Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ceny akcji Wiktor Moskalewicz

616 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ceny akcji Wiktor Moskalewicz

 1. 1. Spis treści1. Wprowadzenie .............................................................................. 52. Co to jest inwestowanie? .......................................................... 93. Obrót akcjami ..............................................................................134. Zarządzanie kapitałem.............................................................195. Dynamika ceny ...........................................................................27 5.1. Baza ........................................................................................30 5.2. Faza szybkich wzrostów .................................................35 5.3. Wykupienie techniczne fali wzrostowej ..................37 5.4. Korekta i konsolidacja .....................................................40 Korekta prosta....................................................................40 Korekta płaska....................................................................41 Korekta złożona .................................................................426. Kilka wartościowych wskaźników........................................45 6.1. Histogram MACD ..............................................................45 6.2. Średnie kroczące i ich prawdziwe wykorzystanie .47 6.3. Wolumen ..............................................................................507. Warunki początkowe transakcji ...........................................53 7.1. Typowe sygnały transakcyjne .......................................55 7.2. Opór jako opór i opór jako pretekst do zajęcia pozycji...................................................................................60 7.3. Nowe maksimum ..............................................................628. Jak wybrać najlepszą spółkę pod zakup akcji? ..................679. Zarządzanie pozycją .................................................................71
 2. 2. 10. Lokalizowanie pozycji innych inwestorów.....................7911. Wykorzystanie sygnału technicznego .............................8512. Rodzaje trendów wzrostowych ..........................................91 12.1. Trend paraboliczny ........................................................91 12.2. Trend słabnący.................................................................92 12.3. Baza — zwyżka — baza ...............................................94 12.4. Trend nieregularny .........................................................9513. Eliminowanie słabych z gry .................................................9714. Daytrading — sposób na szybki zarobek .....................10115. Cykle koniunkturalne i dywersyfikacja w czasie ........10516. Inne spojrzenie na ryzyko ..................................................11317. Jak wyeliminować złe emocje z gry? ..............................11518. Analiza błędów i prowadzenie dziennika .....................11919. Zakończenie ............................................................................123Załącznik. Opis dziennika inwestora .....................................125
