Our University signed an agreement with the office of Chinese Language Council International (OCLCI)  known as Hanban l...
1. Teach Chinese Language using a variety of methods  including multimedia & Internet2. Train teachers teach Chinese in p...
Chinese Language is the 2nd (next to   English) internationally used language which is now being taught   in more t...
Pengyou     朋友 Zhe xie nian, yi ge ren, feng ye guo, yu ye zou You guo lei, you guo cuo, hai ji de jian chi shenme z...
Heaven  hundredths  tenths  onesCenterEarth         70,710,67
Finals and Initials• No letters in Mandarin• Just the beginning and the ending sound• Different pronunciation for the lett...
Finals   (Ending sound)a  ao  i-y ian  u-w  uango  ou  [i] in       2           ua  uenge ...
Initials ( Beginning    sound)b  d  z  zh  j gp  t  c  ch  q km  n  s  sh  x hf  l    r
Four Tonesā  1st tone-continuous high  pitchá  2nd tone-continuous fast  risinga  3rd tone-continuous curve  risi...
Pengyou     朋友 Zhe xie nian, yi ge ren, feng ye guo, yu ye zou You guo lei, you guo cuo, hai ji de jian chi shenme z...
Chinese Numbers 1  yī  一 2  èr  二 3  sān  三 4  sì  四 5  wŭ  五 6  lìu  六 7  qī  七 8  bā  八 9 ...
Chinese Numbers 1  yī  一 2  èr  二 3  sān  三 4  sì  四 5  wŭ  五 6  liù  六 7  qī  七 8  bā  八 9 ...
Finals   (Ending sound)a  ao  i-y ian  u-w  uango  ou  ia in   ua  uenge  an  iao iang  uoer  en ...
Pin Yin 拼音 ü exclusivity rulenü ju   qu   xunüe jue que xuelü  juan quan xuanlüe jun qun xun n&l-u but j,q&x no u
Initials ( Beginning    sound)b  d  z  zh  j gp  t  c  ch  q km  n  s  sh  x hf  l    r
Pin Yin 拼 音  j/q/x exclusivity     ruleji qi xi     jian qian   xianjia qia xia   jin qin    xinjiao qiao...
Pin Yin 拼 音i exclusivity ruleyi  di ji  zi zhibi  ti qi  ci chipi  ni xi  si shimi  li   ri
Four Tonesā  1st tone-continuous high  pitchá  2nd tone-continuous fast  risinga  3rd tone-continuous curve  risi...
Pin Yin 拼音ma mou mie   fa  fenmo man miu   fo  fangme mang mian  fei  fengmai meng min  fou  fumei mi  mi...
Pin Yin 拼音niuna  nen  nianne  nang  ninnai  neng  niangnei  nong  ningnao  ni   nunou  niao  nuonan  nie ...
la Pin  Yin 拼音 lianle    leng  linlai   long  lianglei   li   linglao   lia   lulou   liao  luo...
Pin Yin 拼音re  ren  ruari  rang  ruorao  reng  ruirou  rong  ruanran  ru   run
Pin Yin 拼音   hanha      huohe  hen       huaihai  hang       huihei  heng       huanhao  ho...
Pin Yin 拼音 ü exclusivity rulenü ju   qu   xunüe jue que xuelü  juan quan xuanlüe jun qun xun n&l-u but j,q&x no u
Pin Yin 拼 音  j/q/x exclusivity     ruleji qi xi     jian qian   xianjia qia xia   jin qin    xinjiao qiao...
Pin Yin 拼音 TESTmie nie   mei mialo   le  la  lujiao  qiao xiao xioajuan quan juen quenrun  ren  ran  ron
Pin Yin 拼音 b/pba  pa   beng pengbo  po   bi  pibai pai   biao piaobei pei   bie piebao pao   bian pianban pan...
Pin Yin 拼音 d/tda  ta  deng teng  duode  te  dong tong  tuodai tai di    ti   duidao tao diao tiao    tui...
Pin Yin 拼音 g/kga ka gan kan guo kuoge ke gen ken guai kuaigai kai gang kang gui kuigei kei geng keng guan kuangao kao gon...
Pin Yin 拼音 TESTde  pa  bo  tupeng beng pang bangtie  pei  die  piebao tou   biao paokuan gian kang gang
Pin Yin  拼音   z/c/szeiza ca sa   zang  cang sangze ce se   zeng  ceng sengzi ci si   zong  cong songzai cai...
Pin Yin 拼音  zh/ch/shzha  cha  shazhe  che  shezhi  chi  shizhai  chai  shai zheizhao chao   shao sheizho...
Pin Yin 拼 音i exclusivity ruleyi  di ji  zi zhibi  ti qi  ci chipi  ni xi  si shimi  li   ri
Pin Yin 拼音 zh/ch/shzhang chang    zhuanzheng cheng sheng chuanzhong chong shong shuan         zhunzhu  chu  ...
Pin Yin 拼音 TESTsi   zi  xi  cichi  zhi  chir shirsue  xue  xüe  zuechuang zhuang shuangshuo shou show sou
Tonesbā   eightbá   pull abá   bull’s eyebà   father
Tones• Tone mark is placed directly above the vowel of single vowel syllables/words• For two or more vowels in a syllabl...
