Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lectrosonics 2013 katalog web tr

426 views

Published on

Lectrosonics'in 2013 kataloğu; Türkçe!

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lectrosonics 2013 katalog web tr

 1. 1. /HFWURVRQLFV .DWDORùX
 2. 2. 1971den©Beri©Kaliteli©Ürünler )KTKĩ *ú5úû 8GTKEKNGT 5/ 5GTKGU 4/ 4/ ** */ 7/ C ./C // E 9/ 2QTVCVKH #NÆEÆNCT 54C 5GTKGU 1EVQRCEM 3WCFRCEM 7%4 C 7%4 7%4 5V×F[Q #NÆEÆNCTÆ 8GPWG 845 846 4 # +($ 5KUVGOK +($4 C +($6 #520 5GTKUK &KLKVCN 5GU -QORQPGPVGTK 520 520 520 520 520 K 520 K 5206TKQ 520%QPHGTGPEG &/ 5GTKUK &KLKVCN 5GU -QORQPGPVGTK &/ ( &/ ( &/ &/ &/6* &/2# 8GPWG 5KUVGONGT 2CMGVNGT 6/ +5 4GHGTCPUNCTBu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 3
 3. 3. Bir©Grup©Fanatik©Tarafından©ABDde©Üretilmiştir /HFWURVRQLFV H *LULü*ú5úû [ÆNFCP WWP DKT U×TGFKT .GEVTQUQPKEU FGMK HCPCVKMNGT ĩÑ[NG .QPI 4CPIGT KNGFK &Æĩ OGMCP MWNNCPÆOÆPC ÁQM W[IWP DKT HGNUGHG[K XG Kĩ RNCPÆPÆ DGPKOUGFKNGT ő;CRCDKNFKþKOK GP K[K QNFWþW KÁKP CÁÆM CTVÆTOCEÆNCTC XG UQMCM ITWRNCTÆPÆP FKTGMVÑTN ×T×P× [CROCM XG DWPW XGTGDKNGEGþKOK GP K[K JKOGVNG GTKPG JKOGV GVOGM COCEÆ[NC RCCTNCT XG DC[K CþNCTÆ JÆNÆ DKT FGUVGMNGOGM Œ ĨKTMGV [ÆNÆPFC 0GY /GZKEQ ĩGMKNFG MWTWNFW &KþGT GNGMVTQPKM ×TGVKEKNGTK DCĩMC ×NMGNGTG #NDWSWGTSWG FG 8QKEG 2TQLGEVQT ×T×P ITWDW KNG MWTWNFW FQþTW [QN CNÆTMGP .GEVTQUQPKEU DWTCFC MCNFÆ Á×PM× #$& FGMK NGTKP QTVCNCTÆPFC KNM MCDNQUW OKMTQHQP (TGGFQOKMGs ÑPGOK CTVOC[C DCĩNCOÆĩVÆ /×ĩVGTKNGT ×T×PNGTNG KNIKNK VKECTK OCTMCUÆPÆP CNVÆPFC ×T×P ITWDWPC GMNGPFK NGTKP [CĩCFÆMNCTÆ UQTWPNCTÆ KNGVOGM KÁKP FQþTWFCP HCDTKMC[Æ CTC[C UQPNCTÆPFC DCĩNC[CP /QWUG ;GCTU [KTOK [ÆNFCP HCNC U×TF× DKNFKMNGTKPK IÑTF×MNGTKPFG DWPFCP ÁQM JQĩNCPFÆNCT $W ¯T×PNGT UQMCM O×KU[GPNGTKPKP VCĩÆPCDKNKT XG GMQPQOKM FQþTWFCP IGTK DKNFKTKONGT ĩKTMGV KÁKP ÁQM FGþGTNK[FK XG JÆNÆ [GPKFGP ĩCTL GFKNGDKNKT RKN I×E×PG UCJKR ×T×PNGTG KJVK[CEÆ [CPÆV XGTOG[G [ÑPGNKM VWVWO ×T×P VCUCTÆONCTÆPFC FC C[PÆ QNFWþW 0GY ;QTM XG 5CP (TCPEKUQ FC D×[×M KNIK IÑTF× 0GY FQþTWNVWFC FGþKĩKMNKMNGT [CRÆNOCUÆPÆ UCþNCFÆ ;QTM VC ECFFGFG DWNWPCP V×O O×KM OCþCCNCTÆ ×T×PNGTK UVQMNCFÆ XG DKTMCÁ [ÆN KÁKPFG DW ×T×PNGTKP DKPNGTEGUK V×O 5QPWÁVC RGTUQPGNFGMK ×T×PNGTK UCJKRNGPOG FW[IWUW UCVÆEÆNCT /CPJCVVCP FC DWNWPCDKNOG[G DCĩNCFÆ /CZK /QWUG WP UQP XG O×ĩVGTKNGT VCTCHÆPFCP FC RC[NCĩÆNFÆ KP [CÆPFC DKTÁQM ×TGVKO U×TGEK [N×N FG IGTÁGMNGĩVK [GPK ×T×P×P DCĩCTÆUÆ MCPÆVNCPFÆ [GPK RCCTNCTC IKTKNFK XG HCDTKMC CUÆN MQPWOWPWP OKN MWG[KPFGMK 4KQ 4CPEJQ [C [ÆNÆPÆP #þWUVQU C[ÆPFC ,QJP #TCUKO KP NKFGTNKþKPFGMK [GPK VCĩÆPFÆ 6GNGXK[QP [C[ÆPEÆNÆþÆ RK[CUCUÆ 0) XG DGNIGUGN [ÑPGVKO KNG MCDNQUW OKMTQHQP IGNKĩKOKPFGMK [GPK FÑPGOKP [CRÆONCTÆ KÁKP [GPK VCMÆNCDKNKT XGTKEK XG MQORCMV CNÆEÆ[Æ D×[×M DCĩNCTÆPFC OCMKPG O×JGPFKUNKþK XG ×TGVKO ÑGNNKMNGTKPG XWTIW DKT KUVGMNG DGPKOUGFK XG UCVÆĩNCT JÆNC CTVOC[C DCĩNCFÆ [CRÆNFÆ /CMKPG KNG KĩNGOG ÑGNNKMNGTK [GPK HÆTUCVNCTÆP /×JGPFKUNGT UGU UÆMÆĩVÆTOC XG UGUNK IÑTUGN RCCTNCTÆ JGFGH FQþOCUÆPC UGDGR QNFW XG ×T×P ITWDWPWP UCþNCONÆþÆPÆ XG CNCP UGU KĩNGOG GMKROCPNCTÆ ×GTKPFG ÁCNÆĩOC[C DCĩNCFÆ šQM ÁGMKEKNKþKPK IGNKĩVKTOGM KÁKP [GPK OCMKPG KNG KĩNGPOKĩ JG[GECPNÆ COCPNCTFÆ XG OQVKXCU[QP GP ×UV F×G[FG[FK CN×OKP[WO OWJCHCCNCT VCUCTNCPFÆ NGTKP DCĩÆPFC FCJKNK -CDNQUW UKUVGOK MWNNCPCP [C[ÆPEÆNCT XG 0) ÁCNÆĩCPNCTÆ KÁKP MCDNQUW OKMTQHQP UKUVGONGTKPG UCJKR VCĩÆPCDKNKT 2# UKUVGONGTK [C[ÆPC IKTOG U×TGUK JÆNCPFÆ XG JCDGTK KNM [C[ÆPNC[CP 82 ×T×P× KNG DCĩNCFÆ XG DWPW DKTMCÁ [ÆNUQPTC ĨKTMGV #NDWSWGTSWG 0GY /QWUGs ×T×P ITWDW RK[CUC ĨKTMGV 4KQ 4CPEJQ [C .GE0GV ×T×PNGTK /GZKEQ #$& FG MWTWNFW [C ÁÆMVÆ VCĩÆPFÆ 8*( MQORCMV ćNM ×T×PNGT 5GU 2TQLGMVÑTNGTK UKUVGO %4 * XG CORNKHKMCVÑTN× M×TU×NGT 4 Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 4
 4. 4. 1971den©Beri©Kaliteli©Ürünler *ú5úû KUVCU[QP GP HCNC UC[ÆFC UG[KTEK[G WNCĩVÆ 6CMÆNCDKNKT XGTKEK -CDNQUW +($ UKUVGOK [ÆNÆPFC RK[CUC[C ÁÆMVÆ XG CNÆĩMÆP QNFWMNCTÆ OKMTQHQPNCTÆ MWNNCPOCNCTÆPÆ UCþNCFÆ XG [C[ÆPEÆNÆM XG HKNO [CRÆOEÆNÆþÆ UGMVÑTNGTKPFG ÁQM HCNC MQORCMV CNÆEÆ FQþTWFCP XKFGQ MCOGTC[C OQPVG GFKNGDKNK MWNNCPÆNCP DKT ×T×P JCNKPG IGNFK [ÆNÆPFC KUG [ÆNNCTEC [QTFW $CĩNCTFC ĩKTMGV VGNGXK[QP XG UKPGOC [CRÆONCTÆ JCTECPCP O×JGPFKUNKM ÁCDCNCTÆPÆP OG[XGNGTK VQRNCPOC[C CTCUÆPFC PG MCFCT D×[×M DKT MGUKĩOG QNFWþWPWP HCTMÆPFC DCĩNCFÆ &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUs UKUVGOK XG &/ 5GTKUK FGþKNFK *CDGTNGT XG DGNIGUGNNGT CNCP [CRÆONCTÆPFCP DKTK[FK KĩNGOEKNGT RK[CUC[C IKTKĩ [CRVÆ $KTMCÁ [ÆNFÆT IGNKĩVKTOG UKPGOC XG VGNGXK[QP FKKUK [CRÆONCTÆ KUG ÁQþWPNWMNC UV×F[ CĩCOCUÆPFC QNCP FKþGT [GPK ×T×PNGTKP FG ×TGVKOKPG DCĩNCPFÆ QNCTFC XG[C GP CÆPFCP MQPVTQN GFKNGP QTVCONCTFC IGTÁGMNGĩVKTKNK[QTFW ;CRÆO VGMPKMNGTK HCTMNÆ QNUC FC GMKROCPÆP 5QP QP [ÆNFC KUG CNCP [CRÆONCTÆPFC XG ECPNÆ UGU GVMKPNKMNGT ÁQþW COCP C[PÆ QNFWþWPW XG O×ĩVGTKNGTKOKKP ÁQþWPWP JGT KPFG MWNNCPÆO KÁKP ÁGĩKVNK OKP[CV×T XGTKEKNGT ĩKHTGNK FKLKVCN KMK CNCPFC FC ÁCNÆĩVÆþÆPÆ ÑþTGPFKM ćNM MQORCMV 8*( UKUVGOKPKP MCDNQUW UKUVGONGT XG UCFG FKLKVCN MCDNQUW UKUVGONGT I×XGPKNKTNKþK UKPGOC [CRÆO GPF×UVTKUKPG IKTKĩKOKK UCþNCFÆ IGNKĩVKTKNFK $×[×M ÁCRVC DKT O×JGPFKUNKM ÁCNÆĩOCUÆ KNG )×Á MC[ÆRNCTÆ [QM FGPGEGM MCFCT CFÆ XG UGU MCNKVGUK IGNKĩVKTKNGP IGNKĩOKĩ FKLKVCN UGU KĩNGOEKUK CKNGUK #520 VCOCONCPOÆĩ UGU DCPVNCTÆ KÁKP [GVGTKPEG K[K[FK [ÆNÆPFC RK[CUC[C UWPWNFW #520 5GU 5KP[CNK ćĩNGOG )GPKĩNGVOG #þÆ D×[×M DKT FKLKVCN OCVTKU +2 XG UGTK DCþNCPVÆUÆ ćNM UGU KĩNGOG ×T×P× /#2 /QF×NGT 5GU ćĩNGOEKUK UKUVGOK[FK MCRUCONÆ OCMTQ RTQITCONCOC FKNK XG ÁQM [ÑPN× MQPVTQN XG [ÆNÆPFC RK[CUC[C UWPWNFW 5GU UKUVGOK VCUCTÆOEÆUÆPÆP CTC[×NGTKPG UCJKR ×UV×P VGMPQNQLK ×T×P×F×T JGT MWTWNWOFC FQPCPÆOÆ ÑGNNGĩVKTOGUKPK UCþNC[CP ÁGĩKVNK QVQOCVKM OKMUNGOG UKP[CN KĩNGOG XG OCPVÆM MQPVTQN OQF×NNGT .GEVTQUQPKEU FGMK HCPCVKMNGT FKLKVCN MCDNQUW Cþ DCþNCPVÆNÆ UGU KPFGP QNWĩCP DKT MCTV MCHGUK VCUCTÆOÆ[FÆ XG CNCP [CRÆONCTÆ KÁKP CTCÁNCTÆ KÁGTGP DKTÁQM [GPK XG ÁÆþÆT CÁCP ×T×P IGNKĩVKTOG CĩCOCUÆPFCNCT *GT COCP QNFWþW IKDK [ÆNNCTÆ CTCUÆPFC OCMWN DKT D×[×OG IÑNGPFK HCMCV UKNGTFGP DKNIK CNOCM DKK ÁQM OWVNW GFK[QT XG DKK 0GY HCDTKMCFCMK ×TGVKO GMKROCPNCTÆPFC IGPKĩNGOG XG [GPK ×T×PNGT /GZKEQ FCMK HCDTKMCOÆFC K[CTGV GVOGPKK WOW[QTW IGNKĩVKTOGM COCEÆ[NC O×JGPFKUNKM ÁCDCNCTÆPFC CTVÆĩ [CĩCPFÆ &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUs 5/ XGTKEK #520 5GTKUK &52 ** N XGTKEKUK 5GTKUK &/6* &52 *[DTKF 3WCFTC +/ www.ectrosonics.com l 5Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 5
