SlideShare a Scribd company logo
1 of 40
Download to read offline
YUNIT II ARALIN 2
PUNA AT MUNGKAHI MO,
TANGGAP KO
Layunin
Nakapagpapakita ng pagkamahinahon sa damdamin at
kilos ng kapuwa tulad ng pagtanggap ng puna ng kapuwa
nang maluwag sa kalooban
Walang perpektong tao sa mundong
ito. Lahat tayo ay may kahinaan at
kakayahan, subalit magkakaiba ang
pagtanggap ng tao sa kanilang mga
kahinaan.
Paano ba ang tamang pagtanggap
ng kahinaan lalo na kung maraming
natatanggap na mungkahi at puna sa
iyong kakayahan at kasanayan?
Day 1
Alamin Natin
Basahin at Gawin
Punaypay( Puna at Pamaypay)
1. Kumuha ng isang buong papel at
itupi ito nang sampu na parang
pamaypay. Isulat ang iyong
pangalan sa unang tupi.
2. Kapag narinig ang musika,
ipapasa ang iyong papel.
3. Kapag huminto ang musika, susulatan
mo ang isang tupi ng papel na hawak mo
ng isang salitang naglalarawan sa may-ari
ng papel. Maaari mong ilarawan ang
pisikal na anyo at ang ugali ng may-ari ng
papel. Siguraduhin mo lamang na tama
ang paglalarawan mo sa kaniya. Huwag
mong isusulat ang iyong pangalan.
4. Ipapasang muli ang papel kapag
tumugtog ang musika at uulitin ang
proseso nang siyam na beses
hanggang sa masulatan ang bawat
tiklop ng papel.
5. Kapag natapos ang musika,
kokolektahin ng guro ang mga papel
upang ibigay sa may-ari nito.
Basahin ang isinulat ng iyong kaklase. Gamit
ang iyong kuwaderno, gumuhit ng
dalawang kahon at isulat kung paano ka
inilarawan ng iyong mga kaklase.
Magandang Puna Hindi magandang Puna
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
Saan mas maraming
naisulat na puna ang
iyong kaklase? Sa iyong
palagay, bakit mas
marami ang nagbigay sa
iyo ng ganitong puna?
Ano ang
naramdaman mo
nang mabasa mo
ang hindi
magandang puna sa
iyo?
Day 2
Isagawa Natin
Isagawa Natin
Gawain 1 Tumalon ka sa tuwa nang sabihin
sa iyong nakapasa ka sa audition ng
“Birit Bulilit.”Puspusan kang nag-
ensayo upang makuha mo ang
magandang puna ng mga hurado
at magtaas ng pulang panyo tanda
ng paghanga.
Isagawa Natin
Gawain 1
Dumating ang oras ng iyong
pagtatanghal sa nasabing
paligsahan. Bumirit ka ng buong
husay subalit natapos ang iyong
awit na walang hurado ang nagtaas
ng pulang panyo. Sa halip na pula
ay asul ang kanilang itinaas tanda
ng iyong pagkabigo.
Isagawa Natin
Gawain 1
Sabi ng unang hurado na si Piolo
Valdez, kulang ka raw sa sigla. Ang
puna naman ng ikalawang hurado
na si Carmi Salcedo, may mga nota
na hindi mo naabot. Sinabi ng
ikatlong huradong si Kath Padilla,
kulang ka raw sa pagbibigay ng
damdamin sa awit.
1. Ano ang iyong reaksiyon nang
marinig mo ang puna ng mga
hurado? Paano mo tinanggap
ang mga puna?
2. Bakit kaya sa palagay mo ay
negatibo ang natanggap mong
mga puna?
3. Sa iyong palagay, ano ang
iyong naging pagkukulang?
4. Ano naman ang iyong gagawin
upang sa susunod na paligsahan ay
positibong puna ang iyong
matanggap?
5. Isa-isahin ang iyong maaaring
kakulangan na naging sanhi para hindi
ka manalo sa paligsahan. Ilagay ito sa
graphic organizer at ilagay mo rin ang
mga dapat gawin upang
makatanggap ng positibong puna.
Ang aking kakulangan:
1.
2.
3.
Mga dapat kong gawin
upang mas mapabuti ang
aking kakayahan:
1.
2.
3.
Gawain 2
May inilunsad na patimpalak ang Supreme
Pupil Government o SPG sa inyong paaralan.
Ito ay tinawag nilang “Pagpapahalaga sa Class
Home Ko.”
Bubuo kayo ng apat na pangkat upang
makagawa ng plano kung paano ninyo
mapagaganda ang inyong silid-aralan para
manalo sa paligsahan. Layunin ng paligsahan
na maging sentro ng bawat silid-aralan ang
Pagpapahalaga o Values.
Gawain 2 Ang inyong plano ay maaaring iguhit sa kartolina.
Bibigyan kayo ng limang araw upang mapag-
usapang mabuti at mapaganda ang inyong plano.
Bawat pangkat ay bibigyan ng pagkakataon
upang maipaliwanag sa hurado ang nilalaman ng
plano. Ang hurado ay binubuo ng SPG, mga
Guidance Counselor, at kinatawan ng samahan ng
mga magulang. Bibigyan ng puna ang inyong
nagawang plano batay sa pamantayang ibibigay ng
guro. Isulat ninyo ang lahat ng magiging puna at
mungkahi na ibibigay ng bawat hurado.
Gawain 2
1. Ano ang inyong gagawin
kung hindi mapili ang
inyong ginawang plano
para sa inyong silid-aralan?
2. Paano ninyo tatanggapin
ang puna ng mga hurado?
Day 3
Isapuso Natin
Gawain 2
Magpasiya ka!
Suriin ang mga sitwasyon.
Pangarap mong maging modelo sa
iyong paglaki kung kaya’t sumasali ka sa
mga paligsahan sa inyong paaralan at
komunidad. Gayon pa man, madalas
mong marinig na may pumipintas sa iyo.
