Projecte postgrau

1,099 views

Published on

 • Be the first to comment

Projecte postgrau

 1. 1. Intervenció en la inserció laboral: Portal per compartir intercanviar fer consultes i progressar entre tots. Projecte de creació d’un portal web pel sector de la inserció laboral de les persones que pateixen una malaltia mental. POSTGRAU D’EXPERT/A EN INSERCIÓ LABORAL Setembre 2010 1 JÉRÔME ROGER
 2. 2. "On és la vida que hem perdut en viure? On és la saviesa que hem perdut en coneixement? On és el coneixement que hem perdut en informació? " TS Elliot (1888-1965) Choruses from the rock “La matèria no es crea ni es destrueix, sols es transforma” Antoine Lavoisier ( 1743-1794) "Obra només segons aquella màxima que puguis voler que es converteixi, al mateix temps, en llei universal” E. Kant. (1724-1804) Crítica de la raó pràctica 2
 3. 3. Introducció................................................................................................................................ 5 1. Diagnòstic i justificació del projecte............................................................................. 6 1.1. Antecedents/Situació/Estat actual del sector de la Inserció laboral de persones que pateixen una malaltia mental..................................................................................................... 6 1.2. Noves tecnologies i societat................................................................................................. 9 1.3. Una revolució per fer........................................................................................................... 11 2. Definició del projecte........................................................................................................ 13 2.1. Objectiu del projecte............................................................................................................ 13 2.2. Objectius específics............................................................................................................... 14 3 Planificació............................................................................................................................ 16 3.1 El marc referencial................................................................................................................. 16 El marc legislatiu................................................................................................... 16 Les eines tecnològiques........................................................................................ 17 El territori determina al projecte.......................................................................... 18 Grau d’equipament i nivell competència digital de Catalunya............................. 18 La població a qui va adreçat................................................................................. 19 3.2 Aspectes bàsics de l’organització interna............................................................................. 21 Els recurs materials............................................................................................... 21 Els recurs humans ................................................................................................ 21 Consell de pilotatge del projecte.......................................................................... 21 Un secretariat del portal....................................................................................... 22 3
 4. 4. 3.3 Característiques de la intervenció........................................................................................ 22 3.3.1. Una aplicació informatitzada...................................................................... 23 L’entorn gràfic........................................................................................... 23 La gestió de dades..................................................................................... 24 L’usuari del portal..................................................................................... 26 3.3.2. Funcions de intermediació................................................................................................. 27 Processos claus Intermediació entre els usuaris i els contingut del portal........................................................................................................ 27 Processos claus de Intermediació entre els usuaris.................................. 32 Processos claus de Intermediació entre els usuaris i l’equip del portal.... 37 3.3.3. Accions del secretariat del portal....................................................................................... 39 4 Estratègies per a l’acció..................................................................................................... 43 5 Avaluació............................................................................................................................... 45 Conclusió.................................................................................................................................. 47 Bibliografia............................................................................................................................... 48 Annexos ................................................................................................................................... 52 4
 5. 5. Introducció: Els resultats de la majoria de la recerca en intel·ligència col·lectiva són coneguts i apreciats pels especialistes de Internet. Però no hem d'anar més enllà? No hauríem de d’aplicar les tècniques del món en línia al món real? Aquest projecte és el resultat de la meva enriquidora experiència en el sector de la inserció laboral de les persones que pateixen una malaltia mental, i dels coneixements adquirits sobre la inserció laboral en general, cursant un Postgrau a la Universitat Ramon Llull- Fundació Pere Tarrés. El projecte intenta donar resposta a la qüestió de saber com un sector de la inserció laboral d’un col·lectiu de molt difícil inserció que genera solucions específiques a la seva problemàtica pot aprofitar les possibilitats i noves maneres de treballar que ofereixen les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) mitjançant la creació d’un portal web. 5
 6. 6. 1 Diagnòstic i justificació del projecte:  1.1 Antecedents/Situació/Estat actual del sector de la Inserció laboral de persones que pateixen una malaltia mental Les persones amb trastorn mental sever i crònic ( com la esquizofrènia ) van patir una llarga història de marginalització i de fet, la inserció laboral de les persones amb trastorns mentals té un inici molt recent a Catalunya. Fins a fa poques dècades el principal model d’atenció s’organitzava com una successió de llargues estades, (o tota la vida) en institucions psiquiàtriques. Als anys 80, a nivell de Espanya, seguint l’exemple d’altres països desenvolupats i gràcies a un conjunt de factors: millora notable del tractament farmacèutic, psiquiàtric i de intervenció psicosocial, els canvis politics i culturals,... es van introduir canvis i modificacions en la manera de tractar la malaltia mental. Es planteja aleshores l’organització d’un nou model d’atenció basat en la comunitat. L’ ingrés perd el seu rol preeminent com a resposta a la cronicitat. L’atenció és integral en la comunitat i implica la col·laboració dels serveis de salut amb els serveis socials reconeixent a més dels factors mèdics, els factors psicosocials i socials que influeixen la salut i el curs i evolució del trastorn. 6
 7. 7. El concepte de rehabilitació pren una importància de primer ordre. Entenem la rehabilitació com un procés individual en el qual interactuen moltes variables molt complexes com la seva durada o els objectius en funció de les necessitats individuals de cada persona atesa. La rehabilitació dota la persona afectada d’un itinerari personal sense final predeterminat. El treball de rehabilitació està orientat al recolzament continu amb l’objectiu d’aconseguir nous progressos. La inactivitat i l’aïllament i la pèrdua del sentiment d’identitat i una vida sense projectes perpetuen i accentuen els símptomes patològics tancant les persones en una carrera de malalt. Avui considerem que l’atur i la marginalització del món laboral són els principals desavantatges social que estan patint les persones que pateixen una malaltia mental. Efectivament, la persona que pateix una malaltia mental està generalment exclosa del món del treball. En aquesta situació influeixen diferents factors a distints nivells. -D’una banda, els dèficits d’habilitats que resulten com a conseqüència de la malaltia i dels seus efectes negatius d’ingressos a la xarxa sanitària. -D’una altra banda el dèficit d’experiència i història laboral prèvia al desenvolupament de la malaltia, la inexistència o inadequació dels recursos comunitaris de rehabilitació així com el rebuig social i l’estigma associat a les problemàtiques psiquiàtriques. Segons un estudi sobre la prevalença de malalties mentals a Catalunya (Dades de la Secretaria General del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya) situava aquesta al voltant del 17,5% a la població més gran de 14 anys. En la continuïtat amb la vinculació a la xarxa de Salut mental, el procés d’inserció laboral s’inicia quan les persones que pateixen una malaltia mental s’adrecen als serveis d’inserció. Aquests serveis estan estructurats per tal de procurar la seva capacitació i habilitació per iniciar un itinerari d’inserció laboral amb la finalitat d’aconseguir una integració laboral. 7