Listening skills 1 1.  p   b  l   h 2.  m   n  h   l 3.  b   n  p   m 4.  a   ao  o   uo 5.  e...
Reading &Listening1. ā   skills 2 ă    á     à 2.  ī   í   ĭ   ì 3.  ēn  én  ĕn  èn 4.  uō  uó ...
Pengyou     朋友 Zhe xie nian, yi ge ren, feng ye guo, yu ye zou You guo lei, you guo cuo, hai ji de jian chi shenme z...
Pin Yin 拼音 ü exclusivity rulenü ju   qu   xunüe jue que xuelü  juan quan xuanlüe jun qun xun n&l-u but j,q&x no u
Pin Yin 拼 音  j/q/x exclusivity     ruleji qi xi     jian qian   xianjia qia xia   jin qin    xinjiao qiao...
Pin Yin 拼 音i exclusivity ruleyi  di ji  zi zhibi  ti qi  ci chipi  ni xi  si shimi  li   ri
Chinese Numbers 1  yī  一 2  èr  二 3  sān  三 4  sì  四 5  wŭ  五 6  liù  六 7  qī  七 8  bā  八 9 ...
Tonesbā   eightbá   pullbá a   bull’s eyebà   father
Tones• Tone mark is placed directly above the vowel of single vowel syllables/words• For two or more vowels in a syllabl...
Write the correctsandhis and place it at the proper   position.Ni hao.Ni hao ma?Wo hen hao. Nine?Wo ye hen hao.
ChineseNĭ   Vocabulary   你 YouWŏ   I, me 我   fine or goodhăo   question expecting yes-no 好    veryma 吗  ...
1    2    3    4    5    6    7    8    9你                            ...
Third-tone rule  When immediately followed by  another third tone, it should bepronounced in the second tone, but the s...
Chinese SentenceThe subject is usually placed before     the predicate: subject      Nĭ 你  predicate  Hăo  ...
TranslationNi hao. do you do.     HowNi hao ma? are you?        HowWo hen hao. Nine?very fine. How about you?...
Chinese Sentence Am, is, are, was and were will beeliminated if the subject is followed     by a predicate:Wo hen hao...
Chinese SentenceAlways answer with exaggeration:Wo hen hao. Nine?I am very fine. How about you?
Listening skills 31. mă  ma  6. Li Na      Lí Nà2. lì  li  7. hen hao      hĕn hăo3. huŏ  huo  8. Lu Y...
Please practice the followingsentences by pair alternately:1 : 你好!st2 : 你好。你好吗? nd1 : 我很好。你呢? st2 : 我也很好。 nd
Listening skills 4 1. Nĭ hăo! 2. Nĭ hăo ma? 3. Hĕn hăo. 4. Nĭ ne Lìbō. 5. Yĕ hĕn hăo.
Chinese SentenceAnother form of asking a question is    on the bu approach:   Ni hao bu   hao?fine or not fine?  ...
不 bu-tone rule   Bù is the not/no word of the mandarin language, it changes its tone depending on the tone of the   ...
Chinesetā Vocabulary she   他  He or 她      plurality of pronounsmen   他们  (Tāmen)       You allnĭmen  ...
1    2    3    4    5    6    7    8    9她                            ...
FUNNY JOKESBY: JOHN CARLO PATIAG     &  LEMUEL JO TIGNO
KAMATAYAN NG CHINESE  BUSINESSMANDYING CHINESE: AKO PATAY LAPITNA, IKAW SABI TOTOO. ATIN BUNSOANAK SINO TATAY, SIYA KASI...
PAGKAMATAY NG CHINESE BUISSNESMAN DIRETSO KAAGAD SIYA SALANGIT.CHINESE: ITO LUGAL ANO?SAN PEDRO: LANGIT ITO.CHINESE: SA KA...
Chinese你  Vocabulary  Nĭ 她 他 Tā我  Wŏ  他们  Tāmen好  hăo  你们  Nĭmen吗  ma  我们  Wŏmen很  hĕn  朋友  péngyou也  yĕ...
1    2    3    4    5    6    7    8    9她                            ...
Chinese Sentence•The subject is usually placed beforethe predicate•Linking verbs are eliminated if thesubject is followed ...
Third-tone rule When followed by a first, second or fourth tone, usually becomes a half third tone, that is, a tone that ...
Chinesede   Vocabulary    的  A possessive or      modifying particleWŏ de   My, mineNĭ de   YourTāmen de...
Translate the sentences   in pin-   yin and hanyu:My friend.Wŏ péngyou.      我朋友。     N你朋友。      ĭYour...
de ruleDe is the possessive or modifying  particle, but there are some    restrictions in its use:Cannot be used to de...
Listening skills 1 1.  b   p   d   t 2.  d   t   g   k 3.  p   f   h   l 4.  e   ei   ...
Reading & Listening1. tān    skills 2 tăn     tán    tàn 2.  dū   dú   dŭ   dù 3.  yōu  yóu  yŏu  ...
ChineseBàba Vocabulary   爸爸 FatherMāma   妈妈  MotherGēge   哥哥  Older brotherDìdi   弟弟  Younger brotherMèimei  ...
Chinesemáng Vocabulary    忙  Busyyào    要  To want or likekāfēi   咖啡  Coffeedōu    都  All, bothhē    ...
