Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rukyah syarityah-ayat2

1,515 views

Published on

BUKU PANDUAN PENGOBATAN ISLAM : RUQYAH SYAR'I BAGI ANDA PERUQYAH PEMULA

 • Be the first to comment

Rukyah syarityah-ayat2

 1. 1. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran Pendahuluan 3 Ayatul Ruqyah 1. Al-Fatehah ( surah 1 : ayat 1-7 ) 6 2. Al-Baqarah ( surah 2 : ayat 1-5 ) 7 3. Al-Baqarah ( surah 2 : ayat 102 ) 9 4. Al-Baqarah ( surah 2 : ayat 163-164 ) 11 5. Al-Baqarah ( surah 2 : ayat 255 ) 11 6. Al-Baqarah ( surah 2 : ayat 285-286 ) 12 7. Al-Imran ( surah 3 : ayat 18-19 ) 13 8. Al-AAraf ( surah 7 : ayat 54-56 ) 14 9. Al-AAraf ( surah 7 : ayat 117-122 ) 15 10. Yunus ( surah 10 : ayat 81-82 ) 16 11. Taha ( surah 20 : ayat 69 ) 16 12. Al-Mukminin ( surah 23 : ayat 115-118 ) 16 13. As-Shaffat ( surah 37 : ayat 1-10 ) 17 14. Al-Ahqaf ( surah 46 : ayat 29-32 ) 18 15. Ar-Rahman ( surah 55 : ayat 33-36 ) 19 16. Al-Hasyr ( surah 59 : ayat 21-24 ) 20 17. Al-Jin ( surah 72 : ayat 1-9 ) 21 18. Al-Ikhlas ( surah 112 : ayat 1-4 ) 22 19. Al-Falaq ( surah 113 : ayat 1-5 ) 23 20. An-Naas ( surah 114 : ayat 1-6 ) 23Susunan – Safaee Zakaria 1
 2. 2. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran Ayat- Ayat-Ayat Wirid Mangsa Sihir 1. Yunus ( surah 10 : ayat 80-81 ) 24 2. Al-Araf ( surah 7 : ayat 117-121 ) 24 3. Taha ( surah 20 : ayat 67-70 ) 25 4. Al-Furqan ( surah 25 : ayat 32 ) 26 5. Anbiya ( surah 21 : ayat 70 ) 26 6. An-Nur ( surah 24 : ayat 39 ) 26 7. Al-Isra ( surah 17 : ayat 81 ) 27 8. Fussilat ( surah 41 : ayat 42 ) 27 9. Fatir ( surah 35 : ayat 10 ) 27 10. Anbiya ( surah 21 : ayat 18 ) 28 11. Al-Araf ( surah 7 : ayat 18 ) 28 12. Kahfi ( surah 40 : ayat 98 ) 29 13. Taha ( surah 20 : ayat 69 ) 29 14. Al-Falaq ( surah 113 : ayat 1-5 ) 30 Ayat- Ayat-Ayat Syifa(Penyembuhan) Syifa(Penyembuhan yembuhan) 1. At-Taubah ( surah 9 : ayat 14-15 ) 31 2. Yunus ( surah 10 : ayat 57 ) 31 3. An-Nahl ( surah 16 : ayat 67-69 ) 32 4. Al-Isra ( surah 17 : ayat 82 ) 33 5. Ash-Syuara ( surah 26 : ayat 75-80 ) 33 6. Al-Fushilat ( surah 41 : ayat 44 ) 34Susunan – Safaee Zakaria 2
 3. 3. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-QuranPendahuluan Ubat dan perubatan merupakan satu bidang yang tidak asing lagi di dalamagama Islam. Malahan kewujudannya telah menjadi bukti dan pelengkap kepadakesyumulan agama Islam. Tidak wujud secara nyata dan bersistematik bidangperubatan ini di dalam agama lain. Bahkan perubatan China yang tidak kuranghebatnya itupun telah cuba disingkapkan bahawa ia mempunyai kaitan dengan teori-teori perubatan yang dicetuskan oleh Ibnu Sina, tokoh perubatan Islam. Terdapat banyak keterangan dan bukti sama ada daripada al-Quran ataupunhadith yang menerangkan secara langsung ataupun tidak berhubung dengan bidangperubatan di dalam Islam. Umpamanya Allah Swt telah menerangkan bahawa ayat-ayat al-Quran sendiri menjadi penawar kepada orang-orang yang beriman sepertimana yang difirmankan: ∩∇⊄∪ #Y‘$|¡yz āωÎ) tÏϑÎ=≈©à9$# ߉ƒÌ“tƒ Ÿωuρ € tÏΖÏΒ÷σßϑù=Ïj9 ×πuΗ÷qu‘uρ Ö!$x Ï© uθèδ $tΒ Èβ#uöà)ø9$# zÏΒ ãΑÍi”t∴Ρuρ çMaksudnya: Dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yangmenjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadaNya, dansebaliknya Al-quran tidak menambahkan orang-orang yang zalim (disebabkankeengkaran mereka) melainkan kerugian jua. (Al-Isra’:82)Seterusnya Allah SWT berfirman lagi:uθèδuρ ֍ø%uρ öΝÎγÏΡ#sŒ#u þ’Îû šχθãΨÏΒ÷σムŸω šÏ%©!$#uρ ( Ö!$x Ï©uρ ”W‰èδ (#θãΖtΒ#u šÏ%#Ï9 θèδ ö≅è% 3 © u ∩⊆⊆∪ 7‰‹Ïè/ ¥β%s3¨Β ÏΒ šχ÷ρyŠ$uΖムšÍ×‾≈s9ρé& 4 ‘¸ϑtã óΟÎγøŠn=tæ tMaksudnya: Katakanlah (Wahai Muhammad“ :(Al-Quran itu menjadi (cahaya) petunjuk sertapenawar begi orang-orang yang beriman dan sebaliknya orang-orang yang tidakberiman, (Al-Quran itu) menjadi satu penyakit yang menyumbat telinga mereka (bukanpenawar); dan ia juga merupakan gelap-gelita yang menimpa (pandangan) mereka(bukan cahaya yang menerangi). (Fussilat :44)Susunan – Safaee Zakaria 3
 4. 4. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran Selain dari itu, terdapat juga hadith-hadith Rasulullah SAW yangmemperkuatkan lagi peripentingnya bidang perubatan di dalam Islam, antaranyaBaginda bersabda: ‫ء وا أن وا‬Maksudnya: Hendaklah kamu berubat dengan dua perkara iaitu al-Quran dan madu . Seterusnya sebuah hadith lain yang diriwayatkan oleh abu Hurairah r.a yangberbunyi: ‫ء‬ ‫داء ا أ ل‬ ‫ا م: ا ل ا‬ ‫ا‬ ‫لر ل‬Maksudnya: Sabdaý Rasulullah SAW. Tidaklah Allah menurunkan sesuatu penyakitmelainkan diturunkan (juga) penawarnya. Hadith tersebut telah diperkuatkan lagi dengan hadith lain yang diceritakan olehImam Ahmad bin Hambal: ,‫ﻋﻦ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺎﻝ: ﻛﻨﺖ ﻋﻨﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻻﻋﺮﺍﺏ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺍﺗﺪﺍﻭﻯ؟ ﻗﺎﻝ ﻧﻌﻢ‬ .‫ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺗﺪﺍﻭﻭﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﷲ ﱂ ﻳﻀﻊ ﻟﻪ ﺷﻔﺎﺀ ﻏﲑ ﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺪ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﻝ ﺍﳍﺰﻡ‬Maksudnya: Daripada Usamah bin Syarik berkata: Ketika aku bersama-sama RasulullahSAW ,datang sekumpulan orang-orang Badwi, bertanyakan Baginda, apakah bolehkami mengubati penyakit. Jawab Rasulullah SAW“ :Yam wahai hamba-hamba Allahberubatlah kamu sesungguhnya Allah SWT tidak menjadikan sesuatu penyakit itumelainkan dijadikannya juga untuknya penawar melainkan satu penyakit sahaja”.Mereka bertanya apakah penyakit itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab: “Tua”.Selanjutnya terdapat hadith Rasulullah yang berbunyi: ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫او‬ ‫وا‬ ‫ا وا‬ ‫اا ا‬ ‫ا‬Maksudnya: Pohonlah daripada Allah kempunan dan a’fiat, sesungguhnya seseorang itutidak diberi (perkara) yang lebih baik selepas keyakinannya melainkan a’fiat. Menurut para ulama’ yang dimaksudkan dengan a’fiat itu ialah keadaan yanglebih baik daripada sihat. Atau dengan kata lain seseorang itu akan ditambahkannikmat dan rahmat daripada Allah SWT setelah keyakinannya itu.Susunan – Safaee Zakaria 4