 3. 3. 5. Dynamika cenyDynamika ceny zajmuje się identyfikacją ru-chu ceny akcji na wykresie lub określa sposób,w jaki cena zmienia swą wartość, a dokładniejkierunek i prędkość tych zmian. Jeśli dominu-jąca grupa inwestorów jest zdecydowana i jed-nomyślna w stosunku do kupna lub sprzedażypapierów danej spółki, dynamika jest wysoka,a cena szybko zmienia swoją wartość. W wy-padku wzrostu jest to wspaniała okazja do szyb-kiego zarobku.Przeciwną sytuacją jest konsolidacja, w którejinwestorzy czekają na dalszy rozwój wydarzeńlub panują podzielone zdania na temat ceny ak-cji, a na rynku widać niepewność. Sytuacja tamoże prowadzić m.in. do: znudzenia inwestorów spółką i spadku ob- rotów, wymuszenia od najbardziej niecierpliwych graczy zakupu akcji w nadziei na kontynu- ację wzrostów, po czym inni w obawie przed 27
 4. 4. Wiktor Moskalewicz przegapieniem momentu wejścia mogą za- cząć kupować i kolejna fala wzrostu staje się rzeczywistością.Do oceny dynamiki najczęściej stosowane sąwykresy świecowe, gdyż zawierają w odróżnie-niu od wykresów liniowych ceny otwarcia, za-mknięcia oraz maksima danej jednostki czaso-wej, w naszym wypadku dnia lub tygodnia.Świeczka poniżej ukazuje cztery istotne war-tości ceny w ciągu dnia: poziom otwarcia, za-mknięcia, maksimum oraz minimum.Rysunek 4. Przykładowa zmiana ceny na wykresie intraday(dokładny wykres przebiegu sesji)Powyżej znajduje się świeczka biała — wzrosto-wa; w świeczce spadkowej kolor korpusu jestczarny oraz ceny otwarcia i zamknięcia leżą poprzeciwnej stronie. Im dłuższa świeczka, tymbardziej dynamiczny ruch ceny się za nią kryje. 28
 5. 5. 5. Dynamika cenyPoprawna analiza ma zwiększyć prawdopodo-bieństwo przewidzenia dynamiki i kierunkudalszego ruchu ceny. Odpowiedni wolumen,czyli wartość wszystkich transakcji na papierze,jest konieczny, aby analiza była wiarygodna.Jeżeli spółka nie jest płynna (niewielu graczyhandluje akcjami), to cała analiza technicznajest poważnie utrudniona, ceny zamknięcia,otwarcia oraz maksima dnia są częściej przy-padkowe i operacje zamożniejszego inwestoramogą doprowadzić do szybkich, nieprzewidy-walnych ruchów.Dobrze jest, gdy inwestujemy w zgodnościz kierunkiem ruchu największej puli kapitału(z dominującą grupą inwestorów). Dominują-ca grupa inwestorów to wypadkowa siła podażyi popytu wszystkich zleceń inwestorów wpływa-jących na giełdę. Siła zlecenia zależy od kwoty,na jaką opiewa. Z tego wynika, że grupę domi-nującą może stanowić jeden inwestor kupującyakcje danej spółki za 1 000 000 zł, aby spowo-dować popyt na te akcje i wzrost waloru pomi-mo obecności zleceń sprzedaży kilku graczy nakwotę 300 000 zł.Nie respektując kierunku poruszania się grupydominującej, będziemy w mniejszym czy więk-szym stopniu tracić pieniądze. Dlatego też po-winniśmy się do niej przyłączyć, by nie znajdo- 29
 6. 6. Wiktor Moskalewiczwać się „po złej stronie rynku”, czyli być dawcąkapitału.Analiza dynamiki ma zatem za zadanie zloka-lizować tę grupę i odpowiedzieć na pytanie,kiedy należy się spodziewać szybkich wzro-stów, spadków, a kiedy konsolidacji. Dynamikaspadków jest większa niż wzrostów, ponieważjest napędzana przez strach. Inwestorzy silniejreagują na możliwość straty niż na sposobnośćzarobku. Taka jest po prostu natura ludzkiejpsychiki. Sprawia to, że w okresie hossy cenarośnie powoli, ale przez dłuższy okres, a w bes-sie spada szybko i gwałtownie. Dlatego też tren-dy spadkowe, zwłaszcza w bessie, charaktery-zują się mniej skomplikowanym układem i sąłatwiejsze w analizie.Najważniejsze układy techniczne to: baza, fazaszybkich wzrostów, wykupienie techniczne faliwzrostowej, konsolidacja oraz korekta.5.1. BazaBaza to formacja cenowa, często prostokąt, trój-kąt, głowa z ramionami, zapowiadająca zmianętrendu spadkowego lub kontynuację trenduwzrostowego. Sama nomenklatura nie jest waż-na, a poprawne zakwalifikowanie układu cenydo formacji też nie jest konieczne, często nawet 30