1    2    3    4    5    6    7    8    9爸                            ...
1    2    3    4    5    6    7    8    9忙                            ...
1    2    3    4    5    6    7    8    9可                            ...
Listen to the   following:máng   忙  Bàba   爸爸yào    要  Māma   妈妈kāfēi   咖啡  Gēge   哥哥dōu    都hē  ...
Pin-Yin   TranslationNĭ bàba hăo ma?How is your father?Wŏ gēge hĕn máng.My brother is very busy.Yéye, nĭ yào kāfēi ma?G...
汉语 TranslationNĭ bàba hăo ma?你爸爸好吗?Wŏ gēge hĕn máng.我哥哥很忙。Yéye, nĭ yào kāfēi ma?爷爷,你要咖啡吗?Hăo, wŏmen dōu hē kĕlè.好,我们都喝可乐。
Self Evaluation1.Nĭ nán péngyou, hăo ma?2.Tā bàba māma dōu hĕn máng.3.Wŏ gēge, yào hē kĕlè ma?4.Yéye bù chī píngguŏ.5.Tām...
Self EvaluationNĭ nán péngyou hăo ma?How is your boyfriend?呢男朋友好吗?
Self EvaluationTā bàba māma dōu hĕn máng.Her father and mother are both very busy.她爸爸妈妈都很忙。
Self EvaluationWŏ gēge yào hē kĕlè ma?My elder brother likes to drink cola?我哥哥要喝可乐吗?
Self EvaluationYéye bù chī píngguŏ.Granpa doesn’t eat apple.爷爷不吃苹果。
Self EvaluationTāmen dōu yào wŏ péngyou.They all like my friend.他们都要我朋友。
Listening skills 31. dīng  ding   pengyou     6. pèngyou2. kuŏ  kuo    hen mang     7. hĕn máng3. téng ...
Listening skills 4 1. Bù máng. 2. Māma. 3. Tāmen. 4. Nán péngyou. 5. Kāfēi. 6. Gēge
Role Play1st: <name> nĭ yào kāfēi ma?   你要咖啡吗?2nd Wŏ yào kāfēi. :   我要咖啡。   Wŏ yĕ yào kāfēi.3rd:   我也要咖啡。   Nĭm...
Pengyou     朋友 Zhe xie nian, yi ge ren, feng ye guo, yu ye zou You guo lei, you guo cuo, hai ji de jian chi shenme z...
ReviewNĭ nán péngyou hăo ma?How is your boyfriend?你男朋友好吗?
ReviewTā bàba māma dōu hĕn máng.Her father and mother are both busy.她爸爸妈妈都很忙。
ReviewWŏ gēge, yào hē kĕlè ma?My elder brother likes to drink cola?我哥哥要喝可乐吗?
ReviewYéye bù chī píngguŏ.Granpa doesn’t eat apple.爷爷不吃苹果。
ReviewTāmen dōu yào wŏ péngyou.They all like my friend.他们都要我朋友。
Chinese Numbers 1  yī  一 2  èr  二 3  sān  三 4  sì  四 5  wŭ  五 6  lìu  六 7  qī  七 8  bā  八 9 ...
Chinese   Vocabulary• 你 Nĭ • 她 他 Tā•  我  Wŏ  •  他们  Tāmen•  好  hăo  •  你们  Nĭmen•  吗  ma  •  我们  Wŏmen...
Chinese• 爸爸 Vocabulary   Bàba Father•  妈妈  Māma Mother•  哥哥  Gēge Older brother•  弟弟  Dìdi Younger brother•  妹妹 ...
Chinese•    Vocabulary  máng 忙  Busy•  yào   要  To want or like•  kāfēi  咖啡  Coffee•  dōu   都  All, bo...
Chinese1. nà Vocabulary     那 That• zhè    这 This• nă    哪 Which• shì    是 Linking verb• shuí/shéi 谁 Who, wh...
1    2    3    4    5    6    7    8    9那                            ...
1    2    3    4    5    6    7    8    9人                            ...
ConversationLìbō: Chén lăoshī, nín hăo! Zhè shì wŏ péngyou.Teacher Chen, how do you do! This is my friend.Chén: Nĭ hăo. N...
ConversationChén: Lìbō, nà shì nĭ năinai ma?Libo, is that your grandmother on your father’s side?Lìbō: Bú shì, tā shì wŏ ...
汉语Lìbō: Chén lăoshī, nín hăo!   Zhè shì wŏ péngyou   老师,您好! Chén  这是我朋友。
汉语Chén: Nĭ hăo. Nĭ yĕ shì lăoshī ma?   你好。   你也是老师吗
汉语Péngyou: Nín hăo. Wŏ bú shì lăoshī, wŏ shì yīshēng.朋友:您好。  我不是老师,
汉语Chén: Lìbō, zhè shì nĭ năinai ma?Chen: Libo, 这是你奶奶吗?
汉语Lìbō: Bú shì, tā shì wŏ wàipó.Libo: 不是,她是 我外婆。
汉语Chén: Wàipó, nín hăo.Chen: 外婆您好。
TranslationNà shì shéi? 那是谁?Who is that?Nà shì wŏmen lăoshī. 那是我们老师 。That is our teacher.Tā shì nă guó rén? 他是哪国人?What is ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chinese language forel[2]

1,442 views

Published on

Mandarin.

