Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SIF 3: Horizon 2020 - Swedish

195 views

Published on

An introduction of Horizon 2020 by Stefan Dahlhielm, was not presented at SIF 3.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SIF 3: Horizon 2020 - Swedish

 1. 1. Spets- kompetens Industriellt ledarskap Samhälleliga utmaningar 2 Horisont 2020 – tre prioriteringar
 2. 2. Tillväxtverket/EU-kommissionen VINNOVA H2020 match/profil EEN event/mission EIMC KAM EUSME-Support Företag inkrementell IMP3rove radikal (nytt bolag) IPF 1, < 5år IPF 2, > 5år UDI (konsortium) Eurostars Eureka SME-Instruments FTI (konsortium) Calls (konsortium) nyhet, ej teknikhöjd utv.projekt
 3. 3. Horisont 2020 - från forskning till marknad Samhälleliga utmaningar Industriellt ledarskap Forskningsdrivna projekt Behovsdrivna projekt Spets- kompetens 4
 4. 4. De tre prioriteringarna Excellent Science Spetskompetens Industrial Leadership Industriellt ledarskap Societal challenges Samhälleliga utmaningar - Future and Emerging Technologies (FET) - Marie Sklodowska Curie Actions - European Research infrastructures - ERC (European Research Council) - Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEITs) i. ICT ii.Nanotech; Adv. matrl; Biotech; Adv. manufact. - Access to risk finance (COSME, EEN) - Innovation in SMEs - Health, demographic change and wellbeing - European Bioeconomy Challenges: Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research - Secure, clean and efficient energy - Smart, green and integrated transport - Climate action, environment, resource efficiency and raw materials - Inclusive, innoative, reflective societies - Secure societies 5
 5. 5. Ramprogram & budgetar genom åren Program Period Budget (million Euro) FP1 1984 – 1987 3 800 FP2 1987 – 1991 5 400 FP3 1990 – 1994 6 550 FP4 1994 – 1998 13 100 FP5 1998 – 2002 14 960 FP6 2002 – 2006 17 500 FP7 2007 – 2013 50 521 Horizon 2020 2014 - 2020 >70 000 6
 6. 6.  Bra om om man har en attraktiv teknologiplattform  Ett första deltagande öppnar dörrar till att delta fler gånger  Tänk långsiktigt  En bra och erfaren koordinator är nyckeln till ett framgångsrikt projekt – hitta sådana projekt! Koordinatorn ska var opartisk.  Gör en realistisk budget och använd pengarna till det som det är avsett för!  Var medveten om att man får acceptera några NEJ innan man får ett JA  Anslut till en framgångsrik akademisk grupp.  Använd ditt nätverk för att hitta partners.  Deltagande i EU-program ger synlighet (=nya marknader & kunder)  Det som tidigare hävdades om att ”ta med ett tidigare öststatsland” stämmer inte längre Några röster och erfarenheter från dem som deltagit i ramprogram 7
 7. 7. Varför ska man delta I EU-program – EU:s perspektiv  Good funding source  To compete among the best European companies  "Champions league“  Quality label if successful  Visibility at European level and internationally  Networking possibility with (new) investors and customer networks  Possibility to receive business/management coaching  Preferential treatment for subsequent financing (EU Financial Instruments: loan and equity facilities) 8
 8. 8. Förbättringar i Horizon 2020 för SME (jmf. med FP7) • Enklare deltagarregler • Ny balans mellan tillit och kontroll (inga förhandlingar med kommissionen om projektplanen) • Förenkling kring finansiering: 70 eller100% täckning för direkta kostander +25% OH) • Tiden från ansökan till beslut minskad (till 8 months) • I vissa delar av programmet är 20% avbudgeten dedicerad till SME. • SME instrument: ger möjlighet att ansökan som ensamt SME och huvudsökande måste vara ett SME • Tillgång till riskfinansiering har ett starkt SME-fokus 9
 9. 9. Horizon 2020  två-åriga arbetsprogam 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Strategic Programme 1 WP 1 Strategic Programme 2 WP 2 Strategic Programme 3 WP3 WP4 10
 10. 10. Två typer av utlysningar “TOP DOWN” Kommissionen har bestämt forskningsområdet (temat) och förväntad “impact” “BOTTOM UP” Ansökan baseras på egna behov att utveckla produkter, service eller processer. Alla innovativa idéer är välkomna. 11
