Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Klucz do-podswiadomosci

197 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Klucz do-podswiadomosci

 1. 1. Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: „Klucz do podświadomości” Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.plNiniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylkoi wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiekzmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. © Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Paula Świątek rok 2010Data: 11.08.2010Tytuł: Klucz do podświadomości – fragment utworuAutor: Paula ŚwiątekProjekt okładki: Janusz SkierkowskiRedakcja: Magdalena Michalak, Sylwia FortunaWydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.ul. Daszyńskiego 544-100 GliwiceWWW: www. ZloteMysli.plEMAIL: kontakt@zlotemysli.plAutor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tejksiążce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszeniepraw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-stania informacji zawartych w książce.Wszelkie prawa zastrzeżone.All rights reserved.
 2. 2. Spis treściKl uc z do podś w i a dom oś c iOd Autorki.......................................................................................................5Wstęp...............................................................................................................7Słowniczek.....................................................................................................10Trzy poziomy umysłu....................................................................................18Dwie osobowości mózgu.............................................................................23Centrum dowodzenia....................................................................................25Czym właściwie jest podświadomość?.......................................................28Świadomość — program podświadomości................................................32Świadomość i podświadomość — co je łączy, a co dzieli?.......................38W świecie iluzji — natura świadomości......................................................41Jak działa podświadomość?........................................................................45Podświadomość a misja duchowa..............................................................53Głębia podświadomości...............................................................................59Co daje praca z podświadomością?............................................................63Filtry percepcyjne.........................................................................................66Wewnętrzne zapotrzebowanie.....................................................................73Uwaga! Sabotaż!...........................................................................................74Mechanizm psychocybernetyczny...............................................................76Podświadome programy..............................................................................80Wyparcie i projekcja.....................................................................................83Podświadome potrzeby................................................................................85Wewnętrzne przyzwolenie............................................................................87Podświadomy lęk..........................................................................................89Emocje...........................................................................................................91Przekonania...................................................................................................93Autopilot a zmiana przekonań.....................................................................97Prawdziwe możliwości................................................................................101Słaby punkt umysłu podświadomego.......................................................104I wszystko staje się jasne...........................................................................108Krok po kroku w stronę zmiany.................................................................111Podstawowe narzędzia w pracy z podświadomością...............................114Kreowanie trwałych zmian a podświadomość..........................................116Ile czasu potrzeba, by przeprogramować podświadomość?...................117Zakończenie.................................................................................................118
