Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oost 2. woonservicegebieden, Femke Nannes

562 views

Published on

Presentatie Kompas voor Ouderenzorg
Oost 2. woonservicegebieden, Femke Nannes

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oost 2. woonservicegebieden, Femke Nannes

 1. 1. WOONSERVICEGEBIE DEN Werkconferentie Kompas voor Ouderenzorg 9 december 2013
 2. 2. Pilot Woonservicegebieden Haarlem en Heemstede P W ilot oonservicegebieden (W G) S De p ilo t he e ft a ls d o e l te kijke n ho e o ud e re n z o la ng e n p re ttig m o g e lijk z e lfs ta nd ig kunne n blijve n le ve n, wo ne n e n p a rtic ip e re n in twe e wijke n in Ha a rle m e n He e m s te d e .
 3. 3. Pilot Woonservicegebieden Haarlem en Heemstede Uitgangspunten bij start pilot  Geen nieuwe definities, we willen aan de slag  Een lerend praktijknetwerk  Energie steken in gezamenlijk belang terwijl eigen belangen een rol spelen  De behoefte/ wensen van de ouderen centraal Deze workshop  Leerervaringen delen  Nadenken over: hoe doe je dat: de behoefte/ wensen van ouderen centraal houden?
 4. 4. Pilot Woonservicegebieden Haarlem en Heemstede W aarom W G? S  De re c e nte o ntwikke ling e n in he t s o c ia a l d o m e in be te ke ne n d a t m e ns e n in d e to e ko m s t s te e d s la ng e r thuis z ulle n m o e te n blijve n wo ne n  De m o g ra fis c he o ntwikke ling e n z e tte n d e z e o p g a ve o nd e r d ruk  Bund e le n va n lo p e nd e initia tie ve n Ha a rle m : o p p lus s e n wo ning e n, he rinric hting s o c ia a l d o m e in
 5. 5. Pilot Woonservicegebieden Haarlem en Heemstede Inrichten P W G in H ilot S aarlem  WWZ ve rke nne r  Wa a r is he t no d ig ?  Wa a r lig g e n ka ns e n?  Ke uz e vo o r 2 wijke n: Sla c hthuis buurt e n Bo e rha a ve buurt  We lke p a rtije n  G e m e e nte , Co rp o ra tie s , We lz ijn e n M a ts c ha p p e lijke d ie ns tv e rle ning , a Zo rg v e rz e ke ra a r, Zo rg a a nbie d e rs , Zo nH
 6. 6. Analyse 2012
 7. 7. Prognose 2025
 8. 8. Pilot Woonservicegebieden Haarlem en Heemstede Tijdspad pilot W G in H S aarlem  N ve m be r 2 0 1 2 : ke uz e wijke n o  De c e m be r 2 0 1 2 /ja nua ri 2 0 1 3 : bije e nko m s te n m e t be tro kke n o rg a nis a tie s (g e m e e nte , wo ning c o rp o ra tie s , z o rg - e n we lz ijns o rg a nis a tie s )  Fe brua ri 2 0 1 3 : Sta rt d e e lp ro je c te n  A us tus 2 0 1 3 : Pro je c tle id e r; a a nja g e n, ve rbind e n ug  Se p te m be r/ no ve m be r 2 0 1 3 : inte rvie ws o rg a nis a tie s  N ve m be r 2 0 1 3 : wo rks ho p , tus s e ne va lua tie e n o ve rvo lg
 9. 9. Pilot Woonservicegebieden Haarlem en Heemstede Verschillende dom einen/ aandachtspunten  Wo ne n (o p p lus s e n wo ning e n, d o m o tic a , ve rhuis c o a c h)  Zo rg (z o rg ke te n inric hte n, s o c ia a l wijkte a m , huis a rts in d e wijk)  M bilite it (to e g a nke lijkhe id s tra te n e n s to e p e n, o ba nkje s , bo o d s c ha p p e nd ie ns t)  So c ia a l (ne twe rkve rs te vig ing e n o ntm o e ting s p le kke n, ve ilig he id )
 10. 10. Pilot Woonservicegebieden Haarlem en Heemstede Deelprojecten W G in H S aarlem  A te m m ing d a g be s te d ing fs  N twe rkta fe l e  Pe rro n Ha a rle m (d o m o tic a )  O p p lus s e n wo ning e n  Wijks p re e kuur a d m inis tra tie  Wijks c ho uw  (So c ia le wijkte a m s , We lz ijn o p Re c e p t)
 11. 11. Pilot Woonservicegebieden Haarlem en Heemstede W gaat er goed? at  N uwe c o nta c te n ie  Ke nnis uitwis s e ling  Co nc re te p ro je c te n g e s ta rt W kan er beter? at  Sa m e nwe rke n e n uitp ro be re n  O ud e re c e ntra a l  Fo c us o p e ind d o e l
 12. 12. Pilot Woonservicegebieden Haarlem en Heemstede W orkshopronde 1 Wie zijn jullie: - Beleidadviseur/ projectleider 6x, manager 5x, verpleegkundige 3x, ouderenadviseur 2x, directeur 1x, apotheker 1x, welzijnsconsulent 1x, fysiotherapeut 1x, huisarts 1x, casemanager 1x - Mix van uitvoering, advisering en sturing - Domeinen Wonen, Zorg en Welzijn
 13. 13. Pilot Woonservicegebieden Haarlem en Heemstede W orkshopronde 1 Wie zijn jullie: - manager 4x, zorginkoper 4x, (beleid) adviseur/ projectleider 3x, (huis)arts 2x, directeur 2x, verpleegkundige 2x, consulent sportwerk 2x, welzijnsconsulent 1x, fysiotherapeut 1x, hoofd wwgz gemeente 1x, ouderenadviseur 1x - Mix van uitvoering, advisering en sturing - Domeinen [Wonen], Zorg en Welzijn
 14. 14. Pilot Woonservicegebieden Haarlem en Heemstede Aan de slag! Een reis in de tijd naar,… … he t id e a le wo o ns e rvic e g e bie d
 15. 15. Pilot Woonservicegebieden Haarlem en Heemstede Het ideale woonservicegebied,… Oudere: je bent 80 en woont in het ideale WSG: hoe ziet dat eruit; wat zijn de belangrijkste aspecten/onderdelen? Professional: je werkt in het ideale WSG; hoe is dat georganiseerd zodat de oudere echt centraal staat?
 16. 16. Pilot Woonservicegebieden Haarlem en Heemstede Contactgegevens   Femke Nannes, projectleider Woonservicegebied en Coördinator Loket Haarlem/ Kontext fnannes@lokethaarlem.nl Carin van Empel, promatching, Haarlem carin.van.empel@promatching.nl

×