Ano ang iyong gagawin?
Gawain 2
May bago kang kaklase
galing sa malayong
probinsiya. Nalaman mong
pinipintasan ito ng mga
kaklase mo. Ano ang
sasabihin mo sa kanila?
Gawain 2
Napaunlad mo ang iyong
angking kakayahan sa
pagguhit. Marami ang
humahanga sa iyo sapagkat
madalas kang manalo sa mga
paligsahan. Ano ang iyong
sinasabi sa mga nagbibigay sa
iyo ng mga papuri?
Gawain 2
Madalas kang kumanta
sapagkat hilig mo rin ito.
Sinigawan ka ng inyong
kapitbahay. Hindi raw
maganda ang boses mo.
Mapipikon ka ba?
Gawain 2
Binabatikos ka dahil sa
isang pagkakamaling
nagawa mo. Paano mo
haharapin ang mga
pumupuna sa iyo?
Likas sa tao ang magbigay ng puna o papuri sa kilos,
ugali, at pisikal na anyo ng kaniyang kapuwa. May
mga pagkakataong hindi natin namamalayan na
nakasasakit na tayo ng damdamin ng ating kapuwa
dahil sa mga ibinibigay nating puna at pintas.
Paano ba tatanggapin ang mga puna nang maluwag
sa ating kalooban? May mga paraan na makatutulong
sa isang batang tulad mo upang higit na mapaunlad
ang sarili sa kabila ng maraming puna na iyong
natatanggap.
Tandaan Natin
Tandaan Natin
Ang isang tao ay maaaring matuto mula sa kaniyang
kapuwa. Samakatuwid, maaari mong ituring na
bagong impormasyon ang natanggap mong puna at
magagamit mo ito upang higit na mapagbuti ang
iyong mga gawain at kilos.
Ang sumusunod na pamaraan ay makatutulong sa iyo
upang higit na mapamahalaan mo ang iyong sarili at
makamit ang layunin sa buhay:
• Pakinggan ang sinasabi ng kapuwa mo, subalit
timbangin mo kung ano ang magiging bunga kung
ito ay iyong susundin o hindi.
Tandaan Natin
• Magkaroon ng positibong pananaw sa mga
bagay na nangyayari sa iyo at sa iyong paligid.
• Alamin kung ano-ano ang nais mo sa buhay at
dito ituon ang iyong pansin.
• Gawing inspirasyon sa iyong ginagawa ang
iyong pamilya, mga kaibigan at higit sa lahat
magkaroon ng matibay na paniniwala sa Diyos.
• Maging mabuting halimbawa sa iyong kapuwa
sa pagbibigay ng puna at papuri.
Tandaan Natin
• Sumali sa mga gawaing pampaaralan (extra-
curricular activities) upang magkaroon ng
maraming kaibigan at makakuha ng bagong
impormasyon.
• Isipin lagi na ang papuri at puna ay makatutulong
sa pagkilala natin sa ating sarili at upang
magkaroon ng pagbabago at pag-unlad sa iyong
mga ginagawa.
Tandaan Natin
Ang pagsusuri sa mga puna ay makatutulong
upang matanggap ang mga ito nang maluwag
sa kalooban at hindi maging sanhi ng kawalan
ng tiwala sa sariling kakayahan.
Sa iyong paglaki ay marami kang maririnig na
mga puna at papuri sa iyong ginagawa. Ang
mahinahong pagtanggap sa mga ito ay
makatutulong upang higit na maunawaan ang
damdamin ng kapuwa at higit na mapaunlad
ang sarili.
Day 4
Isabuhay Natin
Bumuo ng apat na pangkat. Gamitin ang
inyong pagkamalikhain upang
makapagsadula ng isang bahagi ng buhay
ni Manuel L. Quezon, ang ama ng Wikang
Filipino. Bibigyan ang bawat pangkat ng
pagkakataong makapagbigay ng puna o
papuri sa presentasyon. Sundin ang gabay
sa ibaba sa pagbibigay ng puna at papuri.
A. Pagbibigay ng puna
Isulat ang inyong mga puna sa ikalawa at ikatlong
hanay. Gawin ito sa kuwaderno.
Pangkat na
nagtatanghal
Negatibong Puna Positibong Puna
1.
2.
3.
B. Pagtanggap ng puna
Ayon sa natanggap na puna ng inyong pangkat, paano
ninyo tatangapin ang mga ito? Gawin ito sa
kuwaderno.
Natanggap na Puna Paraan ng Pagtanggap sa
mga Puna
Day 5
Subukin Natin
Lagyan ng masayang mukha ang patlang kung sa
palagay mo ay tama ang mga salitang ginamit sa
pagtanggap ng mga puna. Iguhit ang malungkot
na mukha kung hindi ka sang-ayon sa mga salitang ginamit
sa pagtanggap ng mga puna. Gawin ito sa iyong
kuwaderno.
___1. Salamat sa pagpuna mo,susundin ko ang iyong payo.
___2. Wala kang pakialam.
___3. Kunwari lang naman yan na tutulong para mapaganda
ang proyekto ko,alam ko naiinggit lang yan.
___4. Mabuti at napansin mong malaki sa ang damit ko.
___5. Ayos lang sa akin ang puna mo, mabuti nga at
mababago ko.
___6. Alam kong para sa kabutihan ko ang puna mo.
____7. Magaling ako kaya di ko kailangan ang puna
mo.
____8. Basta ito ang gusto ko, kaya hindi ko pwedeng
baguhin.
____9. Mabuti na lang napuna mo ang mali bago ko
naipasa.
____10.Matagal ko na itong alam kaya hindi ko na
papansinin ang sinsabi mo.
Mas marami ang naiguhit kong
masayang mukha dahil _______.
Iginuhit ko ang malungkot na
mukha dahil __________.
Binabati kita! Ngayon ay
may positibo ka nang
pagtanggap sa mga
punang ibinibigay sa iyo
ng iyong kapuwa!

