie co subtelniejszesprawy związane z dopasowaniem słownym. Na razie przed-stawię same podstawy, żebyś mógł to jak najszybciej za-cząć praktycznie stosować.Dopasowanie słowne w maksymalnym skrócie:1. Zorientuj się, co Twój słuchacz odczuwa fizycznie (wi- dzi, słyszy, smakuje) albo w co wierzy.2. Wspomnij kolejno, jedno po drugim, o kilku spośród tych niepodważalnych, niedających się zignorować — prawdach.3. Zauważ, kiedy słuchacz zaczyna być intensywnie skoncentrowany albo bardzo zrelaksowany. Będzie to oznaczało, że jego wyobraźnia i instynkty są teraz za- absorbowane i bardziej podatne na wewnętrzne prze- twarzanie widoków, dźwięków, odczuć, smaków, zapa- chów, myśli i emocji, które zechcesz opisać.4. Opisz ze szczegółami wrażenia, odczucia i myśli, które chcesz, by Twój słuchacz zaczął przeżywać…24
 17. 17. 6 DOPASOWAnIE SłOWnEEmpiryczne dopasowanie słowne polega na wypowiadaniu sło-wami tego, co słuchacz już i tak widzi, słyszy czy odczuwa.Abstrakcyjne dopasowanie słowne polega na wypowiadaniusłowami tego, co słuchacz już i tak uważa za prawdziwe.Wyrażanie twierdzeń zgodnych z przekonaniami słucha-cza i z tym, co słuchacz rejestruje za pomocą własnychzmysłów, zwiększa jego podatność na przyszłe sugestie.Skutki dopasowania i niedopasowania doprzekonań i wrażeń zmysłowych słuchacza Neutralny punkt początkowy przed do- pasowaniem lub niedopasowaniem. Sym- bole oznaczają idee/przekonania. Szare słupki oznaczają opór słuchacza 25
 18. 18. J.D. FuEnTESDopasowanie a niedopasowanieDopasowanie do przekonań słuchacza Negowanie przekonań słuchacza zwięk-zmniejsza jego opór sza jego opórDopasowanie Niedopasowanie26
 19. 19. 6 DOPASOWAnIE SłOWnEDopasowanie NiedopasowanieDopasowanie Niedopasowanie 27
 20. 20. J. D. FuEnTESDopasowanie Niedopasowanie
 21. 21. Dlaczego war to mieć pełną wersję? Jak bezpośrednio wpływać na ludzkie in- stynkty, emocje i wyobraźnię, sprawiając, że wszelkie Twoje sugestie staną się nieod- parcie fascynujące, zniewalające i hipno- tyczne? Możesz przemawiać bezpośrednio do czy- ichś instynktów i zmysłów, a wtedy Twoje słowa znajdą natychmiastowy odzew. Opi- sana w tej książce unikalna metoda nosi angielską nazwę Gut Talk. Tłumacząc do- słownie nazwę, znaczy ona mniej więcej „mówienie do czyichś wnętrzności”, czyli do serca, emocji, instynktów.Dzięki tej książce odkryjesz, w jaki sposób, sięgając poza racjonalnemotywy słuchacza, możesz oddziaływać bezpośrednio na instynkty,jak możesz rozpalać wyobraźnię samymi słowami. Chodzi o nauczenieCię, jak możesz dotrzeć do ludzi, inspirować ich, motywować, prowa-dzić. Nie jest to książka pełna niezrozumiałych, naukowych dywagacjiczy mglistych teorii. Jest to praktyczny poradnik, pełen konkretnychsposobów do wykorzystania w realnych, życiowych sytuacjach, pro-wadzący do uzyskania oczekiwanych rezultatów.Ta książka nauczy Cię następujących rzeczy:) Jak sprawić, by ludzie naprawdę koncentrowali się na tym, co mó- wisz.) Jak sprawić, by dana osoba odczuła dowolną, wybraną przez Cie- bie, emocję.) Jak używać historii w celu wywołania u słuchacza silnych emocji, a jednocześnie sprawić, by nie odczuwał z tego powodu żadnych negatywnych doznań.) Jak nadać swoim słowom siłę oddziaływania.) Jak sprawić, by dana osoba czuła się z Tobą swobodnie. Pełną wersję książki zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli: http://wywieranie-wplywu-na-ludzi.zlotemysli.pl