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,442
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chinese language forel[2]

 1. 1. Our University signed an agreement with the office of Chinese Language Council International (OCLCI) known as Hanban last June 22, 2007 in order to strengthen educational cooperation between China and the Philippines, support and promote the development of Chinese language education and boost mutual understanding between the two countries. We aim to establish another Confucius Institute among the 80 countries which started since2004 and have been growing, now numbering to 310 inclusive of Confucius Classrooms, hereat ourUniversity inline with the aforementioned accord with the following objectives:
 2. 2. 1. Teach Chinese Language using a variety of methods including multimedia & Internet2. Train teachers teach Chinese in primary schools, high schools and colleges3. Administer the Chinese Language Proficiency Test and tests to certify ability to teach Chinese as a foreign language4. Teach Chinese courses of various types in various areas for all circles of person5. Sponsor academic activities and Chinese competitions6. Show Chinese movies and TV programs in learning mandarin and exploration of Chinese culture7. Provide consulting services for individuals who desire to study in China8. Provide reference materials for the educational and other professional individuals
 3. 3. Chinese Language is the 2nd (next to English) internationally used language which is now being taught in more than 300 Confucius Institutes worldwide, 3 in the Phil.1. We will soon teach mandarin to our students2. Learning Mandarin is basically through listening and speaking3. Memorization is a must4. The best way to learn is by application
 4. 4. Pengyou 朋友 Zhe xie nian, yi ge ren, feng ye guo, yu ye zou You guo lei, you guo cuo, hai ji de jian chi shenme zhen ai guo, cai hui dong, hui ji mo, hui hui shou zong you meng, zong you ni, zai xin zhongPengyou yisheng yi qi zou, na xie ri zi bu zai you Yi ju hua, yi bei zi, yisheng qing, yi bei jiu Pengyou bu ceng gu dan guo, yisheng pengyou ni hui dong Hai you shang, hai you tong, hai yao zou, hai youwo ... Yiju hua, yi bei zi, yisheng qing, ... yi bei jiu
 5. 5. Heaven hundredths tenths onesCenterEarth 70,710,67
 6. 6. Finals and Initials• No letters in Mandarin• Just the beginning and the ending sound• Different pronunciation for the letters• Equivalent sound for our letters• Easier to understand than using chinese characters• First step in studying the syllables
 7. 7. Finals (Ending sound)a ao i-y ian u-w uango ou [i] in 2 ua uenge an ia iang uoer en iao ing uai üai ang ie iong ui üeei eng iu uan üan ong un ün
 8. 8. Initials ( Beginning sound)b d z zh j gp t c ch q km n s sh x hf l r
 9. 9. Four Tonesā 1st tone-continuous high pitchá 2nd tone-continuous fast risinga 3rd tone-continuous curve risingà 4th tone-fast stressed fallinga Neutral sound-short rising
 10. 10. Pengyou 朋友 Zhe xie nian, yi ge ren, feng ye guo, yu ye zou You guo lei, you guo cuo, hai ji de jian chi shenme zhen ai guo, cai hui dong, hui ji mo, hui hui shou zong you meng, zong you ni, zai xin zhongPengyou yisheng yi qi zou, na xie ri zi bu zai you Yi ju hua, yi bei zi, yisheng qing, yi bei jiu Pengyou bu ceng gu dan guo, yisheng pengyou ni hui dong Hai you shang, hai you tong, hai yao zou, hai youwo ... Yiju hua, yi bei zi, yisheng qing, ... ` yi bei jiu
 11. 11. Chinese Numbers 1 yī 一 2 èr 二 3 sān 三 4 sì 四 5 wŭ 五 6 lìu 六 7 qī 七 8 bā 八 9 jiŭ 九 10 shí 十
 12. 12. Chinese Numbers 1 yī 一 2 èr 二 3 sān 三 4 sì 四 5 wŭ 五 6 liù 六 7 qī 七 8 bā 八 9 jiŭ 九 10 shí 十
 13. 13. Finals (Ending sound)a ao i-y ian u-w uango ou ia in ua uenge an iao iang uoer en ie ing uai üai ang iu iong ui üeei eng uan üan ong un ün
 14. 14. Pin Yin 拼音 ü exclusivity rulenü ju qu xunüe jue que xuelü juan quan xuanlüe jun qun xun n&l-u but j,q&x no u
 15. 15. Initials ( Beginning sound)b d z zh j gp t c ch q km n s sh x hf l r
 16. 16. Pin Yin 拼 音 j/q/x exclusivity ruleji qi xi jian qian xianjia qia xia jin qin xinjiao qiao xiao jiang qiang xiangjie qie xie jing qing xingjiu qiu xiu jiong qiong xiong
 17. 17. Pin Yin 拼 音i exclusivity ruleyi di ji zi zhibi ti qi ci chipi ni xi si shimi li ri
 18. 18. Four Tonesā 1st tone-continuous high pitchá 2nd tone-continuous fast risinga 3rd tone-continuous curve risingà 4th tone-fast stressed fallinga Neutral sound-short rising