 8. 8. El procés d’inserció es presenta sota la forma d’un itinerari individual, és a dir, el recorregut que ha de fer la persona fins a aconseguir una feina. El concepte d’itinerari consensuat i de participació activa de l’usuari en els processos de disseny de l’itinerari és centrat en la persona. Integra una lògica integral organitzada sota la forma d’una rotonda que és una xarxa interconnectada en què l’usuari circula en funció de la seves necessitats personals d’adaptació, d’orientació, de preparació, de intermediació i de suport a l’activitat. Els elements claus d’aquests processos d’inserció són: - L’anàlisi de la situació psicosocial de l’usuari. - L’orientació professional/vocacional. - El disseny d’un itinerari professional - L’ajust laboral. L’entrenament en hàbits bàsics i habilitats en el context laboral - La recerca de feina - La inserció laboral i el suport en el manteniment del lloc de treball. Els processo d’inserció es concreten en el territori sota la forma de programes específics: programes d’orientació. programes prelaborals. programes d’inserció. programes de suport a l’activitat en àmbit protegit ( CET). programes de suport. programes de intermediació. L’èxit de la inserció laboral depèn àmpliament del conjunt de recursos que pot generar la problemàtica i, essent conscients d’aquests importants obstacles en la inserció al món laboral, s’han desenvolupat un conjunt de polítiques per afavorir la integració del col·lectiu. Un gran avenç en relació va ser la llei 13/1982 D’integració social de les persones amb minusvalidesa(LISMI), que té uns principis de Normalització o integració, de No discriminació i Equiparació d’oportunitats (discriminació positiva). 8
 9. 9. L’any 2006, del total de 377.527 persones que tenien reconeguda una discapacitat a Catalunya, 64.448 era per motiu de malaltia mental.( Font: Departament d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya, 2006). Arreu de Catalunya, a partir d’iniciatives locals s’ha desenvolupat una xarxa de recursos específics a la problemàtica. En aquesta xarxa de recursos que està disseminada arreu del territori, regna una gran diversitat. Trobem entitats especialitzades en la problemàtica o entitats dirigides també a altres col·lectius de difícil inserció, formes legals diferents ( ONG, cooperatives, entitats sense ànim de lucre, ...) i sobretot amb mitjans econòmics i humans molt contrastats. Cadascuna d’aquestes entitats ha anat creant eines i recursos en funció de les necessitats molt lligades al seu territori i integrant en les seves pràctiques processos de millora i de qualitat. Malgrat la existència d’agrupacions d’entitats ( com Ammfeina: L’Agrupació Catalana d’Entitats per la Inserció laboral de persones amb trastorn mental ) que tenen com a objectiu una millor eficiència i coordinació en el sector, constatem problemes per a generar intercanvis i sentiment de participar a una fi comuna. Aquestes dificultats estan vinculades a les necessitats del sector que requereix un treball en xarxa quan la distància entre les entitats ( veure annex : la distància i el temps de transport entre les entitats que formen Ammfeina) i la feina de la inserció laboral que demana una atenció contínua, la gestió d’urgències i deixa poc temps per a trobades i intercanvis entre actors del sector.  1.2 Noves tecnologies i societat Les TIC han ampliat en molt poc temps el ventall de canals, eines i dispositius de comunicació disponible. Dispositius i programes que van dels ordinadors personals als telèfons mòbils passant per Internet estan estenent de forma molt accelerada les nostres 9
 10. 10. capacitats comunicacionals caracteritzades per la ubiqüitat, la immediatesa i la interactivitat. Màquines, xarxes, programes i serveis faciliten la comunicació entre persones i l'accés a ingents quantitats d'informació en format digital. Si durant la revolució industrial les fàbriques eren el principal motor de creació de riquesa, a l'emergent societat de la informació aquest rol el tenen les xarxes de comunicacions i la capacitat intel·lectual dels ciutadans per transformar la informació en coneixements. Viquipèdia és sens dubte l'exemple més famós d’intel·ligència col·lectiva. A partir de contribucions individuals, és constitueix una enciclopèdia que esdevé una referència pel coneixement. A partir d’iniciatives individuals, qualsevol contribuïdor pot escriure, corregir els errors i rectificar o completar i enriquir qualsevol objecte de coneixement . Constatem que malgrat que en un principi, una pàgina pot començar en un nivell molt baix la seva qualitat pot l'augmentar molt ràpidament . De fet, la intervenció dels editors incompetents té poc impacte en el sistema. Els seus errors es corregeixen ràpidament. Utilitzar de forma eficaç i responsable les eines de comunicació interpersonal i el treball col·laboratiu, tant en la seva modalitat síncrona (xat, videoconferència) com asíncrona (correu electrònic, fòrums), ha esdevingut una nova exigència social com ho era a principis del segle XX saber utilitzar correctament el correu postal. Disposar d'informació no és sinònim de producció del coneixement. Transformar la informació en coneixement exigeix destreses d'organització, relació, anàlisi, síntesi i d'inferència i deducció de diferents nivells de complexitat; en definitiva la comprensió i la seva integració en els esquemes previs de coneixement. La competència digital consisteix a disposar d'habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informació, i per transformar-la en coneixement. A més, ajuda a desenvolupar totes i cadascuna de les competències clau que són: l'ús interactiu de les aplicacions, la interacció amb grups heterogenis i l'actuació autònoma. La competència digital, pel que fa a l'actuació autònoma, contribueix a desenvolupar una identitat personal i donar-li significat i, alhora, dotar-la de la necessària flexibilitat per adaptar-se a nous contextos. La competència digital, en la vessant de generació i participació en xarxes de coneixement compartit, facilita la presa de consciència del context social, la comprensió i la integració en l'entorn. 10
 11. 11.  1.3 Una revolució per fer Ens adonem que, malgrat que el sector de la inserció laboral de les persones que pateixen una malaltia mental està produint una multitud de documents, informació i coneixements de naturalesa digital, sovint es treballa de forma aïllada i, un cop creats i utilitzats, els documents queden oblidats dormint a l’ordinador en una subcarpeta quan aquests podrien ser útils a altres actors del sector. Constatem que s’utilitzen poc les possibilitats que ofereixen les TIC per intercanviar aquesta informació i progressar, difondre valors o col·laborar per superar dificultats quan s’estan perseguint fins comuns. Les noves tecnologies de la comunicació poden aportar una solució al conjunt d’obstacles als que ha de fer front el sector. Per exemple, les TIC limiten totes les contingències vinculades al temps i a la distància. Si X vol treballar amb Y no importa on estan realment arreu del territori. X pot estar a Argentina i Y a Barcelona. De la mateixa manera, la contingència temporal que condiciona la trobada ja no existeix, ja que al temps 1, X pot fer una pregunta i al temps 2, Y pot donar-hi resposta. Un altre dels avantatges i canvis que comporta la digitalització dels coneixements és que aquests adquireixen un altre valor, la seva reutilització. Com qualsevol objecte de coneixement humà, la inserció laboral no pot escapar a l’afirmació de Lavoisier: “res es perd, res es crea, tot es transforma”. Qualsevol idea relacionada amb la inserció laboral de les persones que pateixen una malaltia mental no surt del no-res, no ha de desaparèixer sinó que cal que es reutilitzi i transformi. Quan un editor redacta un document, no pot endevinar la lectura que en farà un altre, no en pot premeditar l’ús que se’n farà. El fet de compartir és un procediment heurístic, és a dir, facilita el descobriment de nous objectes. El Joan edita un tríptic que acaba d’ actualitzar amb el seu equip que representa un material important de la seva comunicació escrita sobre el servei. Aquest document, 11
 12. 12. si està destinat a ser imprès, té també una existència digital. Efectivament, la gran novetat és que, a més de la seva utilitat en format paper, també té una existència il·limitada sota la seva forma digital. Publicat a la web, podrà ser útil a altres actors, oferint la possibilitat de la seva reutilització i readaptació per un altre ús pel qual estava originalment previst. L’informàtica i les tecnologies de la informació i de la comunicació ofereixen la possibilitat de col·laborar i compartir coneixements d’una manera accessible, en qualsevol lloc, a qualsevol moment i entre qualsevol persona. Poden permetre la rendibilitat d’un contingut amagat i desaprofitat per generar cohesió entre els actors que seran així capaços de crear- ne de nous útils i valuosos. El sector de la inserció laboral de les persones que pateixen d’una malaltia mental ja ha començat a produir, a la web, una àmplia quantitat de documents. Són iniciatives sovint individuals no sistemàtiques, editats localment, de natura molt variada. Són molt difícilment accessibles perquè estan disseminats sense ordre a la web. No existeix un espai o una eina específica dedicada al sector que reuneixi les informacions, font de coneixement sobre la qüestió, que en permeti la seva rendibilitat i difusió. Apareix doncs, com a evident que el sector sencer de la inserció laboral de les persones amb malaltia mental reuneix les necessitats i els valors necessaris per treure un millor profit de les TIC. 12