 5. 5. Bir©Grup©Fanatik©Tarafından©ABDde©Üretilmiştir6 Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 6
 6. 6. 1971den Beri Kaliteli Ürünler “Çekimlerdeki ses işlerinde çekmeniz gereken sesleri ilk seferde ve her seferinde yakalayabilmeniz gerekir. Kesinlikle hata yapma lüksünüz yoktur. Lectrosonics cihazımın özellik- leri ve güvenilir- liği sayesinde, müşterilerim teslim ettiğim kaliteli işlerden çok memnun.” - Palmer Taylor, location sound ses mühendisi Palmer Taylor (Sağ), Jimmy Bell (Sol) & Rob Neely (Ortada) Fotograf: Tobija Annis www.ectrosonics.com l 7Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 7
 7. 7. Bir©Grup©Fanatik©Tarafından©ABDde©Üretilmiştir 9HULFLOHU60 6HULVL 6SHU 0LQDWU 9HULFLOHU Ŗ /CMUKOWO FKPCOKM CTCNÆM KÁKP CMÆO UGTXQ IKTKĩK XG ÁQM ÁGĩKVNK OKMTQHQP V×TNGTKPKP MCDWN GFKNOGUK Ŗ 7NVTC M×Á×M DQ[WV .%& CTC[×× XG WCMVCP MWOCPFC ÑGNNKþK 4/ KNG Ŗ 5/8 &GþKĩMGP KQNG 4( ÁÆMÆĩÆ GP M×Á×M DQ[WV Ŗ 5/38 &GþKĩMGP KQNG 4( ÁÆMÆĩÆ FCJC WWP ÁCNÆĩVÆTOC U×TGNGTK KÁKP ÁKHV RKN Ŗ 5ÆMÆĩVÆTOCUÆ UGU XG CPCNQI CNÆEÆNCTNC W[WONWNWM KÁKP &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUs 6049 609 5/ 5GTKUK CKNGUK [CMC OKMTQHQPW XG[C MCHC OKMTQHQPW IGTGMVKTGP W[IWNCOCNCT KÁKP KMK HCTMNÆ [CRÆNCPFÆTOCFCMK U×RGT M×Á×M XGTKEKNGTK &KIKVCN *[DKTF 9KTGNGUUs VGMPQNQLKUKPG IGVKTK[QT $W XGTKEKNGTKP M×Á×M DQ[WVW IGNKĩOKĩ UGU XG 4( RGTHQTOCPUÆPÆP [CPÆPFC XGTKEKPKP MQNC[EC IKNGPOGUKPK UCþNCT 5W IGÁKTOG XG VGT IGÁKTOG OWJCHCCNCT QTNW QTVCONCTFC DKNG I×XGPKNKT W[IWNCOC UWPCT 5/8 OQFGNKPFG UCDKV DKT CPVGP XG W[IWNCOC[C DCþNÆ QNCTCM DWNWPOCMVCFÆT &×ĩ×M I×Á C[CTÆ FCJC WWP RKN ÑOT× UCþNCTMGP [×MUGM I×Á C[CTÆ FCJC IGPKĩ DKT CTCNÆM XG I×Á F×ĩOGNGTKPG MCTĩÆ FKTGPÁ UCþNCT 5/38 FCJC WWP RKN ÑOT× KÁKP ÁKHV ## RKNNK DKT OQFGNFKT KUVGONGTK[NG DCĩMC DKT F×þOG[G DCUÆNOCUÆ IGTGMVKþKPFG XG[C O9 UKUVGO VCUCTÆOÆPÆP XGTKEKNGTFGP FCJC F×ĩ×M I×Á ÁÆMÆĩÆ UGÁGPGM MKNKVNGPFKþKPFG JCVÆTNCVÆEÆ QNCTCM PGV DKT ĩGMKNFG QNOCUÆPÆ IGTGMVKTGP DCÆ VK[CVTQ W[IWNCOCNCTÆPFC IGTGMUKPKO IÑUVGTKNKT NGTK MCTĩÆNCT 5VCPFCTV RKPNK MQPGMVÑT ×GTKPFGMK [GPKNKMÁK UGTXQ ÑP IKTKĩK #[CTNCT XG MQPVTQN OGODTCP CPCJVCTNCTNC XG DKT .%& DKTÁQM GNGMVTGV OKMTQHQPC W[WO UCþNCOCUÆ KÁKP RTQITCONCPC CTC[×× KNG DCUKVNGĩVKTKNOKĩVKT $KTFGP ÁQM KĩNGX .%& FGMK GMTCP DKNKT F×GPNK XQNVCL UCþNCT ćMK CFGV KMK TGPMNK .& F×I×P DKT OQF×NCU[QP KÁKP IKTKĩ UGXK[GNGTKPKP C[CTNCPOCUÆPÆ DCUKV XG [CPNÆĩUÆ JCNG IGVKTKT50 50 7P 60 6HULOHUL YH :0 0RGHOOHUL LoLQ $GPGTUK 4/ HTGMCPU XG UGU MCCPÆOÆ C[CTNCTÆ XG W[MW W[CPFÆTOC MKNKVNGOG XG MKNKV CÁOC OQFNCTÆ KÁKP V×O 5/ 5GTKUK 8]DNWDQ .XPDQGDODU OQFGNNGTFG GNNGT UGTDGUV WCMVCP MWOCPFC UCþNCT 4/ [K MCDNQUW UKUVGO OKMTQHQPWPC [CMÆP VWVOC UÆTCUÆPFC QNWĩCP FYGGFNG VQPW XGTKEKPKP C[CTNCTÆPÆ XG OQFNCTÆPÆ FGþKĩVKTKT DÑ[NGEG FGþKĩKMNKMNGT MQUV×OG GPIGN QNOCFCP [CRÆNCDKNKT 7[MW OQFW XGTKEKPKP I×Á V×MGVKOKPK PQTOCN ÁCNÆĩVÆTOCPÆP UK QTCPÆPFC F×ĩ×T×T XG DÑ[NGEG DKT [CRÆO DCĩNCOCFCP ÑPEG WWP U×TGP JCÆTNÆM DQ[WPEC WWP ÑO×TN× RKN UCþNCT 4/ WCMVCP UGXK[G MKNKVNGOG MKNKV CÁOC W[MW XG W[CPFÆTOC C[CTÆ UCþNC[CP W[IWP OCNK[GVNK DKT CNVGTPCVKHVKT 8 Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 8
 8. 8. 9HULFLOHU 1971den©Beri©Kaliteli©Ürünler ++ (O 9HULFLVL Ŗ &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUs 6GMPQNQLKUK Ŗ 5VCPFCTV FKĩNK MCRU×NNGT Ŗ /GODTCP CPCJVCT XG .%& CTC[×× Ŗ ## RKN I×E× Ŗ (CTMNÆ I×Á UGÁGPGMNGTK Ŗ 6CNMDCEM ÑGNNKþK ** &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUU GN XGTKEKUK ECPNÆ RGTHQTOCPU [C[ÆPEÆNÆM #8 MKTCNCOC XG KDCFGV [CRÆNCP [GTNGTK KÁGTGP ÁGĩKVNK MCDNQUW OKMTQHQP W[IWNCOCNCTÆ KÁKP ĩÆM DKT ÁÑ×O UWPCT ** [×MUGM MCNKVGFG MQPWĩOC XG UGU I×ÁNGPFKTOGUK UCþNCOCM KÁKP DKTÁQM IGNKĩOKĩ ÑGNNKþG UCJKRVKT 5GTKUK OQFWPFC IGPKĩ HTGMCPU [CPÆVÆ XG FKPCOKM CTCNÆM KNG GĩUK UGU MCNKVGUK UCþNCOCUÆPÆP [CPÆPFC ** FG MWNNCPÆNCP VGMPQNQLK .GEVTQUQPKEU 5GTKUK 5GTKUK XG +($ CNÆEÆNCTÆ KNG FKþGT ÑPGONK ×TGVKEKNGTKP DCÆ UKUVGONGTK KÁKP W[WONWNWM OQFNCTÆPÆ KÁGTKT #[TÆPVÆNCT KÁKP .GEVTQUQPKEU KNG KNGVKĩKOG IGÁKP &GþKĩVKTKNGDKNKT -CRU×NNGT .GEVTQUQPKEU **% MCTFK[QV MQPFGPUGT FKĩNK MCRU×NNGTKPK UWPCT &KþGT ×TGVKEKNGTKP Œ FKĩ CFÆONCTÆPC UCJKR FKĩNK MCRU×NNGTK FG MWNNCPÆNCDKNKT +0 LMLWDO +LEULG 7DN×ODELOLU 9HULFL Ŗ :.4 LCMNÆ OKMTQHQPNCTÆ MCDNQUW MWNNCPÆO KÁKP FÑP×ĩV×T×T Ŗ #[CTNCT KÁKP .%& XG OGODTCP CPCJVCTNCT Ŗ XG XQNV HCPVQO I×E× UGÁGPGMNGTK XG FKPCOKM OKMTQHQPNCT KÁKP MCRCNÆ MQPWOW Ŗ #[CTNCPCDKNKT F×ĩ×M HTGMCPU CCNVOC Ŗ ćMK ## RKNNG ÁCNÆĩÆT Ŗ UGPVGNGPOKĩ 7*( HTGMCPUÆ Ŗ ;×MUGM ÁÆMÆĩ I×E× Ŗ &C[CPÆMNÆ KĩNGPOKĩ CN×OKP[WO OWJCHCC */ &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUs VCMÆNCDKNKT XGTKEK XGTKEKPKP [GTGN &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUs OQFWPFC .GEVTQUQPKEU 5GTKUK 5GTKUK +($ ×T×P ITWRNCTÆ XG C[TÆEC FKþGT ×TGVKEKNGTKP CPCNQI CNÆEÆNCTÆ KNG KMK W[WONWNWM OQFWPFC ÁCNÆĩOCUÆPÆ UCþNC[CP DKT &52 VCDCPNÆ VCUCTÆOFCP QNWĩWT $GPGTUK ÁQM XQNVCLNÆ HCPVQO I×E× ÑGNNKþK XGTKEKPKP [×MUGM CMÆONÆ MQPFGPUGT V×TNGTKPK FG KÁGTGP V×O OKMTQHQPNCTNC MWNNCPÆNOCUÆPÆ DÑ[NGEG UKPGOC [CRÆONCTÆ XG VGUV XG ÑNÁ×ONGT IKDK GP [×MUGM MCNKVGFGMK W[IWNCOCNCTFC FC MWNNCPÆNCDKNOGUKPK UCþNCT www.ectrosonics.com l 9 Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 9