More Related Content

What's hot

ESP 5 PPT Q4 W9 - Pagtulong sa Kapwa, Pagmamahal sa Dakilang Lumikha.pptx
ESP 5 PPT Q4 W9 - Pagtulong sa Kapwa, Pagmamahal sa Dakilang Lumikha.pptxESP 5 PPT Q4 W9 - Pagtulong sa Kapwa, Pagmamahal sa Dakilang Lumikha.pptx
ESP 5 PPT Q4 W9 - Pagtulong sa Kapwa, Pagmamahal sa Dakilang Lumikha.pptxRonaPacibe
 
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutinFilipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutinAlice Failano
 
Ang pamilyang nagkakaisa ay palaging masaya habang.pptx
Ang pamilyang nagkakaisa ay palaging masaya habang.pptxAng pamilyang nagkakaisa ay palaging masaya habang.pptx
Ang pamilyang nagkakaisa ay palaging masaya habang.pptxMaikaJulian
 
filipino 3 q1 week 5 day.pptx
filipino 3 q1 week 5 day.pptxfilipino 3 q1 week 5 day.pptx
filipino 3 q1 week 5 day.pptxMaricrisMendoza11
 
MGA SALITANG NAGLALARAWAN.pptx
MGA SALITANG NAGLALARAWAN.pptxMGA SALITANG NAGLALARAWAN.pptx
MGA SALITANG NAGLALARAWAN.pptxROSEANNIGOT
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)LiGhT ArOhL
 
Maikling kwento (2).pdf
Maikling kwento (2).pdfMaikling kwento (2).pdf
Maikling kwento (2).pdfEvaMarie15
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungatAlice Failano
 
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...Desiree Mangundayao
 
Pagpapahalaga sa Paaralan
Pagpapahalaga sa PaaralanPagpapahalaga sa Paaralan
Pagpapahalaga sa PaaralanRitchenMadura
 
