Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Verkenning Proeftuin ‘Integrale
Ouderenzorg Thuis’ Andijk
mei 2013 - heden
Samenvatting voorlopige bevindingen en
voorstel...
1. Introductie; wat, waarom?
Verkenning Proeftuin:
Wat? Waarom?
Verkenning van gewenste aanpak ‘integrale
ouderenzorg thuis’ in specifiek gebied: Andij...
Startvraagstukken; aanleidingen
Vroegsignalering nog te laat en te weinig
afgestemd
Ondanks nabijheid in dorp in uitvoerin...
Andijk
Verwachte aantallen inwoners
65+ en 75+ te Andijk
2012 – 2030 (CBS ‘12)
Totaal inw Andijk % 65+ / 75+
2012:
6.945 inw
2020...
Betrokken partijen en
personen in de uitvoering
Els Rethans, Geriant
Marijk Boots, MEE
Sandra Smits, WMO-gemeente Medembli...
Inzet en doelen van fase 1:
Verkenning en voorbereiding
Huidige situatie en vraagpunten in kaart
Aanpakken en methodieken ...
2. Hoofdbevindingen uit
verkenning/voorbereiding
Hoofdindeling ‘zorgvraag
ouderen’
Uitgangspunten Proeftuin Integrale
O & Z voor ouderen Thuis, Andijk I
1. Individuele zelfstandigheid én verantwoordelijkhe...
Uitgangspunten Proeftuin Integrale
O & Z voor ouderen Thuis, Andijk II
5. Effectiviteit en doelmatigheid van collectieve
o...
Te bereiken resultaten Project
Proeftuin
1.

2.

3.

4.

Ondersteuning en Zorg (formeel & informeel) voor –
kwetsbare- oud...
Regie bij ondersteuning en zorg
voor (kwetsbare) ouderen
Regie/Coördinatie is wenselijk via één regisseur
Speelt vanaf eer...
3. Hoofdpunten voor
vervolgaanpak
Parallelle aanpak 6 speerpunten in
te bedden in beleid, monitoring en
financiering
Projectstructuur ‘Proeftuin
Integrale Ondersteuning en Zorg
voor ouderen Andijk’ 2014 -2015
Accenten Aanpak 2014-2016
per jaar
2014: Voorbereidingen deeltrajecten, Indicatoren uitwerken,
Start uitvoering wisselt pe...
4. Te bereiken resultaten per
onderdeel eind 2015; aanzetten
Ad 1. Systematische voorlichting 65+
65+-ers kennen belangrijke ontwikkelingen voor hun
welzijn en gezondheid; onnodige on...
Ad 2.Versterking participatie 65+ (en -)
in informele Ondersteuning en Zorg
voor ouderen Andijk
Optimale inzet van beschik...
Ad 3. Gezamenlijke pro-actieve
huisbezoeken 75+
Knelpunten rond welzijn en gezondheid vroegtijdig
signaleren en opvangen. ...
Ad 4. Integrale signalering, intake en
zorgleefplan bij ‘kwetsbaarheid’; één regie
Optimaal herstel en of beheersing van ‘...
Ad 5. Optimale toewijziging, uitvoering,
organisatie, coördinatie
Binnen beschikbare middelen wordt collectieve
ondersteun...
Ad 6.Versterking informatieverwerking
en uitwisseling m.b.v. ICT
Optimale kwaliteit en doelmatigheid rond zorg voor
oudere...
7. Inbedding in beleid,
financiering, monitoring
Voor 2014 -2015 bepaalde resultaten behaald en
gemeten aan de hand van vo...
Zuid 1. Proeftuin, Mart Stel
Zuid 1. Proeftuin, Mart Stel
Zuid 1. Proeftuin, Mart Stel
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zuid 1. Proeftuin, Mart Stel

634 views

Published on

Presentatie Kompas voor Ouderenzorg
Zuid 1. Proeftuin, Mart Stel

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zuid 1. Proeftuin, Mart Stel

