Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ

3,762 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ

  1. 2. 1.ЩО Е ИНТЕГРАЛНА СХЕМА? <ul><li>Интегралните схеми представляват миниатюрни електронни изделия,които съдържат електрически свързани помежду си компоненти (транзистори, диоди, резистори, кондензатори), изработени по единна технология в обема или на повърхността на полупроводников материал,затворени в общ корпус. </li></ul>
  2. 3. 2.ВИДОВЕ ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ? <ul><li>а)според технологията на изработване биват: </li></ul><ul><li>*монолитни; </li></ul><ul><li>*хибридни; </li></ul><ul><li>б)според сигналите, които обработват биват: </li></ul><ul><li>*аналогови(линейни) </li></ul><ul><li>*цифрови </li></ul><ul><li>в)според броя на елементите в кристала биват: </li></ul><ul><li>* с малка степен на интеграция МИС 15 -20 елемента </li></ul><ul><li>*със средна СИС до 100 елемента </li></ul><ul><li>*с голяма ГИС до 1000 елемента </li></ul><ul><li>СЪС свръхголяма СГИС над 1000 елемента </li></ul>
  3. 4. <ul><li>г) според разсейваната мощност биват: </li></ul><ul><li>*маломощни до 0.3 w </li></ul><ul><li>* средномощни от 0.3 до 3 w </li></ul><ul><li>* мощни над 3 w </li></ul><ul><li>д)според граничната честота биват: </li></ul><ul><li>*нискочестотни до 3 MHz </li></ul><ul><li>*средночестотни от 3 до 30 MHz </li></ul><ul><li>*високочесттни от 30 до 300 MHz </li></ul><ul><li>*свръхвисокочестотни над 300 MHz </li></ul><ul><li>е) според времето на превключване биват: </li></ul><ul><li>* с малко бързодействие 500 до 50 ns </li></ul><ul><li>* със средно бързодействие 50 до 5 ns </li></ul><ul><li>* с голямо бързодейсвие под 5 ns </li></ul>
  4. 5. 3.Микропроцесори. <ul><li>Първият микропроцесор е бил разположен върху чип с площ 12mm 2 , притежавал е 2250 транзистора (плътност ~190 елемента на mm 2 ) и е работел на 108kHz. Използваната технология - 10-micron PMOS...(виж Брой 3-&quot;МИКРОПРОЦЕСОРЪТ - от 1971 до днес&quot;)     </li></ul>
  5. 7. <ul><li>Интел ( Intel Corporation ) е базирана в град Санта Клара , щата Калифорния , САЩ мултинационална корпорация, известна най-вече с производството на микропроцесори и специализирани интегрални схеми. Интел е производител на мрежови карти, чипсети за системни платки, компютърни компоненти и други устройства. Интел разработва изследователски проекти във всички области на полупроводниковата промишленост. </li></ul>

×