Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Styranivski лісові дороги освіта ua

730 views

Published on

Styranivski лісові дороги освіта

Published in: Environment
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Styranivski лісові дороги освіта ua

 1. 1. НЛТУ УКРАЇНИ Кафедра ЛМіГ Досвід підготовки лісових інженерів з питань проектування, будівництва та експлуатації лісових доріг в НЛТУ України Досвід підготовки лісових інженерів з питань проектування, будівництва та експлуатації лісових доріг в НЛТУ України . .Стиранівський О А доцент кафедри лісових машин Бойко А. А. доцент кафедри лісових машин Рудько І. М. доцент кафедри лісопромислового виробництва та лісових доріг
 2. 2. НЛТУ УКРАЇНИ Кафедра ЛМіГ • Один з найстаріших і престижних вищих навчальних закладів освіти України. • Рік заснування – 1874. • Рівень акредитації – IV. • Університет готує фахівців з усіх спеціальностей лісового комплексу та суміжних галузей і проводить фундаментальні й прикладні наукові дослідження з актуальних галузевих та комплексних міжгалузевих проблем економічного розвитку України. • Характерною ознакою діяльності університету є екологічне спрямування наукових досліджень і навчального процесу. • Структура університету: 4 навчально-наукові інститути та центр доуніверситетської і післядипломної освіти
 3. 3. НЛТУ УКРАЇНИ Кафедра ЛМіГ ,Інститут інженерної механіки ’ -автоматизації та комп ютерно інтегрованих технологій ,Інститут інженерної механіки ’ -автоматизації та комп ютерно інтегрованих технологій Акредитовані освітньо-професійні програми (напрями готування): • Лісова інженерія ( )Лісозаготівля - фахівці з ,транспортування деревини будування та експлуатування лісових доріг, технології лісозаготівлі та лісоскладських робіт) • Інженерна механіка • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 4. 4. НЛТУ УКРАЇНИ Кафедра ЛМіГ Головні засади готування фахівців лісової інженерії Головні засади готування фахівців лісової інженерії 1. Багаторівневість 2. Екологічність 3. Довершеність
 5. 5. НЛТУ УКРАЇНИ Кафедра ЛМіГ Багаторівневість готування фахівців “ ”спрямування Лісові дороги Багаторівневість готування фахівців “ ”спрямування Лісові дороги Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр (фахівець з транспортування деревини, будування та експлуатування лісових доріг) Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр/спеціаліст (фахівець з виробничо-технічної, проектно-конструкторської і науково-дослідної діяльності у сфері лісотранспорту) Післядипломний рівень (висококваліфікований фахівець з питань планування лісотранспортних мереж, проектування, будування та експлуатування лісових доріг)
 6. 6. НЛТУ УКРАЇНИ Кафедра ЛМіГ Освітній рівень бакалаврОсвітній рівень бакалавр Дисципліна Обсяг Мета вивчення “Будівництво, реконструкція та ремонт лісових доріг” (252 год.: 68 год. лекції, 68 год. лаб./практ., курсовий проект) Ознайомлення з основними етапами, видами, методами і способами виконання дорожньо-будівельних робіт “Транспортні технології та технічна експлуатація лісових доріг” (144 год.: 28 год. лекції, 28 год. лаб./практ., 2 розрахунково- графічні роботи) Засвоєння принципів і методів обґрунтування проектних рішень вибору типу лісовозного транспорту “Природоохоронні засади транспортного освоєння лісових територій” (144 год.: 34 год. лекції, 34 год. лаб./практ., розрахунково- графічна робота) Вивчення способів зменшення негативного впливу на довкілля будування лісових доріг і транспортування деревини Навчальна практика 36 год. Практичне засвоєння набутих навичок