 9. 9. Bir©Grup©Fanatik©Tarafından©ABDde©Üretilmiştir 9HULFLOHU00 F 6X *HoLUPH] 0LQDWU 9HULFL Ŗ 5W )GÁKTOG )×Á 5GUUK CPCJVCTÆ RTQITCONCPCDKNKT Ŗ 2CUNCPOC UGTV [×G[K KNG UW IGÁKTOG FC[CPÆMNÆ KĩNGPOKĩ CN×OKP[WO OWJCHCC Ŗ 7WP OGPKN XG OKPKOWO GPVGTHGTCPU KÁKP [×MUGM I×ÁVG KQNG 4( ÁÆMÆĩÆ Ŗ 5ÆMÆĩVÆTOCUÆ UGU KÁKP &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUs Ŗ #PCNQI CNÆEÆNCTNC MWNNCPÆO KÁKP W[WONWNWM OQFNCTÆ &C[CPÆMNÆ UW IGÁKTOG // E &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUs VGMPQNQLKUKPK GP QTNW PGO XG UÆECMNÆM QTVCONCTÆPC FC[CPC DKNGP DKT RCMGVVG UWPW[QT // E VGM DKT ## RKNNG ÁCNÆĩÆT I×Á MC[PCMNCTÆPÆP FCJKNK QNCTCM FGþKĩVKTKNOGUK RKN ÑOT×P×P DCĩNCPIÆEÆPFCP XQNV DKVKĩKPG XQNV MCFCT XGTKEK[G UCDKV XQNVCL UCþNCT šÆMÆĩ CĩCOCUÆPFC 4( UKTM×NCVÑT KQNCVÑT×PG UCJKR [×MUGM ÁÆMÆĩ ÁQM MCPCNNÆ QTVCONCTFC [C[IÆP QNCP KPVGTOQF×NCU[QP UQTWPNCTÆPÆ QTVCFCP MCNFÆTÆTMGP O×MGOOGN ÁCNÆĩOC CTCNÆþÆ UWPCT:0 6X *HoLUPH] 9HULFL Ŗ 2CUNCPOC UGTV [×G[K KNG UW IGÁKTOG FC[CPÆMNÆ KĩNGPOKĩ CN×OKP[WO OWJCHCC Ŗ 5ÆMÆĩVÆTOCUÆ UGU KÁKP &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUŠ UKUVGOK Ŗ 4( ÁÆMÆĩ I×E× UGÁGPGMNGTK Ŗ Z## RKN I×E× Ŗ /GODTCP CPCJVCTNCT XG .%& CTC[×× Ŗ 4/ KNG WCMVCP C[CTNCOC ;GPK UW IGÁKTOG 9/ XGTKEKUK V×O QTVCONCTFC ×UV F×G[ FC[CPÆMNÆNÆM KÁKP ÑGN DKT MCUC GMNGPVKUK KNG DKTNKMVG OWJVGĩGO UGU MCNKVGUK UCþNCOCM COCEÆ[NC &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUs VGMPQNQLKUKPG UCJKR 5/ 5GTKUKPG FC[CPÆT 9/ CTMCFCP C[FÆPNCVOCNÆ DKT .%& OGODTCP MQPVTQN CTC[×× XG WWP ÁCNÆĩVÆTOC U×TGNGTK KÁKP Z## RKN I×E×PG UCJKRVKT 9/ ÁQM HCNC MCPCN UC[ÆUÆPÆP IGTGMNK QNFWþW W[IWNCOCNCT KÁKP ÁÆMÆĩ CĩCOCUÆPFC DKT 4( UKTM×NCVÑT× KQNCVÑT× KNG XG O9 ÁCNÆĩOCM ×GTG C[CTNCPCDKNKT 10Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 10
 10. 10. 9HULFLOHU 1971den©Beri©Kaliteli©Ürünler /0D P: %HO 7LSL 9HULFL Ŗ /CMUKOWO FKPCOKM CTCNÆM KÁKP CMÆO UGTXQ IKTKĩK XG ÁQM ÁGĩKVNK OKMTQHQP V×TNGTKPKP MCDWN GFKNOGUK Ŗ ć[K DKT OGUCHG XG GPVGTHGTCPU FC[CPÆMNÆNÆþÆ KÁKP O9 4( Ŗ 5ÆMÆĩVÆTOCUÆ UGU KÁKP &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUs Ŗ ćQNG GFKNOKĩ ÁÆMÆĩ Ŗ #PCNQI CNÆEÆNCTNC MWNNCPÆO KÁKP W[WONWNWM OQFNCTÆ Ŗ &C[CPÆMNÆNÆM KÁKP U×RGT UGTV OGVCN OWJCHCC XG VGN MGOGT MNKRUK ./C XGTKEKUK UGU XG[C GPUVT×OCPNCT KÁKP MGOGTG VCMÆNCDKNKT DKT XGTKEKFG ×UV×P RGTHQTOCPU XG OCMUKOWO GUPGMNKþK MQTWTMGP C[PÆ COCPFC &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUs VGMPQNQ LKUKPK W[IWP OCNK[GV UGXK[GNGTKPFG UKG WNCĩVÆTÆT ./C JCHKHVKT XG FC[CPÆMNÆ QNOCUÆ KÁKP VQ DQ[C MCRNCOCNÆ UQþWM UÆMOC CN×OKP[WOFCP [CRÆNOÆĩVÆT XG I×XGPNK ĩGMKNFG DCþNCPOCUÆ KÁKP VGN MGOGT MNKRUK KÁGTKT O9 4( ÁÆMÆĩÆ ÁQM HCNC OGUCHG XG GPVGTHGTCPUNCTC MCTĩÆ FKTGPÁ UCþNCT ./C /+ V×T×PFG CTC[× MCDNQNCTÆ KNG DKTNGĩVKTKNFKþKPFG O×KM GPUVT×OCPÆ XGTKEKUK QNCTCM MWNNCPÆO KÁKP KFGCNFKT 80 D <NVHN JoO %HO 7LSL 9HULFL Ŗ /CMUKOWO FKPCOKM CTCNÆM KÁKP CMÆO UGTXQ IKTKĩK XG ÁQM ÁGĩKVNK OKMTQHQP V×TNGTKPKP MCDWN GFKNOGUK Ŗ 7WP OGPKN XG OKPKOWO GPVGTHGTCPU KÁKP [×MUGM I×ÁN× KQNG 4( ÁÆMÆĩÆ Ŗ 5ÆMÆĩVÆTOCUÆ UGU KÁKP &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUs Ŗ #[CTNCPCDKNKT F×ĩ×M HTGMCPU CCNVOC Ŗ #PCNQI CNÆEÆNCTNC MWNNCPÆO KÁKP W[WONWNWM OQFNCTÆ Ŗ &C[CPÆMNÆNÆM KÁKP U×RGT UGTV OGVCN OWJCHCC XG MGOGT MNKRUK 7/ C GP [GPK &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUs VGMPQNQLKUKPK O9 KQNG 4( ÁÆMÆĩNÆ MNCUKM DKT .GEVTQUQPKEU MGOGTG VCMÆNCDKNGP XGTKEK KNG DKT CTC[C IGVKTKT 5×RGT UGTV UQþWM UÆMOC VQ DQ[C MCRNCOCNÆ OWJCHCC GP QTNW QTVCO MQĩWNNCTÆPFC DKNG [ÆNNCTEC UQTWPUW MWNNCPÆO UCþNCT ;C[NÆ MGOGT MNKRUK JÆNÆ XG I×XGPNK DCþNCPVÆ UCþNCT #MÆO UGTXQ IKTKĩ CORNKHKMCVÑT× HCTMNÆ OKMTQHQP V×TNGTKPFGP MCCPÆONCTÆ MCDWN GFGT www.ectrosonics.com l 11 Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 11
 11. 11. Bir©Grup©Fanatik©Tarafından©ABDde©Üretilmiştir 3RUWDWLI $O×F×ODU 65 6HULVL úNL .DQDOO× <XYDD 0RQWHOL $O×F×ODU 65E 3 Ŗ 6GM DKT OWJCHCCFC KMK DCþÆOUÆ MCPCN Ŗ 0GV UGU MCNKVGUK KÁKP &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUs Ŗ ¯UV×P FC[CPÆMNÆNÆM KÁKP VCOCOÆ OGVCN [CRÆ Ŗ 0GV MCPCNNCTÆ DWNOC MQNC[NÆþÆ KÁKP 4( 5RGMVTWO VCTC[ÆEÆ Ŗ #ĩCþÆFCMK OQPVCL MKVNGTK OGXEWVVWT Ŗ 5470+ Ŗ 5450; Ŗ 50:6 Ŗ 54$#665.& Ŗ 54*#4055 65E 7PKUNQV V×T× MCOGTCNCT KÁKP 5470+ 2CPCUQPKE +MGICOK ,8% s 54 UGTKUK CNÆEÆNCT CTVÆM ÁÆMCTÆNCDKNKT CPVGPNGTNG DKTNKMVG KMK U×T×O UNQV OQPVGNK MCOGTCNCT QNCTCM RK[CUCFC DWNWPCDKNKT 54D 2 U×T×O× MQPVTQN RCPGNKPKP KÁKP 5450; [CPÆPFC RKPNK KMK MCPCNNÆ DKT UGU ÁÆMÆĩÆ KÁGTKT 6CUCTÆOÆP GUPGMNKþKPK CTVÆTOCM KÁKP ÑP XG CTMC ÁÆMÆĩNCT C[PÆ CPFC ÁCNÆĩÆT 54D U×T×O× KMK MCPCNNÆ [WXCNCTNC MWNNCPÆO XG DCþÆOUÆ ÁCNÆĩVÆTOC KÁKP ÑP RCPGNFG RKPNK UGU ÁÆMÆĩÆ QNOCFCP UCþNCPÆT 54 FG KMK ÁGĩKVNKNKM OQFW UWPWNWT /KMTQ KĩNGOEK VCTCHÆPFCP MQPVTQN *CTKEK MCOGTC OQPVCLÆ KÁKP 54:6 GFKNGP 5OCTV&KXGTUKV[Š CNÆOÆ JGT DKT CNÆEÆ MCPCNÆ KÁKP CPVGPK DCþÆOUÆ QNCTCM DKTNGĩVKTGTGM W[IWNCPÆT #NVGTPCVKH QNCTCM KMK MCPCN VGM DKT CNÆEÆ QNCTCM 1TCP šGĩKVNKNKþK OQFWPFC DKTNKMVG MWNNCPÆNCDKNKT )TCHKM URGMVTWO VCTCOC GPVGTHGTCPUUÆ ÁCNÆĩVÆTOC KÁKP PGV ÁCNÆĩVÆTOC HTGMCPUNCTÆPÆP MQPWOWPW JÆNÆ XG MQNC[ DKT ĩGMKNFG UCþNCT 54 FG DWNWPCP KMK &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUs CNÆEÆUÆ HTGMCPU 54$#665.& CFCRVÑT UWPCT XG UGU [QNWPFC UÆMÆĩVÆTÆEÆ QNOCFCP V×O .GEVTQUQPKEU &KIKVCN . XG[C / VKRK [GPKFGP *[DTKF XGTKEKNGTNG ÁCNÆĩÆT #[TÆEC W[WONWNWM OQFNCTÆ .GEVTQUQPKEU ĩCTL GFKNGDKNKT RKNNGTNG 5GTKUK 5GTKUK XG +($ CPCNQI UKUVGONGTKP [CPÆPFC KMK FKþGT ÁCNÆĩOC UCþNÆ[QT ×TGVKEKPKP CPCNQI XGTKEKNGTK KNG FG ÁCNÆĩVÆTOC UCþNCT XG &KIKVCN *[DTKF 5GTKUK XGTKEKNGT KÁKP W[WONWNWM OQFNCTÆ MWNNCPÆNÆTMGP 54 FG XGTKEK RKN I×E× KNGPKT -COGTC[C OQPVG GFKNOKĩ FWTWOFC[MGP UÆFÆTOC OGODTCP 540#4055 CPCJVCTNCT XG .%& KNG DKTNKMVG [WXC IKTKĩNGTKPK MCRNC[CP ÑGN DKT RKIVCKN MCDNQ KNG UGU EQPVC UC[GUKPFG CNÆEÆNCT UW IGÁKTOGFKT ÁÆMÆĩÆ XG I×Á CFCRVÑT RCPGNK ;GPK MÆCM ĩGMNKPFGMK RKN CFCRVÑT× CNÆEÆPÆP JGTJCPIK DKT U×T×O× KNG DCþÆOUÆ MWNNCPÆO KÁKP . XG / VKRKPFG [GPKFGP ĩCTL GFKNGDKNKT RKNNGTKP MWNNCPÆNOCUÆPÆ UCþNCT 16 Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 12