 5. 5. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-QuranPengertian Rukyah Ruqyah adalah himpunan potongan ayat daripada al-Quran yang menjadi doakhusus untuk mengubati sihir dan gangguan makhluk halus termasuk jin atau apa sajajenisnya dan ia dibenarkan dalam Islam. Nabi s.a.w pernah bersabda yangbermaksud: “Tidak apa-apa ruqyah itu selama tidak mengandungi syirik. (Hadisriwayat Muslim) Perhatikan setelah selesai membacakan rukyah tersebut kepada diri pesakit,antaranya : 1) denyutan jantung makin kencang 2) badan begegar 3) ada benda bergerak-gerak bawah kulit 4) mengantuk/menguap 5) batuk 6) gelisah 7) panas di tengkuk Jika ada mengalami sebahagian daripada simptom diatas,kemungkinan besarada jin yg menghuni tubuh anda. Rukyah ini amat bagus dibaca atau diperdengarkansekurang-kurangnya 3 kali sehari bagi mereka yg mengalami gangguan jin,keranafadhilat ayat-ayat tersebut amat mustajab bagi mengusir jin-jin jahat atau kuasa sihirserta memagar diri kita dari gangguan makhluk halus. Selain itu pesakit kena jugabaca banyak-banyak dalam hati tak kira masa dan tempat zikir THO HA (surah tahaayat 1) Kesannya selepas baca zikir itu adalah kita akan sendawa..kira jin2 dlm badantu sakit dan kepanasan. Dengan mendengar dan membaca ruqyah ini, insyaAllah mampu menyembuhsegala penyakit misteri yang terdapat dalam diri seseorang, antaranya:-Fikiran runsing/jiwa gelisah/khayalanPembatal Sihir (Saka/Santau)Pagar Rumah (Pengusir Jin & Syaitan)Ketenangan Rumah tanggaAnak-anak meragam/menagis tengah malamPenambat kasih sayang antara anak/ibubapaPendarahan berpanjangan bagi wanita (istihadah)Menguatkan ingatan dan hafalan dalam pembelajaranSusunan – Safaee Zakaria 5
 6. 6. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran1. Ayatul Rukyah 1. Al-Fatehah ( surah 1 : ayat 1-7 )∩⊄∪ šÏϑn=≈yèø9$# Å_Uu‘ ¬! ߉ôϑysø9$# ∩⊇∪ ÉΟŠÏm§9$# Ç≈uΗ÷q§9$# «!$# Οó¡0 ΂$−ƒÎ)ρ ߉ç7÷èΡ x‚$−ƒ) ∩⊆∪ ÉÏe$!$# ÏΘöθtƒ Å7Î=≈tΒ ∩⊂∪ ÉΟŠÏm9$# Ç≈uΗ÷q§9$#y u t Î §Môϑyè÷Ρ& Ï%©!$# xÞ≡uŽÅÀ ∩∉∪ tΛÉ)tGó¡ßϑø9$# xÞ≡uŽÅ_Ç9$# $tΡω÷δ$# ∩∈∪ ÚÏètGó¡nΣ| r t ∩∠∪ tÏj9!$āÒ9$# Ÿωuρ óΟÎγø‹n=tæ ÅUθàÒóyϑø9$# Ύöxî öΝÎγø‹n=tã ø1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang[1].2. Segala puji[2] bagi Allah, Tuhan semesta alam[3].3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.4. Yang menguasai[4] di hari Pembalasan[5].5. Hanya Engkaulah yang kami sembah[6], dan Hanya kepada Engkaulah kamimeminta pertolongan[7].6. Tunjukilah[8] kami jalan yang lurus,7. (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan(jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.[9][1] Maksudnya: saya memulai membaca al-Fatihah Ini dengan menyebut nama Allah.setiap pekerjaan yang baik, hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah, sepertimakan, minum, menyembelih hewan dan sebagainya. Allah ialah nama zat yangMaha suci, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidakmembutuhkan makhluk-Nya, tapi makhluk yang membutuhkan-Nya. Ar Rahmaan(Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allahmelimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya, sedang Ar Rahiim (MahaPenyayang) memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yangmenyebabkan dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya.[2] Alhamdu (segala puji). memuji orang adalah Karena perbuatannya yang baik yangdikerjakannya dengan kemauan sendiri. Maka memuji Allah berrati: menyanjung-NyaKarena perbuatannya yang baik. lain halnya dengan syukur yang berarti: mengakuiSusunan – Safaee Zakaria 6
 7. 7. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Qurankeutamaan seseorang terhadap nikmat yang diberikannya. kita menghadapkan segalapuji bagi Allah ialah Karena Allah sumber dari segala kebaikan yang patut dipuji.[3] Rabb (Tuhan) berarti: Tuhan yang ditaati yang Memiliki, mendidik dan Memelihara.Lafal Rabb tidak dapat dipakai selain untuk Tuhan, kecuali kalau ada sambungannya,seperti rabbul bait (tuan rumah). Alamiin (semesta alam): semua yang diciptakanTuhan yang terdiri dari berbagai jenis dan macam, seperti: alam manusia, alamhewan, alam tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati dan sebagainya. Allah Penciptasemua alam-alam itu.[4] Maalik (yang menguasai) dengan memanjangkan mim,ia berarti: pemilik. dapatpula dibaca dengan Malik (dengan memendekkan mim), artinya: Raja.[5] Yaumiddin (hari Pembalasan): hari yang diwaktu itu masing-masing manusiamenerima pembalasan amalannya yang baik maupun yang buruk. Yaumiddin disebutjuga yaumulqiyaamah, yaumulhisaab, yaumuljazaa dan sebagainya.[6] Nabudu diambil dari kata ibaadat: kepatuhan dan ketundukkan yang ditimbulkanoleh perasaan terhadap kebesaran Allah, sebagai Tuhan yang disembah, Karenaberkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya.[7] Nastaiin (minta pertolongan), terambil dari kata istiaanah: mengharapkan bantuanuntuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengantenaga sendiri.[8] Ihdina (tunjukilah kami), dari kata hidayaat: memberi petunjuk ke suatu jalan yangbenar. yang dimaksud dengan ayat Ini bukan sekedar memberi hidayah saja, tetapijuga memberi taufik.[9] yang dimaksud dengan mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat ialahsemua golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. 2. Al-Baqarah ( surah 2 : ayat 1-5 ) ‫א‬ ‫א‬Ï%!$# ∩⊄∪ zŠÉ)Fßϑù=9 “W‰èδ ¡ ϵ‹Ïù ¡ =÷ƒ‘ Ÿω Ü=≈tGÅ6ø9$# y7Ï9≡sŒ ∩⊇∪ $Ο!9#t © − Ïj | utÏ%!$#uρ ∩⊂∪ tβθà)Ï ΖムöΝßγ≈uΖ%—u‘ $®ÿÊΕρ nο4θn=Á9$# tβθãΚ‹É)ãƒuρ Í=ø‹tóø9$$Î/ tβθãΖÏΒ÷σム© øy u ¢Susunan – Safaee Zakaria 7
 8. 8. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran∩⊆∪ βθãΖ%θムö/ãφ ÍοÅzFψ$$/uρ 7Î=ö7s% ÏΒ tΑÌ“Ρé& !$tΒuρ y7ø‹s9Î) tΑÌ“Ρé& !$oÿÏ3 tβθãΖÏΒ÷σムt Ï t Î y ∩∈∪ šχθßs=ø ϑø9$# Νèδ y7Í×‾≈s9ρé&ρ ( öΝÎγÎn/§‘ ÏiΒ “W‰èδ 4’n?tã y7Í×‾≈s9ρé& Î ß ã u1. Alif laam miin.[10]2. Kitab[11] (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yangbertaqwa[12],3. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, danmenafkahkan sebahagian rezki yang kami anugerahkan kepada mereka.4. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang Telah diturunkankepadamu dan kitab-kitab yang Telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakinakan adanya (kehidupan) akhirat.5. Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalahorang-orang yang beruntung.