 7. 7. 5. Dynamika cenynie można tego wykonać. Pomimo to cena wy-syła nam bardzo wartościowe sygnały.Im dłuższa w czasie i płytsza jest baza, tymwiększy potencjał wzrostowy się w niej kryje. Taprzedłużająca się niepewność wskazuje na nie-chęć graczy do dalszej wyprzedaży akcji i skut-kuje pojawieniem się inwestorów zaczynającychwykupywać papiery w nadziei na wczesne zaję-cie pozycji na dnie trendu spadkowego. Długośćformacji może jednak nie być spowodowana we-wnętrzną walką byków i niedźwiedzi, lecz małąpłynnością i brakiem zainteresowania spółką,a takich akcji należy unikać. O tym, iż wewnątrzbazy toczy się zacięta walka popytu i podaży,świadczy okresowo zwiększający się wolumenoraz gwałtowniejsze wzrosty, zakończone jed-nak spadkami i powrotem do konsolidacji, jakwidać na rysunku 5.Linia pozioma pokazuje górne ograniczeniebazy, a strzałka poprawny moment zakupu.Elipsy wskazują na wzmożoną aktywność gra-czy, podczas gdy spółka wychodzi na nowe lo-kalne maksima.Dolne ograniczenie bazy nie jest tak istotne jakgórne, które ukazuje, w jaki sposób spółka bę-dzie wychodziła z bazy. Kąt nachylenia linii gór-nego ograniczenia bazy jest bardzo ważny. 31
 8. 8. Wiktor MoskalewiczRysunek 5. Wykres tygodniowy, WojasNajlepiej jest, kiedy jest on niewielki lub ze-rowy. Im większy kąt, tym mniejszy potencjałwzrostowy wynikający z formacji.Rysunek 6. Wykres tygodniowy, GTC 32
 9. 9. 5. Dynamika cenyNa rysunku 6 moment wyjścia ceny z bazy, za-znaczony elipsą lub przebicie lokalnego szczy-tu zaznaczonego linią poziomą nie jest dobrymmomentem na inwestycje, gdyż kąt nachyleniabazy wskazuje na słabą siłę popytu w ubiegłychmiesiącach.Rysunek 7. Wykres jednodniowy, EuroimplantOstatni etap formowania się bazy może cha-rakteryzować się wzmożonymi obrotami, gdyżnawet najmniejszy sygnał techniczny do kupnajest wykorzystywany przez inwestorów próbują-cych wejść w spółkę jak najszybciej przed duży-mi wzrostami po wybiciu ceny z bazy. Czasamitakie przedwczesne inwestowanie może zepsućcały obraz techniczny spółki i skłonić do wyco-fania się inwestorów, wzmacniając podaż, ko-lokwialnym językiem mówiąc — jest to falstart. 33
 10. 10. Wiktor MoskalewiczWięcej o tym zjawisku przeczytasz w rozdziale„Wykorzystanie sygnału technicznego”.Wysoki wolumen zaznaczony elipsą wskazujeudział dużych inwestorów w czasie wybicia lo-kalnego maksimum (czarna strzałka) na dwadni przed faktycznym wyjściem ceny z bazy.Rysunek 8. Wykres tygodniowy, RedanWykres powyżej ukazuje bazę o niezachęcają-cej wymowie. Głównymi negatywnymi cecha-mi są:1. formowanie się bazy zajęło zbyt mało czasu w stosunku do uprzednich dynamicznych spadków;2. swingi (krótkie, zdecydowane ruchy) we- wnątrz bazy zbyt nerwowe i wysokie wzglę- dem długości formacji; 34
 11. 11. 5. Dynamika ceny3. górne ograniczenie formacji (pozioma linia) stanowi zbyt mocny opór; świadczą o tym silne odrzucenia tego poziomu (zaznaczone strzałkami) i świece o długich górnych cie- niach zaznaczone elipsą;4. średnie kroczące skierowane w dół w nieko- rzystnym układzie;5. brak bezpośredniej konsolidacji przed mo- mentem wyjścia ceny z bazy, tym samym zachęty do inwestowania dla inwestorów krótko- i średnioterminowych i wzmożenia popytu na wybiciu. Konsolidacja taka wy- stępuje np. na rysunku 5.Proszę porównać ten układ z bazą wyrysowanądwa lata później na tej samej spółce — rysu-nek 9 i rysunek 5.5.2. Faza szybkich wzrostówPo zdecydowanym wyjściu ceny poza wielo-tygodniową lub miesięczną bazę, podaż akcjiradykalnie spada, a cena właściwie codzien-nie odnotowuje nowe maksima. Aby ta fazabyła kontynuowana, ważne jest, aby inwesto-rzy przyłączali się do trendu systematyczniei z umiarkowanym, równo rozłożonym kapita-łem w czasie jego trwania. Bardzo duży wzrostceny w krótkim czasie może zachęcić graczy do 35
