Ramy Referencyjne Miasta Zrównoważonego

595 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ramy Referencyjne Miasta Zrównoważonego

 1. 1. Ramy Referencyjne Miasta Zrównoważonego 1
 2. 2. Czym jest RFSC? 2 Czym jest RFSC?
 3. 3. Zestaw narzędzi dla miast • interaktywne narzędzie internetowe • usprawnienie dialogu dotyczącego zagadnień zrównoważonego, zintegrowanego rozwoju miejskiego – w ramach pojedynczego miasta 3 – w ramach pojedynczego miasta – pomiędzy miastami – z lokalnymi partnerami – między sektorami – na różnych szczeblach politycznych (lokalny, regionalny, krajowy, europejski) – na różnych poziomach zarządzania
 4. 4. Co proponuje RFSC? 4 Co proponuje RFSC?
 5. 5. Trzy główne obszary RFSC 5
 6. 6. Profil Twojego miasta/instytucji − opisz swoje miasto − dodaj dokumenty, zdjęcia itd. − możesz korzystać z 6 − możesz korzystać z udostępnionych dokumentów − wybierz elementy, które mogą stymulować wbyć użyteczne dla innych miast, aby ymianę doświadczeń i wiedzy
 7. 7. Sieć/wymiana doświadczeń - Wyszukiwarka umożliwiająca znalezienie 7 innych miast, aby rozpocząć wymianę doświadczeń i wiedzy - Książka adresowa miast oraz instytucji - Katalog przykładów
 8. 8. Trzy narzędzia oceny 1. lista kontrolna pomocna w opracowaniu strategii zrównoważonego rozwoju 2. narzędzie o charakterze jakościowym umożliwiające przeprowadzenie 8 umożliwiające przeprowadzenie oceny stopnia integracji danego projektu lub programu 3. narzędzie o charakterze ilościowym zawierające bibliotekę wskaźników pomocnych w monitoringu i ewaluacji Wybierz narzędzia, które odpowiadają Twoim potrzebom!
 9. 9. 3 główne narzędzia Skorzystaj z listy kontrolnej, aby opracować strategię zrównoważonego rozwoju miejskiego 9 miejskiego Sprawdź, czy strategia lub projekt zostały opracowane w sposób zintegrowany Opracuj system monitoringu w celu przeprowadzenia oceny strategii lub projektu
 10. 10. Wspólna podstawa dla proponowanych narzędzi 25 celów dotyczących zrównoważonego rozwoju miejskiego • uwzględniające wytyczne i zasady europejskie • inspirowane praktyką w ok. 200 europejskich miastach 10 • zorganizowane wg 4 filarów zrównoważonego rozwoju – gospodarka – zagadnienia społeczne – ochrona środowiska – zarządzanie • w ramach każdego z celów określone zostały cele podrzędne, umożliwiające uwzględnienie dodatkowych zagadnień i stymulowanie dalszej dyskusji
 11. 11. Narzędzie 1: Opracowanie strategii lub projektu Ułatwia opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju miejskiego dzięki wykorzystaniu listy kontrolnej … zgodnie z: 11 … zgodnie z: − priorytetami własnymi miasta − wytycznymi i zasadami europejskimi − celami ogólnymi i szczegółowymi
 12. 12. Narzędzie 2: Kontrola stopnia integracji Ułatwia sprawdzenie, czy miejskie strategie lub projekty zostały opracowane w sposób zintegrowany −przy wykorzystaniu listy pytań kontrolnych 12 kontrolnych − na podstawie wizji europejskiego miasta zrównoważonego rozwoju − wstęp do dyskusji − wpływ pozytywny czy negatywny na inne obszary? − konflikt czy synergia na poziomie celów? − wizualizacja rezultatów
 13. 13. Narzędzie 3: Utworzenie systemu monitoringu Ułatwia prowadzenie monitoringu realizowanych postępów Narzędzie obejmuje: – 33 zalecane kluczowe wskaźniki kontrolne (np. UE 2020) 13 kontrolne (np. UE 2020) – propozycje wartości docelowych – rozległy zbiór innych użytecznych wskaźników – możliwość dodawania własnych wskaźników kontrolnych – arkusz umożliwiający opracowanie własnego systemu monitoringu
 14. 14. Funkcje RFSC 14 Funkcje RFSC
 15. 15. Ocena, kontrola i monitoring Wszystkie rodzaje (zintegrowanych) strategii miejskich i regionalnych – Np. planowanie urbanistyczne i przestrzenne, miejski plan zrównoważonego rozwoju, strategiczny plan rozwoju, zintegrowany plan rozwoju miasta – Ze szczególnym uwzględnieniem strategii realizowanych w obszarach 15 – Ze szczególnym uwzględnieniem strategii realizowanych w obszarach wykluczenia społecznego (w zależności od potrzeb) Wszystkie rodzaje projektów na poziomie dzielnicy, miasta lub regionu – Na przykład opracowanie/ocena/aktualizacja programów Agenda 21, rozwój dzielnic ekologicznych, plany regeneracji/rewitalizacji obszarów miejskich, rewitalizacja ulic/dzielnic, plan działań w zakresie ochrony środowiska, projekty rozbudowy ścieżek rowerowych, rozwoju ośrodków technologicznych itd. – Ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych w obszarach wykluczenia społecznego