 12. 12. 3RUWDWLI $O×F×ODU 1971den©Beri©Kaliteli©Ürünler 2FWRSDFN 65E $O×F× dRNOX %DùOD×F× .XWXVX Ŗ 6QRNCO MCPCN KÁKP CFGFG MCFCT 54 5GTKUK ;WXC #NÆEÆUÆ MWNNCPÆT Ŗ ;×MUGM RGTHQTOCPUNÆ 4( FCþÆVÆOÆ Ŗ )×Á FCþÆVÆOÆ Ŗ *GT KMK 54 UGTKUK CNÆEÆ U×T×O×P× FG FGUVGMNGT Ŗ *CTKEK &% XG[C [GPKFGP ĩCTL GFKNGDKNKT RKNNGTNG ÁCNÆĩÆT Ŗ RKPNK VGM [WXCNÆ CFCRVÑT MWNNCPÆT 1EVQ2CEMŠ UV×F[Q MCNKVGUKPFG RGTHQTOCPU KNG CNCP [CRÆONCTÆ KÁKP 6/ KFGCN QNFWMÁC M×Á×M XG JCHKH DKT ÁQMNW DCþNC[ÆEÆFÆT &ÑTV CFGV CNÆEÆPÆP QNFWþW ÁQMNW DCþNC[ÆEÆ CNÆEÆNCTFC QTCP ÁGĩKVNKNKþK UGÁKNGTGM XG[C HCTMNÆ MQODKPCU[QPNCTFC ÁGĩKVNKNKM FGþKĩVKTKNGTGM DKTFGP UGMKG MCFCT UGU MCPCNÆ UCþNC[CDKNKT 5VCPFCTV $0% IKTKĩNGTK JGTJCPIK DKT CPVGP XG[C MQCMUK[GN MCDNQ V×T×[NG MWNNCPÆNCDKNKT 4( CORNKHKMCVÑTNGTK KÁKP MQCMUK[GN MCDNQFC &% UCþNCOCM COCEÆ[NC CPVGP I×E× CÁÆNCDKNKT ;CP RCPGNFG FGPIGNK UGU ÁÆMÆĩNCTÆ UCþNCPÆT ©P RCPGN UGU ÁÆMÆĩNCTÆ CNÆEÆPÆP 54D 2 U×T×O× KNG FG MWNNCPÆNCDKNKT 1EVQ2CEM JCTKEK &% XG[C [GPKFGP ĩCTL GFKNGDKNKT . XG[C / VKRKPFG RKNNGTNG ÁCNÆĩVÆTÆNCDKNKT )×Á FGXTGNGTK MÆUC FGXTGNGTKP UGDGR QNCDKNGEGþK JCUCTC MCTĩÆ MQTWOC KÁKP QVQOCVKM UÆHÆTNCPCP ÁQMNW UKIQTVCNCTNC MQTWPOCMVCFÆT 6GTVKDCVÆP CTMC RCPGNK ×UV XG CNV MCRCMNCTFCP WCVÆNCP I×ÁNGPFKTKNOKĩ RCPGNNGTKP CTMCUÆPC IÑO×N×F×T &% I×Á MQPGMVÑT× FKĩNK XG MKNKVNGPGP V×TFGFKT ÁQM ÁGĩKVNK FQþTW CÁÆ XG F× GĩNGĩOG MQPGMVÑTNGTK OGXEWVVWT 65 9%3 65%$776/( YH 2&723$&. LoLQ 9 3LO 7DN×P× 54 8$2 54$#665.& XG 1%612#%- VGMK . VKRKPFG DKT Ŗ ćMK CFGV 8 RKN MWNNCPÆT RKNKP [GTKPG MWNNCPÆNCDKNGP KĩNGPOKĩ CN×OKP[WO RKN VCMÆOÆFÆT #NMCNKP NKV[WO XG[C [GPKFGP ĩCTL GFKNGDKNKT XQNV RKNNGTNG Ŗ . UVKNKPFG RKN [WXCNCTÆPC W[CT MWNNCPÆNCDKNKT ;GPKFGP ĩCTL GFKNGDKNKT RKN VCMÆONCTÆ KÁKP GNGMVTKþKP Ŗ #EKN FWTWO I×Á [GFGMNGOGUK KÁKP KFGCNFKT QNOCFÆþÆ [GTNGTFG KFGCNFKT 0QV 2KN ĩCTL EKJCÆ KNG MWNNCPÆNCOC www.ectrosonics.com l 17 Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 13
 13. 13. Bir©Grup©Fanatik©Tarafından©ABDde©Üretilmiştir 3RUWDWLI $O×F×ODU 4XDGSDFN *o 6HV (QWHUIHUDQV× Ŗ ćMK 54D XG[C 54D 2 CNÆEÆ[Æ MCDWN GFGT Ŗ RKPNK 6GM [WXCNÆ CFCRVÑT MWNNCPÆT Ŗ &GPIGNK :.4 UGU ÁÆMÆĩNCTÆ Ŗ &GPIGNK 6# / UGU ÁÆMÆĩNCTÆ Ŗ šÆMÆĩ LCMÆ RCPGNNGTK VGTU ÁGXTKNGDKNKT Ŗ -KNKVNK MQCMUK[GN &% I×Á MQPGMVÑT× Ŗ RKPNK *KTQUG &% I×Á MQPGMVÑT× Ŗ 6Q DQ[C MCRNCOCNÆ CN×OKP[WO OWJCHCC 6CĩÆPCDKNKT CNCP [CRÆONCTÆ KÁKP VCUCTNCPCP 3WCFRCEM KMK 54C 5GTKUK MQORCMV CNÆEÆPÆP OQPVG GFKNOGUKPK XG DCþNCPOCUÆPÆ MQNC[NCĩVÆTÆT *CHKH XG UCþNCO QNCP DW ×T×P OKMUGT MC[FGFKEK XG MCOGTCNCTC UGU DGUNGOGUK KÁKP MWNNCPÆNCP MCDNQUW XGTKEKNGTK KÁGTGP O×MGOOGN DKT ÁCPVC UKUVGOKFKT 5GU ÁÆMÆĩÆ UGVNGTKPFGP DKTK MC[FGFKEK[K FKþGTK KUG MCDNQUW XGTKEKNGTK DGUNGOGM KÁKP MWNNCPÆNÆT )×Á DKT XG[C KMK MQPGMVÑT [QNW[NC JCTKEK &% MC[PCþÆPFCP CNÆPÆT &GXTG UKUVGOK FCJC [×MUGM XQNVCLNÆ MC[PCMVCP I×Á CNCP KMK LCM CTCUÆPFC W[IWNCPÆT ,CMNCTFCP DKTKPFG I×Á MGUKPVKUK QNWTUC &% PKP I×E× QVQOCVKM QNCTCM FKþGT LCMVCP CNFÆþÆ [GFGM DKT I×Á MC[PCþÆ QNCTCM MWNNCPÆNCDKNKT 80&:% dRNOX %DùOD×F× 7/%9$ VGM DKT TCH CNCPÆPFC FÑTV HCTMNÆ MQORCMV CNÆEÆ KÁKP I×Á XG 4( UKP[CNK FCþÆVÆOÆPC UCJKR OGMCPKM DKT TCH OQPVCLÆ UCþNCT )GPKĩDCPV VCUCTÆOÆ ÁQMNW DCþNC[ÆEÆPÆP CTCUÆ V×O HTGMCPU DNQMNCTÆPC UCJKR CNÆEÆNCTNC MWNNCPÆNCDKNOGUKPG KKP XGTKT $W FWTWO GUPGMNKM UCþNCT HCMCV DW UKUVGONG MWNNCPÆNCP CPVGPNGTKP MWTWNW QNCP CNÆEÆNCTÆP CTCNÆþÆPÆ FC MCRUCOCUÆ IGTGMKT 7*( 4( I×Á FCþÆVÆOÆPC UCJKR 7/%9$ ÁGTÁGXG CĩCþÆFCMK CNÆEÆNCTÆ MCDWN GFGDKNKT 7%4 & 7%4 & 7%4 & 7%4 & 7%4 7%4 7%4 7%4 # 25 I×Á MC[PCþÆ C[TÆ QNCTCM UCVÆNÆT 18 Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 14
 14. 14. 3RUWDWLI $O×F×ODU 1971den©Beri©Kaliteli©Ürünler 8&5 D .RPSDNW $O×F× Ŗ 5ÆMÆĩVÆTOCUÆ UGU KÁKP &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUs Ŗ P K[K CNÆO KÁKP 5OCTV5SWGNEJŠ XG 5OCTV&KXGTUKV[Š Ŗ 4( I×T×NV×U×P×P OCMUKOWO QTCPFC GPIGNNGPOGUK KÁKP QVQOCVKM KNGOGNK ÑP WÁ HKNVTGNGT Ŗ #[CTNCT XG KNGOG KÁKP ITCHKM V×T×PFG CTMCFCP C[FÆPNCVOCNÆ .%& GMTCP Ŗ &CJKNK 8 RKNNGT XG[C JCTKEK &% I×E× UGÁGPGMNGTK Ŗ #PCNQI XGTKEKNGTNG MWNNCPOCM KÁKP W[WONWNWM OQFNCTÆ 7%4 # CNÆEÆ CNCP XG MQPWO [CRÆONCTÆ KÁKP MQORCMV VCUCTÆOFC RTQHGU[QPGN RGTHQTOCPU XG ÁQM [ÑPN× DKT ÑGNNKM UGVK UWPCT 6×O C[CTNCT .%& CTC[××PG UCJKR ÑP RCPGNFGP [CRÆNÆT XG ×PKVGPKP 5KZ 2CEM NGTFG UGU CTCÁNCTÆPFC VCĩÆPCDKNKT ÁCPVCNCTFC XG TCHC OQPVGNK ÁQMNW DCþNC[ÆEÆNCTFC MWNNCPÆNOCUÆPÆ KFGCN MÆNCT 1NFWMÁC MCNCDCNÆM 4( URGMVTWOWPFCMK GPVGTHGTCPU UQTWPNCTÆPÆ IKFGTOGM KÁKP CNÆEÆ[C 4( URGMVTWO ÁÑ×ONG[KEKUK FCJKN GFKNOKĩVKT DÑ[NGEG VGOK ÁCNÆĩVÆTOC HTGMCPUNCTÆ JÆNÆ XG DCUKV KĩNGONGTNG DWNWPCDKNKT 7%4 # V×O 5GTKUK XG +($ .GEVTQUQPKEU XGTKEKNGT KNG KMK FKþGT ×TGVKEKPKP ×PKVGNGTK KNG W[WONWFWT 7%4 # FCJKNK 8 RKNNGT XG[C JCTKEK &% KNG ÁCNÆĩVÆTÆNCDKNKT 8&5 .RPSDNW $O×F× Ŗ 5ÆMÆĩVÆTOCUÆ UGU KÁKP &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUs Ŗ P K[K CNÆO KÁKP 5OCTV5SWGNEJŠ XG 5OCTV&KXGTUKV[Š Ŗ 5RGMVTWO VCTC[ÆEÆ[C UCJKR .%& GMTCP Ŗ ćMK ## RKN XG[C &% I×E× Ŗ #PCNQI XGTKEKNGTNG MWNNCPÆO KÁKP W[WONWNWM OQFNCTÆ 7%4 0) XG[C HKNO [CRÆOÆ IKDK OQDKN W[IWNCOCNCT KÁKP [×MUGM RGTHQTOCPUNÆ MQORCMV DKT 7*( MCDNQUW OKMTQHQP CNÆEÆUÆFÆT -QORCMV DQ[WVW I×Á UGÁGPGMNGTK XG UCþNCO DKT ĩGMKNFG VCMÆNOÆĩ CPVGPNGT MCOGTC OQPVCLNÆ MWNNCPÆO KÁKP KFGCNFKT 6CUCTÆOFC &52 CNIQTKVOCNCTÆPÆP MWNNCPÆNOCUÆ V×O .GEVTQUQPKEU 5GTKUK &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUs XGTKEKNGTNG XG .GEVTQUQPKEU XG FKþGT DCÆ ×TGVKEKNGTKP ÁGĩKVNK CPCNQI CNÆEÆNCTÆ[NC VCO W[WONWNWM UCþNCT )×Á IGPGNNKMNG 0K/* [GPKPFGP ĩCTL GFKNGDKNKT V×TFGMK KMK ## RKNNG XG[C CTMC RCPGNFGMK LCM [QNW[NC VGOKP GFKNGP JCTKEK &% KNG UCþNCPÆT www.ectrosonics.com l 19 Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 15