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyonAlice Failano
 
K to 12 Grade 2 DLL Filipino (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 2 DLL Filipino (Q1 – Q4)K to 12 Grade 2 DLL Filipino (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 2 DLL Filipino (Q1 – Q4)LiGhT ArOhL
 
Pagsunod-sunod ng pangyayari
Pagsunod-sunod ng pangyayariPagsunod-sunod ng pangyayari
Pagsunod-sunod ng pangyayariRyanGenosas3
 

What's hot (20)

ESP 5 PPT Q4 W9 - Pagtulong sa Kapwa, Pagmamahal sa Dakilang Lumikha.pptx
ESP 5 PPT Q4 W9 - Pagtulong sa Kapwa, Pagmamahal sa Dakilang Lumikha.pptxESP 5 PPT Q4 W9 - Pagtulong sa Kapwa, Pagmamahal sa Dakilang Lumikha.pptx
ESP 5 PPT Q4 W9 - Pagtulong sa Kapwa, Pagmamahal sa Dakilang Lumikha.pptx
 
Module grade 1
Module grade 1Module grade 1
Module grade 1
 
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutinFilipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
 
Ang pamilyang nagkakaisa ay palaging masaya habang.pptx
Ang pamilyang nagkakaisa ay palaging masaya habang.pptxAng pamilyang nagkakaisa ay palaging masaya habang.pptx
Ang pamilyang nagkakaisa ay palaging masaya habang.pptx
 
filipino 3 q1 week 5 day.pptx
filipino 3 q1 week 5 day.pptxfilipino 3 q1 week 5 day.pptx
filipino 3 q1 week 5 day.pptx
 
MGA SALITANG NAGLALARAWAN.pptx
MGA SALITANG NAGLALARAWAN.pptxMGA SALITANG NAGLALARAWAN.pptx
MGA SALITANG NAGLALARAWAN.pptx
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
 
Filipino 5 Grade 5 1st Quarter Yunit 1 Week 1 Day 1 to 5
Filipino 5 Grade 5 1st Quarter Yunit 1 Week 1 Day 1 to 5Filipino 5 Grade 5 1st Quarter Yunit 1 Week 1 Day 1 to 5
Filipino 5 Grade 5 1st Quarter Yunit 1 Week 1 Day 1 to 5
 
ESP-8 (1).pdf
ESP-8 (1).pdfESP-8 (1).pdf
ESP-8 (1).pdf
 
Maikling kwento (2).pdf
Maikling kwento (2).pdfMaikling kwento (2).pdf
Maikling kwento (2).pdf
 
PANDIWA
PANDIWAPANDIWA
PANDIWA
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
 
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
 
Dayagram...filipino
Dayagram...filipinoDayagram...filipino
Dayagram...filipino
 
Mtb mle 3 tg english
Mtb mle 3 tg englishMtb mle 3 tg english
Mtb mle 3 tg english
 
Pagpapahalaga sa Paaralan
Pagpapahalaga sa PaaralanPagpapahalaga sa Paaralan
Pagpapahalaga sa Paaralan
 
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
 
K to 12 Grade 2 DLL Filipino (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 2 DLL Filipino (Q1 – Q4)K to 12 Grade 2 DLL Filipino (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 2 DLL Filipino (Q1 – Q4)
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 4 Yunit 1
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 4 Yunit 1Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 4 Yunit 1
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 4 Yunit 1
 
Pagsunod-sunod ng pangyayari
Pagsunod-sunod ng pangyayariPagsunod-sunod ng pangyayari
Pagsunod-sunod ng pangyayari
 

Similar to ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx

Esp y2 aralin 2 puna at mungkahi mo, tanggap ko
Esp y2 aralin 2 puna at mungkahi mo, tanggap ko Esp y2 aralin 2 puna at mungkahi mo, tanggap ko
Esp y2 aralin 2 puna at mungkahi mo, tanggap ko EDITHA HONRADEZ
 
Melc based es p 4 q2 week 1b
Melc based es p 4 q2 week 1bMelc based es p 4 q2 week 1b
Melc based es p 4 q2 week 1bEmeliaPastorin1
 
Melc based es p 4 q2 week 1b
Melc based es p 4 q2 week 1bMelc based es p 4 q2 week 1b
Melc based es p 4 q2 week 1bEmeliaPastorin
 
ESP -Q2 .W2.ppt.pptx
ESP -Q2 .W2.ppt.pptxESP -Q2 .W2.ppt.pptx
ESP -Q2 .W2.ppt.pptxRowenaNuga
 