 12. 12. Wiktor Moskalewiczrealizowania zysków i zapoczątkować korektę,a to zmienia dynamikę wzrostów — przykład narysunku 5. Najlepiej jest, by na tym etapie po-pyt lekko przeważał nad podażą, wtedy graczeposiadający akcje cierpliwie czekają, aż cenawyjdzie na wyższe poziomy, a kupujący nie wi-dzą zagrożenia rychłą korektą. Taka sytuacjamoże się utrzymać dość długo.Na poniższym wykresie widać falę silnychwzrostów po wyjściu ceny z bazy. Moment tenwskazuje strzałka. Często towarzyszą temuwzmożone obroty — obecność inwestorów za-wodowych.Rysunek 9. Wykres tygodniowy, Redan 36
 13. 13. 5. Dynamika ceny5.3. Wykupienie techniczne fali wzrostowejDo wykupienia fali wzrostowej dochodzi w mo-mencie, kiedy dalsza zwyżka instrumentu wy-daje się mało prawdopodobna, a gracze giełdo-wi zaczynają realizować osiągnięte zyski. Częstocharakteryzuje się wybiciem poprzedniego doł-ka i wejściem ceny w konsolidację lub korek-tę, z możliwością rozpoczęcia nowego trenduspadkowego.Na tym etapie notowań instrumentu nastę-puje wymiana papierów. Różne grupy inwe-storów mające odmienne horyzonty inwesty-cyjne zaczynają wykazywać swoją aktywność.Średnioterminowi realizują zyski, co prowadzido korekty, długoterminowi mogą uzupełniaćpo niższych cenach portfel, a krótkotermino-wi grają w konsolidacji na swingach. Po takiejkorekcie spółka traci swój pierwotny potencjałdo wzrostów i sytuacja musi się wyklarować.Od początku pojawia się niepewność, zdania sąpodzielone i to jest naturalna kolej rzeczy, gdyżjest to smutne, ale prawdziwe, że nie wszyscymogą zarobić i muszą się znaleźć inwestorzy,którzy pomylą się w prognozach.W zgodzie z psychologią reagowania na zaist-niałe bodźce, człowiek — inwestor tym słabiej 37
 14. 14. Wiktor Moskalewiczreaguje na wydarzenie, im dalej w czasie mia-ło ono miejsce — w naszym wypadku pierwszasilna korekta prosta (na wykresie zaznaczo-na strzałką nr 1). Powstała przecena istotniewpływa na dalsze losy notowań z racji tego,iż każda reakcja wywołuje kontrreakcję, aleo słabszym już efekcie, co prowadzi do wza-jemnego odreagowania impulsu pierwotnegoi stabilizacji stanu emocjonalnego uczestni-ków rynku.Rysunek 10. Wykres jednodniowy, AmicaNa diagramie powyżej widzimy wyrównaniesiły popytowo-podażowej wraz z czasem trwa-nia konsolidacji. Gdy cena wyrysowała wyraźnąlinię oporu (linia pozioma), po której świeczkazamknęła się powyżej 39 zł (strzałka nr 2), byłto sygnał dla inwestorów, iż trend wzrostowy 38
 15. 15. 5. Dynamika cenyprawdopodobnie będzie kontynuowany. Wzra-stające obroty potwierdzają naszą analizę. Byłto dopiero pierwszy rzetelny impuls do kupnaspółki po zakończeniu dynamicznych wzrostówwidocznych po lewej stronie wykresu.Analogiczny wykres akcji Banku BPH silnieprzemawia za tym, iż ludzka psychika, a co zatym idzie, sposób reagowania inwestorów, niezmienia się, jeśli chodzi o poszczególne forma-cje na rynku. Będąc dokładnymi badaczamirynku, z łatwością możemy przewidzieć najbar-dziej prawdopodobny scenariusz dalszych war-tości kursów notowanych instrumentów.Rysunek 11. Wykres jednodniowy, Bank BPH 39
 16. 16. Ceny akcji Wiktor Moskalewicz Giełda to źródło realnych finan- sowych korzyści… ale także ryzyka Wiele osób podejmujących giełdowe wyzwanie jest tego świadomych. Mimo to, zapo- znawszy się rzetelnie z wiedzą teoretyczną, w prawdziwej grze popełniają błędy, które nierzadko prowadzą do poważ-nych strat finansowych. Warren Buffet, słynny amerykańskiinwestor, powiedział: „Pewien człowiek może siedzieć dziśw cieniu dlatego, że inny posadził w tym miejscu drzewo”.Ta metafora wiedzy praktycznej doskonale opisuje zasadęstawiania pierwszych