 1. 1. Verkenning Proeftuin ‘Integrale Ouderenzorg Thuis’ Andijk mei 2013 - heden Samenvatting voorlopige bevindingen en voorstellen voor vervolgaanpak 2014/2015 M. Stel, ZONH
 2. 2. 1. Introductie; wat, waarom?
 3. 3. Verkenning Proeftuin: Wat? Waarom? Verkenning van gewenste aanpak ‘integrale ouderenzorg thuis’ in specifiek gebied: Andijk Welzijn + Gezondheidzorg; formeel en informeel In opdracht van gemeente Medemblik, Zorgkantoor NHN en Verzekeraar VGZ Mede in relatie tot ontwikkeling van wijkgericht werken en vele wijzigingen in beleid en financiering En uiteraard snelle groei van zorgvraag ouderen
 4. 4. Startvraagstukken; aanleidingen Vroegsignalering nog te laat en te weinig afgestemd Ondanks nabijheid in dorp in uitvoering toch nog veel snippers en schotten Elke welzijns/zorgaanbieders hanteert eigen vraag en plan-methodieken Overlap, ondoelmatigheid Teveel hulp- en zorgverleners over de vloer
 5. 5. Andijk
 6. 6. Verwachte aantallen inwoners 65+ en 75+ te Andijk 2012 – 2030 (CBS ‘12) Totaal inw Andijk % 65+ / 75+ 2012: 6.945 inw 2020: Ca. 7.000 inw 2030: Ca. 7.250 Aantal inw 65+ / 75+ % 65-75: 10.2 %75+: 6.0 Totaal: 16.2 Totaal: % 65-75: 13.2 %75+: 8.4 Totaal: 21.6 Totaal: Ca. 1520 % 65-75: 13.0 %75+: 13.0 Totaal: 26.0 Totaal: Ca. 1920 1052
 7. 7. Betrokken partijen en personen in de uitvoering Els Rethans, Geriant Marijk Boots, MEE Sandra Smits, WMO-gemeente Medemblik Anita Kreuk, Thuiszorg Omring, wijkverpleging Jan de Jager, Ouderenbonden, vrijwilligersnetwerken Gea Klercq, Marijke Boorsma, namens Huisartsenzorg Anita Bloem, Opbouwwerk De Wering
 8. 8. Inzet en doelen van fase 1: Verkenning en voorbereiding Huidige situatie en vraagpunten in kaart Aanpakken en methodieken boven tafel en uitwisselen Visie op gewenste situatie voor toekomst ontwikkelen; uitgangspunten Wat is nodig aan speerpunten om daar te komen Voorbereiden van uitvoeringsprojecten Aan elkaar wennen en vertrouwen opbouwen
 9. 9. 2. Hoofdbevindingen uit verkenning/voorbereiding
 10. 10. Hoofdindeling ‘zorgvraag ouderen’
 11. 11. Uitgangspunten Proeftuin Integrale O & Z voor ouderen Thuis, Andijk I 1. Individuele zelfstandigheid én verantwoordelijkheid respecteren en bevorderen 2. Zinnige en zuinige inzet van collectieve middelen voor ondersteuning en zorg (inzet particuliere middelen valt buiten dit project) 3. Integrale benadering van vraag naar ondersteuning en zorg (sociaal, psychisch, medisch, e.a.) 4. Optimaal stimuleren van preventie, vroegopvang en 0e en 1e lijn om onnodige zwaardere cure en care te voorkomen
 12. 12. Uitgangspunten Proeftuin Integrale O & Z voor ouderen Thuis, Andijk II 5. Effectiviteit en doelmatigheid van collectieve ondersteuning en zorg kan beter door o.a.: • • • Eén gezamenlijke intake- en zorgplan-methodiek aangaande kwetsbare ouderen Indikking in regie en optimalisering van uitvoering van ondersteuning en zorg Optimale inzet van toegepaste ICT in deze processen 6. Budgetkaders van gemeente, zorgverzekeraar VGZ en zorgkantoor NHN in samenhang beschouwen en benutten
 13. 13. Te bereiken resultaten Project Proeftuin 1. 2. 3. 4. Ondersteuning en Zorg (formeel & informeel) voor – kwetsbare- ouderen thuis zo optimaal mogelijk organiseren (criteria zie hierna) Kwalitatieve en financiële verbetering op hoofdlijnen aangetoond en beleid ts gemeente en zorgverzekeraar/kantoor daarover afgestemd Benutten van leerervaringen in Andijk voor bredere toepassing in gemeente Medemblik, West-Friesland en daarbuiten Hierbij zo mogelijk komen tot bruikbare concrete aanpakken en hulpmiddelen voor toepassing elders (‘toolbox’)
 14. 14. Regie bij ondersteuning en zorg voor (kwetsbare) ouderen Regie/Coördinatie is wenselijk via één regisseur Speelt vanaf eerste ‘pro-actieve huisbezoeken’ t/m zwaarste zorg thuis. In voorstadium van kwetsbaarheid accent op leefkwaliteit of welbevinden; later meer accent op gezondheid Vroeger: Regie bij bij ‘sociaal regisseur’; Later: (ook) bij ‘medisch regisseur’ Aandachtspunt: onderscheid tussen de regie/coördinatie van ondersteuning en zorg en de toewijzing van collectieve middelen
 15. 15. 3. Hoofdpunten voor vervolgaanpak
 16. 16. Parallelle aanpak 6 speerpunten in te bedden in beleid, monitoring en financiering
 17. 17. Projectstructuur ‘Proeftuin Integrale Ondersteuning en Zorg voor ouderen Andijk’ 2014 -2015
