Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
23-11-2012                 GSP 2.0               Plaatsingsproces             ...
23-11-2012             2. Plaatsingsproces                                  ...
23-11-2012Functievergelijking (1)O&F rapport   • RUD maakt organisatie- en formatierapport      •  Welke structu...
23-11-2012Functievergelijking (3)Was-lijst   • Latende organisatie maakt was-lijst      •  Per functie die naar ...
23-11-2012Functievergelijking (4)Was-wordt vergelijking   • Wordt opgesteld door / namens RUD directeur en door latende...
23-11-2012Functievergelijking (6)Belangstellingsregistratie   • Belangstelling aangeven voor minimaal 2 en maximaal 3 p...
23-11-2012Opstellen concept-plaatsingsplan (2)Concept-plaatsingsplan en motivering   • Volgorde bij opstellen van conce...
23-11-2012PlaatsingsbesluitenBesluit concept plaatsingsplan + zienswijze medewerker   • Directeur neemt na advies PAC e...
23-11-2012Verplichtingen Directeur en medewerkerDirecteur   • De Directeur is verplicht om alle medewerkers die hun taa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie medewerkerbijeenkomst ODR

644 views

Published on

Presentatie Peter van Delden over plaatsingsprocedure GSP 2.0 t.b.v. medewerkersbijeenkomst ODR op dinsdag 27 november 2012.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie medewerkerbijeenkomst ODR