 16. 16. Jakie są korzyści wynikające z RFSC? 16 Jakie są korzyści wynikające z RFSC?
 17. 17. Usprawnienie komunikacji • na temat zagadnień dotyczących zrównoważonego, zintegrowanego rozwoju • wewnątrz i pomiędzy różnorodnymi grupami – wydziały administracji miejskiej – politycy i przedstawiciele samorządu 17 – politycy i przedstawiciele samorządu – planiści, praktycy i eksperci – obywatele i inni partnerzy lokalni, np. organizacje pozarządowe – na różnych szczeblach politycznych i poziomach zarządzania (lokalny, regionalny, krajowy, europejski) • poprzez zilustrowanie i objaśnienie procesów podejmowania decyzji – porównanie konsekwencji i rezultatów różnych dostępnych alternatyw – usprawnienie koordynacji – uzasadnienie dokonywanych wyborów i podejmowanych decyzji
 18. 18. Uzyskanie lepszych wyników • lepsze uwzględnienie zagadnień zrównoważonego rozwoju w miejskich strategiach i projektach • zapewnienie uwzględnienia problemów zrównoważonego rozwoju w ramach podejmowanych decyzji i działań – zwiększenie znajomości potencjalnych synergii 18 – zwiększenie znajomości potencjalnych synergii – ostrzeganie o możliwych rozbieżnościach i konfliktach – uzyskanie oszczędności kosztów w perspektywie długoterminowej • ocena realizowanych postępów – określenie potrzeb w zakresie ewentualnych korekt • tworzenie nowych zdolności w zakresie zarządzania rozwojem miasta – stopniowe pozyskiwanie nowej wiedzy, z naciskiem na procesy zarządzania – korzystanie z użytecznych przykładów i wzorów pochodzących z innych miast – wymiana doświadczeń z partnerami pochodzącymi z innych miast i wzajemne uczenie się od siebie
 19. 19. Dlaczego RFSC? 19 Dlaczego RFSC?
 20. 20. Kontekst i okoliczności polityczne Decyzje ministrów krajów UE odpowiedzialnych za zagadnienia zrównoważonego rozwoju • Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich (2007) – Promowanie polityk zintegrowanych – Zwrócenie szczególnej uwagi na najuboższe obszary miejskie 20 – Zwrócenie szczególnej uwagi na najuboższe obszary miejskie • Oświadczenie z Marsylii (2008) – Utworzenie narzędzia umożliwiającego miastom wdrożenie Karty Lipskiej – Francja zainicjowała proces utworzenia „ram referencyjnych” • Deklaracja z Toledo (2010) – Prototyp narzędzia RFSC – Testowanie narzędzia RFSC w szerszej grupie miast (66) • Poznań (2011) – Doskonalenie i rozpowszechnienie narzędzia wśród europejskich miast
 21. 21. Wspólna inicjatywa europejska • Miasta i organizacje samorządów lokalnych (CEMR, Eurocities, ICLEI) • Kraje Członkowskie UE • Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej) • Wielopoziomowa struktura robocza – Grupa ds. Rozwoju Miast (polityczny komitet monitorujący) 21 – Grupa ds. Rozwoju Miast (polityczny komitet monitorujący) – Kraje Członkowskie i instytucje partnerskie (grupa MSI) – Krajowe Grupy Wsparcia – Zespół zarządzający (wspólne przewodnictwo Francji, Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej oraz trojki prezydencji UE) • Wsparcie eksperckie – CSTB (ekspert ds. technicznych i obsługa strony internetowej narzędzia) – Krajowe Grupy Wsparcia – Platform31, ICLEI i CEMR (sekretariat RFSC, komunikacja i szkolenia)
 22. 22. Wspólna platforma europejska Brak oceny lub osądu miast ale krytyczna ocena przeprowadzana przez miasta we własnym zakresie oraz doskonalenie procesów podejmowania decyzji Brak standaryzacji rozwoju miejskiego ale tworzenie miejsca do dyskusji 22 możliwość dostosowania do krajowego kontekstu i miejscowej sytuacji Brak pomiaru wyników lub tworzenia rankingu miast ale porównywanie różnorodnych strategii i uzyskiwanych rezultatów Brak zobowiązań dla miast lub wykorzystywania narzędzia jako warunku uzyskania funduszy ale miasta przyczyniają się do osiągania wspólnych europejskich celów Brak opłat dla miast, nie ma wsparcia finansowego ale szkolenia, wymiana doświadczeń i tworzenie nowych możliwości
 23. 23. W jaki sposób rozpocząć 23 W jaki sposób rozpocząć korzystanie z RFSC?
 24. 24. Kontakt z sekretariatem • łatwość zapoznania się z treścią RFSC info@rfsc.eu Strona internetowa rfsc.eu 24 Jako gość • łatwość zapoznania się z treścią RFSC • dostępne są wszystkie narzędzia i instrukcje użytkownika • brak dostępu do obszaru wymiany doświadczeń • brak możliwości zapisania prac Jako miasto RFSC • wymiana informacji i doświadczeń oraz pozyskiwanie wiedzy • wszystkie strategie i projekty są później dostępne w celu dalszego rozwoju/kontroli • pełne wsparcie ze strony sekretariatu RFSC

×