 11. 11. Horizon 2020 – de tre pelarna Excellent Science Industrial Leadership Societal challenges - Future and Emerging Technologies (FET) - Marie Sklodowska Curie Actions - European Research infrastructures - ERC (European Research Council) (Blue sky research) - Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEITs) i. ICT ii.Nanotech; Adv. matrl; Biotech; Adv. manufact. - Access to risk finance (COSME, EEN) - Innovation in SMEs - Health, demographic change and wellbeing - European Bioeconomy. Challenges: food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research - Secure, clean and efficient energy - Smart, green and integrated transport - Climate action, environment, resource efficiency and raw materials - Inclusive, innoative, reflective societies - Secure societies 12
 12. 12. 13 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 13
 13. 13. http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/refere nce_docs.html#h2020-work-programmes-2014-15-main-wp 14
 14. 14. Hur är utlysningarna uppbyggda Topic title PHC 14 – 2015: New therapies for rare diseases Specific Challenge context and why Considerable amount of knowledge has been generated by biomedical research in recent years, yet most of the 6000-8000 rare diseases are lacking therapies despite many diseases being life-threatening or chronically debilitating. Specific problems posed in therapy development for rare diseases include the small and dispersed patient populations and the nature of the therapies proposed which are often highly specialised and novel requiring the engagement of regulatory authorities during development. In addition the limited market for such therapies provides a low commercial return. Scope specifies the focus but without describing specific approaches Proposals may address one or more of the following: development of new or improved therapeutic approaches, for repurposing of existing therapies, as well as for preclinical research, animal model development and good manufacturing practice (GMP) production…. Expected Impact key elements of what is expected to be achieved This should provide: - Advancing the development of new therapeutic options for patients living with rare diseases. - In line with the Union’s strategy for international cooperation in research and innovation12, proposals should contribute to reaching the IRDiRC objective to deliver 200 new therapies for rare diseases by 2020. Types of action what action to be applied Research and innovation actions Exempel från Societal Challenges “Health demographic change and wellbeing” 15
 15. 15. Olika typer av projekt • Samarbetsprojekt a) Forskning och innovationsprojekt (RIA) b) Innovationsprojekt (IA) • Koordineringsprojekt (CoA) • SME-instrumentet • Upphandling, priser, etc Minst tre deltagare Deltagare från tre olika EU-länder 70 eller 100% finansiering Enskilt SME SME måste vara projektledare 70 eller 100% finansiering 16
 16. 16. Horizon 2020 – ”actions” A. Research and innovations actions (”severals steps from market”) Establish new knowledge and/or to explore the feasibility of a new or improved technology, product, process, service or solution. Basic and/or applied research, technology development and integration, testing and validation on a small-scale prototype in a laboratory or simulated environment. Funding rate: 100% for direct costs, 25% OH Participants: minimum 3 from different EU states (or associated states) B. Innovation actions (”one step from the market”) Directly aiming at producing plans and arrangements or designs for new, altered or improved products, processes or services. Prototyping, testing, demonstrating, piloting, large-scale product validation and market replication. Projects may include limited research and development activities. Funding rate: 70% for direct costs (for non-profit legal entities 100% applies), 25% OH Participants: minimum 3 from different EU states (or associated states) C. Coordination and Support actions (”not research projects”) Accompanying measures such as standardisation, dissemination, awareness-raising and communication, networking, coordination or support services, policy dialogues and mutual learning exercises and studies, including design studies for new infrastructure and may also include complementary activities of strategic planning, networking and coordination between programmes in different countries. Funding rate: 100% coverage for direct costs, 25% OH D. SME Instrument (separate slides) E. Pre-Commercial Procurement (PCP) F. Public Procuremnent of Innovation Solutions (PPI) Cofund actions G. ERA-net 17