 22. 22. Seksualny klucz do kobiecych emocji J. D. Fuentes Jak wzbudzić w kobiecie pożądanie, wyko- rzystując strukturę kobiecej psychiki? Jeśli pragniesz nauczyć się praktycznych, szybkich i skutecznych technik wywołują- cych w kobietach fizyczne i emocjonalne podniecenie - ta książka jest dla Ciebie. Aby wykorzystywać to, czego Cię ta książka nauczy, nie potrzebujesz urody, młodościani pieniędzy. Nie potrzebujesz limuzyny, prywatnego odrzutowca,ciała wyczynowego pływaka ani twarzy gwiazdy filmowej. Wszystko,czego potrzebujesz, to głośne wypowiadanie odpowiednich słów.Publikacja ta nauczy Cię następujących rzeczy:) Jak zwrócić na siebie uwagę kobiety.) Jak ją zaangażować uczuciowo i jak dalej rozbudzać jej emocje.) Jak, nawet jej nie dotykając, szybko wzbudzić w niej pożądanie.) Jak sprawić, by naprawdę odczuwała to, o czym czyta w roman- sach.) Jak mówić do niej, aby wyzwolić jej skryte emocjonalne potrzeby.Jak taka niewielka książeczka może Cię nauczyć tak wiele? Za pomocąwyizolowania kilku zasadniczych spraw, takich jak:) Struktura kobiecego doświadczenia emocjonalnego.) Struktura kobiecego języka.) Związek kobiecego języka z uczuciami.Jest to książka o tym, jak naprawdę przebiega w kobietach proces sek-sualnego pobudzenia oraz jak możesz te ich mechanizmy wykorzystaćdla własnej rozkoszy.Książkę zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli:http://seksualny-klucz.zlotemysli.pl
 23. 23. Psychologia wywierania wpływu i psychomanipulacji Andrzej Stefańczyk W jaki sposób skutecznie wpływać na in- nych i bronić się przed negatywnym wpły- wem z ich strony? Zapewne zdajesz sobie sprawę z tego, że manipulacja jest obecna prawie wszędzie. Czy potrafisz jednak zachować się i reago- wać na nią odpowiednio? Wiesz, jak wyko- rzystać perswazję i wywieranie wpływu tak,aby pracowały dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie?Co jest najlepszą obroną? Niektórzy twierdzą, że atak! I coś w tym jest,Twoim „atakiem” może być wiedza zawarta w tej książce. Sama świado-mość jest potężną tarczą, która będzie chronić Ciebie i Twoje cele.Zobacz, czego nauczysz się dzięki tej publikacji:) Będziesz śmiać się z nieudolnej manipulacji innych ludzi mając świa- domość wiedzy i praktycznych porad zawartych w tej książce.) Zrozumiesz, w jaki sposób można nakłonić innych do podjęcia lub zmiany jakiejś decyzji.) Zrozumiesz, w jaki sposób można wpływać na emocje innych ludzi skłaniając ich do określonego zachowania.) Zrozumiesz istotę komunikacji międzyludzkiej i wpływ poszcze- gólnych jej składników na proces wywierania wpływu na innych ludzi.) Będziesz wiedział, w jaki sposób skutecznie obronić się przed ma- nipulacją, tak, aby czuć się bezpiecznie.Książkę zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli:http://psychologia-manipulacja.zlotemysli.pl
 24. 24. Magia perswazji Aleksander Buczny Jak być magikiem perswazji i opanować do perfekcji skuteczne wywieranie wpływu na ludzi? Aby stać się magikiem perswazji, musisz nauczyć się działać tak, jak działa magik. Musisz nauczyć się wykorzystywać ludz- kie myślenie, instynkty, które pozwolą Ci świadomie kierować zachowaniem innych osób, jednocześnie nie wzbudzając w nich żadnych podejrzeń.Tego właśnie możesz się dowiedzieć i nauczyć:) Jak skutecznie destabilizować przekonania innych osób, czyli co zrobić, aby przekonać innych do swoich racji.) Jak wydawać innym osobom ukryte polecenia i sprawiać, że będą mieli je ochotę wykonywać zupełnie nieświadomie.) Zaskakujące polecenie, które automatycznie wprowadzi większość Twoich rozmówców w stan silnej podatności na perswazję.) Jak łatwo rozpalać silne pożądanie do kupienia Twoich towarów u trudnych klientów.) Jak szybko i skutecznie poradzić sobie z osobami, które są nasta- wione na „nie” do Twoich propozycji.) Skuteczny sposób na zainteresowanie klienta nawet takimi tema- tami, które wydają mu się wyjątkowo nudne.Książkę zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli:http://perswazja.zlotemysli.pl

×