EsP DLL 8 Module 7.docx
EsP DLL 8 Module 7.docxEsP DLL 8 Module 7.docx
EsP DLL 8 Module 7.docxJoanBayangan1
 
EsP DLL 8 Module 7.pdf
EsP DLL 8 Module 7.pdfEsP DLL 8 Module 7.pdf
EsP DLL 8 Module 7.pdfAniceto Buniel
 
Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptx
Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptxGrade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptx
Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptxNursimaMAlam1
 
DLL_Edukasyon sa pagkakatao 5_Q1_W8.docx
DLL_Edukasyon sa pagkakatao 5_Q1_W8.docxDLL_Edukasyon sa pagkakatao 5_Q1_W8.docx
DLL_Edukasyon sa pagkakatao 5_Q1_W8.docxshevidallo
 
EsP5 DLL-Q1-Aralin 9 (1).pdf
EsP5 DLL-Q1-Aralin 9 (1).pdfEsP5 DLL-Q1-Aralin 9 (1).pdf
EsP5 DLL-Q1-Aralin 9 (1).pdfEmiljohnYambao
 
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docx
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docxEsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docx
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docxMaryfelBiascan
 
Edukasyon sa pagpapakatao cot ppt quarter 2 week 3.pptx
Edukasyon sa pagpapakatao cot ppt quarter 2 week 3.pptxEdukasyon sa pagpapakatao cot ppt quarter 2 week 3.pptx
Edukasyon sa pagpapakatao cot ppt quarter 2 week 3.pptxmargelinebenito1
 
MELC-BASED DLL QUARTER 1 WEEK 5.docx
MELC-BASED DLL QUARTER 1 WEEK 5.docxMELC-BASED DLL QUARTER 1 WEEK 5.docx
MELC-BASED DLL QUARTER 1 WEEK 5.docxloidagallanera
 
Q4-WEEK6DAY4.pptx
Q4-WEEK6DAY4.pptxQ4-WEEK6DAY4.pptx
Q4-WEEK6DAY4.pptxronapacibe1
 

Similar to ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx (20)

Esp y2 aralin 2 puna at mungkahi mo, tanggap ko
Esp y2 aralin 2 puna at mungkahi mo, tanggap ko Esp y2 aralin 2 puna at mungkahi mo, tanggap ko
Esp y2 aralin 2 puna at mungkahi mo, tanggap ko
 
Melc based es p 4 q2 week 1b
Melc based es p 4 q2 week 1bMelc based es p 4 q2 week 1b
Melc based es p 4 q2 week 1b
 
Melc based es p 4 q2 week 1b
Melc based es p 4 q2 week 1bMelc based es p 4 q2 week 1b
Melc based es p 4 q2 week 1b
 
ESP DLL CO2-2023.docx
ESP DLL CO2-2023.docxESP DLL CO2-2023.docx
ESP DLL CO2-2023.docx
 
ESP -Q2 .W2.ppt.pptx
ESP -Q2 .W2.ppt.pptxESP -Q2 .W2.ppt.pptx
ESP -Q2 .W2.ppt.pptx
 
COT 2.pptx
COT 2.pptxCOT 2.pptx
COT 2.pptx
 
EsP DLL 8 Module 7.docx
EsP DLL 8 Module 7.docxEsP DLL 8 Module 7.docx
EsP DLL 8 Module 7.docx
 
EsP DLL 8 Module 7.pdf
EsP DLL 8 Module 7.pdfEsP DLL 8 Module 7.pdf
EsP DLL 8 Module 7.pdf
 
WEEK1DAY1.pptx
WEEK1DAY1.pptxWEEK1DAY1.pptx
WEEK1DAY1.pptx
 
Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptx
Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptxGrade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptx
Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptx
 
DLL_Edukasyon sa pagkakatao 5_Q1_W8.docx
DLL_Edukasyon sa pagkakatao 5_Q1_W8.docxDLL_Edukasyon sa pagkakatao 5_Q1_W8.docx
DLL_Edukasyon sa pagkakatao 5_Q1_W8.docx
 
PFA-M3-4.pdf
PFA-M3-4.pdfPFA-M3-4.pdf
PFA-M3-4.pdf
 
ideya mo, igagalang ko.pptx
ideya mo, igagalang ko.pptxideya mo, igagalang ko.pptx
ideya mo, igagalang ko.pptx
 
EsP5 DLL-Q1-Aralin 9 (1).pdf
EsP5 DLL-Q1-Aralin 9 (1).pdfEsP5 DLL-Q1-Aralin 9 (1).pdf
EsP5 DLL-Q1-Aralin 9 (1).pdf
 