 3. 3. S pok ój dus zyStrefa Umysłu..............................................................................................123Na początek….............................................................................................125Życie pełne spokoju....................................................................................127Myśli pełne spokoju....................................................................................133Arkusz wewnętrznej równowagi................................................................136 Arkusz 1.................................................................................................................136 Arkusz 2.................................................................................................................137 Arkusz 3.................................................................................................................138Emocje zrównoważone...............................................................................140Z daleka od stresu.......................................................................................144Śmiech zamiast gniewu..............................................................................147Złość zneutralizowana................................................................................149Pudełko........................................................................................................151 Lęk? Nie, dziękuję..................................................................................................152Pożegnanie przeszłości..............................................................................153Uwolnienie i wybaczenie............................................................................155Dobre rozwiązania.......................................................................................157Harmonia i ład.............................................................................................161Otoczenie pełne życzliwości......................................................................164Relaks i odprężenie.....................................................................................167Czas na wzmocnienie.................................................................................170Siła spokoju.................................................................................................173Spokojnie i skutecznie................................................................................175Energia spokoju drogą sukcesu................................................................177Kodeks Spokoju Ducha..............................................................................181Jak utrwalić w sobie siłę spokoju?............................................................183Deklaracje, karty, oświadczenia wzmacniające........................................185Zakończenie................................................................................................187
 4. 4. KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — kliknij po więcejPaula ŚwiątekJak działa podświadomość?Podświadomość to inteligencja, która nadzoruje labiryntwszystkich czynności biochemicznych. Jednocześnie jest miej-scem, w którym zgromadzone są wszystkie przyzwyczajeniadotyczące sfery fizycznej i mentalnej. To wszystko , niczym me-gasystem bioinformacyjny, obsługuje nie tylko program opera-cyjny, ale i wszelkie dodatkowe pakiety oprogramowania, cowymaga niewyobrażalnej, nieosiągalnej dla świadomości liczbyrównocześnie podejmowanych działań na sekundę.Ucząc się, nabieramy nawyków w wykonywanej czynności.Osiągając mistrzostwo w danej dziedzinie (bez względu na to,czy jest to nauka języka, nauka chodzenia, umiejętność prowa-dzenia samochodu czy gry na instrumencie muzycznym), osią-gamy poziom zwany w NLP kompetencją nieświadomą — stan,w którym potrafimy wykonywać określone czynności z łatwo-ścią, niemalże bez zastanowienia, naturalnie, automatycznie.Powielając określone zachowania w sferach związanych z funk-cjonowaniem i egzystencją, stan kompetencji nieświadomej mo-żemy nazwać przyzwyczajeniem – jest to stan, kiedy powtarzającdaną czynność, osiągamy poziom, w którym wykonujemy ją per- 5