[10] ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat AlQuran seperti: Alif laam miim, Alif laam raa, Alif laam miim shaad dan sebagainya.diantara ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah Karenadipandang termasuk ayat-ayat mutasyaabihaat, dan ada pula yang menafsirkannya.golongan yang menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surat, danada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarikperhatian para Pendengar supaya memperhatikan Al Quran itu, dan untukmengisyaratkan bahwa Al Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yangtersusun dari huruf-huruf abjad. kalau mereka tidak percaya bahwa Al Quranditurunkan dari Allah dan Hanya buatan Muhammad s.a.w. semata-mata, Makacobalah mereka buat semacam Al Quran itu.[11] Tuhan menamakan Al Quran dengan Al Kitab yang di sini berarti yang ditulis,sebagai isyarat bahwa Al Quran diperintahkan untuk ditulis.[12] takwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintah-Nya; dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya; tidak cukup diartikandengan takut saja.[13] Iman ialah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan danpenyerahan jiwa. tanda-tanda adanya iman ialah mengerjakan apa yang dikehendakioleh iman itu.Susunan – Safaee Zakaria 8
 9. 9. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran[14] yang ghaib ialah yang tak dapat ditangkap oleh pancaindera. percaya kepadayang ghjaib yaitu, mengitikadkan adanya sesuatu yang maujud yang tidak dapatditangkap oleh pancaindera, Karena ada dalil yang menunjukkan kepada adanya,seperti: adanya Allah, malaikat-malaikat, hari akhirat dan sebagainya.[15] Shalat menurut bahasa Arab: doa. menurut istilah syara ialah ibadat yang sudahdikenal, yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, yang dikerjakanuntuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah. mendirikan shalatialah menunaikannya dengan teratur, dengan melangkapi syarat-syarat, rukun-rukundan adab-adabnya, baik yang lahir ataupun yang batin, seperti khusu, memperhatikanapa yang dibaca dan sebagainya.[16] Rezki: segala yang dapat diambil manfaatnya. menafkahkan sebagian rezki, ialahmemberikan sebagian dari harta yang Telah direzkikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyariatkan oleh agama memberinya, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain.[17] Kitab-kitab yang Telah diturunkan sebelum Muhammad s.a.w. ialah kitab-kitabyang diturunkan sebelum Al Quran seperti: Taurat, Zabur, Injil dan Shuhuf-Shuhufyang tersebut dalam Al Quran yang diturunkan kepada para rasul. Allah menurunkanKitab kepada Rasul ialah dengan memberikan wahyu kepada Jibril a.s., lalu Jibrilmenyampaikannya kepada rasul.[18] Yakin ialah kepercayaan yang Kuat dengan tidak dicampuri keraguan sedikitpun.akhirat lawan dunia. kehidupan akhirat ialah kehidupan sesudah dunia berakhir. yakinakan adanya kehidupan akhirat ialah benar-benar percaya akan adanya kehidupansesudah dunia berakhir.[19] ialah orang-orang yang mendapat apa-apa yang dimohonkannya kepada Allahsesudah mengusahakannya. 3. Al-Baqarah ( surah 2 : ayat 102 ) ( Ulang 7 Kali )ß≈yϑø‹n=ß™ tx Ÿ2 $tΒuρ ( z≈yϑ‹n=ß™ Å7=ãΒ 4’n?tã ßÏÜ≈u‹¤±9$# (#θè=÷G? $tΒ (#θãèt7?$#uρ ø ù s ¨’n?tã tΑÌ“Ρé& !$tΒuρ ósÅb¡9$# }¨$¨Ψ9$# tβθßϑÏk=yèム(#ρãx x. šÏÜ≈u‹¤±9$# £Å3≈s9uρ tIωθà)ƒ 4®Lym >‰tn& ôÏΒ Èβ$yϑ=yèム$tΒuρ 4 šVρã≈tΒρ |Nρã≈yδ Ÿ≅Î/$t6Î/ ÷x6n=yϑø9$# t r Ïk u ÈSusunan – Safaee Zakaria 9
 10. 10. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Qurant÷t/ ϵ/ χθè%Ìhx ƒ $tΒ $yϑßγ÷ΨÏΒ tβθßϑ=yètGuŠsù ( öà õ3s? Ÿξsù ×πoΨ÷GÏù ßøtwΥ $yϑ‾ΡÎ) Î š ã ‾tβθçΗ>yètGtƒuρ 4 «!# ÈβøŒ*Î/ āωÎ) >‰ym& ôÏΒ ϵÎ/ tÍh‘!$ŸÒÎ/ Νèδ $tΒuρ 4 ϵÅ_÷ρy—uρ Ïöyϑø9$# © $ Î rοzFψ$# ’Îû …çµs9 $tΒ çµ1uŽtIô©$# Çyϑs9 (#θßϑÎ=tã ô‰s)s9uρ 4 Νßγãèx Ζtƒ Ÿωρ öΝè䔍àÒtƒ $tΒÍtÅ ö u šχθßϑn=ètƒ (#θçΡ$Ÿ2 öθs9 4 Νßγ¡à Ρr& ÿϵÎ/ (#÷ρtx© $tΒ š[ø♥Î6s9uρ 4 9,≈n=yz ï∅ÏΒ ô ö |102. Dan mereka mengikuti apa[76] yang dibaca oleh syaitan-syaitan[77] pada masakerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir),padahal Sulaiman tidak kafir (Tidak mengerjakan sihir), Hanya syaitan-syaitan lahyang kafir (mengerjakan sihir). mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apayang diturunkan kepada dua orang malaikat[78] di negeri Babil yaitu Harut dan Marut,sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelummengatakan: "Sesungguhnya kami Hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamukafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu,mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya[79]. dan merekaitu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecualidengan izin Allah. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharatkepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, Sesungguhnya mereka Telah meyakinibahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginyakeuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengansihir, kalau mereka Mengetahui.[76] Maksudnya: kitab-kitab sihir.[77] syaitan-syaitan itu menyebarkan berita-berita bohong, bahwa nabi Sulaimanmenyimpan lembaran-lembaran sihir (Ibnu Katsir).[78] para Mufassirin berlainan pendapat tentang yang dimaksud dengan 2 orangmalaikat itu. ada yang berpendapat, mereka betul-betul malaikat dan ada pula yangberpendapat orang yang dipandang saleh seperti malaikat dan ada pula yangberpendapat dua orang jahat yang pura-pura saleh seperti malaikat.[79] Berbacam-macam sihir yang dikerjakan orang Yahudi, sampai kepada sihir untukmencerai-beraikan masyarakat seperti mencerai-beraikan suami isteri.Susunan – Safaee Zakaria 10
 11. 11. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran 4. Al-Baqarah ( surah 2 : ayat 163-164 )È,ù=yz ’Îû ¨βÎ) ∩⊇∉⊂∪ ÞΟŠÏm§9$# ß≈yϑôm§9$# uθèδ āωÎ) tµ≈s9Î) Hω ( Ó‰Ïn≡uρ ×µ≈s9Î) ö/ä3ßγ≈s9Î)uρ’Îû “̍øgrB ÉL©9$# Å7ù=à ø9$#uρ Í‘$yγ¨Ψ9$#uρ È≅øŠ©9$# É#≈n=ÏG÷z$#uρ ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$#µÎ/ $uŠômrsù &$¨Β ÏΒ Ï!$yϑ¡¡9$# zÏΒ ª!$# tΑt“Ρr& !$tΒuρ }¨$¨Ζ9$# ßìx Ζtƒ $yϑÎ/ ̍óst7ø9#Ï ! $x≈tƒÌh9$# É#ƒÎŽóÇs?uρ 7π−/!#yŠ Èe≅à2 ÏΒ $pκŽÏù £]t/uρ $pκÌEöθtΒ y‰÷èt/ uÚö‘F{$#Ë ∩⊇∉⊆∪ tβθè=É)÷ètƒ 5Θöθs)Ïj9 ;M≈tƒUψ ÇÚö‘{$#uρ Ï!$yϑ¡¡9$# t÷t/ ̍¤‚|¡ßϑø9# É>$ys¡¡9$#uρ F $163. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan diayang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dansiang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, danapa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumisesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, danpengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh(terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. 5. Al-Baqarah ( surah 2 : ayat 255 )’Îû $tΒ …çµ9 4 ×ΠöθtΡ Ÿωuρ ×πuΖÅ™ …çνä‹è{ùs? Ÿω 4 ãΠθ•‹s)ø9$# ÷y∏ø9$# uθèδ āωÎ) tµ≈s9Î) ω ª!$# © IΝn=ètƒ 4 ϵÏΡøŒÎ*Î/ āωÎ) …çνy‰ΨÏã ßìx ô±o„ “Ï%©!$# #sŒ tΒ 3 ÇÚö‘F{$# ’Îû $tΒuρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$#ã ÷ ÿ$yϑÎ/ āωÎ) ÿµÏϑù=Ïã ôÏiΒ &óy´/ tβθäÜŠÅsムŸωuρ ( öΝßγx ù=yz $tΒuρ óΟÎγƒÏ‰÷ƒr& š÷t/ $tΒ Ï ÎSusunan – Safaee Zakaria 11