kroków na giełdzie. Bez korzystaniaz doświadczeń poprzedników każdego gracza czeka samo-dzielne „sadzenie i pielęgnowanie drzewa”, czyli żmudneuczenie się na własnych błędach, by dopiero w przyszłościodnieść korzyści.Jeśli chcesz tego uniknąć – trzymasz w ręku właściwą książ-kę. „Ceny akcji. Kiedy rosną, i dlaczego spadają?” to publi-kacja stworzona dla osób, które mają wiedzę o GPW, alew praktyce jeszcze „poważnie” nie inwestowały. Napisanaprzez znawcę giełdy opisuje realną stronę obrotu papiera-mi wartościowymi w Polsce.Pełną wersję zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli: http://www.zlotemysli.pl/pub/ceny-akcji/wiktor- moskalewicz.html
 17. 17. Czas na giełdę Daniel Sokołowski Gdy słyszysz o zarabianiu na giełdzie, rynkach kapitałowych czy zbijaniu fortuny na handlu ropą, złotem i walutach, to czy coś nie podpowiada Ci, że war- to byłoby się tym zająć? Być może jedyną blokadą jest brak wiedzy na temat mecha- nizmów rządzących akacjami. Jeżeli tak jest, to właśnie maszprzed sobą książkę, która rozwiąże ten problem, prowadzącCię za rączkę do pierwszych zysków na giełdzie.Napisana prostym językiem, specjalnie dla osób, które chcąosiągnąć niezależność finansową na GPW, ale kompletnienie wiedzą, jak się do tego zabrać.Z książki dowiesz się m.in.:) Czym tak naprawdę jest giełda i jak zarabiają na niej najwięksi. Bez mitów, niedopowiedzeń i przekłama- nych informacji.) Jak funkcjonuje giełda: od podszewki i z najmniejszymi detalami.) Jak wybrać najwłaściwszy dla Ciebie dom maklerski.Zdecyduj TERAZ i zdobądź wiedzę, która otworzy Ci drogędo zarabiania na giełdzie.Książkę zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli:http://czas-na-gielde.zlotemysli.pl
 18. 18. GWP w praktyce Marcin Krzywda Czy inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych jest proste? Gdyby tak było, każdy z nas bez wysiłku inwestował- by, zarabiając pokaźne pienią- dze. Zatem nie. Inwestowanie jednak staje się banalnie łatwym i przyjemnym zajęciem, jeśli wiesz, jak to ro- bić. Zatem jeśli potraktujesz gręna giełdzie nie jak ruletkę, ale jak biznes, i rozpoczniesz odgruntownego przygotowania i zdobycia potrzebnej wie-dzy, odpowiedź na powyższe pytanie brzmieć będzie: TAK,inwestowanie na GPW jest proste.Z serii GPW dowiesz się:) dlaczego warto, a nawet trzeba inwestować?) w jakie papiery wartościowe możesz inwestować,) jakie są podstawowe strategie inwestycyjne,) jak grać, by wygrać.Czas, który poświęcisz na czytanie tej książki, będzie Twojąpierwszą inwestycją na drodze do sukcesu.Książkę zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli:http://gpw.zlotemysli.pl
 19. 19. Produkty strukturyzowane w praktyce Marcin Krzywda Czy chcesz inwestować i za- rabiać na rynkach, które do- tychczas nie były dostępne dla przeciętnych inwestorów? Już za chwilę poznasz produkt finansowy, który łączy bezpie- czeństwo inwestycji z gwaran- towanym zyskiem. Produktystrukturyzowane to wciąż nowość na polskim rynku finan-sowym, a książka, którą trzymasz w ręku, jest jak na raziejedynym poradnikiem, który mówi o tym, jak zarabiać, wy-korzystując siłę tego produktu.Dzięki tej publikacji:) dowiesz się, jak produkty strukturyzowane mają się do praktycznych realiów polskiego rynku finansowego,) poznasz dwa typy produktów strukturyzowanych, któ- rymi można handlować na giełdzie,) zapoznasz się z opcjami, a w szczególności poznasz opcje egzotyczne — instrument finansowy, bez które- go nie byłoby struktur,) poznasz szczegółowe opisy różnych form produktów strukturyzowanych.Książkę zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli:http://produkty-strukturyzowane.zlotemysli.pl

×