 5. 5. KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — kliknij po więcejPaula Świątekfekcyjnie, nie musząc jednocześnie koncentrować na niej świado-mie uwagi. Dotyczy to nie tylko działań, sfery fizycznej, ale rów-nież sfery myśli. Regularnie wybierając określone myśli, odtwa-rzając te same obrazy, stany emocjonalne i scenariusze czynimymyślenie nawykiem, a ten z czasem zmienia się w przekonaniei determinuje określone, utarte reakcje i zachowania — stany fi-zyczne.Poznaj podstawowe cechy podświadomości:• Nie zna pojęcia czasu ani miary przestrzeni — jest poza cza- sem i poza fizyczną odległością.• Odtwarza i realizuje komendy — zadania wyznaczone wy- starczająco wyraźnie przez umysł świadomy.• Lubi rytuały, kojarzy powtarzające się zjawiska.• Nie zna ograniczeń, wszystko pojmuje jako realne i możli- we.• Przemawia językiem intuicji.• Przyjmuje fakty bezkrytycznie.• Jest twórcza, kreatywna.• Myśli obrazami, kojarzy je ze słowami i dopisuje znaczenie.• Odczytuje mowę ciała, rzeczywistość.• Zbiera informacje o świecie zewnętrznym poza świadomością.• Porozumiewa się z otoczeniem bez udziału świadomości. 6
 6. 6. KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — kliknij po więcejPaula Świątek• Postrzega szczegóły, detale i łączy je w całość.• Kreuje obrazy, działa poprzez wyobraźnię.• Projektuje skojarzenia dopasowane do nabytych przekonań.• Steruje wewnętrznymi procesami ciała, w tym odczuciami i reakcjami fizjologicznymi.• Podsuwa odpowiedzi.• Kieruje naszą uwagę na potencjalne szanse lub zagrożenia (metaprogram za zdobywanie, unikanie — nlp).• Współgra z nadświadomością.• Działa na zasadzie kompasu dbającego o zachowanie home- ostazy, równowagi, zgodności między misją duchową, sa- mooceną i nabytymi programami.• Wpływa na stan emocjonalny, mentalność, nastawienie w stosunku do rzeczywistości.• Nie zna pojęcia czasu — dla podświadomości zawsze istnieje tu i teraz — chwila obecna. Przyszłość jest tym, co się jeszcze nie wydarzyło, a więc nie istnieje. Przeszłość oznacza to, co już przeminęło. O ile to, co już nastąpiło, wciąż może mieć moc, tak jakby istniało nadal (jeśli bezustannie przetwarzamy w umyśle te same obrazy, przeżywamy na nowo związane z przeszłymi wydarzeniami stany emocjonalne), to to, co loku- jemy w przyszłości, jest dla umysłu podświadomego abstrak- cyjne i niepojęte. 7
 7. 7. KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — kliknij po więcejPaula Świątek• Niezależnie od sposobu, jaki wybierzemy, pracując nad przeprogramowaniem podświadomości (afirmacje, wizuali- zacje, mapy marzeń), pamiętajmy o tym, żeby formułować swoje cele w czasie teraźniejszym, a nie przyszłym. Dlatego tak ważne jest, by podczas programowania podświadomo- ści posługiwać się afirmacjami w czasie: teraźniejszym (su- gestie, afirmacje właściwe, uwalniające, akceptujące, wyba- czające) i przeszłym (wybaczanie, uwalnianie, akceptacja). Nie stosujemy czasu przyszłego — każdy cel formułujemy tak, jakby istniał już w tym momencie.• Nie działa metrycznie, nie zna pojęcia miary, odległości — ta ostatnia istnieje w świecie fizycznym i świadomości. Podświa- domie myśląc o miejscu, już w nim jesteśmy, nie pokonujemy faktycznej drogi, jaką musimy przebyć w rzeczywistości.• Lubi rytuały. Cechą podświadomego umysłu jest łatwość wprowadzania w trans poprzez powtarzające się czynności, rytmy, przy wykorzystaniu symboli, działanie światła, kolo- ru. Zaklinanie podświadomości to umiejętność wprowadza- nia w stan autohipnotyczny. Zaszczepianie nowych sugestii i ich kotwiczenie w podświadomości umożliwia proces two- rzenia skojarzeń z czynnościami powtarzanymi lub symbo- lami. Podświadomie jesteśmy bardziej otwarci na nowe su- gestie w hipnotyzującym, „nastrojowym” otoczeniu, róż- nym od tego kojarzonego z codziennymi nawykami i przy- zwyczajeniami. Dzięki muzyce, kolorom, światłom, symbo- 8
 8. 8. KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — kliknij po więcejPaula Świątek lom (płomień, woda) wyciszamy świadomość, obniżając częstotliwość fal umysłu.• Nie zna ograniczeń — dla podświadomego umysłu wszystko jest realne, możliwe. Ograniczenia istnieją wyłącznie w świadomości i w świecie materii. Podświadomość potrafi ujrzeć wszystko, wykorzystując moc wyobraźni, zaś to umysł świadomy koncentruje się na wyszukiwaniu logicz- nych rozwiązań uwzględniających wszystkie przeszkody, blokady, braki i zagrożenia. Jeśli świadomie postrzegamy coś jako niewykonalne, takie właśnie będzie. Jeśli nato- miast otwieramy się na wszystkie rozwiązania, nastawieni na realizację celu, odpowiedzi — nowe rozwiązania zaczną pojawiać się same, podsuwane przez podświadomość, intu- icję czy w formie olśnień.• Wypełnia komunikaty, komendy świadomości. O czymkol- wiek nie zechcesz pomyśleć i przekształcisz to w nawyk my- ślowy — twoja podświadomość stworzy to w umyśle jako rzeczywisty obraz. To umysł nieświadomy wykształcił świa- domość, lecz świadomość poprzez skonkretyzowane decy- zje, cele poparte determinacją, narzuca podświadomości racjonalny plan do realizacji.• Nie ocenia — ocena leży w gestii świadomego myślenia. Świadomie uczymy się klasyfikować fakty jako dobre czy złe, słuszne, niesłuszne, prawe lub niemoralne. Jeśli świa- 9