 15. 15. Bir©Grup©Fanatik©Tarafından©ABDde©Üretilmiştir 3RUWDWLI $O×F×ODU 8&5 8OWUD .RPSDNW $QDORJ .RPSDNW $O×F× Ŗ -QORCMV &8 XKFGQ MCOGTCNCT KÁKP KFGCNFKT Ŗ DNQMWP JGT DKTKPFG UWPWNCP UGÁKNGDKNKT 7*( HTGMCPUÆ Ŗ )GPKĩ CTCNÆM KÁKP [×MUGM JCUUCUK[GV Ŗ /×MGOOGN UGU MCNKVGUK KÁKP ÁKHV DCPVNÆ UÆMÆĩVÆTÆEÆ Ŗ &C[CPÆMNÆNÆM KÁKP KĩNGPOKĩ CN×OKP[WO [CRÆ .GEVTQUQPKEU 5GTKUK [GPK &8 XKFGQ MCOGTC LGPGTCU[QPW KNG ÁCNÆĩOCM KÁKP VCUCTNCPOÆĩVÆT XG WNVTC MQORCMV DKT CNÆEÆ XG W[IWP OCNK[GV UWPCTMGP .GEVTQUQPKEU KP DGNKTNG[KEK ÑGNNKþK JCNKPG IGNOKĩ RGTHQTOCPUÆ FC MQTWT 5KUVGOFG FQMW HCTMNÆ DNQM DWNWPWT DW DNQMNCTFCP JGT DKTK [GTGN 4( MC[PCMNCTÆPFCP GPVGTHGTCPUÆ GPIGNNGOGM KÁKP /* DCPV ×GTKPFG UGÁKNGDKNKT HTGMCPUC UCJKRVKT 7%4 CNÆEÆ ÑGN ÁCNÆĩVÆTOC CTCNÆþÆ XG I×Á F×ĩ×ĩNGTK QNOCOCUÆ MQPWUWPFC [×MUGM FGTGEGFG JCUUCUVÆT 20 Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 16
 16. 16. 3RUWDWLI $O×F×ODU 1971den©Beri©Kaliteli©Ürünler 95 ),(/ 7Dü×QDELOLU 0RGOHU $O×F× Ŗ 7NVTC VCĩÆPCDKNKT XG DCþÆOUÆ Ŗ #NVÆ MCPCNNÆ OQF×NGT MQPHKI×TCU[QP Ŗ 02 UVKNKPFG RKN I×E× Ŗ 5ÆMÆĩVÆTOCUÆ UGU KÁKP &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUs Ŗ HCTMNÆ ÁGĩKVNKNKM IKTKĩK RNCPÆ Ŗ #PCNQI XGTKEKNGTNG MWNNCPÆO KÁKP W[WONWNWM OQFNCTÆ Ŗ ¯T×PG FCJKN QNCP [CÆNÆONC MQPVTQN XG RTQITCONCOC KÁKP 75$ XG 45 DKNIKUC[CT CTC[×× Ŗ ćNGOG KÁKP ÑP RCPGNFG MWNCMNÆM LCMÆ Ŗ 845 5VCPFCTV XG 846 ćNGOG CNÆEÆ OQF×NNGTK 84 (KGNF #NÆEÆ RKN XG[C &% I×ÁN× OQF×NGT DKT 7*( VCUCTÆOÆFÆT XG &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUs XGTKEKNGTNG XG DKTÁQM CPCNQI XGTKEK[NG DKTNKMVG ÁCNÆĩVÆTÆNCDKNKT /QF×NGT VCUCTÆO DKTFGP CNVÆ[C MCFCT VCMÆNCDKNKT CNÆEÆ OQF×N×P×P MWNNCPÆOÆPC KKP XGTKT XG DKT CPVGP ÁQMNW DCþNC[ÆEÆUÆ DKNIKUC[CT KNGVKĩKOK CTC[×× XG RKN [WXCUÆ KÁGTKT 84 (KGNF HKNO [CRÆOÆ 0) XG DGNIGUGNNGT IKDK VCĩÆPCDKNKT W[IWNCOCNCTFC ÑPGONK QTCPFC GUPGMNKM UCþNCT 02 UVKNK RKN [WXCUÆ KMK ĩCTL GVOG CTCUÆPFC WWP ÁCNÆĩVÆTOC U×TGUK UCþNCT 95 ),(/ 0+] 84/ PKP KMK U×T×O× DWNWPOCMVCFÆT U×T×ONGTKP JGT DKTK /* CTCNÆþÆ MCRUCT )GPKĩDCPV &×ĩ×M DNQMNCTÆPÆ MCRUCT )GPKĩDCPV 1TVC DNQMNCTÆPÆ MCRUCT ćNIKNK DNQMNCTFCMK 845 XG[C 846 CNÆEÆ OQF×N× MWNNCPÆNCDKNKT 95 ),(/ %/2&. $W ÑGN [×MUGM DCPVNÆ U×T×O KNC CTCUÆPFC /* CTCNÆþÆ MCRUCT ;CNPÆEC /* DCPVVC ÁCNÆĩVÆTOCM KÁKP VCUCTNCPOÆĩ 845 ×PKVGNGTK MWNNCPÆNCDKNKT $NQM XG HTGMCPU CTCNÆMNCTÆ JCMMÆPFC FCJC HCNC DKNIK KÁKP UC[HC FGMK TGHGTCPU DKNIKNGTKPG DCMÆP 21 Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 17
 17. 17. Bir©Grup©Fanatik©Tarafından©ABDde©Üretilmiştir 22 Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 18
 18. 18. 1971den©Beri©Kaliteli©Ürünler “Müşterimiz© sistemin© performansından© çok© memnun.© Sistemin© ses© kalitesi© mükemmel ve© performansı© çok© ve© iyi© sorunsuz.© Lectrosonics© sistemi© her© yönüyle© hayal© ettiğimiz performansı© sergiledi.” - Brad Gallagher, Pro Sound & Video Mühendislik Yöneticisi, New World Center ses montajı proje yöneticisi Fotograf: Rui Dias-Adios www.ectrosonics.com l 23Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 19
 19. 19. Bir©Grup©Fanatik©Tarafından©ABDde©Üretilmiştir 6WGR $O×F×ODU× 950 9HQXH 5DI 0RQWHOL 0RGOHU $O×F× Ŗ #NVÆ MCPCNNÆ OQF×NGT MQPHKI×TCU[QP Ŗ 5ÆMÆĩVÆTOCUÆ UGU KÁKP &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUs Ŗ ¯Á HCTMNÆ ÁGĩKVNKNKM RNCPÆ Ŗ #PCNQI XGTKEKNGTNG MWNNCPÆO KÁKP W[WONWNWM OQFNCTÆ Ŗ 75$ XG 45 DKNIKUC[CT CTC[×× XG 84RCPGN [CÆNÆOÆ Ŗ 845 5VCPFCTV XG 846 ćNGOG CNÆEÆ OQF×NNGTK OGXEWVVWT 8GPWG #NÆEÆ UKUVGOK OQF×NGT DKT VCUCTÆOÆFÆT XG &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUs XGTKEKNGTNG XG DKTÁQM CPCNQI XGTKEK[NG DKTNKMVG ÁCNÆĩVÆTÆNCDKNKT 8GPWG 4GEGKXGT /CUVGT Æ 84/ XG DKTFGP CNVÆ[C MCFCT VCMÆNCDKNKT CNÆEÆ OQF×NNGTKPK KÁGTKT 84/ CPVGP ÁQMNW DCþNC[ÆEÆUÆ DKNIKUC[CT KNGVKĩKONGTK CTC[×× XG CNÆEÆ OQF×NNGTK KÁKP OGMCPKM TCH OQPVCLÆPÆ KÁGTKT 84 PKP VCUCTÆOÆ ÁGĩKVNKNKM CNÆO RNCPNCTÆ W[WONWNWM OQFNCTÆ XG KNGOG XG KNGOGOG OQF×NNGTK KNG KNIKNK D×[×M ÑNÁ×FG GUPGMNKM UCþNCT &CJKN GFKNGP [CÆNÆO 75$ XG[C 45 DCþNCPVÆNCTÆ [QNW[NC C[CT XG KNGOG KÁKP O×MGOOGN DKT CTC[× UCþNCT 8GPWG CNÆEÆUÆ #/:l XG %456 410s UKUVGONGTK KNG MQPVTQN GFKNGDKNKT 950 :% 0+] $UDO×ù× *HQLüEDQWO× 0RGOHU $O×F× 84/ PKP U×T×O× DWNWPOCMVCFÆT U×T×ONGTKP JGT DKTK /* CTCNÆþÆ MCRUCT Ŗ )GPKĩDCPV &×ĩ×M DNQMNCTÆPÆ MCRUCT Ŗ )GPKĩDCPV 1TVC DNQMNCTÆPÆ MCRUCT Ŗ )GPKĩDCPV ;×MUGM ;CNPÆEC ćJTCÁ DNQMNCTÆPÆ MCRUCT ćNIKNK DNQMNCTFCMK 845 XG[C 846 CNÆEÆ OQF×N× MWNNCPÆNCDKNKT 950 %ORFN *HQLüEDQWO× 0RGOHU $O×F× $W ÑGN [×MUGM DCPVNÆ U×T×O KNC CTCUÆPFC /* CTCNÆþÆ MCRUCT ;CNPÆEC /* DCPVVC ÁCNÆĩVÆTOCM KÁKP VCUCTNCPOÆĩ 845 ×PKVGNGTK MWNNCPÆNCDKNKT $NQM XG HTGMCPU CTCNÆMNCTÆ JCMMÆPFC FCJC HCNC DKNIK KÁKP UC[HC FGMK TGHGTCPU DKNIKNGTKPG DCMÆP 24 Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 20
 20. 20. 6WGR $O×F×ODU× 1971den©Beri©Kaliteli©Ürünler 956 957 LJLWDO +EULG :LUHOHVVŠ $O×F× 0RGOOHUL 8GPWG CNÆEÆUÆ KÁKP KMK HCTMNÆ CNÆEÆ OQF×N× OGXEWVVWT *GT KMKUK FG CPC VGTVKDCVVCMK &52 VCTCHÆPFCP MQPVTQN GFKNGP ×ÁN× FÑP×ĩ×O HTGMCPU UGPVGNK 7*( CNÆEÆNCTFÆT 845 5VCPFCTV O×MGOOGN DKT FGþGT QNCP UCDKV DCPV IGPKĩNKþK ÑP WÁ VCUCTÆO XG GP MCNCDCNÆM 4( QTVCONCTÆ FÆĩÆPFC V×O 4( QTVCONCTÆPC W[WO 846 ćNGOG 845 OQFGNK[NG C[PÆ HCMCV GM QNCTCM IGNKĩOKĩ HTGMCPU KNGOG ÑP WÁ HKNVTGNGTK -CNCDCNÆM XG MÑV× 4( QTVCONCTÆ KÁKP O×MGOOGN 953DQHO <D]×O×P× 842CPGN C[CTNCTÆ MQNC[NCĩVÆTOCM XG ÁCNÆĩVÆTOC UÆTCUÆPFC MGUKPVKUK KNGOG UCþNCOCM KÁKP 8GPWG CNÆEÆUÆ KNG DKTNKMVG UCþNCPCP DKT [CÆNÆO RCMGVKFKT *GTDKT 8GPWG CNÆEÆ UKUVGOKPKP ÑGVK VCMÆNÆ QNCP JGT DKT CNÆEÆ OQF×N×PFG VGOGN UGXK[GNGT XG C[CTNCT KÁKP IGTÁGM COCPNÆ IÑUVGTIGNGTNG IÑT×PV×NGPKT šQMNW 8GPWG CNÆEÆNCTÆPFC CPC GMTCP RGPEGTGUK UKUVGOFGMK JGT DKT CNÆEÆ OQF×N× KÁKPDKT DÑNOG KÁGTGEGM ĩGMKNFG IGPKĩNGVKNKT #NÆEÆ DÑNOGUKPFG JGTJCPIK DKT [GTKP VÆMNVÆNOCUÆ DCþNCOC FW[CTNÆ XG[C MQPWOC FW[CTNÆ DKT CÁÆNÆT OGP× IÑUVGTKT $WTCFCP C[CTNCTÆ FGþKĩVKTOGM 842CPGN FG DKT 8GPWG CNÆEÆUÆ GMNGOGM XG[C UKNOGM URGMVTWO VCTCOCUÆ DCĩNCVOCM 9CNM 6GUV 4GEQTFGT Æ DCĩNCVOCM XG FCJC HCNCUÆPÆ [CROCM O×OM×PF×T #NCP CTCĩVÆTOCNCTÆ [CROCM XG VGOK ÁCNÆĩCP HTGMCPUNCT DWNOCM KÁKP DKT URGMVTWO VCTC[ÆEÆUÆ FCJKN GFKNOKĩVKT #NÆEÆ V×O DCPV DQ[WPEC C[CTNCPÆTXG 4( UKP[CNNGTK ITCHKM GMTCPFC IÑT×PV×NGPKT UKP[CN I×E× GMTCPÆP QTVCUÆPFCMK DKT ÑNÁGMVCTCHÆPFCP IÑUVGTKNKT $KT [×T×OG VGUVK IGTÁGMNGĩVKTKNKTMGP UKP[CN I×E×P×P MC[FÆPÆ [CROCM KÁKP DKT [×T×OG VGUVK MC[FGFKEKUK FG FCJKN GFKNOKĩVKT www.ectrosonics.com l 25 Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 21