 19. 19. Pin Yin 拼音ma mou mie fa fenmo man miu fo fangme mang mian fei fengmai meng min fou fumei mi ming fanmao miao mu
 20. 20. Pin Yin 拼音niuna nen nianne nang ninnai neng niangnei nong ningnao ni nunou niao nuonan nie nuan
 21. 21. la Pin Yin 拼音 lianle leng linlai long lianglei li linglao lia lulou liao luolan lie luanlang liu lun
 22. 22. Pin Yin 拼音re ren ruari rang ruorao reng ruirou rong ruanran ru run
 23. 23. Pin Yin 拼音 hanha huohe hen huaihai hang huihei heng huanhao hong hun huhou huang hua
 24. 24. Pin Yin 拼音 ü exclusivity rulenü ju qu xunüe jue que xuelü juan quan xuanlüe jun qun xun n&l-u but j,q&x no u
 25. 25. Pin Yin 拼 音 j/q/x exclusivity ruleji qi xi jian qian xianjia qia xia jin qin xinjiao qiao xiao jiang qiang xiangjie qie xie jing qing xingjiu qiu xiu jiong qiong xiong
 26. 26. Pin Yin 拼音 TESTmie nie mei mialo le la lujiao qiao xiao xioajuan quan juen quenrun ren ran ron
 27. 27. Pin Yin 拼音 b/pba pa beng pengbo po bi pibai pai biao piaobei pei bie piebao pao bian pianban pan bin pinben pen bing pingbang pang bu pu pou
 28. 28. Pin Yin 拼音 d/tda ta deng teng duode te dong tong tuodai tai di ti duidao tao diao tiao tuidou tou die tie duandan tan dian tian tuandang tang ding ting dundei den diu du tu tun
 29. 29. Pin Yin 拼音 g/kga ka gan kan guo kuoge ke gen ken guai kuaigai kai gang kang gui kuigei kei geng keng guan kuangao kao gong kong gun kungou kou gu ku guang kuang gua kua
 30. 30. Pin Yin 拼音 TESTde pa bo tupeng beng pang bangtie pei die piebao tou biao paokuan gian kang gang
 31. 31. Pin Yin 拼音 z/c/szeiza ca sa zang cang sangze ce se zeng ceng sengzi ci si zong cong songzai cai sai zu cu suzao cao sao zuo cuo suozou cou sou zui cui suizan can san zuan cuan suanzen cen sen zun cun sun
 32. 32. Pin Yin 拼音 zh/ch/shzha cha shazhe che shezhi chi shizhai chai shai zheizhao chao shao sheizhou chou shouzhan chan shanzhen chen shen
 33. 33. Pin Yin 拼 音i exclusivity ruleyi di ji zi zhibi ti qi ci chipi ni xi si shimi li ri
 34. 34. Pin Yin 拼音 zh/ch/shzhang chang zhuanzheng cheng sheng chuanzhong chong shong shuan zhunzhu chu shu chunzhua chua shua shunzhuo chuo shuo zhuangzhuai chuai shuai chuangzhui chui shui shuang
 35. 35. Pin Yin 拼音 TESTsi zi xi cichi zhi chir shirsue xue xüe zuechuang zhuang shuangshuo shou show sou
 36. 36. Tonesbā eightbá pull abá bull’s eyebà father
 37. 37. Tones• Tone mark is placed directly above the vowel of single vowel syllables/words• For two or more vowels in a syllable/word, tone mark is placed above the vowel pronounced with mouth widest opened (except iu) ao e i u ü
 38. 38. Listening skills 1 1. p b l h 2. m n h l 3. b n p m 4. a ao o uo 5. e en ie in 6. i ie in ing 7. bo po huo luo 8. la le li lu 9. pa pu pao po10. nie ni nin ning
 39. 39. Reading &Listening1. ā skills 2 ă á à 2. ī í ĭ ì 3. ēn én ĕn èn 4. uō uó uŏ uò 5. hū hú hŭ hù 6. bāo báo băo bào 7. pīn pín pĭn pìn 8. nī ní nĭ nì 9. mō mó mŏ mò10. lǖ lǘ lǚ lǜ
 40. 40. Pengyou 朋友 Zhe xie nian, yi ge ren, feng ye guo, yu ye zou You guo lei, you guo cuo, hai ji de jian chi shenme zhen ai guo, cai hui dong, hui ji mo, hui hui shou zong you meng, zong you ni, zai xin zhongPengyou yisheng yi qi zou, na xie ri zi bu zai you Yi ju hua, yi bei zi, yisheng qing, yi bei jiu Pengyou bu ceng gu dan guo, yisheng pengyou ni hui dong Hai you shang, hai you tong, hai yao zou, hai youwo ... Yiju hua, yi bei zi, yisheng qing, ... yi bei jiu
 41. 41. Pin Yin 拼音 ü exclusivity rulenü ju qu xunüe jue que xuelü juan quan xuanlüe jun qun xun n&l-u but j,q&x no u
 42. 42. Pin Yin 拼 音 j/q/x exclusivity ruleji qi xi jian qian xianjia qia xia jin qin xinjiao qiao xiao jiang qiang xiangjie qie xie jing qing xingjiu qiu xiu jiong qiong xiong
 43. 43. Pin Yin 拼 音i exclusivity ruleyi di ji zi zhibi ti qi ci chipi ni xi si shimi li ri
 44. 44. Chinese Numbers 1 yī 一 2 èr 二 3 sān 三 4 sì 四 5 wŭ 五 6 liù 六 7 qī 七 8 bā 八 9 jiŭ 九 10 shí 十
 45. 45. Tonesbā eightbá pullbá a bull’s eyebà father
 46. 46. Tones• Tone mark is placed directly above the vowel of single vowel syllables/words• For two or more vowels in a syllable/word, tone mark is placed above the vowel pronounced with mouth widest opened (except iu) ao e i u ü
 47. 47. Write the correctsandhis and place it at the proper position.Ni hao.Ni hao ma?Wo hen hao. Nine?Wo ye hen hao.