 9. 9. KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — kliknij po więcejPaula Świątek domie nadasz znaczenie informacji, podświadomość po- traktuje ją jako wyznacznik i wdroży w życie zgodnie z two- ją oceną. Dla podświadomości wszystko ma znaczenie rów- norzędne. To, w co chcemy wierzyć i w jaki sposób opisy- wać rzeczywistość, zależy wyłącznie od racjonalnych pobu- dek umysłu świadomego, wyrabianych na podstawie do- świadczeń i wyciągniętych wniosków.• Intuicja jest językiem podświadomości, wymykającym się racjonalnemu wytłumaczeniu. Często kwestionujemy to, czego nie możemy zrozumieć do końca, zbadać, usystema- tyzować. Mimo to — każdy człowiek i zwierzę są obdarzeni zmysłem intuicji. Jest ona instynktem pierwotnym ostrze- gającym przed zagrożeniem, a podświadome informacje przekazywane głosem intuicji mają za zadanie chronić nas, zapewniać bezpieczeństwo, podsuwać skuteczne, proste rozwiązania i umożliwiać optymalne funkcjonowanie. Otwarcie na nią, słuchanie jej podszeptów, pojawiających się w formie przeczuć, snów, olśnień i znaków wyłapywa- nych w świecie zewnętrznym zawsze działa z korzyścią dla nas i naszego dobra.• Komunikaty podświadomości to odczucia płynące z ciała, re- akcje fizyczne, intuicja, symbolika snów.• Zbiera informacje poza świadomością. Do świadomości do- ciera jedynie ułamek postrzeganych danych. Podświadomie 10
 10. 10. KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — kliknij po więcejPaula Świątek jesteśmy w stanie w ułamku sekundy zanalizować sytuację i podjąć odpowiednie działanie. Podobnie jest z wiedzą o nowo poznanych ludziach. Świadomie wiemy to, co zosta- nie ujawnione czy powiedziane. Jednak podświadomość analizuje pozostałe elementy — wygląd, ton głosu, szybkość oddechu i tym podobne, odczytując jedynie komunikaty niewerbalne. Podświadomie potrafimy wykryć każdą nie- ścisłość, nieprawdziwość w rozmówcy, choć świadomie nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, w jaki sposób doszliśmy do swoich wniosków.• Nie rozumie znaczenia „nie” — koncentruje się na sugestii, jakiej się poddajemy, przyjmując ją dosłownie. Tak więc nie mówimy: „nie chcę dłużej być samotny”, ale: „uwalniam się od poczucia samotności” lub: „w moim życiu jest mnóstwo miłości i zrozumienia”, „otaczają mnie wspaniali ludzie”. („Otaczam się wspaniałymi ludźmi”). Nie zaprzeczamy: „nie jestem już nieśmiały”, ale: „mam w sobie wystarczająco dużo wiary w siebie i odwagi”, „uwalniam się od nieśmiało- ści”, „jestem otwarty, zrelaksowany i pewny siebie”.• Jest dosłowna — działa precyzyjnie według zaszczepionych przekonań i sugestii.• Nie ocenia, nie poddaje w wątpliwość słuszności przeko- nań. Werbalizując komunikaty i sugestie w kierunku pod- świadomości, starannie dobierajmy więc słowa. 11
 11. 11. KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — kliknij po więcejPaula Świątek• Realizuje komendy — nie jest twórcą przekonań, urzeczywist- nia ich system. Zaszczepianie przekonań jest domeną świado- mości. Ich realizacja należy natomiast do podświadomości.• Posługuje się wielozmysłowym językiem — kompozycją ob- razów, dźwięków, odczuć i emocji. Świadomość zaś korzy- sta z języka słów — jest to myślenie lingwistyczne.• Działa na zasadzie projekcji (lustra). Przeglądamy się w świe- cie zewnętrznym, a to, co zauważamy, jest odbiciem naszego wnętrza. Najbardziej razi nas w innych to, czego w sobie nie lubimy, do czego nie chcemy się przyznać czy wyparte emocje. Interpretacje dopisywane przez nas innym rodzą się w nas sa- mych, potwierdzając naszą mentalność, tożsamość, przekona- nia, wierzenia, nadzieje, lęki, marzenia i bolączki.• Nigdy nie traci koncentracji. Zdolności zapamiętywania i przetwarzania informacji przez umysł nieświadomy są nieograniczone. Podświadomość nigdy nie zapomina, gro- madzi wszystkie pobrane ze świata bodźce. Ma umiejętność budowania nowych połączeń neuronalnych, dzięki czemu wytwarza nowe ścieżki na starych mapach umysłu, urzeczy- wistniając nowe koncepcje, wytwarzając nawyki, schematy i przyzwyczajenia.• Powiela schematy — nie tworzy wzorców reagowania, nie przy- pisuje znaczeń. Powiela schematy nabyte i utrwalone w prze- szłości na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Dla pod- 12
 12. 12. KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — kliknij po więcejPaula Świątek świadomości zawsze istnieje tylko „teraz”. „Teraz”, które trwało w przeszłości, jest dla niej tym samym „teraz” trwającym w te- raźniejszości i będzie tym samym „teraz” w przyszłości. 13