 12. 12. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quranθèδuρ 4 $uΚγàø m …çνߊθä↔tƒ Ÿωuρ ( uÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# 絕‹Å™öä. yìÅ™uρ 4 u!$x©u ß Ý Ï ∩⊄∈∈∪ ÞΟŠÏàyèø9$# ÷’Í?yèø9$#255. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia yang hidup kekallagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur.Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang dapat memberi syafaat disisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan dibelakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkanapa yang dikehendaki-Nya. Kursi[161] Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidakmerasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.[161] Kursi dalam ayat Ini oleh sebagian Mufassirin diartikan dengan ilmu Allah danada pula yang mengartikan dengan kekuasaan-Nya. 6. Al-Baqarah ( surah 2 : ayat 285-286 )!$$Î/ ztΒ#u <≅ä. 4 tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ ϵÎn/§‘ ÏΒ Ïµ‹s9Î) tΑÌ“Ρé& !$yϑÎ/ ãΑθß™§9$# ztΒ#u« ø#θä9$s%uρ 4 Ï&Î#ß™•‘ ÏiΒ 7‰ymr& š÷t/ ä−Ìhx çΡ Ÿω Ï&Î#™â‘uρ ϵÎ7çFä.uρ ϵÏFs3Í×‾≈n=tΒuρ( ß$²¡ø Ρ ª!# #Ïk=s3ムω ∩⊄∇∈∪ ŽÅÁyϑø9$# šø‹s9Î)uρ $oΨ−/u‘ y7tΡ#tø äî ( $oΨ÷èsÛr&ρ $uΖ÷èÏϑy™ t $ ß Ÿ ç uβÎ) !$tΡõ‹{#xσè? Ÿω $oΨ−/u‘ 3 ôMt6¡tFø.$# $tΒ $pκöŽn=tãuρ ôMt6|¡x. $tΒ $yγs9 4 $yγyèó™ãρ āωÎ) Ï |’n?ã …çµtF=yϑym $yϑx. #ô¹Î) !$uΖøŠn=tã ö≅Ïϑóss? Ÿωuρ $oΨ−/u‘ 4 $tΡsÜ÷zr& ÷ρr& !$uΖŠÅ¡®Σ t ù ù$¨Ψtã #ôã#uρ ( ϵÎ/ $oΨs9 sπs%$sÛ Ÿω $tΒ $oΨù=Ïdϑysè? Ÿωuρ $uΖ−/u‘ 4 $uΖÎ=ö6s% ÏΒ šÏ%©!$# ß $ šÍÏ ≈x6ø9$# ÏΘöθ)ø9$# ’n?tã $tΡöÝÁΡ$$sù $uΖ9s9öθtΒ |MΡr& 4 !$uΖôϑym‘$#uρ $oΨs9 öÏ øî#uρ s ö $Susunan – Safaee Zakaria 12
 13. 13. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran285. Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dariTuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. semuanya beriman kepadaAllah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (merekamengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yanglain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat."(mereka berdoa): "Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempatkembali."286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (darikejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkauhukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkaubebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepadaorang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kamiapa yang tak sanggup kami memikulnya. beri maaflah Kami; ampunilah Kami; danrahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yangkafir." 7. Al-Imran ( surah 3 : ayat 18-19 )Iω 4 ÅÝó¡)ø9$$/ $JϑÍ←!$s% ÉΟù=Ïèø9$# (#θä9ρé&uρ èπs3Í×‾≈n=yϑø9$#uρ uθèδ āωÎ) µ≈s9Î) Iω …çµ‾Ρr& ª!# y‰Îγx© É Î t $$tΒuρ 3 ÞΟ≈n=™}$# !$# y‰ΨÏã šÏe$!$# ¨βÎ) ∩⊇∇∪ ÞΟŠÅ6y⇔ø9$# Ⓝ͖yêø9$# uθèδ āωÎ) tµ≈s9Î) ó M «$J‹øót/ Οù=Ïèø9$# ãΝèδu!%y` $tΒ Ï‰÷èt/ .ÏΒ āωÎ) |=≈tGÅ3ø9$# #θè?ρé& šÏ%!$# y#n=tF÷z$# Þ ( © ∩⊇∪ É>$|¡Ïtø:$# ßìƒÎŽ|€ ©!$# €χÎ*sù «!$# ÏM≈tƒ$t↔Î/ öà õ3tƒ tΒuρ 3 óΟßγoΨ÷t/18. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhakdisembah), yang menegakkan keadilan. para malaikat dan orang-orang yangberilmu[188] (juga menyatakan yang demikian itu). tak ada Tuhan melainkan dia (yangberhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.19. Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisihorang-orang yang Telah diberi Al Kitab[189] kecuali sesudah datang pengetahuanSusunan – Safaee Zakaria 13
 14. 14. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Qurankepada mereka, Karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. barangsiapa yangkafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.[188] ayat Ini untuk menjelaskan martabat orang-orang berilmu.[189] maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al Quran. 8. Al-AAraf ( surah 7 : ayat 54-56 )§ΝO 5Θ$−ƒ& Ïπ−GÅ™ ’Îû uÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# t,n=y{ “Ï%©!$# ª!# ãΝä3−/u‘ āχÎ) è r $tyϑ)ø9#uρ §ôϑ¤±9$#uρ $ZWÏWym …çµç7è=ôÜtƒ u‘$pκ¨]9$# Ÿ≅ø‹©9$# Å´øóムĸ÷yêø9$# ’n?tã 3“uθtGó™# s $ } ó $ÏΗs>≈yèø9$# >u‘ ª!$# x8u‘$t6s? 3 â÷ö∆F{$#uρ ß,ù=sƒø:$# ã&s! Ÿωr& 3 ÿÍνÍ÷ö∆rÎ/ ¤N≡t¤‚|¡ãΒ tΠθàf‘Ζ9$#uρtŸωuρ ∩∈∈∪ šωtF÷èßϑø9$# =Ïtä† Ÿω …çµ‾ΡÎ) 4 ºπuŠø äzuρ %Y敎|Øn@ öΝä3−/u‘ #θããŠ$# ∩∈⊆∪ ( ÷|MuΗ÷q‘ ¨β) 4 $—èyϑsÛuρ $]ùöθyz çνθãã÷Š$#uρ $yγÅs≈n=ô¹Î) y‰÷èt/ ÇÚö‘F{$# †Îû (#ρ߉šø è? u Î ∩∈∉∪ tÏΖÅ¡ósßϑø9$# š∅ÏiΒ Ò=ƒÌs% «!$#54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang Telah menciptakan langit dan bumidalam enam masa, lalu dia bersemayam di atas Arsy[548]. dia menutupkan malamkepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari,bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah,menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semestaalam.55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas[549].56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah)memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima)dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepadaorang-orang yang berbuat baik.Susunan – Safaee Zakaria 14
 15. 15. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran[548] bersemayam di atas Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani, sesuaidengan kebesaran Allah dsan kesucian-Nya.[549] Maksudnya: melampaui batas tentang yang diminta dan cara meminta. 9. Al-AAraf ( surah 7 : ayat 117-122 )∩⊇⊇∠∪ tβθä3ùùtƒ $tΒ ß#s)ù=s? }‘δ #sŒÎ*sù ( š‚$|Átã È,ø9r& ÷β& #y›θãΒ 4’n<) !$ΖøŠym÷ρr&uρ * Ï Ï r Î ut̍ó≈|¹ #θç7n=s)Ρ$#uρ y7Ï9$uΖèδ (#θç7Î=äósù ∩⊇⊇∇∪ tβθè=yϑ÷ètƒ (#θçΡ%x. $tΒ Ÿ≅sÜt/uρ ‘,pt:$# yìs%uθsù É ( øÉb>u‘ ∩⊇⊄⊇∪ tÏΗs>≈yèø9$# Éb>Î/ $¨ΖtΒ#u (#þθä9$s% ∩⊇⊄⊃∪ tωÉf≈y™ äοtys¡¡9$# u’Å+9é&uρ ∩⊇⊇∪ t ø ∩⊇⊄⊄∪ tβρã≈yδuρ 4y›θãΒ117. Dan kami wahyukan kepada Musa: "Lemparkanlah tongkatmu!". Makasekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.118. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan.119. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina.120. Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud[554].121. Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta Alam,122. "(yaitu) Tuhan Musa dan Harun".[554] mereka terus bersujud kepada Allah Karena meyakini kebenaran seruan nabiMusa a.s. dan bukan ia ahli sihir sebagai yang mereka duga semula.Susunan – Safaee Zakaria 15