 48. 48. ChineseNĭ Vocabulary 你 YouWŏ I, me 我 fine or goodhăo question expecting yes-no 好 veryma 吗 also used for elliptical question
 49. 49. 1 2 3 4 5 6 7 8 9你         我         好         吗         很         也         呢         
 50. 50. Third-tone rule When immediately followed by another third tone, it should bepronounced in the second tone, but the sandhis remains unchanged: Ni hao. Ni hao. Wo hen hao. Ni ne? hen hao. Ni Wo
 51. 51. Chinese SentenceThe subject is usually placed before the predicate: subject Nĭ 你 predicate Hăo Wŏ 我 好 Hĕn 很NPVN YĕNTPVN 也
 52. 52. TranslationNi hao. do you do. HowNi hao ma? are you? HowWo hen hao. Nine?very fine. How about you?I amWo ye hen hao.I am also very fine.
 53. 53. Chinese Sentence Am, is, are, was and were will beeliminated if the subject is followed by a predicate:Wo hen hao. Nine?I am very fine. How about you?
 54. 54. Chinese SentenceAlways answer with exaggeration:Wo hen hao. Nine?I am very fine. How about you?
 55. 55. Listening skills 31. mă ma 6. Li Na Lí Nà2. lì li 7. hen hao hĕn hăo3. huŏ huo 8. Lu Yuping Lù Yŭpíng4. nín nin 9. ni ne nĭ5. yĕ ye 10. pa laohu pà lăohŭ
 56. 56. Please practice the followingsentences by pair alternately:1 : 你好!st2 : 你好。你好吗? nd1 : 我很好。你呢? st2 : 我也很好。 nd
 57. 57. Listening skills 4 1. Nĭ hăo! 2. Nĭ hăo ma? 3. Hĕn hăo. 4. Nĭ ne Lìbō. 5. Yĕ hĕn hăo.
 58. 58. Chinese SentenceAnother form of asking a question is on the bu approach: Ni hao bu hao?fine or not fine? Are youIn this form of approach the particle ma is eliminated.
 59. 59. 不 bu-tone rule Bù is the not/no word of the mandarin language, it changes its tone depending on the tone of the following word:bù If the following word is at the 1 , 2 & 3 st nd rd sandhisbú If the following word is at the 4 sandhis thbu If placed in the middle of the same word
 60. 60. Chinesetā Vocabulary she 他 He or 她 plurality of pronounsmen 他们 (Tāmen) You allnĭmen 你们 We, uswŏmen 我们 Friendpéngyou 朋 Male 友 Female
 61. 61. 1 2 3 4 5 6 7 8 9她         他         们         朋         友         男         女         
 62. 62. FUNNY JOKESBY: JOHN CARLO PATIAG & LEMUEL JO TIGNO
 63. 63. KAMATAYAN NG CHINESE BUSINESSMANDYING CHINESE: AKO PATAY LAPITNA, IKAW SABI TOTOO. ATIN BUNSOANAK SINO TATAY, SIYA KASI PANGITCOMPARED TATLO KAPATID NIYA.WIFE: IKAW HUWAG GALIT, AKO AMINNGAYON DITO SAYO.DYING CHINESE: SIGE IKAW SABINGAYON SAKIN, AKO HINDI GALIT.WIFE: SIYA LANG ANAK TUNAY IYO.
 64. 64. PAGKAMATAY NG CHINESE BUISSNESMAN DIRETSO KAAGAD SIYA SALANGIT.CHINESE: ITO LUGAL ANO?SAN PEDRO: LANGIT ITO.CHINESE: SA KABILA, ANO NAMANDIYAN?SAN PEDRO: IMPYERNO. SOBRANG INITDIYAN!CHINESE: SIGE AKO LIPAT DOON.SAN PEDRO: BAKIT?CHINESE: AKO BENTA DOON MINERALWATER!
 65. 65. Chinese你 Vocabulary Nĭ 她 他 Tā我 Wŏ 他们 Tāmen好 hăo 你们 Nĭmen吗 ma 我们 Wŏmen很 hĕn 朋友 péngyou也 yĕ 男 nán呢 ne 女 nü
 66. 66. 1 2 3 4 5 6 7 8 9她         他         们         朋         友         男         奴         
 67. 67. Chinese Sentence•The subject is usually placed beforethe predicate•Linking verbs are eliminated if thesubject is followed by a predicate•Always answer with exaggeration•Another form of asking a question ison the 不 approach, in this form ofapproach the particle 吗 iseliminated
 68. 68. Third-tone rule When followed by a first, second or fourth tone, usually becomes a half third tone, that is, a tone that onlyfalls but does not rise yet the sandhi remains unchanged: Nĭ hăo ma? Ni hăo ma?
