Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SIF 3: Financing for SMEs (WP 3) - Swedish

82 views

Published on

Stefan Dahlhielm describes the different alternatives for SME financing.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SIF 3: Financing for SMEs (WP 3) - Swedish

 1. 1. Skriv din titel här Skriv din titel här Stefan Dahlhielm 070-519 26 80 Stefan.dahlhielm@ltubusiness.se
 2. 2. Vi skapar tillväxt med hjälp av kraften vid LTU! Skräddarsydda utbildningar för företag Gruva och mineral Vård Pedagogik Big data och IT Ledarskap Innovation – från idé till marknad Produkt- utveckling Tjänste- utveckling Marknads- validering Innovations- ledning Finansiering Ta ut färdriktning Metoder och processer Samsyn och engagemang Vision, affärsplan, strategi Internationella marknader Marknads- och omvärldsinsikt Samverkan och projekt EU-projekt Student- projekt Forsknings- samarbeten ProjektledningExamensarbete Praktik Rådgivning
 3. 3. Öka din konkurrenskraft Utbildningar Ny kompetens för yrkesverksamma Innovation Från idé till marknad Strategi Färdriktning och framdrift Samverkan Projekt och samarbeten • Produkt- och tjänsteutveckling • Rådgivning & utvecklingskapital • Marknadsvalidering • Skräddarsydda utbildningar • Behovsinventering • Rådgivning • Beslutsunderlag & analyser • Samsyn och engagemang • Internationella marknader • Studentprojekt • Forskningssamarbeten • EU-projekt
 4. 4. Små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten som arbetar med produkt- och tjänsteutveckling kan fördubbla sitt utvecklings-kapital genom deltagande i olika finansierings-projekt
 5. 5. Det finns spännande finansieringsmöjligheter för innovativa företag och LTU Business guidar dig bland dessa Vi guidar i floran av finansieringsmöjligheter Vi rådger och stöttar i processen – från idé till färdig ansökan
 6. 6. • Företaget är ett SME/SMF  < 250 anställda och årsomsättning < 50 M€ och/eller en balansomslutning < 43 M€ • Produkten eller tjänsten som utvecklas är en innovation – radikal eller inkrementell • Deminimi – företaget har inte fått beviljat nationellt stöd för mer än 20 MSEK de senaste tre åren (gäller nationella utlysningar)
 7. 7. Storleken och tillväxtfasen hos ett företag styr vilka finansieringsprojekt som är möjliga Källortillbalansoms. Frånvemkan stödfås? Balansomslutning 50 kSEK 500 kSEK 1 MSEK • Privatkapital • Banklån • Bidrag • Kundbas • Investerare • Banklån • Kundbas
 8. 8. Detaljerad beskrivning av olika alternativ [I/II] • Innovationsprojektiföretag • Gåfrånidétillenförsta fungerandeprototyp • IPF1förbolag<5år • IPF2förbolag>5år Finansiering Krav BeviljandegradProjekt Område Innovationsprojekt i Företag (IPF) SME Instrument Innovationscheck • XXSEK • XX % • Innovativt utvecklingsprojektmed internationell marknadspotential • Ickefinansieratavbanker, investerareellerandra privatafinansiärer • XX% • Möjlighetattprövaengod idéiettSMEsomannars inteskullevidareutvecklas • Användstillattköpaextern hjälp • 100000SEK • Kräveringen medfinansiering • AAA • BBB • XX% • EU-medelsomkansökas avettenskiltSME • Frånidétill kommersialisering • Upptill70%finansiering • Fas1:genomförbarhet- studie,€ 50kSEK • Fas2:innovationsutv.,€0,5 –2MSEK • Enaffärscoachtillstödifas2 utankostnad • Nyidémedhög innovationskraft • Stor’marketimpact’ • Internationellmarknad • XX% • Hårdkonkurrens, internationellspetsbehövs
 9. 9. • Ennyidé,produkteller tjänst • Skaledatill marknadsintroduktion inomtvåårefterprojektets slut Finansiering Krav BeviljandegradProjekt Område Eurostars • Upptill5MSEK • Upptill50%delfinansiering • Partneriminstettannat land • Projekttidmax36månader • 10%av omsättningen/personalstyr kanidagskavarainomF&U • XX% • Anseshögbeviljandegrad Horizon 2020 • Olikatyperavutlysningar. AktuellaförSMEkanbl.a. varaResearchand innovationactiosn(RIA), Innovationactions(IA)och FastTracktoInnovation (FTI) • XXSEK • YY%delfinansiering • Kräveroftastpartner/s(at leastthreeentities exempelvis) • XX% Detaljerad beskrivning av olika alternativ [II/II] • XXX • XXSEK • YY%delfinansiering • AAA • XX% Affärsutvecklingscheckar
 10. 10. LTU Business är certifierade att genomföra ’Innovation ManagementAssessment’(IMP3rove) på SME:er i Norrbotten utan kostnad för företagen • EttverktygsomtestarföretagetsnivåochkapacitetattgenomförautvecklingsprojektochsnabbtnåROI • Gerenkraftfullrapportpåcirka100sidordärföretagetjämförsmedaktörerisammabransch • IMP3rovehållerpåattblistandardinomEU-kommissionenochkanvaraenstorfördelatthagenomförti enEU-ansökan
 11. 11. Små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten som söker internationella partners – kunder, leverantörer, teknikpartners, återförsäljare – kan använda sig av Enterprise Europe Network
 12. 12. More than 600 partner organisations in 54 countries
 13. 13. • EEN är en matchningsdatabas med över 20 000 profiler  Profilerna är uppdelade i offer, request och EU-project  De är anonyma • Det är fritt att söka i databasen för att hitta potentiella partners – www.eenmatch.eu  När en möjlig partner har hittats så visas intresse genom ett klick, och nätverket kommer att koppla samman parterna • Vid intresse av att lägga in en egen profil så hjälper LTU Business till att formulera annonsen och fungerar som filter då potentiella partners vill ha kontakt • Matchmakingenär kostnadsfri fram till partnerna vill resa och inleda samarbete • EEN arrangerar också en rad matchmakingdagar runt om i Europa, där svenska SME:er kan delta
 14. 14. !!!

×