 17. 17. TRL; Technology Readiness Levels Definitions in General Annexes, part G: Where a topic description refers to a TRL, the following definitions apply, unless otherwise specified: TRL 1 Basic principles observed TRL 2 Technology concept formulated TRL 3 experimental proof of concept TRL 4 technology validated in lab TRL 5 technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies) TRL 6 technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies) TRL 7 system prototype demonstration in operational environment TRL 8 system complete and qualified TRL 9 actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space) 18
 18. 18. 1. Man skaffar sig ett ECAS-login till den portal som används för EU projekt skaffa sig ett login på European Commission Authentication Service (ECAS). Login och lösenord är individuellt och inte på företagsnivå så alla som arbetar/kommer att arbeta med EU-projekt skaffar sig ett: https://webgate.ec.europa.eu/cas/domainLogin?domain=external&submit=select&loginRequestId=ECAS_LR-17288551- ri9G6t1Zsoi4Cga6za69esf46OzkgTngDftECFrqxj3WubqzsIVjYh67oYRn5CacZzJGweQmpPifkvvfBoNWhle-Jj71zxYb8yrHvmCPO7ovv8- gQNEW1Orj4rk8kuQ4NKnFnU0UJQnUoVf6kAcEoGJQX8 Man får en länk skickad till angiven e-mail adress där man aktiverar sitt lösenord/login. 2. Gör självtesten för att kontrollera om föreaget tillhör kategorin SME = Small and Medium Sized Enterprises dvs om ni klassas som ett litet till mellanstort företag Baskriterierna för att klassas som ett litet eller mellanstort företag är att man ska vara färre än 250 anställda, ha en balansomslutning på mindre än 50 MEuro samt en omsättning på mindre än 43 MEuro, men man måste också ta hänsyn till hur ägarförhållandena ser ut i företaget. Man anses vara autonom om man inte ägs eller äger delar i andra företag alls eller ägs eller äger andra företag med upp till max 25% av kapitalet eller antal röster för varje enskild ägare. Om man tex ägs av riskkapitalister, universitet eller non-profit organisationer så får den siffran uppgå till max 50%. Ägs man av eller äger man andra företag till större del måste hela eller delar av dessa företag räknas in i summan antal anställda, balansomslutning och omsättning. Gå in på länken nedan och gör självtestet som visar om ni är ett SME eller inte. http://smetest.uwe.be/ Förslag på ”flödesschema” vid start av EU-projekt 19
 19. 19. 3. Skaffa en PIC kod till organisationen Det är bra att så snart som möjligt skaffa sig en PIC- Participant Identification Code. Den förbinder inte till något utan är bara företagets exklusiva identifieringskod och ett krav att ha om ni väljer att gå med i EU-projekt. För att få ett PIC-nummer så klicka på länken nedan: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html och klickar sedan på rutan Register Organisation. Man blir då ombedd att logga in med sitt personliga lösenord som man skapade under punkt 1. Sedan ska diverse information om organisationen fyllas i i flera steg, tex när det registrerades hos Bolagsverket, organisationsnummer etc. Man kan när som helst i proceduren klicka Save Draft och gå tillbaka till registreringen vid ett senare tillfälle om man tex saknar uppgifter som efterfrågas. Länken nedan är en omfattande manual http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/manual/urf.pdf men om man tittar på sidorna 17, 21, 25, 27, 30, 31, 32 och 35 så ser man vilken typ av data som efterfrågas. När man så småningom klickar på submit så får man ett PIC nummer. Förslag på ”flödesschema” vid start av EU-projekt, forts 20
 20. 20. 4. Utse en LEAR Den som är LEAR- Legal Entity Appointed Representative är den som uppdaterar siffor, ändrade ägarförhållanden etc i Portalen. Det är också den som kan få en översikt över organisationens samtliga ansökningar och projekt samt tillsätter den som har rätt att underteckna avtal samt den som har rätt att signera finansiella dokument i EU projekt. Det finns inget krav på vilken befattning den här personen ska ha i er organisation utan man utnämner den som är lämpligast. I större företag är det tex oftast olämpligt att VD:n har den här rollen eftersom kommissionen kommunicerar med LEAR direkt vid vissa frågor och man som LEAR behöver ha större tillgänglighet. För att utse en LEAR och registrera denna följ anvisningarna i dokumenten i länken nedan: http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/register-an- organisation/lear-appointment_en.htm Förslag på ”flödesschema” vid start av EU-projekt, forts 21