 13. 13. KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — kliknij po więcejPaula ŚwiątekCo daje praca z podświadomością?Dla naszej podświadomości nie ma znaczenia, czy to, w co wie-rzymy, istniało i istnieje w naszym życiu, czy też nigdy się niezdarzyło. Wszystko, co projektujemy sobie w umyśle, naszapodświadomość przyjmuje w taki sam sposób. Nasze wyobra-żenia czy wewnętrzne motywy są dla niej równie realne i ważnejak wspomnienie rzeczywistych doświadczeń.Realność, zasadność czy możliwość zaistnienia w rzeczywisto-ści wizualizowanych zdarzeń są analizowane przez lewą półku-lę mózgową i etykietowane jako wykonalne lub niewykonalne.Nasze myśli wywołują odczuwalne emocje i reakcje organizmu,podobnie jak w czasie oglądania filmów czy doświadczania re-alnych sytuacji. Wewnętrzne motywy, pragnienia, lęki i obawysą dla nas równie odczuwalne i rzeczywiste jak emocje związa-ne z naszą przeszłością. To, o czym myślimy najczęściej, regu-larnie powtarzane, staje się rzeczywistością.Przyczyną dyskomfortu nie jest sama sytuacja, doświadczenia,wspomnienia czy fakty, ale nasz stosunek do nich, wewnętrznaprojekcja i odbiór doznań. Podobnie jak w świecie zewnętrz- 14
 14. 14. KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — kliknij po więcejPaula Świąteknym, to nie okoliczności decydują za nas, lecz robią to naszewewnętrzne motywy i podświadome programy (podświadomaprojekcja rezultatów i konsekwencji).Myśli wywołują doznania fizyczne. Schematy myślowe mająbezpośredni wpływ na stan naszego zdrowia, wygląd i kondy-cję, a także na postawę, komunikację, samoocenę, działanie,zdolność do podejmowania decyzji i szereg innych czynników,z którymi codziennie mamy do czynienia.Celem pracy z umysłem na poziomie podświadomym jest uzmy-słowienie sobie wzorców myślowych oraz zastąpienie ich takimi,które wspierają realizację świadomie postawionych celów. Czylijest to wykorzystanie swojego potencjału i umiejętność kreowa-nia rzeczywistości odpowiedniej do naszych potrzeb.Poprzez świadomą pracę w stanie obniżonych częstotliwości alfai przy wykorzystaniu kilku prostych technik pracy z umysłemmożemy dowolnie zmienić każdą ze swoich myśli, przekonańi programów. Możemy także wzmocnić i wykreować pożądaneefekty, cele czy zamierzenia. Dzięki połączeniu świadomej pracyz mocą twórczej natury podświadomości jesteśmy w stanie:• zmodyfikować traumatyczne wspomnienia — uzdrawianie przeszłości;• uwolnić się od ograniczających przekonań; 15
 15. 15. KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — kliknij po więcejPaula Świątek• zaszczepić w sobie dowolne przekonanie;• uzdrowić swoje relacje z ludźmi;• wybaczyć;• uwolnić się od destrukcyjnych układów;• zmienić stosunek do własnej osoby, poprawić swoją samo- ocenę i samoakceptację;• wpłynąć na procesy zachodzące w organizmie, sterować procesem autouzdrowienia;• uwolnić się od nałogów;• zmienić i wykształcić w sobie dowolny nawyk;• rozwinąć umiejętność wykorzystywania intuicji;• nauczyć się twórczego radzenia sobie z problemami w skali wykraczającej poza rozwiązania pochodzące z analizy lewej półkuli mózgowej;• wykorzystać swój potencjał poprzez synchronizację lewej i prawej półkuli mózgowej;• wykreować dowolny cel;• określić swoją misję duchową;• zaplanować swoją przyszłość zgodnie z własnymi potrzebami.Świadomie nigdy nie przejmiemy całej mocy podświadomości.Należy to zaakceptować. Podświadomość zawsze będzie tą czę- 16
 16. 16. KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — kliknij po więcejPaula Świątekścią umysłu, która wymyka się ograniczonym umiejętnościom„programu operacyjnego” świadomości.Praca nad zmianą utartych wzorców jest jednak koniecznai obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą działać skuteczniei panować nad życiem, a nie poddawać się okolicznościomi wierzyć w przypadki. 17
 17. 17. KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — kliknij po więcejPaula ŚwiątekJak skorzystać z wiedzyzawartej w pełnej wersji ebooka?Jeśli poszukujesz kompendium wiedzy o świadomości, pra-gniesz dowiedzieć się, jak ona działa i zapoznać się z jej wszel-kimi aspektami, nie mogłeś lepiej trafić. Publikacja ta jest bar-dzo analityczna i zawiera mnóstwo faktów. „Klucz do podświa-domości” to ogrom wiedzy na temat umysłu nieświadomego.Podstawowe pojęcia i informacje niezbędne dla każdego, ktochce działać skutecznie i panować nad życiem, a nie poddawaćsię okolicznościom i wierzyć w przypadki. http://klucz-do-podswiadomosci.zlotemysli.pl Czy życie daje Ci to, czego potrzebujesz i pragniesz? 18

×