 21. 21. Bir©Grup©Fanatik©Tarafından©ABDde©Üretilmiştir 6WGR $O×F×ODU× 5 D 0DVD hVW $O×F× Ŗ 5ÆMÆĩVÆTOCUÆ UGU KÁKP &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUs Ŗ -QORCMV VCUCTÆO XG OGVCN [CRÆ Ŗ #PCNQI XGTKEKNGTNG MWNNCPÆO KÁKP W[WONWNWM OQFNCTÆ Ŗ *ÆNÆ FQþTW C[CTNCOC KÁKP 5OCTV6WPGŠ KĩNGXK Ŗ $CþÆOUÆ UGXK[G MQPVTQN× KNG C[TÆ :.4 XG ÁÆMÆĩNCT Ŗ $CþÆOUÆ VGMNK XG[C ÁKHV TCHNÆ U×T×ONGTK OGXEWVVWT 4 C V×O .GEVTQUQPKEU UGTKUK XGTKEKNGT XG DKTÁQM CPCNQI OQFGN KNG W[WONW [×MUGM RGTHQTOCPUNÆ DKT &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUs ÁGĩKVNKNKM CNÆEÆUÆFÆT 4 C FC RGTHQTOCPUÆ KNGOGM XG C[CTNCTÆ FGþKĩVKTOGM KÁKP OGP×[NG [ÑPGVKNGP I×ÁN× DKT .%& ITCHKM GMTCP DWNWPWT PVGTHGTCPUUÆ ÁCNÆĩVÆTOC HTGMCPUNCTÆ DWNOCM KÁKP CNCP CTCĩVÆTOCUÆ IGTÁGMNGĩVKTOGM COCEÆ[NC FCJKNK 4( URGMVTWO ÁÑ×ONG[KEK FG FCJKN GFKNOKĩVKT &GPIGNK :.4 XG FGPIGUK ÁÆMÆĩNCT C[TÆ QNCTCM MQPVTQN GFKNGDKNKT 4 C DCþÆOUÆ DKT ×PKVG VGM MCPCNNÆ 47 TCH ×PKVGUK XG[C KMK MCPCNNÆ 47 TCH ×PKVGUK CĩCþÆ DCMÆP QNCTCM UWPWNWT 5 D 5DI 0RQWHOL $O×F× 5 D 5035 5 D 5035 Parça Numarası: Parça Numarası: RMPR400-1 RMPR400-2 Açıklama: Açıklama: Bir R400A Alıcısı için Rafa Monteli Kit, iki Rafa Monteli Kit R400A Alıcı 80& % 0+] 7P DO×F×ODU LoLQ oRNOX EDùOD×F× 7/% $ ×PKVG KNG DKTNKMVG UCþNCPCP F×GPNK I×Á MC[PCþÆ MWNNCPÆNCTCM OQDKN W[IWNCOCNCT KÁKP 8&% XG[C MWTWNWONCT KÁKP 8#% QNCECM ĩGMKNFG JCTKEK DKT I×Á MC[PC þÆPFCP ÁCNÆĩVÆTÆNCDKNKT #TMC RCPGNFGMK MKNKV MQPGMVÑT× I×Á DCþNCPVÆUÆPÆ UCþNCONCĩVÆTÆT 7/% $ ÁQMNW DCþNC[ÆEÆ ×UV×P RGTHQTOCPU XG GUPGMNKþK /* IGÁKĩ DCPFÆ U×T×O× UKRCTKĩ ×GTKPG [CRÆNÆT 6GUNKOCV UCþNCOCM KÁKP UGTCOKM HKNVTGNGOG[K F×ĩ×M I×T×NV× XG [×MUGM DKTMCÁ JCHVC U×TGT MGUOG PQMVCUÆ 4( FCþÆVÆOÆ KNG DKT CTC[C IGVKTKT 5GMKG MCFCT ÁGĩKVNKNKM CNÆEÆUÆ XG[C [C MCFCT ÁGĩKVNKNKM FÆĩÆ CNÆEÆ /* IGÁKĩ DCPFÆPFC MCFCT MWNNCPÆNCDKNKT 26 Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 22
 22. 22. ,)% 6LVWHPL Bir Grup Fanatik Tarafından ABDde Üretilmiştir ,)%5 D &RPSDFW ,)% %HOW 3DFN 5HFHLYHU Ŗ ©PC[CT HTGMCPUNÆ I×Á XG[C UKP[CN QNOCFCP C[CTNCPCDKNKT Ŗ 6CTCOC OQFW DGĩ CFGFG MCFCT GM HTGMCPU UCMNCT Ŗ 2TQITCONCOC XG ÁCNÆĩVÆTOC KÁKP ÁQM TGPMNK .& XG FÑPGT MQPVTQN Ŗ ćÁ OGMCP XG FÆĩ OGMCPNCTFC WWP U×TG ÁCNÆĩOC KÁKP [×MUGM JCUUCUK[GV Ŗ 2KN MCRCþÆ VCMÆNÆ FC[CPÆMNÆ KĩNGPOKĩ CN×OKP[WO OWJCHCC Ŗ 7WP RKN ÑOT× +($4 C VCĩÆPCDKNKT CNÆEÆ GþKVKO CNOCOÆĩ MWNNCPÆEÆNCTÆP MQNC[EC MWNNCPCDKNOGUK KÁKP DCUKVNKM XG GUPGMNKM UWPCT 2TQITCONCPCDKNKT DGĩ ÁCNÆĩVÆTOC HTGMCPUÆPC UGU F×G[K F×þOGUKPG DCUÆNCTCM GTKĩKNGDKNKT ¯PKVGPKP OWJCHCCUÆ FC[CPÆMNÆ KĩNGPOKĩ CN×OKP[WOFWT XG MGOGTG MNKRUK[NG DKTNKMVG IGNKT 1RUK[QPGN [C[NÆ MGOGT MNKRUK $GGNMKV4 C DKTÁQM MGOGT EGR XG MWOCĩ ÁGĩKFKPG I×XGPNK ĩGMKNFG VCMÆNCDKNKT ,)%7 LMLWDO +LEULG .RPSDNW ,)% 9HULFLVL Ŗ 5ÆMÆĩVÆTOCUÆ UGU KÁKP &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUs Ŗ 7WP OGUCHG MWNNCPÆOÆ KÁKP [×MUGM I×Á ÁÆMÆĩÆ Ŗ šQM MWNNCPÆONÆ :.4 IKTKĩ LCMÆ XG FCJKNK OKMTQHQP RTGCORNKHKMCVÑT× Ŗ &+2 CPCJVCTÆ RTQITCONCPCDKNKT KPVGTEQO IKTKĩK Ŗ (TGMCPU MC[FÆTOC KÁKP C[CTNCOC OQFW Ŗ -QORCMV DQ[WV XG FC[CPÆMNÆ OGVCN [CRÆ +($6 +($ XG FKþGT TCF[Q DCþNCPVÆUÆ V×TNGTK KÁKP [×MUGM I×EG UCJKR &KIKVCN *[DTKF 9KTGNGUUs DC KUVCU[QPW XGTKEKUKFKT 6×O .GEVTQUQPKEU XG +($ CNÆEÆNCTNC XG FKþGT KMK ×TGVKEKPKP CNÆEÆNCTÆ[NC W[WONWFWT OQFWPFC +($6 XG KNIKNK CNÆEÆNCT CPCNQI UÆMÆĩVÆTOC CTVGHCMVNCTÆ QNOCFCP ÁCNÆĩÆT +($6 IGPKĩ ÁCNÆĩVÆTOC OGUCHGUK XG [×MUGM MCNKVGFG UGUKP ÑPGONK QNFWþW [C[ÆPEÆNÆM HKNO VK[CVTQ XG UCJPG W[IWNCOC NCTÆPFC MWNNCPÆO KÁKP VCUCTNCPOÆĩVÆT +($6 DCþÆOUÆ DKT UKUVGOKP RCTÁCUÆ QNCTCM MWNNCPÆNCDKNKT XG[C RQR×NGT KPVGTEQO UKUVGONGTKPG FQþTWFCP [COC QNCTCM GMNGPGDKNKT www.ectrosonics.com l 31 ©Copyright 2011. Lectrosonics, Inc. Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 23
 23. 23. Bir©Grup©Fanatik©Tarafından©ABDde©Üretilmiştir 32 Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 24
 24. 24. 1971den©Beri©Kaliteli©Ürünler "SPN1624ün kullanıcı©dostu© arayüzü© ve© etkileyici© özellikleri©Banff© Centreın© başarısında© büyük© rol© oynadı© ve© eminim© ki© şirketimiz© Aspen© Serisi© ekipmanı© için©daha© fazla© uygulama bulacak." Kevin Stewart, Müşteri Yöneticisi / Banff Centre System Designer with Applied Electronics Banff Centreda Kinnear Centre for Creativity & Innovation Fotograf: Donald Lee, The Banff Centre www.ectrosonics.com l 33Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 25
 25. 25. Bir©Grup©Fanatik©Tarafından©ABDde©Üretilmiştir $63(1 6HULVL 63 LMLWDO 0DWULNV úüOHPFLOHUL 7HN 1RNWDGDQ .RQWURO *YHQLOLUOLN #520 VGM DKT OGTMGK PQMVCFCP [GTGN XG ×Á×PE× VCTCH 5GU UKUVGOKPKKP MGUKPNKMNG JCVC [CROCOCUÆ IGTGMVKþK UKUVGONGTKP MQPVTQN×P×P C[PÆ CPFC [CRÆNOCUÆPÆ UCþNCT COCPNCTFC #520 RTQVQMQN× 2% [CÆNÆOÆ MQPVTQN RCPGNKPFGP XG[C .GEVTQUQPKEU HKNO [CRÆOÆ XG [C[ÆPEÆNÆM RK[CUCNCTÆPFC GPF×UVTKFGMK #/:s [C FC %TGUVTQPs IKDK ×Á×PE× VCTCH UGTK MQPVTQN GP UCþNCO XG I×XGPKNKT GMKROCPNCTÆ UCþNCOCUÆ[NC VCPÆPÆT #520 UKUVGOKPFGP VJGTPGV 75$ XG 45 RQTVNCTÆPÆP C[PÆ CPFC .GEVTQUQPKEU KP LGPGTCU[QP UGU KĩNGOG ×T×P×F×T XG DW MCXTCOÆ MWNNCPÆNOCUÆPÆ FGUVGMNGT -WTWNWO IÑTGXNKNGTK XG QRGTCVÑTNGT FCJC FC KNGTK[G IÑV×TGTGM MTKVKM MQORQPGPV UGÁGPGþK ×TGVKO ×Á×PE× VCTCH FGPGVNG[KEKFGP IÑPFGTKNGP MQOWVNCTÆP 45 [ÑPVGONGTK XG C[TÆPVÆNCTC FKMMCV GFKNOGUKPG [ÑPGNKM ÑGN DKT COCÁNC ×GTKPFGP F×I×P ÁCNÆĩÆR ÁCNÆĩOCFÆþÆPÆ FQþTWNCOCM COCEÆ[NC VCUCTNCPOÆĩVÆT .GEVTQUQPKEU ×T×PNGTKPKP × #$& FG #520 KP FWTWOWPW IÑT×PV×NGOGM KÁKP ITCHKM MWNNCPÆEÆ ×TGVKNOGMVGFKT #[TÆEC DW ×T×PNGTKP × HCDTKMCFCP ÁÆMOCFCP CTC[××P× MWNNCPÆT #PC ×PKVG[G IGNGP MQOWVNCT #520 RQTVW ÑPEG DKT ÁQM CĩCOCFC MCNKVG MQPWUWPFC VGUV GFKNOKĩVKT #520 [QNW[NC KPEKTFGMK V×O FKþGT ×PKVGNGTG QVQOCVKM QNCTCM IÑPFGTKNKT ĩW CPFC JGT ĩG[ FCJKN [ÆNNÆM ICTCPVK KNG IGNOGMVGFKT hVWQ 6HV .DOLWHVL YH 3HUIRUPDQV× 0HUNH]L (NR (QJHOOHPH #TCĩVÆTOCNCT .GEVTQUQPKEU &52 ×PKVGNGTKPKP UKUVGO 6GNGMQPHGTCPU UKUVGOKPKP ÑPGONK DKT RCTÁCUÆ K[K ĩGMKNFG QRGTCVÑTNGTK VCTCHÆPFCP UGU MCNKVGUKPFG GP K[K QNCTCM [CRÆNOCUÆ FGTGEGNGPFKTKNFKþKPK IÑUVGTOGMVGFKT ;×MUGM ÁÑ×P×TN×MN× OKMTQHQP RTGCORNKHKMCVÑTNGTK F×ĩ×M ;CNPÆEC 1TCPVÆUCN -CCPÆO 1VQOCVKM /KMUGT KNG MWNNCPÆNCDKNGP IGEKMOG OGTMGK GMQ ÑPNGOG XG ć[KNGĩVKTKNOKĩ /KOCTK OGTMGK GMQ ÑPNG[KEK D×[×M OKMVCTFC &52 I×E×P× UKUVGOKP VQRNCO RGTHQTOCPU XG UGU MCNKVGUK MQPWUWPFC #520 K GP K[KUK GMQ ÑPNGOG ÑGNNKþKPG [QþWPNCĩVÆTÆT 5QPWÁ FCJC K[K [CMÆPUCOC [CRCT <KPEKTFGMK KNM ×PKVG KÁKP OCMUKOWO OU NKM XG O×MGOOGN UKUVGO RGTHQTOCPUÆ F×ĩ×M IGEKMOG U×TGUK XG OCMWN JGT DKT GM ×PKVG KÁKP OCMUKOWO OU NKM IGEKMOG KNG HK[CVVÆT /GTMGK MQ ©PNGOG UKUVGOKP F×I×P ĩGMKNFG ÁCNÆĩOCFCP MQPWĩOCNCT JGT COCP MQNC[ XG PGV DKT ĩGMKNFG CMCT ÑPEG CNÆĩVÆTOC [CROCUÆPÆ IGTGMVKTOG XG UÆPÆTUÆ UC[ÆFC IKTKĩG )GTÁGM 8QNV HCPVQO I×E× +% NG W[WONW V×O KKP XGTKT $KT DCĩMC CXCPVCLÆ KUG 6GNGRTGUGPEG UKUVGONGTKPFG MWNNCPÆO W[IWNCOCNCTFC UV×F[Q MCNKVGUKPFG OKMTQHQPNCT MWNNCPOC KÁKP MÑRT× QNWĩVWTOC FGUVGþKFKT PÆÆ UCþNCT -WTWNWOWPW PGV UGU MCNKVGUK IGTGMVKTFKþKPFG XG[C UGU MCNKVGUKPFG JGTJCPIK DKT F×ĩ×ĩ QNOCUÆPÆ KUVGOGFKþKPKFG #520 KJVK[CEÆPÆ QNCP CTCÁNCTÆ UKG UCþNCT 3*$Œ LOH NXVXUVX] VHV PLNVOHPH #520 UGTKUKPFG MWNNCPÆNCP 1TCPVÆUCN -CCPÆO #NIQTKVOCUÆ ÁQM JÆNÆ PGV OKMUNGT UCþNCT $GUHVOHQHELOLU 7&3 ,3 )GÁKV VCDCPNÆ QVQOCVKM OKMUNGOG UKUVGONGTK UÑE×MNGTK MÆTRCDKNKT #520 K VJGTPGV G DCþNC[ÆP DKT CFTGU XGTKP XG CþÆPÆÆP I×T×NV× GOKPKPK OQF×NG GFGDKNKT XG IGTK DGUNGOG RTQDNGONGTKPK DKT DÑN×O× JCNKPG IGVKTKP CTVÆTCDKNKT .GEVTQUQPKEU QTCPVÆUCN MCCPÆO QVQOCVKM OKMUNGOG #520 RQTVW VGM DKT %#6 JCVVÆ ×GTKPFGP UGU XG MQPVTQN W[IWNCOCUÆPC OCVTKMU ÁCRTC GĩNGĩVKTOG MWNNCPCTCM ÑPE×N×M XGTKNGTK KÁKP )DRU Kĩ U×TG ÑGNNKþK UCþNCT #þFCMK V×O GVOKĩVKT DW QVQOCVKM OKMUNGOG KĩNGTKPK [CROCM KÁKP FCJC IGNKĩOKĩ ×PKVGNGTG KNIKNK [CÆNÆONC IGTÁGM COCPNÆ QNCTCM GTKĩKNGDKNKT XG MWNNCPÆĩNÆ DKT [QNFWT 34 Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 26
 26. 26. $63(1 6HULVL 63 1971den©Beri©Kaliteli©Ürünler 631 *LULü d×N×üO× LMLWDO 0DWULNV úüOHPFL 1VQOCVKM UGU I×ÁNGPFKTOG UKUVGONGTKPFG ÁQM UC[ÆFC IKTKĩ KÁKP KFGCNFKT *GT IKTKĩ V×O ÁÆMÆĩNCTC [ÑPNGPFKTKNGDKNKT XG[C Ŗ OKE NKPG IKTKĩK JKÁDKTKPG [ÑPNGPFKTKNOG[GDKNKT #[PÆ RCVGPVNK QTCPVÆUCN MCCPÆO Ŗ ÁÆMÆĩ CNIQTKVOCUÆ MKNKUGNGT VQRNCPVÆ QFCNCTÆ VGNGMQPHGTCPU IKDK UGU Ŗ DWU OCVTKMU I×ÁNGPFKTOG UKUVGONGTKPFG IGTK DGUNGOGFGP ÑPEG [×MUGM UGXK[GFG CPNCĩÆNCDKNKTNKM XG MCCPÆO UCþNCT Ŗ 2)# QVQOCVKM OKMUNGOG Ŗ )GTÁGM 8 HCPVQO Ŗ ;×MUGM ÁÑ×P×TN×MN× OKMTQHQP RTGCORNKHKMCVÑTNGTK 7P $63(1 PDWULNV QLWHOHULQGH PDNUR Ŗ $CþÆOUÆ IKTKĩ MCPCNÆ I×T×NV× CCNVOC |QFHGHQ SURJUDPODQP×ü |UQHN PDNUR VHoHQHùLOH EXOXQPDNWDG×U 631 *LULü d×N×üO× LMLWDO 0DWULNV úüOHPFL )GPKĩ ÑNÁGMNK QVQOCVKM UGU I×ÁNGPFKTOG UKUVGONGTK KÁKP KFGCNFKT *GT IKTKĩ V×O ÁÆMÆĩNCTC [ÑPNGPFKTKNGDKNKT XG[C JKÁDKT ÁÆMÆĩC [ÑPNGPFKTKNOG[GDKNKT #[PÆ RCVGPVNK QTCPVÆUCN MCCPÆO CNIQTKVOCUÆ Ŗ OKE NKPG IKTKĩK MKNKUGNGT VQRNCPVÆ QFCNCTÆ VGNGMQPHGTCPU IKDK UGU I×ÁNGPFKTOG Ŗ ÁÆMÆĩ UKUVGONGTKPFG IGTK DGUNGOGFGP ÑPEG [×MUGM UGXK[GFG Ŗ DWU OCVTKMU CPNCĩÆNCDKNKTNKM XG MCCPÆO UCþNCT Ŗ 2)# QVQOCVKM OKMUNGOG Ŗ )GTÁGM 8 HCPVQO 7P $63(1 PDWULNV QLWHOHUL SLQN QRLVH Ŗ ;×MUGM ÁÑ×P×TN×MN× OKMTQHQP RTGCORNKHKMCVÑTNGTK SHPEH JUOW ZKLWH QRLVH EHD] JUOW Ŗ $CþÆOUÆ IKTKĩ MCPCNÆ I×T×NV× CCNVOC VSUPH YH WRQX LoHUHQ GDKLOL ELU VLQDO ROXüWXUXFXVXQD VDKLSWLU www.ectrosonics.com l 35 Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 27
 27. 27. Bir©Grup©Fanatik©Tarafından©ABDde©Üretilmiştir $63(1 6HULVL 63 631 *LULü d×N×üO× LMLWDO 0DWULNV úüOHPFL 1TVC DQ[WVNW UKUVGONGT KÁKP O×MGOOGN QNCP 520 JGT IKTKĩKP Ŗ OKE NKPG IKTKĩK V×O ÁÆMÆĩNCTC [ÑPNGPFKTKNGDKNOGUKPK UCþNC[CP ÑNÁGMNGPGDKNKT FKLKVCN Ŗ ÁÆMÆĩ DKT OCVTKMU OKMUGTK KÁGTKT 1TCPVÆUCN MCCPÆO CNIQTKVOCUÆ MKNKUGNGT VQRNCPVÆ QFCNCTÆ VGNGMQPHGTCPU IKDK UGU I×ÁNGPFKTOG W[IWNCOCNCTÆPFC Ŗ DWU OCVTKMU IGTK DGUNGOGFGP ÑPEG [×MUGM UGXK[GFG CPNCĩÆNCDKNKTNKM XG MCCPÆO Ŗ 2)# QVQOCVKM OKMUNGOG UCþNCT Ŗ )GTÁGM 8 HCPVQO Ŗ ;×MUGM ÁÑ×P×TN×MN× OKMTQHQP RTGCORNKHKMCVÑTNGTK 7P $63(1 PDWULNV QLWHOHUL KHU ELU NHVLüPH Ŗ $CþÆOUÆ IKTKĩ MCPCNÆ I×T×NV× CCNVOC QRNWDV×QGD VHoLOHELOHQ EHü RWRPDWLN PLNVOHPH PRGX LoHULU 631 *LULü d×N×üO× LMLWDO 0DWULNV úüOHPFL /KMTQHQPNCT FC FCJKN QNOCM ×GTG UGMK CFGFG MCFCT MC[PCMNC Ŗ OKE NKPG IKTKĩK M×Á×M QTVC DQ[WVNW MWTWNWONCT KÁKP KFGCNFKT 520 JGT IKTKĩKP V×O Ŗ ÁÆMÆĩ ÁÆMÆĩNCTC [ÑPNGPFKTKNGDKNOGUKPK UCþNC[CP ÑNÁGMNGPGDKNKT FKLKVCN DKT OCVTKMU OKMUGTK KÁGTKT 1TCPVÆUCN MCCPÆO CNIQTKVOCUÆ MWNNCPCTCM Ŗ DWU OCVTKMU QVQOCVKM OKMTQHQP OKMUNGOG UGU I×ÁNGPFKTOG UKUVGONGTKPFG IGTK Ŗ 2)# QVQOCVKM OKMUNGOG DGUNGOGFGP ÑPEG [×MUGM QTCPFC CPNCĩÆNCDKNKTNKM XG MCCPÆO UCþNCT Ŗ )GTÁGM 8 HCPVQO Ŗ ;×MUGM ÁÑ×P×TN×MN× OKMTQHQP RTGCORNKHKMCVÑTNGTK 7P $63(1 PDWULNV QLWHOHUL WDP o×N×ü Ŗ $CþÆOUÆ IKTKĩ MCPCNÆ I×T×NV× CCNVOC PDWULNVOHPH LOH PLNV YHULROX VXQDU 36 Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 28
 28. 28. $63(1 6HULVL 63 1971den©Beri©Kaliteli©Ürünler 631 L .DQDOO× <DOQ×]FD *LULüOL hQLWH *GT DKTK 8 HCPVQO I×E×PFG GM OKE NKPG IKTKĩNK [CNPÆEC IKTKĩK QNCP DKT ×PKVGFKT Ŗ OKE NKPG IKTKĩK 7P $63(1 QLWHOHUL EDù×PV×] (4 JLULü Ŗ )GTÁGM 8 HCPVQO NDQDO× JUOW D]DOWPD JHUoHN 9 IDQWRP Ŗ ;×MUGM ÁÑ×P×TN×MN× OKMTQHQP RTGCORNKHKMCVÑTNGTK JF JHFLNPH YH V×N×üW×UPD VXQDU Ŗ $CþÆOUÆ IKTKĩ MCPCNÆ I×T×NV× CCNVOC 631 L .DQDOO× <DOQ×]FD *LULüOL hQLWH *GT DKTK 8 HCPVQO I×E×PFG GM OKE NKPG IKTKĩNK [CNPÆEC IKTKĩK QNCP DKT ×PKVGFKT Ŗ OKE NKPG IKTKĩK 7P $63(1 QLWHOHUL GHQHWOHLFL Ŗ )GTÁGM 8 HCPVQO WDEDQO× VLVWHPOHU LoLQ NXOODQ×ODQ Ŗ ;×MUGM ÁÑ×P×TN×MN× OKMTQHQP RTGCORNKHKMCVÑTNGTK $0;Š YH &UHVWURQŠ PRGOOHULQH Ŗ $CþÆOUÆ IKTKĩ MCPCNÆ I×T×NV× CCNVOC VDKLSWLU www.ectrosonics.com l 37 Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 29