 21. 21. 22 SME-instrumentet Små och medelstora företag Ett företag söker Innovativa etablerade företag Europeiska ”gaseller” TRL 6 eller högre
 22. 22. 23 Syftet med SME-instrumentet SME-instrumentet ska adressera ett glapp mellan: • Forskning – marknad • Offentlig – privat investering
 23. 23. 24 Koncept och villkor SME-instrumentet har utformats för att bidra till att innovationer med hög potential kan nå en marknad. • Alla typer av innovationer (produkter, tjänster, processer, etc.) • Tre faser • ”Time to grant” – 3 eller 6 månader • Minskad byråkrati • Ingen deadline, dock ”cut-off dates” • 13 tematiska prioriteringar för att garantera en europeisk profil • Alla typer av innovationer • Ska ha nått TRL 6 • Innebär en reell förbättring av dagens lösning på området
 24. 24. 25 Technology Readiness Level (TRL) TRL9 Actual system proven in an operational environment TRL8 System completed and qualified TRL7 System prototype demo in an operational environment TRL6 Technology demonstrated in a relevant environment TRL5 Technology validated in a relevant environment TRL4 Technology validated in the laboratory TRL3 Experimental Proof of Concept TRL2 Technology concept formulated TRL1 Basic Principles Observed
 25. 25. Ämnen (topics) för SME-instrumentet (2014-2015) 26
 26. 26. 27 Ämnen (topics) för SME-instrumentet (2014-2015)
 27. 27. 28 Vem/vilket företag kan söka? • Ett enskilt SME eller ett konsortium av SME • Har en radikal idé som kan skapa värde på europeisk nivå • Ambitioner att växa i Europa och internationellt • Ett SME måste vara huvudsökande (konsortieledare) “We are looking for high growth, highly innovative SMEs with global ambitions that want to disrupt the established value networks and existing markets. You should be driven, actively investing in innovation, and looking to grow. You should have been established for a while – but not at a start-up stage. It's a good sign if your company is based in an innovation hub, has received grants or venture capital funding, received innovation-related tax benefits, or won an innovation prize in the last 2 years.”
 28. 28. 29 Tre faser
 29. 29. 30 Fas I Koncept och möjlighetsstudie, t.ex: • Verifiera konceptet tekniskt och affärsmässigt • Undersök IP-situationen • Risk-analys • Utveckla pilot-tillämpning • Partnersökning • Design • Användarinvolvering • Utvecklingsstrategi Ansökan: Affärsplan 1, max 10 sidor Leverabel: Affärsplan 2 • Key Account Manager från EEN • Business Coachning Budget: 50 k€ Längd: max 6 månader
 30. 30. 31 Fas II Demonstration av kommersiell potential genom: • Framtagning av prototyper • Tester • Piloter • Uppskalning • Miniatyrisering • Applikationsutveckling Ansökan: Affärsplan 2, max 30 sidor Leverabel: Affärsplan 3 • Key Account Manager från EEN • Business Coachning Budget: 0,5 M€ - 2,5 M€ (70 % finansiering). Längd: 1 – 2 år
 31. 31. SME-instrumentet, stängningsdatum 2014 2015 Fas I Fas II Fas I Fas II June 18 Sep 24 Dec 17 Oct 9 Dec 17 March 18 June 17 Sept 17 Dec 16 March 18 June 17 Sept 17 Dec 16 32
 32. 32. 33 Utvärdering av ansökningar (SME-instr.) 4(5) utvärderare ger betyg 1- 5, med halvpoäng för • Excellence • Impact • Implementation Tröskelvärden: Fas 1: minst betyg 4 för varje kriterie och sammanlagt minst 13 Fas 2: Minst betyg 4 för Impact och sammanlagt minst 12
 33. 33. 34 Lärdomar från första utvärderingen • För mycket fokus på projektet, och inte tillräckligt på affärsmöjligheten • Inte övertygande när man beskriver företaget och varför företaget kommer att lyckas • Ger inte tillräcklig med information om konkurrenter (eller konkurrerande lösningar) • Alltför låg innovationsnivå, planerar att utveckla produkter som redan finns på marknaden • Föreslår en idé utan ett koncept för hur det ska kommersialiseras. • Provar lyckan (SME-instrumentet är inget lotteri!)