 13. 13. 2 Definició del projecte Proposem crear un portal web col·laboratiu que pugui fomentar la cohesió dels actors i reunir en un mateix lloc, fent accessible per a tots i des de qualsevol lloc , tots els recursos digitals sobre la problemàtica de la inserció laboral de les persones que pateixen d’una malaltia mental. El portal que volem posar en marxa s’inspira en la definició d’”eina convivial“de Ivan Illich. Una “eina convivial“ segons Ivan Illich, cadascú pot utilitzar-la sense dificultats, tan sovint o amb tan poca freqüència com ho desitgin ... sense que l'ús que es faci d'ella incideixi en la llibertat dels altres a fer el mateix, perquè aquest ús estimula la realització personal i amplia l'autonomia de tots.  2.1 Objectiu del projecte: El nostre projecte té l’ambiciós objectiu d’ intentar posar a disposició dels actors del sector una eina per ser més intel·ligents, individualment i col·lectivament, poder aprendre millor i més ràpid, tenir millors records i prendre millors decisions. Proposem la creació d’un portal col·laboratiu que sigui una meta-eina que permeti els intercanvis , la classificació i la difusió de tots els elements constituents de la problemàtica de la inserció laboral de les persones que pateixen una malaltia mental. Una plataforma 2.0 que neix de l’experiència per a alimentar l’experiència. Cal destacar que a més de trencar l’aïllament i fomentar una plusvàlua social, factor de cohesió per a la comunitat, té una acció indirecte sobre la inserció. 13
 14. 14.  2.2 El portal proposa aconseguir uns objectius específics: - Donar forma a un conjunt de coneixements generats a partir de la experiència( pràctica). - Fomentar l’ús de les TIC com una competència transversal. - Afavorir la cohesió entre els actors aïllats i disseminats al territori. - Fomentar el diàleg i la discussió entre els actors del sector. - Facilitar l’intercanvi i la difusió de les bones pràctiques. 14
 15. 15. Acció del portal sobre la inserció laboral - Pràctica de l’inserció laboral Qüestionament Eines Notícies Necessitats Portal per compartir intercanviar fer consultes i progressar entre tots. Classificació Difusió Valoració Col·laboració Pràctica de l’inserció laboral 15
 16. 16. 3 Planificació  3.1 El marc referencial: El projecte es fonamenta sobre tot un conjunt de factors que el determinen: - El marc legislatiu. - Les eines tecnològiques. - El territori en el qual s’inscriu. - Grau d’equipament i nivell de competència digital a Catalunya. - La població a qui va adreçat. El marc legislatiu Les lleis que emmarquen els intercanvis de dades són les actuals lleis de propietat intel·lectual i la llei de protecció de dades. Garanteixen a la vegada la integritat de la persona i les utilitzacions comercials en matèria d’intercanvi de dades. Amb la irrupció d'Internet i les TIC –i els usos que se'n deriven– sorgeixen problemes en l'aplicació de la normativa vigent fins aleshores per protegir els drets dels autors i, al mateix temps, fer compatible l'accés al coneixement per part de les persones i facilitar la possibilitat de compartir-lo. En el cas del portal que volem crear, ens toca ser escrupolosament curosos amb els materials que tenen drets d'autor a l'hora de publicar-ne els continguts. Les contribucions personals són documents directament redactats pels participants que lliurament en cedeixen alguns drets limitant l’ús comercial que se’n podria fer. 16
 17. 17. Els enllaços són pàgines web que tenen una rellevància per a la problemàtica. Per fer un enllaç a uns continguts publicats legalment en el web que n'és propietari hi ha com una mena de llicència implícita, tret que es digui expressament el contrari, perquè s’entén que els continguts han estat publicats al web on enllaçarem amb el consentiment de l’autor. Per tant, no es poden publicar articles o imatges extrets de diaris, revistes, webs, etc. sense tenir el consentiment exprés de l'autor o de la revista, diari o web que l'hagi publicat i en tinguin els drets. Només es pot publicar com a propi el que hagi estat elaborat en primera persona. També en el cas de fotos, si hi apareixen persones, encara que la foto sigui feta pel participant, necessita obligatòriament les seves autoritzacions per poder difondre-les (drets d’imatge). En les imatges en general (vídeos, quadres, gràfics...), el funcionament és el mateix. En el cas d'articles i altre material de referència, sols podem enllaçar la URL de la web on s'hagi publicat i que considerem que sigui titular del contingut. Cal parar especial atenció al que es publica en el portal; sobretot en la publicació de comentaris i opinions , els quals continuen estan dins l’esfera de la responsabilitat dels participants. Ningú no discuteix la vinculació a tots els efectes de l’autor amb els seus continguts (incloent-hi les entrades/aportacions dels altres), però a la vegada sembla clar que no se’ls pot responsabilitzar del que diuen els continguts enllaçats i publicats per tercers. Aquest és el marge que ens dóna l'actual normativa. D'aquí un cert temps s'elaborarà una nova llei de propietat intel·lectual (LPI), que segurament intentarà conjuminar més adequadament els interessos públics i els privats, per afavorir un ús més lliure dels continguts i potenciar, així, la intel·ligència col·lectiva. Les eines tecnològiques: Les eines tecnològiques determinen la construcció del nostre projecte, les formes que poden prendre són per essència dinàmiques, i el projecte ha de vetllar per tenir una 17
 18. 18. flexibilitat suficient, per ser obert i permetre la importació de tots els formats de continguts digitals i noves formes de comunicació i de informació. El territori determina el projecte: Un dels objectius del projecte és disminuir la contingència de l’espai, tanmateix el portal s’inscriu en un territori determinat. El projecte té previst desenvolupar-se a nivell de la comunitat autònoma de Catalunya que presenta l’avantatge de compartir un mateix conjunt de polítiques públiques de foment de l’ocupació de les persones que pateixen una malaltia mental i de desenvolupament de la societat digital. Catalunya està travessant un clima econòmic incert a causa de la crisi econòmica mundial, amb una taxa d’atur de 19, 0% al primer trimestre 2010 (Butlletí de conjuntura laboral del Observatori del treball) que augmenta les dificultats d’accés a la ocupació de les persones que pateixen una malaltia mental i fragilitza la viabilitat de moltes entitats del tercer sector. Grau d’equipament i nivell de competència digital a Catalunya. L’article 53 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, disposa que els poders públics han de “facilitar el coneixement de la societat de la informació, impulsar l’accés a la comunicació i a les tecnologies de la informació, en condicions d’igualtat, en tots els àmbits de la vida social, inclòs el laboral, i fomentar que aquestes tecnologies es posin al servei de les persones i no afectin negativament els seus drets”. Aquest voluntat política es tradueix a la realitat en un programa de desenvolupament de les TIC arreu del territori. Els estudis ens informen que l’equipament TIC a les llars catalanes està en continu creixement. És molt difícil tenir dades sobre el grau de competència digital a Catalunya, només sabem, segons l’enquesta sobre l’ús de les tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i del Comerç Electrònic a les empreses de Catalunya ( 2008-2009), que al voltant del 50% dels treballadors de la comunitat autònoma utilitzen les TIC a la feina. 18
 19. 19. La població a qui va adreçat: Tenim l’ambició de treballar amb totes les persones que estiguin interessades pels elements que formen la problemàtica específica de la inserció laboral de les persones que pateixen una malaltia mental, en completa transparència perquè tota intel·ligència particular pot tenir un interès a la constitució de la intel·ligència col·lectiva. Sense voler excloure a ningú ens porta a identificar els actors del sector com als principals beneficiaris, i usuaris potencials del portal. Aquests actors són les persones afectades per la malaltia mental, els equips de rehabilitació, d’intermediació, de formació i de suport i els familiars.  La persona afectada per la malaltia mental: El primer afectat és la persona que té la malaltia mental qui, en el marc de la seva inserció laboral, ha de poder beneficiar-se d’una educació digital i de construir la seva competència digital per ser un actor de ple dret. És el primer interessat com a beneficiari de les polítiques de inserció i de que progressin els recursos sobre la qüestió. Ha de poder dotar-se dels elements necessaris per a poder interpretar el que li passa a ell mateix en relació al món del treball. El usuari de servei de inserció laboral ha d’estar capacitat per superar aquesta situació i dotar-se dels elements o recursos instrumentals concrets per a funcionar en el mercat de treball.  Els equip de rehabilitació, d’intermediació, de formació i de suport. Formen el conjunt dels equips de professionals dedicats a dotar els beneficiaris dels seus serveis de les eines per aconseguir una integració laboral. Aquesta categoria representa una font creixent de producció de documents digitals sobre la qüestió. Es caracteritza per una gran varietat de perfils professionals, és un sector bastant estable, perquè està especialitzat sobre el tema, i compromès amb la problemàtica específica de la inserció laboral de les persones que pateixen una malaltia mental. Té amb el portal l’oportunitat de trobar noves eines i nous recursos que s’integrin a la seva pràctica professional per a millorar-la. Actualment les tendències impulsades pels programes subvencionats i els processos de qualitat fan que el sector estigui en via de professionalització. 19