 1. 1. 23-11-2012 GSP 2.0 Plaatsingsproces Versie 1.021 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 1GSP 2.0 – Wijzigingen t.o.v. GSP 1.0De belangrijkste (redactionele) wijzigingen zijn: • Aanpassing ingangsdatum GSP • 1.1.1.: Definitie Startdatum van de RUD’s • 1.3.3.: Evaluatie: expliciet worden werkgelegenheidsgarantie en reiskosten WW genoemd • 1.6.: Begeleidingscie: latere overdracht van taken / mensen • 2.2.1.: Wie naar RUD: ten minste 80% taken naar RUD • 2.9. Vacatures na plaatsing: volgorde van voorrang + overgangsmaatregelen • 5.2.: Duur verlofdag • 5.10: Regeling reiskosten woon-werkverkeer • 5.10.2.: Tekst in lijn met CAR UWO • 7.2.1.: Schema werkgelegenheidsgarantie • 7.3.: Interne arbeidsmarkt: overgangsmaatregelen GSP bij in dienst treden andere RUD21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 2 1
 2. 2. 23-11-2012 2. Plaatsingsproces 2.2.1. Bepalen wie naar de RUD gaat Voorbereiding 2.2.2. Eventueel voorsorteren Functievergelijking 2.3.1. O&F rapport + hoofdtakenboek 2.3.2. Was-wordt vergelijking 2.3.3. Belangstellingsregistratie Managementfuncties 2.4.1. Benoeming directeur 2.4.2. Benoeming 2e managementlaag Plaatsing medewerkers 2.5.1. Concept plaatsingsplan + motivering 2.6.2. Advies PAC 2.8.1. Voorgenomen Plaatsingsbesluit + eventueel zienswijze medewerker 2.8.2. Vastgesteld plaatsingsplan 2.8.3. Eventueel bezwaar en beroep21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 3VoorbereidingWie gaat naar de RUD? • Indien een medewerker voor ten minste 80% taken verricht die naar één RUD gaan, gaat deze medewerker over naar die RUD. • Medewerker kan hierover zijn zienswijze geven. • Hiervoor is apart formulier beschikbaar. • Zienswijze mag, is niet verplicht. – Naar deze zienswijze wordt in het ontslagbesluit t.z.t. verwezen; er moet door de werkgever dus wel naar gevraagd zijn.Voorsorteren • Is bekend21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 4 2
 3. 3. 23-11-2012Functievergelijking (1)O&F rapport • RUD maakt organisatie- en formatierapport • Welke structuur, welke functies, hoeveel fte. per functie • Issues zijn o.m.: • Aantal leidinggevende niveaus in de RUD • Aantal afdelingen in de RUD • Regeling van de overhead • BOR (i.o.) heeft adviesrecht21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 5Functievergelijking (2)Hoofdtakenboek RUD • RUD maakt hoofdtakenboek op grond van O&F rapport • Per functie: functienaam, plaats in de organisatie, omschrijving van (hoofd)taken, functie-eisen, indicatie functieniveau, aantal fte. • Beschrijvingen volgen veelal de systematiek van HR 21 • Er is geen sprake van functiewaardering, wel van functieniveau indicatie • Beschrijvingen worden getoetst aan gemeenschappelijk functieraamwerk met ca. 40 referentiefuncties voor alle RUD’s • Systematiek: HR 21 • Eén gezamenlijke conversietabel voor salarisschaalindicatie • Toetsing functieniveau indicatie aan raamwerk door fuwaspecialisten • BOR (i.o.) heeft adviesrecht21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 6 3
 4. 4. 23-11-2012Functievergelijking (3)Was-lijst • Latende organisatie maakt was-lijst • Per functie die naar de RUD gaat: functienaam, plaats in de organisatie, enz. (zie bij hoofdtakenboek) • Format: zie volgende dia • NB: wisselwerking tussen was-beschrijving en was-wordt vergelijking! • NB: ondertekening21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 7 Functie informatie t.b.v. de WAS lijst Datum: Deelnemer (organisatie): Functienaam:Format Plaats van functie in de organisatie (afd.): Functie indeling - niveau: Formatieomvang (fte.) 1) 0,0Was-lijst Functiebeschrijving aanwezig? Ja nee Niet actueel (Svp omcirkelen / arceren) (zo ja, svp bijvoegen) Hoofdtaken Milieu Bouw Andere VV TZ / HH VV TZ / HH Advies 2) taken 3) Percentage 5) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4) 5) Uitwerking: korte beschrijving hoofdtaken (incl. projectleiding / coördinatie): % 1. 0% 6) Werk- en denkniveau van de functie (svp arceren / omcirkelen) VMBO MBO MBO + HBO HBO + Academisch Gegevens medewerker functievervuller Datum: Getekend voor akkoord: 7) Naam medewerker: Format WAS lijs t Vers ie 2.0 18 s ept 201221 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 8 4
 5. 5. 23-11-2012Functievergelijking (4)Was-wordt vergelijking • Wordt opgesteld door / namens RUD directeur en door latende organisaties • NB: In de groep die de was-wordt vergelijking opstelt moet vakkennis en P&O aanwezig zijn • Functievergelijking tussen was-lijst en hoofdtakenboek • Welke medewerkers zijn functievolger • Is voor hen voldoende formatie • Welke medewerkers moeten passende of geschikte functie krijgen • Het resultaat van de was-wordt vergelijking is dus een overzicht van wie functievolger is en van wie niet • ‘bijvangst’: totaaloverzicht van taken en vacature ruimte die naar RUD gaan21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 9Functievergelijking (5)Was-wordt vergelijking (vervolg) • Latende organisatie bespreekt status op wat-wordt lijst met de medewerker • Was-wordt lijst is input voor concept plaatsingsplan • NB: Er is een wisselwerking tussen was-wordt vergelijking en hoofdtakenboek • Voorbeeld: drie nieuwe functies in ODR21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 10 5
 6. 6. 23-11-2012Functievergelijking (6)Belangstellingsregistratie • Belangstelling aangeven voor minimaal 2 en maximaal 3 passende of geschikte functies in de RUD waar de medewerker naar toe gaat • Belangstelling motiveren! • Geldt voor alle medewerkers • NB: Kan pas nadat het hoofdtakenboek definitief is vastgesteld.Reistijd criterium • Latende organisaties bespreken met de medewerker of plaatsing in de RUD geweigerd kan worden op grond van te lange reistijd (GSP 6.9.2.)21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 11Opstellen concept-plaatsingsplan (1)Concept-plaatsingsplan en motivering • Wordt gedaan onder verantwoordelijkheid Directeur • Basis • Was-wordt lijst • Belangstellingsregistratie • Voor plaatsingsproces relevante info van latende organisatie • Inhoud • Per medewerker wordt gemotiveerd aangegeven of: – Hij functievolger is en geplaatst wordt in ongewijzigde functie – Er teveel functievolgers zijn voor de ongewijzigde functie en daarom het diensttijdbeginsel is toegepast – Hij geplaatst wordt in een passende of geschikte functie21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 12 6
 7. 7. 23-11-2012Opstellen concept-plaatsingsplan (2)Concept-plaatsingsplan en motivering • Volgorde bij opstellen van concept plaatsingsplan: • Plaatsing in een ongewijzigde functie, • Plaatsing in een passende functie, • Plaatsing in een geschikte functie.21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 13PlaatsingsadviescommissieEén PAC • Er is één PAC voor de zeven RUD’sTaak • Per RUD de Directeur adviseren over het concept-plaatsingsplan en de totstandkoming ervan, rekening houdend met het totaalplaatje over 7 RUD’s • Bewaken dat plaatsingsregels goed en zorgvuldig worden toegepast • Zo nodig gevraagd en ongevraagd zwaarwegend advies aan de Directeur geven over toepassing plaatsingsregelsSamenstelling • Twee vertegenwoordigers van vakbonden, • Twee vertegenwoordigers van gezamenlijke werkgevers, waarvan één P&O-er • Een door deze vertegenwoordigers aangewezen onafhankelijk voorzitter. • Plaatsvervangers, ambtelijk secretaris21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 14 7
 8. 8. 23-11-2012PlaatsingsbesluitenBesluit concept plaatsingsplan + zienswijze medewerker • Directeur neemt na advies PAC een besluit over het concept plaatsingsplan • Directeur informeert de medewerkers over het voorgenomen plaatsingsbesluit • De medewerkers kan zijn zienswijze daarop gevenDefinitief plaatsingsbesluit • Indien zienswijze medewerker anders is, vraagt Directeur advies aan de PAC • Vervolgens kan Directeur besluit heroverwegen • Directeur stelt daarna plaatsingsplan definitief vast • Directeur informeert medewerkers over definitieve plaatsingsbesluitBezwaar en beroep • Medewerker kan bezwaar en beroep instellen tegen plaatsingsbesluit.21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 15Doorlooptijd21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 16 8
 9. 9. 23-11-2012Verplichtingen Directeur en medewerkerDirecteur • De Directeur is verplicht om alle medewerkers die hun taak naar de RUD volgen, te plaatsen.Medewerker • De medewerker is verplicht om actief alle mogelijke medewerking te verlenen aan het plaatsingsproces. • Hij mag een aangeboden gelijke of passende functie niet weigeren.NB • De medewerker heeft de mogelijkheid om zijn zienswijze te geven over het voorgenomen plaatsingsbesluit. • De medewerker heeft de mogelijkheid om tegen het definitieve plaatsingsbesluit bezwaar aan te tekenen.21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 17 9

×