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docx
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docxEsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docx
EsP 7 Modyul-1 Act and worksheets.docx
 
Edukasyon sa pagpapakatao cot ppt quarter 2 week 3.pptx
Edukasyon sa pagpapakatao cot ppt quarter 2 week 3.pptxEdukasyon sa pagpapakatao cot ppt quarter 2 week 3.pptx
Edukasyon sa pagpapakatao cot ppt quarter 2 week 3.pptx
 
MELC-BASED DLL QUARTER 1 WEEK 5.docx
MELC-BASED DLL QUARTER 1 WEEK 5.docxMELC-BASED DLL QUARTER 1 WEEK 5.docx
MELC-BASED DLL QUARTER 1 WEEK 5.docx
 
DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docx
DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docxDLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docx
DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docx
 
LAS-ESP8-Week1-DAY 1.docx
LAS-ESP8-Week1-DAY 1.docxLAS-ESP8-Week1-DAY 1.docx
LAS-ESP8-Week1-DAY 1.docx
 
Q4-WEEK6DAY4.pptx
Q4-WEEK6DAY4.pptxQ4-WEEK6DAY4.pptx
Q4-WEEK6DAY4.pptx
 

Recently uploaded

ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxronapacibe1
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalGab
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itoKabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxSi Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxCarljeemilJomuad
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docxjohnedwardtupas1
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxJelyTaburnalBermundo
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxLlemorSoledSeyer1
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxjaniceagam1
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERECleahMaeFrancisco1
 
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...charmaignegarcia
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Filijuliusmirador1
 
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioAng Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioJuleahMaraABorillo
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson planREDENJAVILLO1
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxTeacherTinCabanayan
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANImilyAcma
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10RonalynGatelaCajudo
 
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinokahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinoChristineIgnas2
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptxAnnTY2
 
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................AIRAISABELUMIPIGUNID
 

Recently uploaded (20)

ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
 
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itoKabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
 
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxSi Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
 
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
 
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioAng Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
 
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinokahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
 