 20. 20.  Els familiars Històricament els familiars estan a l’origen de molts projectes locals i, com a tal, són actors essencials del sector. Són també un agent fonamental pel bon funcionament del procés d’inserció sociolaboral. Molt implicades, poden esdevenir un punt de suport i d’ajuda tant per a les persones afectades per la malaltia com per al col·lectiu de professionals. Els criteris bàsics que emmarquen la participació al projecte és la lliure voluntat i el sentiment de compartir un conjunt de valors i d’objectius comuns. Identifiquem diversos motius de motivació:  com a eina de formació  per adquirir noves competències  trobar l’ajuda necessària a un problema  un mitjà de guanyar temps  un mitjà per trobar eines noves  un mitjà de informació sobre el sector  un lloc per debatre. En concret, la diversitat de les motivacions dels participants reflecteix necessariament la imatge de punts de vista molt diferents sobre la qüestió. És molt difícil anticipar la receptivitat del sector al projecte. Per una banda, les àrees rurals compten amb menys recursos i serveis que les àrees urbanes. A diferència de la província de Barcelona, les altres tres províncies catalanes no compten amb tantes xarxes de serveis d’inserció sociolaboral per a persones que pateixen una malaltia mental. El procés d’inserció sociolaboral disposa d’un major nombre de recursos i diversitat de serveis en les àrees urbanes que en les àrees rurals.. A més a més, històricament molts d’aquests recursos i serveis havien estat concebuts per a persones amb disminucions psíquiques. Així, en l’àmbit rural i urbà aquesta xarxa d’inserció sociolaboral es pot compartir entre el col·lectiu de persones de persones que pateixen d’una malaltia mental i el col·lectiu de persones amb disminució psíquica. Aquest fet suposa, en l’àmbit rural, que la gran majoria de serveis i recursos no tinguin suficients places per a atendre tota la població 20
 21. 21. que ho demana. ( premi DINS. Estudi per a l’elaboració d’un Model d’Inserció Sociolaboral per les persones amb Trastorn Mental Sever o Trastorn Mental Greu. Model d’inserció laboral en Salut Mental a Catalunya)  3.2 Aspectes bàsics de l’organització interna Els recursos materials i humans han d’assegurar el funcionament del projecte, com a mitjà, depenen molt del finançament del projecte. Els recursos materials: -Un servidor i tota la logística pel funcionament d’una web. Un servidor capaç de poder fer funcionar i gestionar les dades digitals generades per a l’activitat de l’aplicació. - El material necessari per accedir a aquest servidor. Ordinadors, programes informàtics . -Un lloc per dur a terme les reunions. -Els recursos humans: -Consell de pilotatge del projecte: És el consell que s’encarrega de prendre totes les decisions importants del portal, està format per a 5 membres implicats en el projecte escollits anualment per la totalitat dels participants del portal. El model de l’equip de gestió és una de primers aspectes que s’ha de delimitar per tal de prendre les decisions. Com que unes de les claus d’èxit són la implicació i la transparència, el model de funcionament serà per força democràtic. 21
 22. 22. -Un secretariat del portal. Es preveu contractar un o dos professionals encarregats de difondre, dinamitzar i alimentar el projecte a la comunitat. Per a implementar les accions previstes en el programa específic del projecte han de tenir competències tan digitals com coneixement de la problemàtica de la inserció laboral de les persones que pateixen una malaltia mental. Aquestes competències es tradueixen en un conjunt de capacitats i habilitats: Capacitat de dinamitzar Capacitat d’anàlisi, estructuració i organització Capacitat d’adaptació Capacitat de comunicació i d’iniciativa Capacitat d’interacció amb les persones Habilitats comunicatives Empatia i sociabilitat Capacitat d’interlocució davant els equips tècnic Capacitat per a resoldre conflictes Capacitat de negociació Capacitat de treball i iniciativa per resoldre problemes i prendre decisions  3.3 Característiques de la intervenció: La proposta d’aquest projecte és crear una eina transversal a la problemàtica i no pretén actuar directament sobre els itineraris individuals de la inserció de les persones. És una eina convivial que pretén envoltar tots els aspectes de la inserció laboral: de la prospecció a l’orientació, de la formació a la intermediació i al suport. El portal és una aplicació informàtica i un conjunt d’accions de promoció, d’estimulació i de control de qualitat. 22
 23. 23. 3.3.1 Una aplicació informatitzada: L’entorn gràfic: Un entorn gràfic, en informàtica, és el que es mostra en píxels en un monitor d'ordinador en el qual l'usuari pot interactuar amb diferents dispositius d'entrada com el teclat, el ratolí, el dictat de veu, etc. Aquest entorn ha de representar el disseny conceptual de la informació i de posicionament dels diferents objectes: botons, àrea de contingut, ... Titol de la pagina Llengua cat/es Log’in suport Participar/ Eina de cerca destaquem/ consells Secció 1 Contingut. Secció 2 etiquetes Secció 3 Secció 4 Entorn gràfic del portal. 23
 24. 24. La gestió de dades: El portal gestiona de manera dinàmica els continguts que formen la seva base de dades. El ventall de continguts que es poden intercanviar és il·limitat i pot prendre totes les formes digitals, textos, enllaços, vídeos ( etc..) Per permetre de plasmar els continguts de diversos formats digitals, d’emmagatzemar-los i fer possible la seva recuperació per a qualsevol persona de la xarxa, els continguts del portal estan classificats mitjançant l’ús d’etiquetes (o tags). Una etiqueta és una paraula o conjunt de paraules que defineixen d'una forma clara i senzilla una entrada tot facilitant la seva classificació en la base de dades. Els tags o etiquetes són escollits de manera informal i personalment pels usuaris del portal (l'autor / creador o consumidor del contingut). Aquestes etiquetes s’afegeixen a una organització més formal en 4 seccions per a facilitar la classificació dels continguts. Les 4 seccions són: les eines, les notícies, les qüestions sobre la inserció i els anuncis. Les eines: Un eina és un instrument utilitzat per un esser humà amb l’objectiu d’exercir una acció, millorar l’eficiència d’una acció i donar accés a accions impossibles d’una altra manera. Només l’esser humà construeix eines sofisticades, les conserva entre dos usos i les fa evolucionar. Es parla de Homo faber per a realçar aquesta característica essencial de l’esser humà. Avui la tendència és el “one use”, un cop elaborada, una eina torna a un racó de l’ordinador i mai no surt del servei. En el sector de la inserció laboral de les persones que pateixen una malaltia, els professionals estan acostumats a utilitzar i crear eines, ja que aquestes intervenen a tots els processos. La utilització d’unes eines és el versant tècnic de la feina dels professionals. 24
 25. 25. Les notícies: Una notícia és : “qualsevol alteració novadora en l'ordre de les coses i susceptible de convertir-se en una referència per una comunitat”. En un àmbit en mutació tant a nivell del mercat laboral com legal, és molt important poder accedir a les informacions per a dirigir la seva acció. Com la societat, el sector de la inserció viu en un món dinàmic on és capital conèixer les característiques de l’entorn, el funcionament del sector, les iniciatives, els canvis de normatives, els èxits i els fracassos... En el nostre portal, una notícia és qualsevol document digital que aporti un possible interès per a la comunitat dels participants com són les noves normatives, el programa d’una jornada, un vídeo sobre la web d’un ajuntament o un tríptic de presentació d’un nou servei. Qüestions sobre la inserció: És un espai on troben forma les qüestions sobre la problemàtica que uneixen tota la comunitat. La comunitat està convidada a reflexionar, a donar punts de vista a partir d’una qüestió elaborada per un participant. La problemàtica de la inserció laboral de les persones amb malaltia mental és dinàmica i es renova constantment. Els anuncis: Un anunci és un avís mitjançant el qual un participant posa alguna cosa en coneixement de la comunitat amb l’objectiu de fer una consulta o demanda particular enfocada a la problemàtica i que necessita una resposta concreta. 25
 26. 26. Organització de la base de dades: Eines per la inserció Notícies contingut Qüestions sobre la inserció anuncis Etiqueta 1 Etiqueta 2 Etiqueta 3 Etiqueta … Cada contingut del portal està associat a una secció i pot tenir un nombre variable d’etiquetes. L’usuari del portal: L’usuari del portal pot ser qualsevol persona interessada en la problemàtica de la inserció laboral de les persones que pateixen una malaltia mental ja sigui una persona afectada, un professional, un familiar o altres. Es preveuen dos perfils diferents d’usuaris, donant més o menys possibilitats de col·laborar al projecte: el visitant i el participant. 26
 27. 27. El visitant és qualsevol persona connectada a la xarxa Internet que consulta els recursos oferts pel portal com són els continguts que pot descarregar i imprimir des de qualsevol lloc. El participant, a més de poder consultar els continguts com el visitant, pot editar-ne de nous, arxivar-los i interactuar amb els altres participants. Forma el cos electoral del consell de pilotatge del projecte. El participant es considera com un actor autònom i responsable que gestiona un espai personal. Aquest espai personal és l’espai que el portal li ofereix per emmagatzemar la seva activitat al portal i per interactuar amb els altres participants. 3.3.2 Funcions de intermediació. El portal facilita l’accés a un conjunt de continguts i és també el lloc de trobada de persones que comparteixen els mateixos interessos. Els usuaris són persones que es troben sense conèixer-se prèviament, la seva participació al projecte es caracteritza per la lliure voluntat i el sentiment de compartir un conjunt de valors i d’objectius comuns. El portal web és una eina que facilita 3 intermediacions que poden ser descrites sota la forma de processos: -Entre els usuaris i el contingut del portal. -Entre usuaris del portal. -Entre els usuaris i l’equip del projecte. Processos claus d’intermediació entre els usuaris i els contingut del portal: -Consultar un contingut: Definició del procés: Mitjà pel qual el visitant té accés als continguts del portal. Objectiu del procés: Permetre a qualsevol persona, de qualsevol lloc d’accedir als continguts del portal. 27