 16. 16. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran 10. Yunus ( surah 10 : ayat 81-82 )ßxÎ=Áƒ Ÿω ©!# ¨βÎ) ( …&é#ÏÜö6ãŠy™ ©!$# ¨βÎ) ( ãósÅb¡9$# ϵÎ/ ΟçGø⁄Å_ $tΒ 4y›θãΒ Α$s% ! ó ã $ ÿã ttβθãΒ̍ôfãΚ9$# ν̍2 θs9uρ ϵÏG≈yϑÎ=s3Î/ ¨,ysø9$# ª!$# ‘,Ïtä†uρ ∩∇⊇∪ tωšø ßϑø9$# Ÿ≅uΗxå ø o Ÿ ö ∩∇⊄∪81. Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu, Itulah yang sihir, Sesungguhnya Allahakan menampakkan ketidak benarannya" Sesungguhnya Allah tidak akanmembiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat kerusakan.82. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya, walaupunorang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya). 11. Taha ( surah 20 : ayat 69 ) ∩∉∪ 4’tA& ]ø‹ym ãÏm$¡¡9$# ßxÎ=ø ムŸωuρ ( 9Ås≈y™ ߉ø‹x. (#θãèoΨ|¹ $yϑ‾ΡÎ) r ß69. niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. "Sesungguhnya apa yangmereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). dan tidak akan menangtukang sihir itu, dari mana saja ia datang". 12. Al-Mukminin ( surah 23 : ayat 115-118 )ª!# ’n?≈yètGsù ∩⊇⊇∈∪ tβθãèy_öè? Ÿω $uΖøŠs9Î) öΝä3‾Ρr&uρ $ZWt7tã öΝä3≈oΨø)n=yz $yϑ‾Ρr& óΟçFö7Å¡yssùr& $ìΒ íô‰ƒ tΒuρ ∩⊇⊇∉∪ ÉΟƒÌx6ø9$# ĸöyèø9$# >u‘ uθèδ āωÎ) tµ≈s9Î) Iω ( ‘,ysø9$# à7Î=yϑø9$#y t ä tSusunan – Safaee Zakaria 16
 17. 17. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-QuranŸω …çµ‾ΡÎ) 4 ÿϵÎn/u‘ ‰ΖÏã …çµ/$|¡m $yϑ‾ΡÎ*sù ϵÎ/ …çµs9 z≈yδöç/ Ÿω tyz#u $—γ≈s9Î) «!$# y ç Ï ∩⊇⊇∇∪ tÏΗ¿q≡§9$# Žöyz |MΡr&uρ Οymö‘$#uρ öÏ øî$# Éb>‘ ≅è%uρ ∩⊇⊇∠∪ tβρãÏ ≈s3ø9$# ßxÎ=ø ムç ó §115. Maka apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya kami menciptakan kamusecara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?116. Maka Maha Tinggi Allah, raja yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan selain Dia,Tuhan (yang mempunyai) Arsy yang mulia.117. Dan barangsiapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidakada suatu dalilpun baginya tentang itu, Maka Sesungguhnya perhitungannya di sisiTuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung.118. Dan Katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkauadalah pemberi rahmat yang paling baik." 13. As-Shaffat ( surah 37 : ayat 1-10 )β) ∩⊂∪ #—ø.ÏŒ ÏM≈uŠÎ=≈−G9$$sù ∩⊄∪ #ô_y— ÏN≡tÅ_≡¨“9$$sù ∩⊇∪ $y |¹ ÏM≈¤ ‾≈¢Á9$#uρ¨ Î−̍≈t±yϑ9$# ŽUu‘uρ $yϑåκs]÷t/ $tΒuρ ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# >§‘ ∩⊆∪ Ó‰Ïn≡uθs9 ö/ä3yγ≈s9Î)É ø9≈sÜø‹© Èe≅ä. ÏΒ $Zàø Ïmuρ ∩∉∪ É=Ï.#uθs3ø9$# >πuΖƒÌ“Î/ $u‹÷Ρ‘‰9$# u!$uΚ¡¡9$# $¨Ζ−ƒy— $‾ΡÎ) ∩∈∪ x i∩∇∪ 5=ÏΡ%y` Èe≅ä. ÏΒ βθèùx‹ø)ãƒuρ 4’n?ôãF{$# Z∼yϑø9$# ’n<Î) tβθãè£ϑ¡¡o„ ω ∩∠∪ 7ŠÍ‘$¨Β t āÒ>$pκÅ− …çµyè7ø?rsù sπx ôÜsƒ:$# y#ÏÜyz ôtΒ āωÎ) ∩∪ ë=Ϲ#uρ Ò>#x‹tã öΝçλm;uρ ( #Y‘θãmߊ t ø ∩⊇⊃∪ Ò=Ï%$rO1. Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya[1272]],2. Dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat),Susunan – Safaee Zakaria 17
 18. 18. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran3. Dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran,4. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.5. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhantempat-tempat terbit matahari.6. Sesungguhnya kami Telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitubintang-bintang,7. Dan Telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangatdurhaka,8. Syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikatdan mereka dilempari dari segala penjuru.9. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal,10. Akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan);Maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.[1272] yang dimaksud dengan rombongan yang bershaf-shaf ialah para malaikat ataumakhluk lain seperti burung-burung. 14. Al-Ahqaf ( surah 46 : ayat 29-32 )νρçŽ|Øym $£ϑn=sù tβ#uöà)ø9$# χθãèÏϑtGó¡o„ ÇdÉfø9$# zÏiΒ #x tΡ y7ø‹s9Î) !$oΨøùuŽ|À øŒÎ)uρç š!$ΨtΒöθs)≈tƒ (#θä9$s% ∩⊄∪ ƒÍ‘É‹Ψ•Β ΟÎγÏΒöθs% 4’n<Î) (#öθ©9uρ zÅÓè% $£ϑn=sù ( (#θçFÅÁΡr& (#þθä9$s% o z“ωöκu‰ ϵƒy‰ƒ t÷t/ $yϑÏj9 $]%‰|ÁãΒ 4y›θãΒ Ï‰÷èt/ .ÏΒ tΑÌ“Ρé& $—7≈tFÅ2 $oΨ÷èÏϑy™ $‾ΡÎ)ü ÷ t Ïd#θãΖÏΒ#uuρ «!$# zÅç#yŠ (#θç7ŠÅ_r& !$uΖtΒöθs)≈tƒ ∩⊂⊃∪ 8ΛÉ)tGó¡•Β 9,ƒÌsÛ 4’n<Î)uρ Èd,ysø9$# ’n<Î)(=g† āω tΒuρ ∩⊂⊇∪ 5ΟŠÏ9r& A>#x‹tã ôÏiΒ Νä.öÅgä†uρ ö/3Î/θçΡèŒ ÏiΒ Νà6s9 öÏ øótƒ ϵÎ/ó Åä äSusunan – Safaee Zakaria 18
 19. 19. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran4 !$‹9ρr& µΡρߊ ÏΒ …çµs9 }§øŠs9uρ ÇÚö‘F{$# ’Îû 9“Éf÷èßϑÎ/ }§øŠn=sù «!$# zÅç#yŠ â uÏ÷ ÿ Ï Ï ∩⊂⊄∪ AÎ7•Β 9≅≈n=|Ê ’Îû šÍ×‾≈s9ρé&29. Dan (Ingatlah) ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yangmendengarkan Al Quran, Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan (nya) lalumereka berkata: "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)". ketika pembacaan Telahselesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan.30. Mereka berkata: "Hai kaum kami, Sesungguhnya kami Telah mendengarkan Kitab(Al Quran) yang Telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yangsebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus.31. Hai kaum kami, terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah danberimanlah kepada-Nya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu[1390] danmelepaskan kamu dari azab yang pedih.32. Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah Makadia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginyapelindung selain Allah. mereka itu dalam kesesatan yang nyata".[1390] Maksudnya: dosa-dosa terhadap Allah. 15. Ar-Rahman ( surah 55 : ayat 33-36 )N≡uθ≈yϑ¡9$# Í‘$sÜø%r& ôÏΒ (#ρä‹à Ζs? βr& öΝçF÷èsÜtGó™$# ÈβÎ) ħΡM}$#ρ Çdgø:$# uŽ|³÷èyϑ≈tƒÏ ¡ u Å$yϑ3/u‘ ÏIω#u “Î7sù ∩⊂⊂∪ 9≈sÜù=Ý¡Î0 āωÎ) šχρä‹à Ζs? Ÿω 4 (#ρä‹à Ρ$$sù ÇÚö‘F{$#uρ ä În Äd r∩⊂∈∪ Èβ#uŽÇtG⊥s? Ÿξsù Ó¨$ptéΥuρ 9‘$‾Ρ ÏiΒ Ôâ#uθä© $yϑä3ø‹=tã ã≅y™öãƒ ∩⊂⊆∪ Èβ$t/Éj‹3è? Å n s ∩⊂∉∪ Èβ$t/Éj‹s3è? $yϑä3În/u‘ ÏIω#u Äd“rÎ7sùSusunan – Safaee Zakaria 19