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
 

ESP4 Yunit2 ARALIN 2 Puna at Mungkahi Mo, Tanggap Ko.pptx

 • 1. YUNIT II ARALIN 2 PUNA AT MUNGKAHI MO, TANGGAP KO Layunin Nakapagpapakita ng pagkamahinahon sa damdamin at kilos ng kapuwa tulad ng pagtanggap ng puna ng kapuwa nang maluwag sa kalooban
 • 2. Walang perpektong tao sa mundong ito. Lahat tayo ay may kahinaan at kakayahan, subalit magkakaiba ang pagtanggap ng tao sa kanilang mga kahinaan. Paano ba ang tamang pagtanggap ng kahinaan lalo na kung maraming natatanggap na mungkahi at puna sa iyong kakayahan at kasanayan?
 • 4. Basahin at Gawin Punaypay( Puna at Pamaypay)
 • 5. 1. Kumuha ng isang buong papel at itupi ito nang sampu na parang pamaypay. Isulat ang iyong pangalan sa unang tupi. 2. Kapag narinig ang musika, ipapasa ang iyong papel.
 • 6. 3. Kapag huminto ang musika, susulatan mo ang isang tupi ng papel na hawak mo ng isang salitang naglalarawan sa may-ari ng papel. Maaari mong ilarawan ang pisikal na anyo at ang ugali ng may-ari ng papel. Siguraduhin mo lamang na tama ang paglalarawan mo sa kaniya. Huwag mong isusulat ang iyong pangalan.
 • 7. 4. Ipapasang muli ang papel kapag tumugtog ang musika at uulitin ang proseso nang siyam na beses hanggang sa masulatan ang bawat tiklop ng papel. 5. Kapag natapos ang musika, kokolektahin ng guro ang mga papel upang ibigay sa may-ari nito.
 • 8. Basahin ang isinulat ng iyong kaklase. Gamit ang iyong kuwaderno, gumuhit ng dalawang kahon at isulat kung paano ka inilarawan ng iyong mga kaklase. Magandang Puna Hindi magandang Puna 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
 • 9. Saan mas maraming naisulat na puna ang iyong kaklase? Sa iyong palagay, bakit mas marami ang nagbigay sa iyo ng ganitong puna?
 • 10. Ano ang naramdaman mo nang mabasa mo ang hindi magandang puna sa iyo?
 • 12. Isagawa Natin Gawain 1 Tumalon ka sa tuwa nang sabihin sa iyong nakapasa ka sa audition ng “Birit Bulilit.”Puspusan kang nag- ensayo upang makuha mo ang magandang puna ng mga hurado at magtaas ng pulang panyo tanda ng paghanga.
 • 13. Isagawa Natin Gawain 1 Dumating ang oras ng iyong pagtatanghal sa nasabing paligsahan. Bumirit ka ng buong husay subalit natapos ang iyong awit na walang hurado ang nagtaas ng pulang panyo. Sa halip na pula ay asul ang kanilang itinaas tanda ng iyong pagkabigo.
 • 14. Isagawa Natin Gawain 1 Sabi ng unang hurado na si Piolo Valdez, kulang ka raw sa sigla. Ang puna naman ng ikalawang hurado na si Carmi Salcedo, may mga nota na hindi mo naabot. Sinabi ng ikatlong huradong si Kath Padilla, kulang ka raw sa pagbibigay ng damdamin sa awit.
 • 15. 1. Ano ang iyong reaksiyon nang marinig mo ang puna ng mga hurado? Paano mo tinanggap ang mga puna? 2. Bakit kaya sa palagay mo ay negatibo ang natanggap mong mga puna? 3. Sa iyong palagay, ano ang iyong naging pagkukulang?
 • 16. 4. Ano naman ang iyong gagawin upang sa susunod na paligsahan ay positibong puna ang iyong matanggap? 5. Isa-isahin ang iyong maaaring kakulangan na naging sanhi para hindi ka manalo sa paligsahan. Ilagay ito sa graphic organizer at ilagay mo rin ang mga dapat gawin upang makatanggap ng positibong puna.
 • 17. Ang aking kakulangan: 1. 2. 3. Mga dapat kong gawin upang mas mapabuti ang aking kakayahan: 1. 2. 3.
 • 18. Gawain 2 May inilunsad na patimpalak ang Supreme Pupil Government o SPG sa inyong paaralan. Ito ay tinawag nilang “Pagpapahalaga sa Class Home Ko.” Bubuo kayo ng apat na pangkat upang makagawa ng plano kung paano ninyo mapagaganda ang inyong silid-aralan para manalo sa paligsahan. Layunin ng paligsahan na maging sentro ng bawat silid-aralan ang Pagpapahalaga o Values.
 • 19. Gawain 2 Ang inyong plano ay maaaring iguhit sa kartolina. Bibigyan kayo ng limang araw upang mapag- usapang mabuti at mapaganda ang inyong plano. Bawat pangkat ay bibigyan ng pagkakataon upang maipaliwanag sa hurado ang nilalaman ng plano. Ang hurado ay binubuo ng SPG, mga Guidance Counselor, at kinatawan ng samahan ng mga magulang. Bibigyan ng puna ang inyong nagawang plano batay sa pamantayang ibibigay ng guro. Isulat ninyo ang lahat ng magiging puna at mungkahi na ibibigay ng bawat hurado.
 • 20. Gawain 2 1. Ano ang inyong gagawin kung hindi mapili ang inyong ginawang plano para sa inyong silid-aralan? 2. Paano ninyo tatanggapin ang puna ng mga hurado?
 • 22. Gawain 2 Magpasiya ka! Suriin ang mga sitwasyon. Pangarap mong maging modelo sa iyong paglaki kung kaya’t sumasali ka sa mga paligsahan sa inyong paaralan at komunidad. Gayon pa man, madalas mong marinig na may pumipintas sa iyo. Ano ang iyong gagawin?