 28. 28. Descripció del procés: Entre la pàgina d’inici i un contingut determinat, el visitant pot fer camins diferents, sigui seleccionant una etiqueta a partir del núvol d’etiquetes ( generades automàticament de manera aleatòria entre les etiquetes existents), fent un cerca amb l’eina de recerca, o per les seccions predeterminades ( eines, notícies, anuncis, qüestions sobre la inserció). De la mateixa manera, a partir de les etiquetes generades pel portal, via les seccions o els resultats de l’ús de la eina de cerca, el visitant serà redirigit a un llistat dels resultats ordenats per la seva pertinència. Cada element de resposta del llistat es representa de la mateixa manera. El títol, la natura del document , una descripció limitada, la secció a la qual pertany , la persona que el va publicar, el temps que fa que va ser publicat, quantes persones l’han consultat i el nombre de comentaris que va generar. Si el visitant no vol continuar la cerca i decideix seleccionar una entrada, és dirigit a la pàgina de l’entrada. La pàgina de l’entrada li dóna, a més dels elements del llistat, unes informacions més completes sobre el contingut. La descripció és més àmplia, apareixen totes les etiquetes vinculades al document, els comentaris generats, i les informacions personals predeterminades de l’editor del document. I finalment el document s’obre en una nova finestra del navegador. Actors del procés: El responsable de tot el procés és el visitant, evoluciona en l’entorn d’una manera completament autònoma, és el que decideix entre els seu criteris. Definició de termes: entrades, llistat de resultat, etiqueta, secció, eina de cerca, visitant. -Les entrades: són el conjunt de tots els documents que formen part del portal, constitueixen les unitats de contingut. -El llistat de resultats: és la forma sota la qual es presenten les entrades. El llistat està organitzat en funció del criteris determinats pel visitant. -Etiqueta: una etiqueta és una paraula o conjunt de paraules que defineixen d'una forma clara i senzilla una entrada definida per l’editor que facilita la seva classificació per la base de dades. 28
 29. 29. -Les seccions: eines, notícies, anuncis, qüestions sobre la inserció són els camps en els quals estan estructurades les entrades del portal. Són accessibles des de qualsevol pàgina del portal a la part esquerra de la pantalla i redirigeixen el visitant a un llistat de resultats. -L’eina de cerca: és un mitjà que s’utilitza per facilitar la localització d’un determinat contingut de manera fàcil i ràpida. És accessible a partir de totes la pàgines del portal, a la part superior de la pantalla. Està formada d’un camp de text on el visitant pot introduir el terme a buscar i el comandament per a accedir a la cerca avançada. -destaquem: és una entrada que el sistema tria automàticament en funció dels paràmetres dels participants o, per defecte, l’entrada més vista pels visitants. Actors del procés: Tots els usuaris com a visitant o participant tenen accés al contingut del portal. Pàgines relacionades: El procés es pot començar des de qualsevol pàgina del portal/llistat de resultat/pàgina d’entrada. Il·lustració: Pàgina d’inici Seccions Etiquetes Eina de cerca Destaquem predeterminades Llistat de resultat Llistat de resultat Llistat de resultat Contingut 29
 30. 30. -Conservar una entrada: Definició del procés: Procés pel qual un participant conserva al seu espai personal les entrades dels altres participants. Objectiu del procés: Permetre als participants d’emmagatzemar els continguts al seu espai personal. Descripció del procés: Des de la pàgina d’un contingut, un participant connectat té la possibilitat de conservar una entrada mitjançant el botó “conservar” que apareix a la columna de l’esquerra. Un cop conservades les entrades s’afegeixen al seu espai personal. Abans de poder validar la conservació de l’entrada al seu espai el participant està convidat a afegir noves etiquetes. Actors del procés: Els actors d’aquest procés són els participants connectats. Pàgines relacionades: Pàgina d’una entrada/espai personal Definició de termes: -Les entrades : són el conjunt de tots els documents que formen part del portal, constitueixen les unitats de contingut. -Espai personal: és l’espai privat de cada participant on pot emmagatzemar la seva activitat relacionada amb el portal. -Etiqueta: una etiqueta és una paraula o conjunt de paraules que defineixen d'una forma clara i senzilla una entrada, definida per l’editor que facilita la seva classificació per la base de dades. Il·lustració: Pàgina d’una Espai personal entrada Conservar Proposició de noves etiquetes 30
 31. 31. -L’edició d’entrades: Definició del procés: És el mitjà pel qual s’elabora el contingut del portal. Objectiu del procés: Permetre de compartir tot document digital i garantir la seva reutilització per la seva integració a la base de dades. Descripció del procés: Un participant connectat pot editar al portal qualsevol document digital, ja sigui un document des del seu ordinador o l’ enllaç d’una pàgina web exterior al portal. Un cop connectat, des de la funció “Editar” en la columna esquerra de comandaments accedeix a la pàgina d’edició. Abans de poder pujar el seu document o enganxar l’enllaç i poder confirmar la seva entrada, el participant ha d’omplir els camps que permetran la integració a la base de dades. Un títol de l’entrada, descripció curta del document ( màx. 250 caràcters), etiquetes, secció(Eines/notícies/qüestions sobre la inserció/anunci). Actors del procés: Els actors d’aquest procés són els participants connectats. Pàgines relacionades: Espai personal/editar una entrada Definició de termes: entrada, títol de l’entrada, etiquetes, descripció, enllaç, pujar un document -Les entrades : són el conjunt de tots els documents que formen part del portal, constitueixen les unitats de contingut. -Títol de la entrada: és el nom que es dóna a una entrada, la seva designació distintiva. -Etiqueta: una etiqueta és una paraula o conjunt de paraules que defineixen d'una forma clara i senzilla una entrada definida per l’editor que facilita la seva classificació per la base de dades. -Descripció de l’entrada: camp lliure del formulari d’edició on el participant pot afegir una curta introducció o fomentar comentaris ( està limitat a 250 caràcters ). -Enllaç: o hiperenllaç és un element de referència a qualsevol altre recurs d’un altre web que el portal. -Pujar un document: acció de compartir un document. 31
 32. 32. Il·lustració: Pàgina de inici Log’in Espai personal Editar una Edició de les dades entrada de l’entrada Desar Processos claus de Intermediació entre els usuaris. Comentar una entrada: Definició del procés: Mitjà pel qual un usuari del portal comenta l’entrada d’un altre participant. La realimentació (en anglès, feedback) és el procés de compartir observacions, preocupacions i suggeriments amb una altra persona. Objectiu del procés: L’objectiu és de fer possible els intercanvis , de fomentar la discussió entre els usuaris del portal i de permetre els feedbacks. Descripció del procés: Un usuari té la possibilitat, quan està a la pàgina d’una entrada, de poder deixar els seus comentaris sobre l’entrada. Aquestes comentaris apareixen directament a l’espai personal del participant que havia editat el document i sota la presentació de la pàgina de l’entrada. El participant editor de l’entrada té la possibilitat de respondre afegint un nou comentari o suprimir-lo a partir de la comanda de gestió del seu espai personal. Actors del procés: Els usuaris són responsables del procés, tant els participants consultants com els editors de les entrades. 32
 33. 33. Pàgines relacionades: Pàgines d’entrades, espai personal del participant. Definició de termes: comentari, entrada, espai personal, feedbacks. -Comentari és un text breu que deixa un visitant que aporta aclariments i observacions a una entrada. -Una entrada és tot document digital o enllaç que un participant considera adient per a la problemàtica i que decideix compartir amb els altres usuaris del portal. -Espai personal: és l’espai privat de cada participant on pot emmagatzemar la seva activitat relacionada amb el portal. -feedbacks: és procés de comunicar a una persona les seves observacions, preocupacions i suggeriments sobre una de les seves accions. Il·lustració: Pàgina de inici Consultar una entrada Log’in Espai personal Entrada Deixar un comentari Desar Creació de l’espai personal: Definició del procés: Els participants que volen editar entrades poden crear un espai personal. Objectiu del procés: Permetre al participant de poder crear un espai personal que reflecteixi els seus interessos, on podrà emmagatzemar la seva activitat al portal i donar-se a conèixer als altres participants. 33
 34. 34. Descripció del procés: Un usuari que vol editar entrades ha de registrar-se prèviament i crear el seu espai personal. Des de qualsevol pàgina del portal a la part superior, amb el comandament “participa” accedeix al formulari de matriculació. Ha d’omplir els camps obligatoris : nom, primer cognom, una direcció de correu electrònic, la seva relació amb el portal. Quan accepta les condicions de utilització l’usuari passa de l’estat de visitant al de participant, i és convidat a editar el seu perfil via la pàgina “editar el seu perfil” a la qual és redirigit. Gràcies a un formulari pot entrar les informacions del seu perfil i elegir el grau de visibilitat de les informacions personals. En qualsevol moment, quan està connectat té la possibilitat de modificar les informacions a partir de la pàgina del seu espai personal amb el botó “editar el meu perfil” a la columna esquerra. Actors del procés: L’usuari del portal és responsable de l’exactitud de les informacions. Pàgines relacionades: El meu espai, editar el meu perfil 1/2, editar el meu perfil 2/2 Definició de termes: espai personal, visibilitat, perfil, relació amb el portal, condicions de utilització -L’espai personal és el lloc on el participant matriculat pot emmagatzemar la seva activitat al portal. -Visibilitat és el grau de confidencialitat que un participant decideix donar al seu perfil. Existeixen 4 nivells, el participant pot decidir el que podran veure els altres usuaris -a més del seu nom i la seva relació al portal- entre la seva carta de presentació, les seves dades professionals, la seva formació i la seva activitat al portal. -El perfil és el conjunt de informació que un participant decideix deixar veure als altres usuaris del portal. Relació amb el portal: és un text breu on el participant explica la seva motivació o el seu interès per participar al portal. Condicions de utilització: és el document que agrupa totes les normes del portal. La utilització del portal com a participant implica el coneixement d’aquestes normes. 34