 18. 18. Accenten Aanpak 2014-2016 per jaar 2014: Voorbereidingen deeltrajecten, Indicatoren uitwerken, Start uitvoering wisselt per onderdeel; Na zomer alles in samenhang op gang; tussentijdse leerervaringen naar buiten 2015: Uitvoering in gang; Bijstellen waar nodig; vervolgproject thema 5 (en vervolg 6?) Totaalmonitoring jaarlijks; Deelmonitoring afhankelijk per onderdeel; Regie;Vervolg leerervaringen naar buiten; Structureel maken waar reëel; Eindevaluatie; Conclusies aanbevelingen; Zorgvuldige afronding en overdracht 2016: Voortzetting van –bijgestelde – uitvoering in reguliere aanpak
 19. 19. 4. Te bereiken resultaten per onderdeel eind 2015; aanzetten
 20. 20. Ad 1. Systematische voorlichting 65+ 65+-ers kennen belangrijke ontwikkelingen voor hun welzijn en gezondheid; onnodige onzekerheid en zorg voorkomen. B.v. over: Ontwikkelingen financieel en regelgeving, lokale welzijns en gezondheidszorg, actieve participatie 80% van de 65+-ers in Andijk wordt effectief bereikt met goede mix van relevante media B.v.: Voorlichtingsavonden, voorlichting via vrijwilligersorganisaties, huis-aan-huis-bladen websites van gemeente en/of dorp, professionals Inhoud afhankelijk van doelgroepen; steeds actueel houden Er is regie op gebiedsniveau (wijkteam?)
 21. 21. Ad 2.Versterking participatie 65+ (en -) in informele Ondersteuning en Zorg voor ouderen Andijk Optimale inzet van beschikbare capaciteit voor informele O&Z , ‘sociale binding’ en ‘wederkerigheid’ Toename van deelname 62+ in vrijwilligerswerk van x upj nu naar y upj in 2016 (of andere kwantitatieve doelstelling?) Goed werkend systeem van matching van vraag en aanbod vrijwilligers 62+ + goed systeem van ondersteuning van reeds actieve vrijwilligers Minimaal 80% van doelgroep wordt minimaal jaarlijks benaderd vanuit/namens gemeente Gemiddeld ruim voldoende tevredenheid bij afnemers en aanbieders
 22. 22. Ad 3. Gezamenlijke pro-actieve huisbezoeken 75+ Knelpunten rond welzijn en gezondheid vroegtijdig signaleren en opvangen. Daarmee verminderen van vermijdbare verergering Ook andere kanten van ‘leefkwaliteit’ bespreken en waar nodig mee aanpakken. Participatie en wederkerigheid daarbij bevorderen. Voor eind 2014 krijgen allen die 75 jaar worden -en niet al in ondersteuning of zorg zijn - , een pro-actief huisbezoek volgens af te spreken opzet (op basis van vrijwilligheid) Voor eind 2015 zijn ook alle oudere ouderen (die niet al in gestructureerde ‘zorg’ zijn) in Andijk volgens deze methodiek benaderd.
 23. 23. Ad 4. Integrale signalering, intake en zorgleefplan bij ‘kwetsbaarheid’; één regie Optimaal herstel en of beheersing van ‘kwetsbaarheid’ t.b.v. behoud zelfstandigheid en leefkwaliteit (thuis). Vroegtijdige signalering van toenemende kwetsbaarheid en start van gestructureerde intake en planmatige ondersteuning/zorg Onderling tussen ondersteuning en zorg-partijen (‘formeel/informeel’) afgestemd en volgens overeengekomen werkwijze. Ook a.g. rolverdeling en taken/verantwoordelijkheden. Gezamenlijk, ICT-ondersteunde methodiek plus informatieverwerking en uitwisseling. (Zie ook ‘6’).
 24. 24. Ad 5. Optimale toewijziging, uitvoering, organisatie, coördinatie Binnen beschikbare middelen wordt collectieve ondersteuning en zorg optimaal toegewezen en gerealiseerd in goede afstemming met wat mensen zelf kunnen/moeten doen Er wordt hierbij gewerkt met één in de eerste helft van 2014 vast te stellen, ICT-ondersteunde intakemethodiek (zie Ad 4) De te verstrekken diensten zijn op basis van criteria vanuit behoeften en beleid optimaal georganiseerd en vinden in goede afstemming en coördinatie plaats onder één eindregie (zie ook bij ‘4’ ).
 25. 25. Ad 6.Versterking informatieverwerking en uitwisseling m.b.v. ICT Optimale kwaliteit en doelmatigheid rond zorg voor ouderen m.b.v. geautomatiseerde informatieverwerking In elk geval goed werkende systemen voor:  intake en leef-zorgplanopstelling, registratie/adminstratie  afstemming rond uitvoering van O&Z voor ouderen  en (later?) mogelijk ook goede practische ICT voor levende ‘sociale kaart’-informatie voor alle hulp/zorgverleners ICT meenemen als aandachtspunt bij onderdelen 1 t/m 4; waar nodig eventueel apart oppakken (indien haalbaar!).
 26. 26. 7. Inbedding in beleid, financiering, monitoring Voor 2014 -2015 bepaalde resultaten behaald en gemeten aan de hand van vooraf vastgesteld indicatoren en meetwijzen Inbedding in onderling afgestemd beleid van gemeenten, zorgverzekeraar, zorgkantoor, aanbieders, vertegenwoordigingen, incl. afspraken over financiële kaders en bestedingen Dit aansluitend bij de bredere afspraken die in het kadere van wijkgericht werken welzijn en zorg gemaakt worden voor gemeente Medemblik. Per deeltraject verder mee te nemen in voorbereiding voorjaar 2014.

×