 7. 7. НЛТУ УКРАЇНИ Кафедра ЛМіГ /Освітній рівень магістр спеціаліст/Освітній рівень магістр спеціаліст Дисципліна Обсяг Мета вивчення “Проектування лісових доріг” (252 год.: 34 год. лекції, 68 год. лаб./практ., курсовий проект) Вивчення основних принципів і методів проектування лісових доріг “Автоматизація проектування та будування лісових доріг” (216 год.: 17 год. лекції, 51 год. лаб./практ., 2 розрахунково- графічні роботи) Засвоєння методів проектування лісових доріг з використання програмних середовищ і автоматизованих засобів Дипломне проектування 4 місяці з них 4 тижні практика Практичне застосування набутих навичок
 8. 8. НЛТУ УКРАЇНИ Кафедра ЛМіГ Післядипломний рівеньПіслядипломний рівеньНазва семінару Рік проведення Сучасні методи будівництва лісових автомобільних доріг 30 березня – 11 квітня 2009 р. Особливості проектування і будівництва лісових автомобільних доріг 11-13 липня 2011 р. Особливості будівництва лісових автомобільних доріг у горбкуватій та рівнинній місцевостях 19-24 березня 2012 р. Особливості будівництва лісових доріг гірських умовах Криму 15-19 жовтня 2012 р. Трасування лісових автомобільних доріг 8-18 жовтня 2013 р.
 9. 9. НЛТУ УКРАЇНИ Кафедра ЛМіГ Наскрізна екологічна підготовкаНаскрізна екологічна підготовка Екологічні аспекти (6,5 %) Соціально-гуманітарні дисципліни (7,6 %) Фундаментальні дисципліни (4,3 %) Фахові дисципліни (7,3 %) Проектування лісових доріг Лісотранспортні засоби ……… Лекції (взаємодія рушія лісової машини з опорною поверхнею) Навчальна практика (визначення форм і розмірів геомеханічних пошкоджень) Практичні заняття (розрахунок показників пошкод- ження ґрунтової поверхні) Курсове проектування (розроблення заходів із зменшення пошкодження ґрунтової поверхні) Для фахівців з лісової інженерії додатково фахово-екологічна дисципліна “Основи екологізації лісозаготівлі і транспорту ”лісу
 10. 10. НЛТУ УКРАЇНИ Кафедра ЛМіГ 18/09/15 4 2 3 6 27 1 9 22 18 5 17 39 7 8 23 30 46 37 19 11 31 16 33 3825 34 47 26 29 15 36 45 28 12 42 14 32 10 21 20 41 40 35 43 44 13 24 3 0 3 K ilo m e t e r s N EW S Ðóá à í í ÿ  è á ³ð ê î â å Ë ³ê â ³ä à ö ³ÿ ç à õà ð à ù å í í ÿ Î ñ â ³ò ë å í í ÿ Ï î ñ ò óï î â å 1 ï ð . Ï î ñ ò óï î â å 2 ï ð . Ï ð î ð ³ä æóâ à í í ÿ Ï ð î õ³ä í å Ï ð î ÷ è ù å í í ÿ Ðå êî í ñ ò ð óê ö ³ÿ Ï å ð å ô î ð ì óâ à í í ÿ Ñ óö ³ë üí å ñ à í ³ò à ð í å êâ à ð ò à ë è ï ð î å ê ò í ³ ä î ð î ã è á óä ³â í è ö ò â î ä î 2 0 1 2 ë ³ñ î â à ä î ð î ã à ç à ä î â ³ë üí è é , ì ³ñ ö ÿ ì è ï î ò ð å á óº ð å ì î í ò ó ç à ä î â ³ë üí è é , ÷ à ñ ò ê î â î ï î ò ð å á óº ð å ì î í ò ó ä î ð î ã à ç à ã à ë üí î ã î ï ð è ç í à ÷ å í í ÿ Довершеність готування фахівців (практичне втілення набутих знань) Довершеність готування фахівців (практичне втілення набутих знань)
 11. 11. НЛТУ УКРАЇНИ Кафедра ЛМіГ Головні етапи проектування мережі лісових доріг Головні етапи проектування мережі лісових доріг • Лісотранспортне планування Обстеження наявної лісотранспотної мережі (GPS) Оцінювання лісотранспортної мережі (GIS) Намічання на карті нових перспективних трас (GIS) • Трасування лісової дороги Винесення траси лісової дороги на місцевість з GPS- фіксацією Оцінка трасування в середовищі ROBUR Уточнення траси на місцевості • Проектування лісової дороги Геодезичне знімання смуги відводу (тахеометр) Розроблення технічної частини проекту (ROBYR) Розроблення кошторисної частини проекту (АВК) • Обґрунтування способу транспортного освоєння лісового масиву (GIS)