 35. 35. Il·lustració: Pàgina de inici Participar Editar el seu Paràmetres de Desar perfil visibilitat Gestió de l’espai personal: Definició del procés: És el procés pel qual un participant pot organitzar el seu espai personal. Objectiu del procés: Permetre d’una manera àgil modificar les dades d’un participant i organitzar la presentació de la informació sobre la seva activitat. Descripció del procés: Des de la pàgina del seu espai personal, el participant en qualsevol moment pot organitzar i modificar tots els paràmetres i completar les seves informacions personals en funció del seu gust i interès. Per defecte apareixen de manera fixa, les dades personals del participant ( nom, relació amb el portal, els continguts editats i conservats, les seves etiquetes, la seva última activitat amb el portal). Actor del procés: El participant registrat com a propietari del espai personal. Pàgines relacionades: Espai personal/edició del meu perfil de participant. Definició de termes: -L’espai personal és el lloc on el participant matriculat pot emmagatzemar la seva activitat al portal i interactuar amb els visitants del portal. -El perfil és el conjunt de informació que un participant decideix deixar veure als altres usuaris del portal. 35
 36. 36. -Paràmetres del perfil: elements variables en funció dels quals són determinades les característiques del perfil d’un participant Il·lustració: Pàgina de inici Log’in Espai personal Editar el meu Desar perfil Contactar un altre participant: Definició del procés: Procés pel qual un usuari contacta amb un altre participant. Objectiu del procés: Agilitzar la discussió entre els usuaris del portal. Descripció del procés: Els usuaris que no estan matriculats com a participants poden contactar a l’editor d’una entrada i escriure un missatge que només el editor podrà veure i que apareixerà al seu espai personal. Des de la pàgina de l’entrada apretant el nom de participant de l’editor. Actors del procés: Tots els usuaris del portal, tant visitants com participants. Pàgines relacionades: Pàgina d’una entrada/espai personal Definició de termes: L’espai personal és el lloc on el participant matriculat pot emmagatzemar la seva activitat al portal i interactuar amb els visitants del portal. Missatge: comunicació escrita, a un destinatari determinat. 36
 37. 37. Il·lustració Pàgina d’una entrada Contactar Escriure un missatge a un Desar altre participant Processos claus de Intermediació entre els usuaris i l’equip del portal. Procés de suport: Definició del procés: Mitjà pel qual, els usuaris del portal rebran suport per a utilitzar el portal. Objectiu del procés: Permetre als usuaris de rebre un suport per a la utilització del portal Descripció del procés: Des de qualsevol pàgina del portal un usuari pot accedir a un suport per a utilitzar el portal via el botó “suport”que apareix a la part superior de cada pàgina. Mitjançant aquesta comanda està redirigit al menú de suport que presenta el llistat del processos del portal i que permet accedir a cada fitxa de procés i un enllaç que li permet contactar directament amb el secretariat del portal via la redacció d’una petició. Actors del procés: El secretariat i els usuaris del portal Pàgines relacionades: Qualsevol pàgina del portal/menú de suport/espai personal. Definició de termes: fitxa de procés, petició fitxa de procés: fitxa accessible des de la pàgina de suport que presenta cada procés del portal. Cada fitxa presenta el nom del procés, la seva definició, el seu objectiu, la seva 37
 38. 38. descripció, el actors implicats, la definició dels termes associats, les pàgines relacionades i les altres seccions del menú suport que puguin ser relacionades. Petició: formulari pel qual l’usuari del portal entra en contacte amb el secretariat del portal per fer una pregunta, rebre una ajuda tècnica, fer suggeriments, avisar sobre problemes per a accedir al contingut, o amb l’edició de les seves entrades, etc. Il·lustració: Qualsevol pàgina Llistat de Fitxa de procés Menú de suport processos Petició Procés de tancament: Definició del procés: Procés pel qual un participant decideix de suprimir el seu espai personal i de renunciar a la seva col·laboració amb el portal. Objectiu del procés: Permetre als participants d’esborrar el seu espai personal. Descripció del procés: Un participant pot decidir en qualsevol moment de finalitzar la seva col·laboració amb el portal. Des del comandament “suport” a la part superior de totes les pàgines accedeix al menú de suport on trobarà el formulari de tancament amb el portal. Abans de poder confirmar la supressió del seu espai personal és avisat que les entrades que ha editat i les seves participacions seran anònimes i que els altres participants no el podran contactar via el portal. 38
 39. 39. Actors del procés: El participant registrat com a propietari de l’espai personal. Pàgines relacionades: Pàgina de Suport, formulari de tancament, Definició de termes: L’espai personal és el lloc on el participant matriculat pot emmagatzemar la seva activitat al portal i interactuar amb els visitants del portal. Il·lustració: Pàgina de inici Espai personal Suport Formulari de tancament 3.3.3 Accions del secretariat del portal: De manera continua i simultània a les activitats del portal, el secretariat del portal s’encarrega d’organitzar les accions que considera adients per assegurar el funcionament, el suport, la promoció, l’estimulació de les activitats del portal i el control de qualitat dels processos. -Coordinació amb l’equip de manteniment del portal. Objectiu : Assegurar el funcionament tècnic del portal i la resolució de incidències. Descripció: El secretària es coordina amb l’equip de manteniment de manera setmanal per a supervisar el funcionament del portal i la resolució de les incidències. Document: Informe setmanal de incidències. 39
 40. 40. Periodicitat: El secretariat es reuneix cada setmana amb l’equip de manteniment. -Coordinació amb el consell de pilotatge. Objectiu : Informar al consell de pilotatge del funcionament i del control de qualitat de portal. Descripció: Cada trimestre es reuneixen el secretariat amb el consell de pilotatge que està capacitat per analitzar els resultats i decidir posar en marxa les accions de reajustament necessàries. Documents: Informe trimestral d’incidències, memòria anual d’activitat Periodicitat: Reunió trimestral -Suport Objectiu: Cada petició d’un usuari té una resposta en un termini de 2 dies laborables. Descripció: El secretariat s’encarrega de trobar solucions i comunicar-les als usuaris que demanen suport via la redacció d’una petició. Documents: Petició de l’usuari, email de resposta, informe setmanal de peticions Periodicitat: Després de cada petició -Promoció del portal: Objectiu: Donar a conèixer i organitzar seccions de presentació del portal als actors del sector de la inserció de les persones que pateixen una malaltia mental. Descripció: 40
 41. 41. El secretariat s’encarrega d’organitzar accions de promoció del portal en direcció dels actors de la inserció laboral de les persones que pateixen una malaltia mental ( beneficiaris, familiars i professionals) mitjançant l’organització de trobades, d’enquestes, de mailings. Documents: Emails de presentació, emails d’enquestes, vídeo de demostració, pla de comunicació Periodicitat: Com a mínim 5 accions al mes. -Formació Objectiu : Fomentar l’ús de les TIC i del portal Descripció: El secretariat s’encarrega d’organitzar sessions de formació en la utilització de les TIC i del portal en direcció del actors del sector. Document: vídeo de demostració, pla de comunicació Periodicitat: Com a mínim 4 al mes. -Control de la qualitat Objectiu: Anàlisi dels indicadors de qualitat del portal Descripció: El secretariat s’encarrega del control continu de qualitat del portal i de redactar la memòria anual. Documents: Informes setmanals d’incidències, memòria anual d’activitat, indicadors del portal Periodicitat: De manera continua. 41
 42. 42. Difusió de les bones pràctiques Objectius: Fer la promoció de les bones pràctiques en el sector de la inserció laboral de les persones que pateixen una malaltia mental. Descripció: El secretariat intervé via al portal per difondre les bones pràctiques Document : Entrades al portal, missatges de la funció “contactar”del portal Periodicitat: Cada vegada que el consell de pilotatge ho demani. Estimular els actor fomentant la discussió Objectiu: Estimular i fomentar la discussió entre els participants del portal. Descripció: El secretariat intervé via la secció “qüestions sobre la inserció”, redactant qüestions i sol·licitant respostes i intervencions dels usuaris del portal. Document: Entrada a la secció “qüestions sobre la inserció”, comentaris d’entrada Periodicitat: Cada vegada que el secretariat ho troba adient. 42