 69. 69. Chinesede Vocabulary 的 A possessive or modifying particleWŏ de My, mineNĭ de YourTāmen de TheirWŏmen de Our‘s Apostrophe s
 70. 70. Translate the sentences in pin- yin and hanyu:My friend.Wŏ péngyou. 我朋友。 N你朋友。 ĭYour friend. péngyou.Their Tāmen 他们朋友。 friend. péngyou. 男朋友。Boyfriend.Nán péngyou. 我爸爸的朋友。My father’s bàba de Wŏ
 71. 71. de ruleDe is the possessive or modifying particle, but there are some restrictions in its use:Cannot be used to denote a person (subject of the 1 person) stCannot be used to denote organizationsCannot be used to denote institutions
 72. 72. Listening skills 1 1. b p d t 2. d t g k 3. p f h l 4. e ei ie en 5. o uo ou ao 6. an ang en eng 7. tiao diao biao piao 8. duo dou diu du 9. gao gan kao kan10. fen fei feng fang
 73. 73. Reading & Listening1. tān skills 2 tăn tán tàn 2. dū dú dŭ dù 3. yōu yóu yŏu yòu 4. fēi féi fĕi fèi 5. gēng géng gĕng gèng 6. kāng káng kăng kàng 7. liū liú liŭ liù 8. piāo piáo piăo piào 9. bēi béi bĕi bèi10. kān kán kăn kàn
 74. 74. ChineseBàba Vocabulary 爸爸 FatherMāma 妈妈 MotherGēge 哥哥 Older brotherDìdi 弟弟 Younger brotherMèimei 妹 Younger sister 妹 Grandfather (mother’s side)Yéye 爷爷 Grandmother (mother’s side)Wàipó 外 Grandmother (father’s side)
 75. 75. Chinesemáng Vocabulary 忙 Busyyào 要 To want or likekāfēi 咖啡 Coffeedōu 都 All, bothhē 喝 To drinkchī 吃 To eatkĕlè 可乐 Colayĭnliào 饮料 Drinkspíngguŏ 苹果 Apple
 76. 76. 1 2 3 4 5 6 7 8 9爸         妈哥弟         妹         爷         奶         外         婆         
 77. 77. 1 2 3 4 5 6 7 8 9忙         要         咖         啡         都         喝         吃         
 78. 78. 1 2 3 4 5 6 7 8 9可         乐         饮         料         苹         果         的         
 79. 79. Listen to the following:máng 忙 Bàba 爸爸yào 要 Māma 妈妈kāfēi 咖啡 Gēge 哥哥dōu 都hē 喝 Dìdi 弟弟chī 吃 Mèimei 妹妹kĕlè 可乐 Yéye 爷爷yĭnliào 饮料 Wàipó 外婆píngguŏ 苹果 Năinai 奶奶
 80. 80. Pin-Yin TranslationNĭ bàba hăo ma?How is your father?Wŏ gēge hĕn máng.My brother is very busy.Yéye, nĭ yào kāfēi ma?Grandpa, do you like coffee?Hăo, wŏmen dōu hē kĕlè.Fine, we all drink cola.
 81. 81. 汉语 TranslationNĭ bàba hăo ma?你爸爸好吗?Wŏ gēge hĕn máng.我哥哥很忙。Yéye, nĭ yào kāfēi ma?爷爷,你要咖啡吗?Hăo, wŏmen dōu hē kĕlè.好,我们都喝可乐。
 82. 82. Self Evaluation1.Nĭ nán péngyou, hăo ma?2.Tā bàba māma dōu hĕn máng.3.Wŏ gēge, yào hē kĕlè ma?4.Yéye bù chī píngguŏ.5.Tāmen dōu yào wŏ péngyou.
 83. 83. Self EvaluationNĭ nán péngyou hăo ma?How is your boyfriend?呢男朋友好吗?
 84. 84. Self EvaluationTā bàba māma dōu hĕn máng.Her father and mother are both very busy.她爸爸妈妈都很忙。
 85. 85. Self EvaluationWŏ gēge yào hē kĕlè ma?My elder brother likes to drink cola?我哥哥要喝可乐吗?
 86. 86. Self EvaluationYéye bù chī píngguŏ.Granpa doesn’t eat apple.爷爷不吃苹果。
 87. 87. Self EvaluationTāmen dōu yào wŏ péngyou.They all like my friend.他们都要我朋友。
 88. 88. Listening skills 31. dīng ding pengyou 6. pèngyou2. kuŏ kuo hen mang 7. hĕn máng3. téng teng gege 8. gēge4. bù bu dou yao 9. dōu yào5. gāng gang he kafei 10. hē kāfēi
 89. 89. Listening skills 4 1. Bù máng. 2. Māma. 3. Tāmen. 4. Nán péngyou. 5. Kāfēi. 6. Gēge
 90. 90. Role Play1st: <name> nĭ yào kāfēi ma? 你要咖啡吗?2nd Wŏ yào kāfēi. : 我要咖啡。 Wŏ yĕ yào kāfēi.3rd: 我也要咖啡。 Nĭmen dōu yào kāfēi, wŏ yĕ1st: hē kāfēi 你们都要可乐 , 我也喝咖啡。
 91. 91. Pengyou 朋友 Zhe xie nian, yi ge ren, feng ye guo, yu ye zou You guo lei, you guo cuo, hai ji de jian chi shenme zhen ai guo, cai hui dong, hui ji mo, hui hui shou zong you meng, zong you ni, zai xin zhongPengyou yisheng yi qi zou, na xie ri zi bu zai you Yi ju hua, yi bei zi, yisheng qing, yi bei jiu Pengyou bu ceng gu dan guo, yisheng pengyou ni hui dong Hai you shang, hai you tong, hai yao zou, hai youwo ... Yi ju hua, yi bei zi, yisheng qing, ... yi bei jiu
 92. 92. ReviewNĭ nán péngyou hăo ma?How is your boyfriend?你男朋友好吗?