 20. 20. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran33. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjurulangit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengankekuatan.34. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?35. Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga Makakamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya).36. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 16. Al-Hasyr ( surah 59 : ayat 21-24 )ÏπuŠô±yz ôÏiΒ %YæÏd‰|ÁtF•Β $Yèϱ≈yz …çµtF÷ƒr&t©9 9≅t6y_ 4’n?tã tβ#uöà)ø9$# #x‹≈yδ $uΖø9t“Ρr& öθs9!$# uθèδ ∩⊄⊇∪ šχρ㍩3x tGƒ óΟßγ‾=yès9 Ĩ$¨Ζ=Ï9 $pκæ5ΎôØtΡ ã≅≈sVøΒF{$# šù=Ï?ρ 4 «!$#ª t u∩⊄⊄∪ ÞΟŠÏm§9$# ß≈oΗ÷q§9$# uθèδ ( Íοy‰≈y㤱9$#uρ É=ø‹tóø9$# ÞΟÎ=≈tã ( uθèδ āωÎ) tµ≈s9Î) Iω “Ï%©!$#ßÏΒ÷σßϑø9# ãΝ≈n=¡¡9$# â¨ρ‘‰à)ø9$# à7Î=yϑø9$# uθèδ āωÎ) tµ≈s9Î) Iω ”Ï%©!$# ª!$# uθèδ $χθà2Ύô³ç„ $£ϑtã «!# z≈ysö6ß™ 4 çŽÉi9x6tGßϑø9$# â‘$¬6yfø9$# Ⓝ͓yèø9$# Ú∅Ïϑ‹yγßϑø9$#š $ ø…çµs9 x7|¡ç„ 4 _ó¡ßsø9$# â!$yϑó™F{$# ã&s! ( â‘Èhθ|Áßϑø9$# ä—Í‘$t7ø9$# ß,Î=≈y‚ø9$# ª!$# uθèδ ∩⊄⊂∪ ß Îm 4 o ∩⊄⊆∪ ÞΟŠÅ3ptø:$# Ⓝ͕yèø9$# uθèδuρ ( ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû $tΒ21. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran Ini kepada sebuah gunung, pasti kamuakan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. danperumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.22. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yangnyata, Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.23. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, raja, yang Maha suci, yang MahaSejahtera, yang Mengaruniakan Keamanan, yang Maha Memelihara, yang MahaPerkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dariapa yang mereka persekutukan.Susunan – Safaee Zakaria 20
 21. 21. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran24. Dialah Allah yang Menciptakan, yang Mengadakan, yang membentuk Rupa, yangmempunyai asmaaul Husna. bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi. dandialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 17. Al-Jin ( surah 72 : ayat 1-9 ) ‫א‬ ‫א‬∩⊇∪ $Y7pgx” $ºΡ#uöè% $oΨ÷èÏÿxœ $‾Ρ) (#þθä9$s)ù ÇdÅgø:$# zÏiΒ Öx tΡ yìyϑtGó™$# çµ‾Ρr& ¥’n<Î) zÇrρé& ö≅è% Î s4’n?≈yès? …çµ‾Ρ&uρ ∩⊄∪ #Y‰nr& !$Ζ/tÎ/ x8Ύô³Σ s9uρ ( ϵÎ/ $¨ΖtΒ$t↔sù ωô©”9$# ’n<Î) ü“ωöκu‰ r t u În ’n?ã $uΖκŽÏ ™ ãΑθà)tƒ šχ%x. …çµ‾Ρr&uρ ∩⊂∪ #V$s!uρ Ÿωuρ Zπt7Ås≈|¹ x‹sƒªB$# $tΒ $uΖÎn/u‘ ‘‰y` t å y∩∈∪ $/É‹. «!$# ’n?ã ÷Ågø:$#uρ ߧΡM}# tΑθà)s? ©9 βr& !$¨ΨΖsß $‾Ρ&uρ ∩⊆∪ $VÜsÜx© «!$# x t $ u r$Z)δ‘ öΝèδρߊ#t“ù Çdgø:# ÏiΒ 5Α%y`̍Î/ tβρèŒθãètƒ ħΡM}$# zÏiΒ ×Α%y`Í‘ tβ%x. …çµ‾Ρr&uρ y u s Å $ z$oΨó¡yϑs9 $‾Ρ&uρ ∩∠∪ #Y‰nr& ª!$# y]èö7tƒ ©9 βr& ÷ΛäΨoΨsß $yϑx. (#θ‘Ζsß öΝåκ¨Ξr&uρ ∩∉∪ r t y$pκ÷]Β ‰ãè)Ρ $¨Ζ. $‾Ρr&uρ ∩∇∪ $Y7åκ−uρ #Y‰ƒÏ‰x© $U™tym My∞Î=ãΒ $yγ≈tΡô‰y`uθsù u!$yϑ¡¡9$# Ï ß ø t ä à ô ∩∪ #Y‰|¹§‘ $/$pκ− …çµs9 ô‰Ågs† tβFψ$# ÆìÏϑGó¡o„ yϑù ( Æìôϑ¡¡=Ï9 y‰Ïè≈s)tΒ Å t s1. Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: Telahmendengarkan sekumpulan jin (akan Al Quran), lalu mereka berkata: Sesungguhnyakami Telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan,2. (yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya.dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun dengan Tuhan kami,3. Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, dia tidak beristeri dan tidak(pula) beranak.Susunan – Safaee Zakaria 21
 22. 22. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran4. Dan bahwasanya: orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan(Perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah[1522],5. Dan Sesungguhnya kami mengira, bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akanmengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.6. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia memintaperlindungan[1523] kepada beberapa laki-laki di antara jin, Maka jin-jin itu menambahbagi mereka dosa dan kesalahan.7. Dan Sesungguhnya mereka (jin) menyangka sebagaimana persangkaan kamu(orang-orang kafir Mekah), bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang(rasul)pun,8. Dan Sesungguhnya kami Telah mencoba mengetahui (rahasia) langit, Maka kamimendapatinya penuh dengan penjagaan yang Kuat dan panah-panah api,9. Dan Sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit ituuntuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya). tetapi sekarang[1524] barangsiapayang (mencoba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah apiyang mengintai (untuk membakarnya).[1522] dimaksud dengan perkataan yang melampaui batas, ialah mengatakan bahwaAllah mempunyai isteri dan anak.[1523] ada di antara orang-orang Arab bila mereka melintasi tempat yang sunyi, Makamereka minta perlindungan kepada jin yang mereka anggap Kuasa di tempat itu.[1524] yang dimaksud dengan sekarang, ialah waktu sesudah nabi Muhammad s.a.w.diutus menjadi rasul. 18. Al-Ikhlas ( surah 112 : ayat 1-4 ) ‫א‬ ‫א‬ä3tƒ Νs9ρ ∩⊂∪ ‰s9θムöΝs9ρ ô$Î#tƒ Νs9 ∩⊄∪ ߉yϑ¢Á9$# ª!$# ∩⊇∪ î‰ym& ª!$# uθèδ ö≅è% ö u ô u ö r ∩⊆∪ 7‰ymr& #—θà à2 …ã&©!1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,4. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."Susunan – Safaee Zakaria 22
 23. 23. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran 19. Al-Falaq ( surah 113 : ayat 1-5 ) ‫א‬ ‫א‬|=s%uρ #sŒ) @,Å™%yñ ÎhŽŸ° ÏΒρ ∩⊄∪ t,n=y{ $tΒ ÎhŽŸ° ÏΒ ∩⊇∪ È,n=x ø9$# Éb>tÎ/ èŒθããr& ö≅è% Î u ∩∈∪ y‰¡m #sŒ) ‰Å™%tn Ìhx© ÏΒuρ ∩⊆∪ ωs)ãèø9# †Îû ÏM≈sV≈¤ ¨Ζ9$# Ìhx© ÏΒuρ ∩⊂∪ | y Î > $1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh,2. Dari kejahatan makhluk-Nya,3. Dan dari kejahatan malam apabila Telah gelap gulita,4. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul[1609],5. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki."[1609] Biasanya tukang-tukang sihir dalam melakukan sihirnya membikin buhul-buhuldari tali lalu membacakan jampi-jampi dengan menghembus-hembuskan nafasnya kebuhul tersebut. 20. An-Naas ( surah 114 : ayat 1-6 ) ‫א‬ ‫א‬èŒθããr& ö≅è% ∩⊂∪ Ĩ$¨Ψ9$# ϵ≈s9Î) ∩⊄∪ Ĩ$¨Ψ9$# Å7=tΒ ∩⊇∪ Ĩ$¨Ψ9$# Éb>tÎ/ èŒθããr& ö≅è% ÎĨ#uθó™uθø9$# Ìhx© ÏΒ ∩⊂∪ Ĩ$¨Ψ9$# ϵ≈s9Î) ∩⊄∪ Ĩ$¨Ψ9$# Å7Î=tΒ ∩⊇∪ Ĩ$¨Ψ9$# Éb>t/ ÎÏπ¨ΨÉfø9$# zÏΒ ∩∈∪ ÄZ$¨Ψ9$# Í‘ρ߉߹ †Îû â¨Èθó™uθム“Ï%©!$# ∩⊆∪ Ĩ$¨Ψsƒø:$# . ∩∉∪ Ĩ$¨Ψ9$#uρSusunan – Safaee Zakaria 23