 43. 43. 4 Estratègies per a l’acció L'èxit d'un projecte es basa en la seva planificació i la seva metodologia. Per tal de dur a terme el portal web s’estableix doncs una estratègia que preveu planificar les diferents fases del projecte: -Constitució d’un equip: Sembla imprescindible que el projecte reuneixi altres professionals que de manera voluntària hi volen participar per crear un consell de pilotatge del projecte encarregat de validar i reorientar si cal, el seu desenvolupament estratègic. Aquest consell estarà format per persones compromeses amb la problemàtica i experiència contrastada en el sector. -Finançament : El projecte pensa demanar un finançament públic donat que existeixen línies de subvenció per programes innovadors en la promoció i l’educació en matèria de TICs i d’inserció socio- laboral de les persones que pateixen una malaltia mental. Aquest projecte també pot ser co-finançat pel sector privat per permetre de cobrir els costos d’un professional de la inserció laboral i els costos de funcionament de l’aplicació: creació i manteniment. Els recursos materials i financers serien gestionats per un consell de participants elegit entre tots. Presentació del projecte : Es vetllarà per a la presentació del projecte a tots aquelles persones que en puguin facilitar la seva implementació . Per a tal, serà posat en marxa un pla de comunicació que tindrà com a objectiu donar a conèixer el projecte, el seus objectius i modes de funcionament. L’execució : L’execució és la fase on es porten a la pràctica les diferents tasques que han estat prèviament dissenyades i planificades. Comporta una sèrie d’activitats tècniques pròpies del 43
 44. 44. desenvolupament del projecte, i unes altres addicionals de control de qualitat i gestió, amb la finalitat de verificar que l’execució es duu a terme respectant el pressupost, el calendari i els requeriments de qualitat preestablerts. L’execució dinamitza diversos processos, ja sigui de forma consecutiva o simultània. En conseqüència és necessari controlar amb rigor totes les activitats que es porten a terme en el transcurs del projecte. Durant aquesta fase s’han de controlar les diferents activitats per garantir que s’assoleixen, i identificar les diverses incidències que puguin aparèixer per corregir-les. La implementació serà supervisada pel consell de pilotatge que vetllarà per posar en marxa accions de comunicació, validarà i reorientarà, si cal, el desenvolupament del portal. També s’hauran de dur a terme accions de sensibilització: pedagogia, formació dels participants, mailing, presentació, elaboració d’un vídeo de demostració. Consolidació : Per tal de consolidar el portal, aquest serà revisat de manera continua. L’anàlisi dels indicadors predefinits permetran una millora contínua i asseguraran les condicions de viabilitat. 44
 45. 45. 5 Avaluació: El projecte que presentem s’inscriu en un procés de qualitat. Entenem com a qualitat : “El grau en què un conjunt de característiques inherents a un producte o servei acompleix amb uns requisits prèviament establerts o amb unes necessitats i expectatives prèvies al seu consum. Es plaça així en una perspectiva de constant millora. “ ( definició de la qualitat, InserQual) El que s’avalua: El Portal actua com a facilitador, com a proveïdor de continguts que organitza els camins entre els seus usuaris. Grava de manera continua els camins que segueixen els usuaris generant dades que donen molta informació sobre el nivell de competència digital adquirit pels actors del sector, l’eficiència i la pertinència del projecte. La font de informació es composa de l’anàlisi estadístic de les dades del portal i del conjunt d’accions posades en marxa per a sensibilitzar i promocionar l’ús del portal. Com s’avalua : Els processos del portal generen moltes dades de manera continua que faciliten determinar uns indicadors de qualitat que puguin expressar-se en termes de fórmula matemàtica. Els objectius específics del projecte ens permetran elegir el conjunt d’indicadors qualitatius i quantitatius permetent avaluar el portal: A nivell quantitatiu: El nombre de persones connectades. El nombre de visitants El nombre de creació de perfils El nombre d’entrades noves 45
 46. 46. El nombre de comentaris El nombre de contactes entre els usuaris El nombre de tancaments El nombre de incidències A nivell qualitatiu: La satisfacció dels usuaris L’accessibilitat del portal en Català i Castellà. Les accions de formació Les accions de sensibilització Qui avalua: La responsabilitat de l’avaluació pertany al secretariat del portal que en total transparència s’encarrega d’ajuntar les dades recollides. A més a més, organitza accions d’avaluació especificades de les accions de comunicació a partir d’enquestes generals o dirigides. Aquest control de qualitat està sota la responsabilitat del consell de pilotatge que té capacitat per analitzar els resultats i decidir posar en marxa les accions de reajustament necessàries. Quan s’avalua: El projecte s’avalua de manera contínua. De manera trimestral, a les reunions del consell de pilotatge, es revisen els resultats dels indicadors per permetre els ajustaments necessaris. Cada any l’anàlisi dels resultats dels indicadors són adjuntats en una memòria comunicada a tots els participants i accessible des del portal. Aquesta memòria permet veure si s’aconsegueixen els objectius plantejats. 46
 47. 47. Conclusió : Aquest projecte participa a afrontar i donar resposta a l’elevada taxa de desocupació de les persones amb malaltia mental, que continua essent molt superior a la de la població general. . Les TIC han ampliat en molt poc temps el ventall de canals, eines i dispositius de comunicació disponible. Utilitzar de forma més eficaç i responsable les eines de comunicació interpersonal i el treball col·laboratiu, ha esdevingut una nova exigència social. El sector de la inserció laboral és un àmbit molt humà, i sovint existeix la temptació de caracteritzar-lo com un sector social, oblidant que és perquè és un sector altament tècnic que justament pot oferir un servei de qualitat als seus beneficiaris. És per tant necessari utilitzar tots els mitjans existents per treballar en xarxa i així millorar la capacitat d’inserció de les persones que pateixen una malaltia mental, tot potenciant l’estabilitat de l’ocupació, desenvolupar l’esperit d’empresa, fomentar la capacitat d’adaptació dels treballadors i dels empleats i reforçar la política d’igualtat d’oportunitats. 47
 48. 48. Bibliografia Ajuntament de Barcelona (2008): Centres Ocupacionals de Barcelona Ciutat. Classificats per districtes. http://www.bcn.es/bcnbarris/ca/pdf/Centres_Ocupacionals.pdf. AMMFEINA (2007): Servei Orientació Laboral Especialitzat (S.O.L.E). http://ammfeina.org/PDF/PROJECTE%20del%20S.O.L.E.pdf. Adela d’Alòs-Moner, Joan Batlle Montserrat, Nous rols dels professionals de la informació: webs i intranets corporatives Barcelona 2001. http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22561/22395 Blanco, A., i A. Pastor. Las personas con enfermedades mentales crónicas:delimitación,problemática y necesidades. A Rehabilitación Psicosocial de personas con trastornos mentales crónicos., de A. Rodriguez. Madrid: Piramide, 1997. Brugos, A., B. Arbeloa, M.V. Astrain, S. Lopez, M. Otero, i C. Monreal. Valoración del programa social de atención a personas con trastorno mental grave: un estudio Delphi . Anales del Sistema Sanitario de Navarra.Edita Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. 23 / 4 / 2007. http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol30/n1/salud2i.html (últim accés: 22 / 1 / 2009). Departament d’Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya (2006): Estadística de persones amb discapacitat. http://www.gencat.net/benestar/xifres/estadistiques/index2006.htm. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya (2007): Mapa de Serveis Socials. Actualització de Dades Bàsiques. 2005. http://www.gencat.net/benestar/publica/pdf/mapa_serveis_2005.pdf. 48
 49. 49. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya (2008): L’atenció social a les persones amb malaltia mental. http://www.gencat.net/benestar/i/malaltia.htm. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya (2008): Llista General de Centres Especials de Treball. http://www.gencat.cat/benestar/departament/adreces/especials/index.htm. Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya (1998): Pla d’Inserció Sociolaboral de les persones amb disminució. http://www.gencat.net/benestar/placet/pla01.pdf. Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya (2006): Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya 2006-2009. http://www.tercersector.net/pdf/recerques/plainclusio.pdf. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya (2006): Pla Director de Salut Mental i Addiccions. Barcelona: Direcció General de Planificació i Avaluació. http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/salutmental2006n.pdf. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya (2006): Salut mental i qualitat de vida. http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/salmental.pdf. Departament de Treball. Generalitat de Catalunya (2007): Estratègia per a la inserció laboral de persones amb discapacitat a Catalunya 2008-2010 http://gencat.net/treball/doc/doc_47984266_1.pdf Dolors González, La Fageda, Història d’una bogeria, les claus de l’èxit d’un projecte social i empresarial, La Magrana Barcelona 2008 49