 93. 93. ReviewTā bàba māma dōu hĕn máng.Her father and mother are both busy.她爸爸妈妈都很忙。
 94. 94. ReviewWŏ gēge, yào hē kĕlè ma?My elder brother likes to drink cola?我哥哥要喝可乐吗?
 95. 95. ReviewYéye bù chī píngguŏ.Granpa doesn’t eat apple.爷爷不吃苹果。
 96. 96. ReviewTāmen dōu yào wŏ péngyou.They all like my friend.他们都要我朋友。
 97. 97. Chinese Numbers 1 yī 一 2 èr 二 3 sān 三 4 sì 四 5 wŭ 五 6 lìu 六 7 qī 七 8 bā 八 9 jiŭ 九 10 shí 十
 98. 98. Chinese Vocabulary• 你 Nĭ • 她 他 Tā• 我 Wŏ • 他们 Tāmen• 好 hăo • 你们 Nĭmen• 吗 ma • 我们 Wŏmen• 很 hĕn • 朋友 péngyou• 也 yĕ • 男 nán• 呢 ne • 女 nü
 99. 99. Chinese• 爸爸 Vocabulary Bàba Father• 妈妈 Māma Mother• 哥哥 Gēge Older brother• 弟弟 Dìdi Younger brother• 妹妹 Mèimei Younger sister• 爷爷 Yéye Grandfather (mother’s side)• 外婆 Wàipó Grandmother (mother’s side)• 奶奶 Năinai Grandmother (father’s side)
 100. 100. Chinese• Vocabulary máng 忙 Busy• yào 要 To want or like• kāfēi 咖啡 Coffee• dōu 都 All, both• hē 喝 To drink• chī 吃 To eat• kĕlè 可乐 Cola• yĭnliào 饮料 Drinks• píngguŏ 苹果 Apple
 101. 101. Chinese1. nà Vocabulary 那 That• zhè 这 This• nă 哪 Which• shì 是 Linking verb• shuí/shéi 谁 Who, whom• guó 国 Country, nation• rén 人 People, person• Zhōngguó 中国 China• yīshēng 医生 Physician• lăoshī 老师Teacher
 102. 102. 1 2 3 4 5 6 7 8 9那         这         哪         是         谁                  国         
 103. 103. 1 2 3 4 5 6 7 8 9人         中         国         医         生         老         师         
 104. 104. ConversationLìbō: Chén lăoshī, nín hăo! Zhè shì wŏ péngyou.Teacher Chen, how do you do! This is my friend.Chén: Nĭ hăo. Nĭ yĕ shì lăoshī ma?How do you do. You’re also a teacher?Péngyou: Nín hăo. Wŏ bú shì lăoshī, wŏ shì yīshēng.How do you do (polite)! I am not a teacher, I am a physician.
 105. 105. ConversationChén: Lìbō, nà shì nĭ năinai ma?Libo, is that your grandmother on your father’s side?Lìbō: Bú shì, tā shì wŏ wàipó.No she isn’t, she is my grand- mother on my mother ‘s sideChén: Wàipó, nín hăo.How do you do (polite)! Grandma.
 106. 106. 汉语Lìbō: Chén lăoshī, nín hăo! Zhè shì wŏ péngyou 老师,您好! Chén 这是我朋友。
 107. 107. 汉语Chén: Nĭ hăo. Nĭ yĕ shì lăoshī ma? 你好。 你也是老师吗
 108. 108. 汉语Péngyou: Nín hăo. Wŏ bú shì lăoshī, wŏ shì yīshēng.朋友:您好。 我不是老师,
 109. 109. 汉语Chén: Lìbō, zhè shì nĭ năinai ma?Chen: Libo, 这是你奶奶吗?
 110. 110. 汉语Lìbō: Bú shì, tā shì wŏ wàipó.Libo: 不是,她是 我外婆。
 111. 111. 汉语Chén: Wàipó, nín hăo.Chen: 外婆您好。
 112. 112. TranslationNà shì shéi? 那是谁?Who is that?Nà shì wŏmen lăoshī. 那是我们老师 。That is our teacher.Tā shì nă guó rén? 他是哪国人?What is his/her nationality?Tā shì Zhōngguó rén. 他是中国人。He/she is a Chinese.Wŏmen lăoshī dōu shì Zhōngguó rén. 我们老师都是中国。

×