 34. 34. 35 Är SME-instrumentet verkligen för ditt bolag? Du behöver:  en banbrytande innovation  en tydlig ambition att växa på EU-nivå  tydligt visat att man kan sin marknad en övertygande kommersialiseringsplan
 35. 35. 36 Skriv ansökan för att övertyga utvärderarna att de ska investera i din idé Impact – generera intäkter för att skapa jobb och att du har en Europeisk eller internationell dimension Excellence – Banbrytande! Visa på det ökade värdet och varför det är ett viabelt alternativ till befintliga lösningar. Implementation – Beskriv din tekniska och kommersiella förmåga. Visa på trovärdigheten hos ditt team och din arbetsplan.
 36. 36. 37 Formatet HAR betydelse!  En fängslande titel  Attraktivt abstract  Polera språket! Använd figurer och grafer
 37. 37. 38 Perfekt ansökan – får ändå inga pengar…
 38. 38. Fast Track to Innovation (FTI) OBS! FTI är en pilot med ganska lite budget (200 MEuro över två år) = konsortier ska tänka efter innan de söker – finns det verkligen inget annat sätt att få pengar till projektet. Kommissionen vill förstås undvika översök. Snabbfakta: • ”Bottom up” inom SC eller LEIT • 3-5 konsortiemedlemmar (3 olika MS/AC) • Inga tredje länder, de kan vara subcontractors vid behov (no limit in subcontracting) • FTI = ”last push before market lanuch” - minst TRL 6 vid start och efter 36 månader ska produkten vara på marknaden • 50-70 projekt per år kommer att finansieras • Time to grant 6-8 mån • Man får söka max 3 milj Euro • Stödnivå: 70 % för profit /100 % för non-profit organisationer • Konsortiet måste vara industridrivet • EU added value – se till att projektet är relevant inte bara för LEIT och SC, men även för EU-mål policy etc • Tre cut-offs per år (29 april, 1 sept, 1 dec) • Tröskelvärden (bedömningspoäng): 12/15 totalt och 4/5 på impact På FTI-hemsidan finns en bla. bra FAQ: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html#tab2 39
 39. 39. Eurostars 2  SME focus: consortium leader is an R&D performing SME from a Eurostars country  Co-funded by EU and EUREKA (25% from Horizon2020)  2 calls per year  >30 EUREKA member countries – see website for participating countries  Min. 2 participants from 2 different EUREKA countries  R&D performing SMEs contribution is 50% or more of the total project cost http://www.eurostars-eureka.eu/  The consortium is well balanced (no single participant or country is responsible for more than 75 %)  Maximum 3 year project length  Close-to-market projects (market introduction max. 2 years after project end)  Must perfrom research( 10%)  ”Bottom-up” financing  Next application deadline: sept-2015 72% 12% 9% 6% http://www.vinnova.se/sv/For-Foretag/Internationell-finansiering/Eurostars / 40
 40. 40. 41 http://www.vinnova.se/s v/Var- verksamhet/Innovationsf ormaga-hos-specifika- malgrupper/Innovativa- sma-och-medelstora- foretag/For-Foretag/
 41. 41. 42 http://www.vinnova.se/sv/A nsoka-och- rapportera/Utlysningar/ Håll koll på andra öppna utlysningar
 42. 42. Supportfunktioner i Horizon2020 http://www.vinnova.se/sv/EU-internationell-samverkan/Horisont-20201/Alla-Horisont- 2020-kontakter/ 43
 43. 43. Enterprise Europé Network (EEN) 44 EEN är en av EU utsedd organisation med syfte att hjälpa SME:er kring partnersök, kommersialiering, marknadsföring mm. http://www.enterpriseeurope.se/ Partnersökningn via EEN - hitta nya kunder, leverantörer och samarbetspartners via: • Aktiv partnersökning/sektorgrupper • Databaser med 15 500 affärs-, teknik- och forskningsförslag • Brokerage Events/Matchmaking • Affärs- och studieresor; Company Missions • Automatisk omvärldsbevakning EEN och Horizon2020 EEN ska utse sk. KAM (Key Account Managers) för varje projekt som beviljats SME-instrumentpengar. Ett SME tilldelas då ett antal gratistimmar för coachning och en KAM ska tex. hjälpa till att hitta en affärscoach. Om du inte hittar något inom tex. Horizon2020, så kan EEN kanske hjälpa dig att hitta andra lösningar