 50. 50. Generalitat de Catalunya departament de treball. Igualtat d'oportunitats en el treball. 2006. http://www.gencat.net/treball/doc/doc_47984266_1.pdf Gorz, André (1997): Miserias de lo presente, riqueza de lo posible, Barcelona, Paidós Ibérica. Gorz André, Un autre monde est possible (et le logiciel libre), La sortie du capitalisme a déjà commencé”, EcoRev’, Paris 2007 http://www.framablog.org/index.php/post/2009/03/09/andre-gorz-sortie-du-capitalisme- et-logiciel-libre Hubert Guillaud, L’avenir de la vie privée est de la maîtriser, InternetACTU.net, 07/2010. http://www.internetactu.net/2010/07/19/maitriser-sa-vie-privee/ Hubert Guillaud Pouvons-nous devenir plus intelligents, individuellement comme collectivement ? InternetACTU.net, 07/2010. http://www.internetactu.net/2010/07/16/pouvons-nous-devenir-plus-intelligents- individuellement-comme-collectivement/ Illich, Ivan Tools for Conviviality, London: Fontana. 1973 Joan Escolar, Glòria Jové, Pere Enciso, Rafael Allepuz, Olga Parés, Albert Farré, Integració sociolaboral de les persones amb discapacitat: situació, compromís i reptes de futur, Un estudi a les comarques de Lleida, Pàges editors, Lleida 2002 José Augusto Colis, Abelardo Rodriguez , Rehabilitación laboral de personas con enfermedad mental crónica: programas básicos de intervención. Cuadernos técnicos de Servicios Sociales. Consejeria de ServiciosSociales, Comunidad de Madrid, 2001 La inserció laboral de persones fràgils, 2,3,4 de febrer de 2004, llibre de ponències i comunicacions, fundació “LA Caixa”, Barcelona 2004. 50
 51. 51. Manifeste des Digital humanities, THATCamp Paris 2010http://tcp.hypotheses.org/files/2010/07/Pages-de-Aff_Dh40x60-FR2BIS.pdf Marin Dacos, Pierre Mounier L'édition électronique Essai (broché). Paris 2010 Mas Anna,El treball amb suport: un model que facilita la incorporació de persones amb discapacitat intel·lectual en empreses ordinàries, La inserció Laboral com a procés d’intervenció educativa, Revista d’Intervenció Socioeducativa, les Escoles Universitàries de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés Universitat Ramon Llull. Barcelona Gener/abril 2009 Philippe Bouquillion, Jacob Thomas Matthews Le Web collaboratif : mutations des industries de la culture et de la communication PUG,Paris 2010 Sesé Ana, InserQual: una eina per a la millora de la qualitat en l’acompanyament a la inserció laboral.La inserció Laboral com a procés d’intervenció educativa, Revista d’Intervenció Socioeducativa, les Escoles Universitàries de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés Universitat Ramon Llull. Barcelona Gener/abril 2009 Xavier Senabre Cooperativistes a la recerca de sentit, La inserció Laboral com a procés d’intervenció educativa, Revista d’Intervenció Socioeducativa, les Escoles Universitàries de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés Universitat Ramon Llull. Barcelona Gener/abril 2009 51
 52. 52. Annexos: 52
 53. 53. Contingut: : Annex 1: Distancia entre les entitades de l’agrupació Ammfeina Annex2: Equipament TIC a la LLar Annex 3: l’enquesta sobre l’ús de les tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i del Comerç Electrònic a les empreses de Catalunya ( 2008-2009), Annex 4 Maqueta del portal web 53
 54. 54. SANT JOAN El MOLÍ INTECSERVE CAN AFAMMEB Dr. AURIA El PLA ALBA SHALOM APRODISCA CORESSA PEREMATA ENTREM-HI NOU VERD LABORIS DAU ARAPDIS de DEU - d’en TRESC DRISSA IS NETEJA AN TRUETA SSM PUIGVERT AURIA El PLA 111km/1h14 ALBA 45km/0h34 66km/0h46 SHALOM 92km/1h 26km/0h22 46km/0h34 Distància entre les entitats de APRODISCA 53km/0h51 85km/0h59 36km/0h34 67km/0h46 l’agrupació Ammfeina CORESSA 59km/0h45 168km/1h51 101km/1h13 147km/1h39 63km/0h38 PEREMATA 82km/1h30 114km/1h29 65km/1h04 96km/1h15 31km/0h35 98km/1h04 ENTREM-HI 37km/0h40 140km/1h27 89km/1h03 121km/1h13 60km/0h38 46km/0h39 68km/0h46 NOU VERD 37km/0h40 140km/1h27 89km/1h03 121km/1h13 60km/0h38 46km/0h39 68km/0h46 0 LABORIS 70km/0h56 178km/2h02 11km/1h21 158km/1h49 115km/1h11 19km/0h23 113km/1h18 58km/0h44 58km/0h44 DAU 74km/0h55 182km/2h01 116km/1h22 162km/1h48 115km/1h11 19km/0h23 113km/1h16 62km/0h44 62km/0h44 2,20km/0h06 ARAPDIS 69km/0h54 176km/1h59 11km/1h20 157km/1h47 114km/1h09 18km/021 113km/1h16 57km/0h42 57km/0h42 1,0km/0h02 3,9km/0h09 INTECSERVEIS 59km/0h47 168km/1h51 101km/1h13 149km/1h39 106km/1h02 808m, 0h02 100km/1h06 49km/0h35 49km/0h35 18km/0h22 18km/0h19 18km/0h21 SANT JOAN de 62km/0h46 169km/1h50 104km/1h11 150km/ 1h38 107km/1h01 12km/0h13 105km/1h07 49km/0h33 49km/0h33 10km/0h15 9,8km/0h16 9,3km/0h14 12km/0h12 DEU - SSM CAN NETEJA 77km/0h55 199km/1h59 118km/1h21 165km/1h48 120km/1h10 29km/0h27 119km/1h19 62km/0h43 62km/0h43 13km/0h16 12km/0h14 13km/0h17 29km/0h26 17km/0h18 AFAMMEBAN 76km/0h57 200km/2h02 117km/1h23 165km/1h51 118km/1h12 25km/0h25 120km/1h23 61km/0h45 61km/0h45 9,0km/0h13 7,8km/0h11 9,9km/0h16 24km/0h24 16km/0h20 2,4km/0h06 El MOLÍ d’en 134km/1h24 241km/2h32 175km/1h53 222km/2h22 177km/1h45 84km/0h57 178km/1h55 120km/1h14 120km/1h14 68km/0h45 66km/0h43 69km/0h48 84km/0h56 75km/0h49 60km/0h37 60km/0h38 PUIGVERT TRESC 154km/1h35 261km/2h40 195km/2h01 222km/2h22 197km/1h50 118km/1h17 205km/1h59 139km/1h23 139km/1h23 102km/1h06 101km/1h04 102km/1h07 118km/1h17 106km/1h08 93km/1h02 93km/1h03 42km/0h34 DRISSA 152km/1h34 259km/2h39 194km/2h00 240km/2h27 197km/1h50 116km/1h16 203 km/1h57 137km/1h22 137km/1h22 100km/1h05 99km/1h03 102km/1h08 116km/1h15 106km/1h08 92km/1h01 92km/1h02 41km/0h33 2,6/0h04 Dr. TRUETA 81km/1h16 178km/2h16 112km/1h37 159km/2h04 197km/1h50 86km/1h20 174km/2h02 128km/1h29 128km/1h29 71km/1h09 70km/1h07 71km/1h11 116km/1h15 106km/1h08 66km/1h04 64km/1h04 74km/1h13 73km/1h05 70km/1h01 aspros 90km/1h04 22km/0h21 45km=0h37 3,0km/0h07 63km/0h38 165km/1h31 94km/1h11 118km/1h06 118km/1h06 183km/1h46 177km/1h39 174km/ 1h42 165km/1h30 166km/1h31 178km/1h39 179km/1h46 233km/2h07 254km/2h20 252km/2h21 159km/2h12 Annex1. Distància entre les entitats de l’agrupació Ammfeina 54
 55. 55. Annex 2 Annex 3 55
 56. 56. Annex 4 Maqueta del portal web Area Visitant: Pàgina de inici 57 Secció Eines per la inserció 58 Secció Notícies 59 Secció Qüestions sobre la inserció 60 Secció Anuncis 61 Cerca avançada 62 Pàgina d’entrada 63 Area Participant: Crear el meu espai 64 Editar el meu perfil 1/2 65 Editar el meu perfil 2/2 66 Perfil participant 67 Secció Eines per la inserció 69 Secció Notícies 70 Secció Qüestions sobre la inseció 71 Secció Anuncis 72 Cerca avançada 73 Pàgina d’entrada 74 Editar una entrada 75 Comentar 76 Conservar 77 56
 57. 57. Inserció laboral de persones que pateixen una malaltia mental Portal per compartir, Intercanviar, fer consultes i progresar entre tots Llengua: Cat/Es log’in suport Cercar Cerca avançada Participa: Correu electrònic: Eines per la El Portal per compartir, intercanviar, fer consultes i progressar Contrassenya: inserció entre tots és un espai virtual de col·laboració i participació per a totes persones relacionats amb la problemàtica de la inserció laboral de les persones amb malaltia mental, ja siguin professionals, usuaris o familiars. Notícies Etiquetes : Entre els seus objectius està el de facilitar la accessibilitat i donar una forma a tots els recursos que es poden generar per millorar l’assistència que rebran les persones amb malaltia mental per la Baix Llobregat, CET, seva inserció laboral. Tot el treball generat i els coneixements formació, objectius, CV, exposats es basen en els valors d’autonomia, de transparència, de atenció al client, Qüestions cooperació, de dignitat, de diversitat, d’igualtat, de qualitat, de Generalitat, publicar, sobre la participació, de solidaritat de innovació de persones perseguint programa individual, inserció fins i objectius comuns. prelaboral, SIL, T’animem a participar! bonificació, OTL, Anuncis: jardinería, cooperativa, mercat ordinari, TIC, Vídeo demo Ammfeina, USAP, projecte, 57
 58. 58. Eines per a la inserció: Llengua: Cat/Es log’in suport Destaquem: Cercar Cerca avançada Indicadors per mesurar els criteris de qualitat dels serveis prelaborals… participar Indicadors per mesurar els criteris de ………………veure la entrada qualitat dels serveis prelaborals. Eines per la : Departamento d’acció Social Etiquetes inserció Ciutadania, indicadors, qualitat. Etiquetes : De ROmegro, fa una semana, comentaris 0 Notícies Baix Llobregat, CET, formació, objectius, CV, Escala de valoració dela satisfacció atenció al client, laboral.en un CET Generalitat, publicar, Qüestions programa individual, sobre la CET, escales, satisfacció laboral, Etiquetes: inserció indicadors, qualitat. prelaboral, SIL, bonificació, OTL, De C. Sales, fa una semana, comentaris: 0 jardinería, cooperativa, mercat ordinari, TIC, Anuncis: Programació curs de iniciació TIC per a Ammfeina, USAP, projecte, prelaborals Etiquetes: programació, curs, tic,prelaboral De ROmegro, fa una semana, comentaris: 1 Compartir un álbum web amb Picassa. Etiquetes: TIC, fotos, presentació. De Ico, fa una semana, comentaris: 1 Més eines 58
 59. 59. Notícies Llengua: Cat/Es log’out suport Destaquem: La consellera Cercar Cerca avançada Carme Capdevila inaugura a Reus el Servei prelaboral ... Participar ………………veure la entrada La consellera Carme Capdevila inaugura a Reus el Servei Eines per la prelaboral ... inserció ... 28-05-2010 13:37. La consellera Carme Capdevila Etiquetes : inaugura a Reus el Servei prelaboral de la Fundació Pere Baix Llobregat, CET, Notícies Mata. La consellera d'Acció ... formació, objectius, CV, http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw atenció al client, /detall.do?id=37924&idioma= - 56k Generalitat, publicar, Etiquetes: prelaboral, consellera, Reus,Pere Mata programa individual, Qüestions sobre la Publicat per a Romegro fa 1 semana. Comentaris: 0 prelaboral, SIL, inserció bonificació, OTL, jardinería, cooperativa, mercat ordinari, TIC, Anuncis: Ammfeina, USAP, projecte, DE SERVEIS PER A PERSONES AMB MALALTIA MENTAL - Versió de text ... 5 Servei prelaboral 6 Servei de tutela per a persones amb malaltia mental 22 SERVEI PRELABORAL ... http://www20.gencat.cat/docs/dasc/03Ambits%20tematics/1 3Malaltiamental/Serveis_socials/Gui... Etiquetes: prelaboral, gia, llar Publicat per a Romegro fa 1 semana. Comentaris: 0 La crisi posa en perill 3.000 llocs de treball de ... 3 min - 7 mars 2009 - Importé par agenciaACN Barcelona (ACN).- La crisi econòmica està posant en una situació 'crítica' els 216 centres especials de treball registrats a … Etiquetes: CET, crisi, Publicat per a Icor fa 1 semana. Comentaris: 0 59 Més noticies

×