 24. 24. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran1. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai)manusia.2. Raja manusia.3. Sembahan manusia.4. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,5. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin danmanusia.6. Dari (golongan) jin dan manusia.2. Ayat-Ayat Wirid Mangsa Sihir 1. Yunus ( surah 10 : ayat 80-81 )!$£ϑn=sù ∩∇⊃∪ šχθà)ù=•Β ΟçFΡr& !$tΒ (#θà)ø9r& #y›θ•Β Οßγs9 tΑ$s% äοys¡¡9$# u!%y` $£ϑn=sù tŸω ©!$# ¨βÎ) ( ÿ…ã&é#ÏÜö6ãŠy™ ©!$# ¨βÎ) ( ãósÅb¡9$# ϵÎ/ ΟçGø⁄Å_ $tΒ 4y›θãΒ tΑ$s% (#öθs)ø9r& ∩∇⊇∪ tω¡ø ßϑ9# ≅uΗxå ßxÎ=óÁムŠø$ Ÿ80. Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang, Musa Berkata kepada mereka:"Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."81. Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu,Itulah yang sihir, Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak benarannya"Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat kerusakan. 2. Al-Araf ( surah 7 : ayat 117-121 )∩⊇⊇∠∪ βθä3ùùtƒ $tΒ #)ù=s? }‘Ïδ #sŒÎ*sù ( š‚$|Átã È,ø9r& ÷βr& #y›θãΒ 4’n<Î) !$uΖøŠm÷ρr&uρ * t Ï ß s yt̍Éó≈|¹ #θç7n=s)Ρ$#uρ y7Ï9$uΖèδ (#θç7Î=äósù ∩⊇⊇∇∪ tβθè=yϑ÷ètƒ (#θçΡ%x. $tΒ Ÿ≅sÜt/uρ ‘,ptø:$# yìs%uθsù ( ∩⊇⊄⊇∪ tÏΗs>≈yèø9$# Éb>tÎ/ $¨ΖtΒ#u (#þθä9$s% ∩⊇⊄⊃∪ tωÉf≈y™ äοtys¡¡9$# u’Å+ø9é&uρ ∩⊇⊇∪Susunan – Safaee Zakaria 24
 25. 25. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran117. Dan kami wahyukan kepada Musa: "Lemparkanlah tongkatmu!". Makasekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.118. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan.119. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina.120. Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud[554].121. Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta Alam,[554] mereka terus bersujud kepada Allah Karena meyakini kebenaran seruan nabiMusa a.s. dan bukan ia ahli sihir sebagai yang mereka duga semula. 3. Taha ( surah 20 : ayat 67-70 )4’n?ôã{# |MΡr& ¨ΡÎ) ô#‚s? Ÿω $uΖù=è% ∩∉∠∪ 4y›θ•Β Zπx ‹Åz ϵšø tΡ ’Îû }§y_÷ρrsù F $ š yωuρ ( Ås≈y™ ߉ø‹x. (#θãèoΨ|¹ $yϑ‾ΡÎ) ( (#þθãèuΖ|¹ $tΒ ô#s)ù=s? y7ÏΨŠÏϑtƒ ’Îû $tΒ È,ø9r&uρ ∩∉∇∪Ÿ 9$uΖù=è% ∩∉∠∪ 4y›θ•Β Zπx ‹Åz ϵšø tΡ ’Îû }§y_÷ρrsù ∩∉∪ 4’tAr& ß]ø‹ym ãÏm$¡¡9$# ßxÎ=ø ãƒ( (#þθãèuΖ|¹ $tΒ ô#s)ù=s? 7ÏΨŠÏϑtƒ ’Îû $tΒ È,ø9r&uρ ∩∉∇∪ 4’n?ôãF{# |MΡr& š¨ΡÎ) ô#y‚s? Ÿω y $u’Å+ø9ésù ∩∉∪ 4’tAr& ß]ø‹ym ãÏm$¡¡9$# ßxÎ=ø ムŸωρ ( 9Ås≈y™ ߉ø‹x. (#θãèoΨ|¹ $yϑ‾Ρ) u Î ∩∠⊃∪ 4y›θãΒuρ tβρã≈yδ Éb>tÎ/ $¨ΖtΒ#u #þθä9$s% #Y‰‾gàā äοtys¡¡9$# (67. Maka Musa merasa takut dalam hatinya.68. Kami berkata: "Janganlah kamu takut, Sesungguhnya kamulah yang palingunggul (menang).69. Dan lemparkanlah apa yang ada ditangan kananmu, niscaya ia akan menelanapa yang mereka perbuat. "Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipudaya tukang sihir (belaka). dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja iadatang".Susunan – Safaee Zakaria 25
 26. 26. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran70. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata: "KamiTelah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa". 4. Al-Furqan ( surah 25 : ayat 32 )y7Ï9≡x‹2 4 Zοy‰Ïn≡uρ s#÷Ηäd ãβ#uöà)ø9$# ϵø‹n=tã tΑÌh“çΡ Ÿωöθs9 (#ρãx x. tÏ%©!$# tΑ$s%uρ Ÿ ∩⊂⊄∪ Wξ‹Ï?ös? çµ≈oΨù=¨?u‘uρ ( x8yŠ#xσèù ϵÎ/ |MÎm7s[ãΖÏ932. Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al Quran itu tidak diturunkankepadanya sekali turun saja?"; demikianlah[1066] supaya kami perkuat hatimudengannya dan kami membacanya secara tartil (teratur dan benar).[1066] Maksudnya: Al Quran itu tidak diturunkan sekaligus, tetapi diturunkan secaraberangsur-angsur agar dengan cara demikian hati nabi Muhammad s.a.w menjadiKuat dan tetap. 5. Anbiya ( surah 21 : ayat 70 ) ∩∠⊃∪ šΎy£÷zF{$# ãΝßγ≈oΨù=yèyfsù #Y‰øŠx. ϵÎ/ (#ρߊ#u‘r&uρ70. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, Maka kami menjadikan merekaitu orang-orang yang paling merugi. 6. An-Nur ( surah 24 : ayat 39 )#sŒÎ) #Lym !$tΒ ãβ$t↔ôϑ©à9$# çµç7|¡øts† 7πyè‹É)Î/ ¥>#uŽy£x. öΝßγè=≈uΗùår& (#ÿρãx Ÿ2 tÏ%©!$#uρ ¨ ¹ìƒÎŽ|€ ª!#uρ 3 …çµt/$|¡Ïm çµ9©ùuθsù …çνy‰ΖÏã ©!$# y‰y`uρuρ $↔ø‹x© çνô‰Ågs† óΟs9 …çνu!$y_ß $ ∩⊂∪ É>$|¡Ïtø:# $Susunan – Safaee Zakaria 26
 27. 27. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran39. Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanahyang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginyaair itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. dan didapatinya (ketetapan) Allahdisisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukupdan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya[1042].[1042] orang-orang kafir, Karena amal-amal mereka tidak didasarkan atas iman,tidaklah mendapatkan balasan dari Tuhan di akhirat walaupun di dunia merekamengira akan mendapatkan balasan atas amalan mereka itu. 7. Al-Isra ( surah 17 : ayat 81 ) ∩∇⊇∪ $]%θèδy— tβ%x. Ÿ≅ÏÜ≈t7ø9$# ¨βÎ) 4 ã≅ÏÜ≈t6ø9$# t,yδy—uρ ‘,ysø9$# u!%y` ö≅è%uρ81. Dan Katakanlah: "Yang benar Telah datang dan yang batil Telah lenyap".Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. 8. Fussilat ( surah 41 : ayat 42 ) 7‰ŠÏΗxq AΟŠÅ3ym ôÏiΒ ≅ƒÍ”∴s? ( ÏµÏ ù=yz ôÏΒ Ÿωuρ ϵ÷ƒy‰ƒ È÷t/ .ÏΒ ã≅ÏÜ≈t7ø9$# ϵ‹Ï?ùtƒ āω × t42. Yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun daribelakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. 9. Fatir ( surah 35 : ayat 10 )=Íh‹©Ü9$# ÞΟÎ=s3ø9$# ߉yèóÁtƒ ϵø‹s9Î) 4 $—è‹ÏΗsd äο•Ïèø9$# ¬Tù n﨓Ïèø9$# ߉ƒÌãƒ tβ%x. tΒÜ ¢ s( Ó‰ƒÏ‰x© Ò>#x‹tã öΝçλm; ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9$# tβρãä3ôϑtƒ ƒÏ%©!$#uρ 4 …çµãèsùötƒ xÎ=≈¢Á9$# ã≅yϑyèø9$#uρ z ß ∩⊇⊃∪ â‘θç7tƒ uθèδ y7Í×‾≈s9ρé& õ3tΒuρ ãSusunan – Safaee Zakaria 27
 28. 28. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran10. Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, Maka bagi Allah-lah kemuliaan itusemuanya. kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik[1249] dan amal yangsaleh dinaikkan-Nya[1250]. dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagimereka azab yang keras. dan rencana jahat mereka akan hancur.[1249] sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa perkataan yang baik itu ialah kalimattauhid yaitu Laa ilaa ha illallaah; dan ada pula yang mengatakan zikir kepada Allahdan ada pula yang mengatakan semua perkataan yang baik yang diucapkan KarenaAllah.[1250] maksudnya ialah bahwa perkataan baik dan amal yang baik itu dinaikkanuntuk diterima dan diberi-Nya pahala. 10. Anbiya ( surah 21 : ayat 18 )ã≅÷ƒuθø9$# ãΝä3s9uρ 4 ×,Ïδ#y— uθèδ #sŒÎ*sù …çµäótΒô‰uŠsù È≅ÏÜ≈t7ø9$# ’n?tã Èd,ptø:$$Î/ ß∃É‹ø)tΡ ö≅t/ ∩⊇∇∪ tβθà ÅÁs? $£ϑÏΒ18. Sebenarya kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itumenghancurkannya, Maka dengan serta merta yang batil itu lenyap. dankecelakaanlah bagimu disebabkan kamu mensifati (Allah dengan sifat-sifat yang tidaklayak bagi-Nya). 11. Al-Araf ( surah 7 : ayat 18 )Λ©yγ_ ¨β|øΒV{ öΝåκ÷]ÏΒ y7yèÎ7s? yϑ©9 ( #Y‘θãmô‰¨Β $YΒρâõ‹tΒ $pκ÷]ÏΒ ólãz$# tΑ$s%t y V ÷ ∩⊇∇∪ tÏèuΗødr& öΝä3ΖÏΒ18. Allah berfirman: "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir.Sesungguhnya barangsiapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar Aku akanmengisi neraka Jahannam dengan kamu semuanya".Susunan – Safaee Zakaria 28