 12. 12. НЛТУ УКРАЇНИ Кафедра ЛМіГ Результати обстеження наявної мережі -лісових доріг Нижньобистрівського л ва Результати обстеження наявної мережі -лісових доріг Нижньобистрівського л ва 4 2 3 6 27 1 9 22 18 5 17 39 7 8 23 30 46 37 19 11 31 16 33 3825 34 47 26 29 15 36 45 28 12 42 14 32 10 21 20 41 40 35 43 44 13 24 3 0 3 K ilo m e t er s N EW S ê â à ð ò à ë è ä î ð î ã à ç à ã à ë ü í î ã î ï ð è ç í à ÷ å í í ÿ ë ³ñ î â à ä î ð î ã à ç à ä î â ³ë ü í è é , ì ³ñ ö ÿ ì è ï î ò ð å á ó º ð å ì î í ò ó ç à ä î â ³ë ü í è é , ÷ à ñ ê ò ê î â î ï î ò ð å á ó º ð å ì î í ò ó í å ç à ä î â ³ë ü í è é , ï î ò ð å á ó º ð å ê î í ñ ò ð óê ö ³¿ â î ë î ê è ç à ä î â ³ë ü í è é ç à ä î â ³ë ü í è é , ï î ò ð å á óº ê à ï ð å ì î í ò ó ç à ä î â ³ë ü í è é , ï î ò ð å á óº ÿ ì ê î â î ã î ð å ì î í ò ó ç à ä î â ³ë ü í è é , ÷ à ñ ò ê î â î ï î ò ð å á óº ð å ì î í ò ó ì à ã ³ñ ò ð à ë üí è é â î ë î ê , ç à ä î â ³ë ü í è é ì à ã ³ñ ò ð à ë üí è é â î ë î ê , í å ç à ä î â ³ë ü í è é í å ç à ä î â ³ë ü í è é , ï î ò ð å á ó º ê à ï ð å ì î í ò ó í å ç à ä î â ³ë ü í è é , ï î ò ð å á ó º ð å ê î í ñ ò ð óê ö ³¿ ï ð è ð î ç ø è ð å í í ³ ì î æ å á ó ò è â è ê î ð è ñ ò à í è é ÿ ê à â î ä î ð î ã à Назва Протяжність доріг, км/% Густот а мережі, /м га Всього в тому числі придатних для експлуатаці ї потребують капремонту, реконструкц ії Дороги загального призначен ня 11,67/10 0 11,67/100 - 2,4 Лісові автомобіл ьні дороги 14,58/10 0 6,13/42 8,45/58 3,0(1,3 ) :Всього 26,25/10 0 17,80/67, 8 8,45/32,2 5,4(3,7 ) Примітка: в дужках – густота шляхів придатних до експлуатації
 13. 13. НЛТУ УКРАЇНИ Кафедра ЛМіГ Оцінка транспортної доступності лісового фонду Нижньобистрівського лісництва Оцінка транспортної доступності лісового фонду Нижньобистрівського лісництва Планована середня відстань трелювання, м 400 800 1200 Д, % 18,1 37,9 56,6 Оцінк а дуже погана поган а Транспортна доступність Оцінка < 55 дуже погана 1 55…64 погана 2 65…74 задовільна 3 75…84 добра 4 ≥ 85 дуже добра 5 ,%100⋅= S S Д Д
 14. 14. НЛТУ УКРАЇНИ Кафедра ЛМіГ Планування перспективної мережі лісових доріг (на прикладі Нижньобистрівського лісництва “ ”)ДП Хустський дослідний лісгосп Планування перспективної мережі лісових доріг (на прикладі Нижньобистрівського лісництва “ ”)ДП Хустський дослідний лісгосп Сумарна довжина 75,2 км Д=86,2 %; К= 46,7% Транспортна доступність дуже добра
 15. 15. НЛТУ УКРАЇНИ Кафедра ЛМіГ Трасування ділянки лісової дороги з нанесенням GPS-траси знімання на планшет Трасування ділянки лісової дороги з нанесенням GPS-траси знімання на планшет Схема розташування траси лісової автодороги
 16. 16. НЛТУ УКРАЇНИ Кафедра ЛМіГ Перевірка прокладеної траси у програмному ROBURсередовищі Перевірка прокладеної траси у програмному ROBURсередовищі
 17. 17. НЛТУ УКРАЇНИ Кафедра ЛМіГ Розроблення технічної частини проекту в програмному середовищі “ROBUR“ Розроблення технічної частини проекту в програмному середовищі “ROBUR“
 18. 18. НЛТУ УКРАЇНИ Кафедра ЛМіГ ,Структура автоматизованої системи моніторингу оцінювання і проектування мережі лісових доріг ,Структура автоматизованої системи моніторингу оцінювання і проектування мережі лісових доріг Назва етапу Обстеження наявної дорожньої мережі Створення комп’ютер- ної бази даних Оцінка наявної мережі лісових доріг Намічання нових маршрутів лісових доріг Трасування Топографо- геодезичне знімання Розроблення проектної документації Елемент автоматизованої системи GPS Quantum GIS GPS Електронний тахеометр ROBUR Лісотранспортне планування Проектування
 19. 19. НЛТУ УКРАЇНИ Кафедра ЛМіГ Підготовка фахівців лісоінженерного профілюПідготовка фахівців лісоінженерного профілю 0 20 40 60 80 100 120 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Роки Кількістьвипускників,осіб всього стаціонарно зоочно 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2000 2005 2010 2013 2014 Роки Об'ємзаготівлі,млнм3 Державне замовлення на 2015 р. – 10 осіб!
 20. 20. НЛТУ УКРАЇНИ Кафедра ЛМіГ 18/09/15 ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×