 44. 44. Ett nytt samordnat supportkontor för små och medelstora företag VINNOVA och Tillväxtverket har tillsammans utlyst medel till ”Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020” Syftet är att öka svensk medverkan från små och medelstora företag i Horisont 2020# Supportkontoret ska ge kostnadsfri rådgivning till företag som önskar delta i en EU-utlysning. Projektet löper på tre år, med möjlighet till förlängning. Supportkontor har funnits även tidigare (tex. SwedenBIOs EU Support Office och EU SME Support på RISE), men nu kommer aktiviteterna att samordnas under ett och samma paraply. Dessutom, i och med att EEN-kontor* finns representerade i det nya Supportkontoret, finns ännu bättre möjligheter att nå ut brett med information och stöd till småföretag. VINNOVAs pressmeddelande: http://vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Pressmeddelanden/2015/150410-Nytt- supportkontor-ska-hjalpa-foretag-att-fa-medel-fran-EU-/ * EEN-kontoren är direkt ett uppdrag från EU och hanteras via Tillväxtverket http://enterpriseeurope.tillvaxtverket.se # innefattar även Eurostars Utlysningen! 46
 45. 45. Syftet! Nätverket EUSMESupport2020 – kostnadsfritt stöd för små och medelstora företag. Har ditt företag behov av bidrag för att driva ett innovativt utvecklingsprojekt, eller behöver ni forskning för att utveckla era produkter och tjänster? Vi reder ut begreppen och går igenom dina möjligheter till bidrag från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 och Eurostars Supportkontorets kärnuppgifter kommer att vara: • rådgivning och stöd samt informationsspridning • utbildning samt workshops kring relevanta aspekter av Horisont 2020 • etablera forum för erfarenhetsutbyte och nätverksskapande 47
 46. 46. I nätverket/konsortiet ingår 8 parter: Fyra institut inom RISE: • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut * • Acreo Swedish ICT * • Swerea IVF* • Innventia • SwedenBIO • LTU Business AB* (Luleå) • Uminova Innovation AB (Umeå)* • IVL Svenska Miljöinstitutet *EEN-kontor RISE är projektledare Nätverket! Med detta nätverk har vi ämnesområdeskompetens inom majoriteteten av områdena inom Horizon 2020. Vi har en samlad erfarenhet av olika aspekter kring ansökningar, portalen, rapportering, avtal mm… Vi täcker upp Sverige geografiskt! 48
 47. 47. Detta kan du få hjälp med: • Diskussion kring ditt företags behov, identifiering av EU-program och möjliga ingångar • Diskussion av preliminära idéer och formulering av ett projekt • Råd vid registrering av företaget i EU:s databas • Råd om sammansättning av konsortier, tips kring partnersökning • Genomgång av de ekonomiska och administrativa villkoren • Genomgång av ansökningsförfarandet, de olika stegen och den fortsatta hanteringen efter inlämning • Råd kring hur man skriver ansökan och genomläsning av ansökningar • Rådgivning under genomförandet av godkända projekt, t ex i frågor rörande rapportering • Helpdesk för snabba svar på enklare frågor På länken nedan finns ett webformulär till supportkontorets jourmejl. Vi svarar dig inom 48 timmar : www.ri.se/erbjudanden/sma-och-medelstora-foretag/eusme Hjälpen! 49
 48. 48. Tex. enskilt möte med SME, diskussion av projektidé Processen! Info om H2020 Identifiera en möjlighet! Beslut att söka H2020 Registrering på EU:s portal, administrativa dokument Ansökan godkänd Avtal Projektstart Pågående projekt - Rapportering - Uppföljning - Pengar betalas ut - mm Projektavslut Ev. revision VadgörEUSMESupport2020-exempel Deltar och pratar på info- seminarier & möten Råd & tips vid registrering, svara på frågor, mm Läsa ansökan, tips och råd, förbättring OBS! ej skrivhjälp Råd & tips under avtalsförhandling och kontraktsskrivning Råd & tips under vid rapportering och stöd vid ev. problem Helpdesk Skriva ansökan 50

×