 29. 29. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran 12. Kahfi ( surah 18 : ayat 98 )߉ôãuρ tβ%x.uρ ( u!%©.yŠ …ã&#èy_ ’În1u‘ ߉ôãuρ u!%y` #sŒÎ*sù ( ’În1§‘ ÏiΒ ×πuΗ÷qu‘ #x‹≈yδ tΑ$s% sy ∩∇∪ $y)ym ’În1u‘ 98. Dzulkarnain berkata: "Ini (dinding) adalah rahmat dari Tuhanku, Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh; dan janji Tuhanku itu adalah benar". 13. Taha ( surah 20 : ayat 69 )ßx=ø ムŸωuρ ( 9Ås≈y™ ߉ø‹x. (#θãèoΨ|¹ $yϑ‾ΡÎ) ( (#þθãèuΖ|¹ $tΒ ô#s)ù=s? y7ÏΨŠÏϑtƒ ’Îû $tΒ È,ø9r&uρ Î ∩∉∪ 4’tAr& ]ø‹m ãÏm$¡¡9$# ß y69. Dan lemparkanlah apa yang ada ditangan kananmu, niscaya ia akan menelanapa yang mereka perbuat. "Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipudaya tukang sihir (belaka). dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja iadatang".Susunan – Safaee Zakaria 29
 30. 30. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran 14. Al-Falaq ( surah 113 : ayat 1-5 ) ‫א‬ ‫א‬=s%uρ #sŒ) @,Å™%yñ ÎhŽŸ° ÏΒρ ∩⊄∪ ,n=y{ $tΒ ÎhŽŸ° ÏΒ ∩⊇∪ È,n=x ø9$# Éb>tÎ/ èŒθããr& ö≅è%| Î u t‰¡m #sŒ) ‰Å™%tn Ìhx© ÏΒρ ∩⊆∪ ωs)ãèø9$# †Îû M≈sV≈¤ ¨Ζ9$# Ìhx© ÏΒuρ ∩⊂∪y | y Î > u Ï ∩∈∪ 1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, 2. Dari kejahatan makhluk-Nya, 3. Dan dari kejahatan malam apabila Telah gelap gulita, 4. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul- buhul[1609], 5. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki." [1609] Biasanya tukang-tukang sihir dalam melakukan sihirnya membikin buhul- buhul dari tali lalu membacakan jampi-jampi dengan menghembus-hembuskan nafasnya ke buhul tersebut.Susunan – Safaee Zakaria 30
 31. 31. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran 3. Ayat-Ayat Syifa(Pengembuh) 1. At-Taubah ( surah 9 : ayat 14-15 ) ‫א‬ ‫א‬#ô±„uρ ΟγøŠn=æ öΝä.÷ŽÝÇΖtƒρ öΝÏδÌ“øƒä†uρ öΝà6ƒÏ‰÷ƒrÎ/ ª!$# ÞΟßγö/Éj‹yèƒ öΝèδθè=ÏF≈s%É o ó Î t u ãtΒ 4’n?ã !# Ü>θçFtƒuρ 3 óΟÎγÎ/θè=è% xáø‹xî ó=Ïδõ‹ãƒuρ ∩⊇⊆∪ šÏΖÏΒ÷σΒ 7Θöθs% u‘ρ߉߹ t ª $ • ∩⊇∈∪ íΟŠÅ3ym îΛÎ=tæ ª!$#uρ 3 â!$t±o„14. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan(perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolongkamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.15. Dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin. dan Allah menerima Taubatorang yang dikehendakiNya. Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 2. Yunus ( surah 10 : ayat 57 ) ‫א‬ ‫א‬Í‘ρ߉÷Á9$# ’Îû $yϑ9 Ö!$x Ï©uρ öΝà6În/§‘ ÏiΒ ×πsàÏãöθ¨Β Νä3ø?u!$y_ ô‰s% â¨$¨Ζ9$# $pκš‰r‾≈tƒ Ïj ∩∈∠∪ tÏΨÏΒ÷σßϑù=Ïj9 ×πuΗ÷qu‘uρ “Y‰èδuρ57. Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmudan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk sertarahmat bagi orang-orang yang beriman.Susunan – Safaee Zakaria 31
 32. 32. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran 3. An-Nahl ( surah 16 : ayat 67-69 ) ‫א‬ ‫א‬3 $—Ζ¡m $»%ø—Í‘uρ #x6y™ çµ÷ΖÏΒ tβρä‹Ï‚−Gs? É=≈uΖôãF{$#uρ È≅‹Ï‚¨Ζ9$# ÏN≡tyϑrO ÏΒuρ | y“É‹ƒªB# βr& È≅tª[“$# ’n<) y7•/u‘ 4‘ym÷ρr&uρ ∩∉∠∪ tβθè=É)÷ètƒ 5Θöθs)Ïj9 ZπtƒUψ y7Ï9≡sŒ ’Îû ¨βÎ) Ï $ È ø ÎÈe≅ä. ÏΒ ’Í?ä. §ΝèO ∩∉∇∪ βθä©Ì÷ètƒ $£ϑÏΒuρ ̍yf¤±9$# zÏΒuρ $Y?θã‹ç/ ÉΑ$t6Ågø:$# zÏΒ tì#Î=Føƒ’Χ Ò>#uŽŸ° $yγÏΡθäÜç/ .ÏΒ ßlãøƒs† 4 Wξä9èŒ Å7În/u‘ Ÿ≅ç7ß™ ’Å5è=ó™$sù ÏN≡tyϑ¨W9$# t $ ∩∉∪ tβρ㍩3x tGtƒ 5Θöθs)Ïj9 ZπtƒUψ y7Ï9≡sŒ ’Îû ¨βÎ) 3 Ĩ$¨Ζ=Ïj9 Ö!$x Ï© µŠÏù …çµçΡ≡uθø9r& Ï67. Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan danrezki yang baik. Sesunggguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda(kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.68. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit,di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia",69. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalanTuhanmu yang Telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman(madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yangmenyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benarterdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.Susunan – Safaee Zakaria 32
 33. 33. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran 4. Al-Isra ( surah 17 : ayat 82 ) ‫א‬ ‫א‬tÏϑÎ=≈©à9$# ߉ƒÌ“ƒ Ÿωuρ € tÏΖΒσϑù=Ïj9 ×πuΗ÷qu‘uρ Ö!$x Ï© uθδ $tΒ Èβ#uöà)ø9$# zÏΒ ãΑÍi”t∴çΡuρ t Ï ÷ ß è ∩∇⊄∪ #Y‘$|¡yz āωÎ)82. Dan kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagiorang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orangyang zalim selain kerugian. 5. Ash-Syuara ( surah 26 : ayat 75-80 ) ‫א‬ ‫א‬∩∠∉∪ tβθãΒy‰ø%{$# ãΝà2äτ!$t/#uuρ óΟçFΡr& ∩∠∈∪ tβρ߉ç7÷ès? óΟçFΖä. $¨Β ΟçFƒutsùr& tΑ$s% F ÷∩∠∇∪ Èωκu‰ uθßγsù Í_s)n=yz “Ï%©!$# ∩∠∠∪ tÏϑn=≈yèø9$# ¡>u‘ āωÎ) þ’Ík< Aρ߉tã öΝåκ¨ΞÎ*sù ö ∩∇⊃∪ ÉÏ ô±o„ uθßγsù àMôÊ̍tΒ #sŒÎ)uρ ∩∠∪ ÈÉ)ó¡o„uρ Í_ßϑèôÜムuθèδ “Ï%©!$#uρ Ï75. Ibrahim berkata: "Maka apakah kamu Telah memperhatikan apa yang selalukamu sembah,76. Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu?,77. Karena Sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecualiTuhan semesta Alam,78. (yaitu Tuhan) yang Telah menciptakan aku, Maka dialah yang menunjuki aku,79. Dan Tuhanku, yang dia memberi makan dan minum kepadaku,80. Dan apabila Aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku,Susunan – Safaee Zakaria 33
 34. 34. Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran 6. Al-Fushilat ( surah 41 : ayat 44 ) ‫א‬ ‫א‬3 ’Î1tãρ @‘Ïϑygõƒ−#u ( ÿ…çµçG≈tƒ#u ôMn=Áèù Ÿωöθs9 (#θä9$s)©9 $|‹Ïϑygõƒr& $ºΡ#uöè% çµ≈oΨù=yèy_ öθs9uρ @ t u Å_þ’Îû šχθãΨÏΒ÷σムŸω Ï%©!$#ρ ( Ö!$x Ï©uρ ”W‰èδ (#θãΖtΒ#u šÏ%©#Ï9 uθèδ ö≅è% š u‰‹Ïèt/ β%s3¨Β ÏΒ χρyŠ$uΖムšÍ×‾≈s9ρé& 4 ‘¸ϑtã óΟÎγøŠn=tæ uθèδuρ ֍ø%uρ öΝÎγÏΡ#sŒ#u7 ¥ š ÷ ∩⊆⊆∪44. Dan Jikalau kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab,tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" apakah(patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab? Katakanlah:"Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itusuatu kegelapan bagi mereka[1334]. mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil daritempat yang jauh".[1334] yang dimaksud Suatu kegelapan bagi mereka ialah tidak memberi petunjukbagi mereka.Susunan – Safaee Zakaria 34

×