 29. 29. Bir©Grup©Fanatik©Tarafından©ABDde©Üretilmiştir $63(1 6HULVL 63 6317ULR dRN 3RUWOX .RQIHUDQV $UD] LOH *LULü d×N×üO× 0LNVHU 6TKQ RCVGPVNK QTCPVÆUCN MCCPÆO QVQOCVKM OKMUNGOG ÑGNNKþKPK VGNGMQPHGTCPU ×PKVGUK XG DKT I×Á CORNKHKMCVÑT× KNG DKTNGĩVKTGTGM Ŗ OKE NKPG IKTKĩK MQPHGTCPU MQPWĩOCNCTÆ KÁKP VGM MWVWFC ÁÑ×O UCþNCT OKE NKPG Ŗ 2)# QVQOCVKM OKMUNGOG IKTKĩK 6.%1 IKTKĩK XG %1&% IKTKĩK JCV UGXK[GUK šÆMÆĩ Ŗ )GTÁGM 8 HCPVQO × OKE NKPG UGXK[GUK CTCUÆPFC FGþKĩVKTKNGDKNKT 6.%1 ÁÆMÆĩÆ Ŗ DWU OCVTKMU XG %1&% ÁÆMÆĩÆ JCV UGXK[GUKPFG Ŗ )GNKĩOKĩ #% #MWUVKM MQ ©PNGOG 7P $63(1 PDWULNV QLWHOHUL %XWWHUZRUWK Ŗ I×Á CORNKHKMCVÑT× MCPCNÆ %HVVHO YHD /LQNZLW] 5LOH ILOWUH |]HOOLNOHUL LOH EDù×PV×] o×N×ü JHFLNPHVL YH (4 VDùODU 631&RQIHUHQFH dRN 3RUWOX .RQIHUDQV $UD] 2CVGPVNK QTCPVÆUCN MCCPÆO OKMUNGOG CNIQTKVOCUÆ KNG DKTNKMVG MWNNCPÆNCP Ŗ )GNKĩOKĩ #% #MWUVKM MQ ©PNGOG #% WCM WÁNCTFC [CPMÆ FW[WNOCFCP ×UV×P UGU MCNKVGUK UCþNCT Ŗ I×Á CORNKHKMCVÑT× MCPCNÆ Ŗ 7NVTC F×ĩ×M [CMÆP VCTCH IGEKMOGUK ćMK MCPCNNÆ I×Á CORNKHKMCVÑT× [GTGN UGU UKUVGOKPFGMK JQRCTNÑTNGTG UCJKN GFKNKT 520%QPHGTGPEG WCM WÁVCMK UGUK [GTGN UGU UKUVGOK[NG )×Á CORNKHKMCVÑT× OCVTKMUVGP IGNGP UQP OKMU ÁÆMÆĩNCTÆ KNG ÁCNÆĩVÆTÆNÆT DKTNGĩVKTOGM XG UKP[CNNGTK #520 OCVTKMUKPG GPVGITG XG IGEKMOG RCTCOGVTKM 3 UÆMÆĩVÆTÆEÆ XG UÆPÆTNC[ÆEÆ FC FCJKN QNOCM GVOGM KÁKP #520 OKMUGTK KNG DKTNKMVG MWNNCPÆNÆT #520 ×GTG V×O UKP[CN KĩNGOG UGVKPG UCJKRVKT #MWUVKM MQ ©PNGOG #% ÁQMNW CNCP MÑRT×NGOGUK VGNGRTGUGPEG KÁKP QNFWþW IKDK XG UÆPÆTUÆ UC[ÆFC OKMTQHQP KNG KNIKNK QTWMNCTNC DCĩC ÁÆMOCM KÁKP VGM DKT CMWUVKM GMQ 7P $63(1 PDWULNV QLWHOHUL EDù×PV×] o×N×ü ÑPNG[KEK[G QNCP CTVCP KJVK[CEC [ÑPGNKM VCUCTNCPOÆĩVÆT V×N×üW×UPD V×Q×UODPD YH ND]DQ×P NRQWURO VDùODU 38 Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 30
 30. 30. $63(1 6HULVL 63 1971den©Beri©Kaliteli©Ürünler 63117 520&06 Cþ CTC[×× &CPVG Cþ DCþNCPVÆNÆ FKLKVCN UGUK #520 FKLKVCN OCVTKMUK KNG DKT CTC[C IGVKTGTGM UKP[CN [ÑPNGPFKTOG XG UKUVGO MQPHKI×TCU[QPWPFC ×UV×P GUPGMNKM UCþNCT ćĩNGOEK UVCPFCTV VJGTPGV CPCJVCTNCTÆPÆ MWNNCPCTCM [GTGN DKT &CPVG EKJCÆ QNCTCM KĩNGX IÑTOGUK COCEÆ[NC #WFKPCVG $TQQMN[P ++ FGXTG MCTVÆ OQF×N×P× KÁGTKT 6317 $9% YH 0ESV (WKHUQHW LOH XXPOXGXU Audinate* Audinate Pty Ltdnin tescilli ticari markasıdır. Dante™ Audinate Pty Ltdnin ticari markasıdır. L3DG *HOLüWLULFL $UDo .LWL #RRNG 7[IWNCOC /CþCCUÆPFCP ×ETGVUK QNCTCM KPFKTKNGDKNGP 8KGYGT UKUVGOFGMK ×PKVGNGTKP VJGTPGV ×GTKPFGP 6%2 +2 [QNW[NC CFTGUNGPFKþK GX XG[C VKECTK QVQOCU[QP UKUVGONGTK KÁKP K2CF K MQPVTQN CTC[××PG FÑP×ĩV×TOG ÑGNNKþK MQPWUWPFC GP K[K GNGĩVKTKNGTK CNOÆĩVÆT )GNKĩVKTKEKNGT K8KGYGT Æ VGM DKT [CVC[ XG VGM DKT FKMG[ UC[HC KNG ×ETGVUK QNCTCM MWNNCPCDKNKT šQMNW UC[HC VCUCTÆONCTÆ NKUCPU ×ETGVK IGTGMVKTKT K2CF IGNKĩVKTKEK MKVK ÑTPGM MQPHKI×TCU[QPNCTÆ XG GþKVKO XKFGQNCTÆPÆ KÁGTKT XG #URGP &GUVGM DÑNIGUKPFG .GEVTQUQPKEU YGD UKVGUKPFGP KPFKTKNGDKNKT www.ectrosonics.com l 39 Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 31
 31. 31. Bir©Grup©Fanatik©Tarafından©ABDde©Üretilmiştir $63(1 6HULVL 63 $63(1 <D]×O×P× 6×O #520 OQFGNNGTK C[CT KNGOG VCPÆNCOC XG MQPVTQN KÁKP VJGTPGV 45 XG 75$ RQTVNCTÆPÆP C[PÆ CPFC MWNNCPÆOÆPÆ FGUVGMNGT -WTWNWO IÑTGXNKNGTK XG QRGTCVÑTNGT ×Á×PE× VCTCH FGPGVNG[KEKFGP IÑPFGTKNGP MQOWVNCTÆP 45 ×GTKPFGP F×I×P ÁCNÆĩÆR ÁCNÆĩOCFÆþÆPÆ FQþTWNCOCM COCEÆ[NC KĩNGOEKPKP FWTWOWPW 75$ RQTV KNG IÑT×PV×NGOGM KÁKP ITCHKM MWNNCPÆEÆ CTC[××P× MWNNCPÆT 7CMVCP KNGOG XG C[CTNCT Cþ DCþNCPVÆUÆ [QNW[NC XG ćPVGTPGV ×GTKPFGP WCM UKVGNGTFGP IGTÁGMNGĩVKTKNGDKNKT $63(1 0DWUL[ $63(1 )LOWUHOHUL $63(1 &RQIHUHQFH 40 Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 32
 32. 32. 0 6HULVL 63 1971den©Beri©Kaliteli©Ürünler 0 ) LMLWDO 0DWULNV 2WRPDWLN 0LNVHU &/ ( IKTKĩ ÁÆMÆĩNÆ FKLKVCN OCVTKMU OKMUGTK KĩNGOEKUKFKT XG Ŗ OKE NKPG IKTKĩK NKPG ÁÆMÆĩÆ ÁÆMÆĩ OKE NKPG CTCUÆPFC IGPKĩ ÑNÁGMNK QVQOCVKM UGU I×ÁNGPFKTOG UKUVGONGTK KÁKP KFGCNFKT *GT FGþKĩVKTKNGDKNKT IKTKĩ V×O ÁÆMÆĩNCTC [ÑPNGPFKTKNGDKNKT XG[C JKÁDKT ÁÆMÆĩC [ÑPNGPFKTKNOG Ŗ #WVQ5MGYŠ KNG QTCPVÆUCN MCCPÆO QVQOCVKM OKMUNGOG [GDKNKT #FCRVKXG 2TQRQTVKQPCN )CKPŠ CNIQTKVOCUÆ MWNNCPÆNCTCM IGT CNIQTKVOCUÆ #$& 2CVGPVK XG ÁGMNGĩVKTKNGP VGUEKNNK QVQOCVKM OKMTQHQP OKMUNGOG MKNKUGNGT VQRNCPVÆ Ŗ $G[IKTI×E× UÆPÆTNCOCUÆ [QMVWT V×O KĩNGXNGT IGPKĩNGVOG QFCNCTÆ VGNGMQPHGTCPU IKDK UGU I×ÁNGPFKTOG UKUVGONGTKPFG IGTK DGU QNOCMUÆÆP JGT COCP MWNNCPÆNCDKNKT NGOGFGP ÑPEG [×MUGM UGXK[GFG CPNCĩÆNCDKNKTNKM XG MCCPÆO UCþNCT Ŗ /CMTQ DCĩÆPC G MCFCT MQOWV UCMNCOCM KÁKP *GT DKT IKTKĩ [C MCFCT HKNVTG CĩCOCUÆ DWPWP [CPÆPFC UÆMÆĩVÆTÆEÆ MWNNCPÆNCDKNGP OCMTQ IGTK DGUNGOG GNKOKPCU[QPW XG IGEKMOG UWPCT *GT DKT ÁÆMÆĩ QRUK Ŗ #[CT XG MQPVTQN KÁKP 75$ 45 CTC[×NGTK [QPGN IGEKMOG C MCFCT HKNVTG XG UÆMÆĩVÆTOC UÆPÆTNCOC UWPCT Ŗ <KPEKTNGOG DCþNCPVÆ XG FKþGT .GE0GV EKJCNCTÆPC DCþNCPOCM KÁKP FKLKVCN ) š RQTVNCTÆ Ŗ #[PÆ CPFC .GE0GV XG ¯Á×PE× 6CTCH MQPVTQN× Ŗ #/:l XG %456410s W[WONW 0 ) ; LMLWDO 6HV 0DWULNVL 0LNVHUL 1TVC DQ[WVNW MWTWNWONCT KÁKP O×MGOOGN QNCP &/ ( JGT IKTKĩKP Ŗ OKE NKPG IKTKĩK NKPG ÁÆMÆĩÆ ÁÆMÆĩ OKE NKPG CTCUÆPFC V×O ÁÆMÆĩNCTC [ÑPNGPFKTKNGDKNOGUKPK UCþNC[CP IKTKĩNK ÁÆMÆĩNÆ FKLKVCN FGþKĩVKTKNGDKNKT DKT OCVTKMU OKMUGTK KÁGTKT 1TCPVÆUCN MCCPÆO CNIQTKVOCUÆ MKNKUGNGT Ŗ #WVQ5MGYŠ KNG QTCPVÆUCN MCCPÆO QVQOCVKM OKMUNGOG VQRNCPVÆ QFCNCTÆ VGNGMQPHGTCPU IKDK UGU I×ÁNGPFKTOG W[IWNCOCNCTÆPFC CNIQTKVOCUÆ #$& 2CVGPVK XG IGTK DGUNGOGFGP ÑPEG [×MUGM UGXK[GFG CPNCĩÆNCDKNKTNKM XG MCCPÆO Ŗ 1VQOCVKM OKMUNGOG OCVTKMUKP ÁÆMÆĩÆPFC W[IWNCPÆT JGT DKT UCþNCT *GT DKT IKTKĩ [C MCFCT HKNVTG CĩCOCUÆ DWPWP [CPÆPFC IKTKĩ MCPCNÆ JGT DKT ÁÆMÆĩ OKMUKPFG HCTMNÆ ĩGMKNFG [GT CNCDKNKT UÆMÆĩVÆTÆEÆ #&( XG IGEKMOG UWPCT *GT DKT ÁÆMÆĩ IGEKMOG Ŗ /CMTQ DCĩÆPC G MCFCT MQOWV UCMNCOCM KÁKP C MCFCT HKNVTG XG UÆMÆĩVÆTOC UÆPÆTNCOC UWPCT MWNNCPÆNCDKNGP OCMTQ Ŗ #[CT XG MQPVTQN KÁKP 75$ XG 45 CTC[×NGTK Ŗ <KPEKTNGOG DCþNCPVÆ XG FKþGT .GE0GV EKJCNCTÆPC DCþNCPOCM KÁKP FKLKVCN ) š RQTVNCTÆ Ŗ #/:l XG %456410s W[WONW Ŗ #[PÆ CPFC .GE0GV XG ¯Á×PE× 6CTCH MQPVTQN× 41 Bu katalog Radikal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. | Aralık 2012 33

×