 • 23. Gawain 2 May bago kang kaklase galing sa malayong probinsiya. Nalaman mong pinipintasan ito ng mga kaklase mo. Ano ang sasabihin mo sa kanila?
 • 24. Gawain 2 Napaunlad mo ang iyong angking kakayahan sa pagguhit. Marami ang humahanga sa iyo sapagkat madalas kang manalo sa mga paligsahan. Ano ang iyong sinasabi sa mga nagbibigay sa iyo ng mga papuri?
 • 25. Gawain 2 Madalas kang kumanta sapagkat hilig mo rin ito. Sinigawan ka ng inyong kapitbahay. Hindi raw maganda ang boses mo. Mapipikon ka ba?
 • 26. Gawain 2 Binabatikos ka dahil sa isang pagkakamaling nagawa mo. Paano mo haharapin ang mga pumupuna sa iyo?
 • 27. Likas sa tao ang magbigay ng puna o papuri sa kilos, ugali, at pisikal na anyo ng kaniyang kapuwa. May mga pagkakataong hindi natin namamalayan na nakasasakit na tayo ng damdamin ng ating kapuwa dahil sa mga ibinibigay nating puna at pintas. Paano ba tatanggapin ang mga puna nang maluwag sa ating kalooban? May mga paraan na makatutulong sa isang batang tulad mo upang higit na mapaunlad ang sarili sa kabila ng maraming puna na iyong natatanggap. Tandaan Natin
 • 28. Tandaan Natin Ang isang tao ay maaaring matuto mula sa kaniyang kapuwa. Samakatuwid, maaari mong ituring na bagong impormasyon ang natanggap mong puna at magagamit mo ito upang higit na mapagbuti ang iyong mga gawain at kilos. Ang sumusunod na pamaraan ay makatutulong sa iyo upang higit na mapamahalaan mo ang iyong sarili at makamit ang layunin sa buhay: • Pakinggan ang sinasabi ng kapuwa mo, subalit timbangin mo kung ano ang magiging bunga kung ito ay iyong susundin o hindi.
 • 29. Tandaan Natin • Magkaroon ng positibong pananaw sa mga bagay na nangyayari sa iyo at sa iyong paligid. • Alamin kung ano-ano ang nais mo sa buhay at dito ituon ang iyong pansin. • Gawing inspirasyon sa iyong ginagawa ang iyong pamilya, mga kaibigan at higit sa lahat magkaroon ng matibay na paniniwala sa Diyos. • Maging mabuting halimbawa sa iyong kapuwa sa pagbibigay ng puna at papuri.
 • 30. Tandaan Natin • Sumali sa mga gawaing pampaaralan (extra- curricular activities) upang magkaroon ng maraming kaibigan at makakuha ng bagong impormasyon. • Isipin lagi na ang papuri at puna ay makatutulong sa pagkilala natin sa ating sarili at upang magkaroon ng pagbabago at pag-unlad sa iyong mga ginagawa.
 • 31. Tandaan Natin Ang pagsusuri sa mga puna ay makatutulong upang matanggap ang mga ito nang maluwag sa kalooban at hindi maging sanhi ng kawalan ng tiwala sa sariling kakayahan. Sa iyong paglaki ay marami kang maririnig na mga puna at papuri sa iyong ginagawa. Ang mahinahong pagtanggap sa mga ito ay makatutulong upang higit na maunawaan ang damdamin ng kapuwa at higit na mapaunlad ang sarili.
 • 33. Bumuo ng apat na pangkat. Gamitin ang inyong pagkamalikhain upang makapagsadula ng isang bahagi ng buhay ni Manuel L. Quezon, ang ama ng Wikang Filipino. Bibigyan ang bawat pangkat ng pagkakataong makapagbigay ng puna o papuri sa presentasyon. Sundin ang gabay sa ibaba sa pagbibigay ng puna at papuri.
 • 34. A. Pagbibigay ng puna Isulat ang inyong mga puna sa ikalawa at ikatlong hanay. Gawin ito sa kuwaderno. Pangkat na nagtatanghal Negatibong Puna Positibong Puna 1. 2. 3.
 • 35. B. Pagtanggap ng puna Ayon sa natanggap na puna ng inyong pangkat, paano ninyo tatangapin ang mga ito? Gawin ito sa kuwaderno. Natanggap na Puna Paraan ng Pagtanggap sa mga Puna
 • 37. Lagyan ng masayang mukha ang patlang kung sa palagay mo ay tama ang mga salitang ginamit sa pagtanggap ng mga puna. Iguhit ang malungkot na mukha kung hindi ka sang-ayon sa mga salitang ginamit sa pagtanggap ng mga puna. Gawin ito sa iyong kuwaderno. ___1. Salamat sa pagpuna mo,susundin ko ang iyong payo. ___2. Wala kang pakialam. ___3. Kunwari lang naman yan na tutulong para mapaganda ang proyekto ko,alam ko naiinggit lang yan. ___4. Mabuti at napansin mong malaki sa ang damit ko. ___5. Ayos lang sa akin ang puna mo, mabuti nga at mababago ko.
 • 38. ___6. Alam kong para sa kabutihan ko ang puna mo. ____7. Magaling ako kaya di ko kailangan ang puna mo. ____8. Basta ito ang gusto ko, kaya hindi ko pwedeng baguhin. ____9. Mabuti na lang napuna mo ang mali bago ko naipasa. ____10.Matagal ko na itong alam kaya hindi ko na papansinin ang sinsabi mo.
 • 39. Mas marami ang naiguhit kong masayang mukha dahil _______. Iginuhit ko ang malungkot na mukha dahil __________.
 • 40. Binabati kita! Ngayon ay may positibo ka nang pagtanggap sa mga punang ibinibigay sa iyo ng iyong kapuwa!