Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RE/MAX Andhra Pradesh, a look back - 2011

See our activities, participation and events done in 2011 in the state of and by AP.

  • Login to see the comments

RE/MAX Andhra Pradesh, a look back - 2011

  1. 1. LLLaaauuunnnccchhh ooofff RRREEE///MMMAAAXXX PPPLLLUUUSSS FFFrrraaannnccchhhiiissseeeeee OOOffffffiiiccceee iiinnn HHHyyydddeeerrraaabbbaaaddd RRREEE///MMMAAAXXX AAAPPP RRReeegggiiiooonnnaaalll AAAnnnnnnuuuaaalll SSStttrrraaattteeegggiiiccc MMMeeeeeettt &&& WWWooorrrkkkssshhhoooppp
  2. 2. LLLaaauuunnnccchhh ooofff 222 FFFrrraaannnccchhhiiissseeeeee OOOffffffiiiccceee iiinnn HHHyyydddeeerrraaabbbaaaddd DDDiiissscccooovvveeerrryyy DDDaaayyy SSShhhooowww @@@ KKKuuukkkaaatttpppaaallllllyyy,,, HHHyyydddeeerrraaabbbaaaddd VVViiisssiiittt tttooo RRREEE///MMMAAAXXX TTTuuurrrkkkeeeyyy RRREEE///MMMAAAXXX HHHoooaaarrrdddiiinnnggg OOOuuutttdddoooooorrr RRREEE///MMMAAAXXX RRReeeaaalll EEEssstttaaattteee SSSooollluuutttiiiooonnn sss RRREEE///MMMAAAXXX PPPrrrooopppeeerrrtttyyy CCChhhaaammmpppiiiooonnn sss
  3. 3. SSSuuummmmmmeeerrr RRREEE///MMMAAAXXX RRReeegggiiiooonnnaaalll CCCooonnnfffeeerrreeennnccceee RRREEE///MMMAAAXXX AAAnnndddhhhrrraaa PPPrrraaadddeeessshhh RRReeegggiiiooonnnaaalll OOOwwwnnneeerrr iiinnn lllooocccaaalll ttteeellleeevvviiisssiiiooonnn GGGEEEMMMIIINNNIII NNNEEEWWWSSS
  4. 4. 222 DDDaaayyysss RRREEE///MMMAAAXXX SSSooouuuttthhh ZZZooonnnaaalll MMMeeeeeetttiiinnnggg iiinnn HHHyyydddeeerrraaabbbaaaddd RRREEE///MMMAAAXXX AAAPPP SSStttaaallllll aaannnddd aaaffffffiiillliiiaaattteeesss iiinnn NNNAAARRR IIInnndddiiiaaa CCCooonnnvvveeennntttiiiooonnn---HHHyyydddeeerrraaabbbaaaddd RRREEE///MMMAAAXXX BBBrrroookkkeeerrr OOOwwwnnneeerrr CCCooonnnfffeeerrreeennnccceee &&& AAAwwwaaarrrdddsss iiinnn HHHyyydddeeerrraaabbbaaaddd
  5. 5. RRREEE///MMMAAAXXX AAAnnndddhhhrrraaa PPPrrraaadddeeessshhh BBBoooooottt CCCaaammmppp @@@ IIICCCRRRIIISSSAAATTT,,, HHHyyydddeeerrraaabbbaaaddd RRREEE///MMMAAAXXX iiinnn CCCaaammmpppaaaiiigggnnn bbbyyy SSSiiiccckkkllleee CCCeeellllll SSSoooccciiieeetttyyy fffooorrr TTThhhaaalllaaaeeesssaaammmiiiaaa iiinnn HHHyyydddeeerrraaabbbaaaddd RRREEE///MMMAAAXXX iiinnn PPPiiinnnkkk RRRiiibbbbbbooonnn WWWaaalllkkk @@@ HHHyyydddeeerrraaabbbaaaddd fffooorrr BBBrrreeeaaasssttt CCCaaannnccceeerrr AAAwwwaaarrreeennneeessssss
  6. 6. RRREEE///MMMAAAXXX AAAnnndddhhhrrraaa PPPrrraaadddeeessshhh iiinnn 333 dddaaayyysss AAAPPPRRREEEDDDAAA PPPrrrooopppeeerrrtttyyy SSShhhooowww iiinnn HHHyyydddeeerrraaabbbaaaddd DDDiiissscccooovvveeerrryyy DDDaaayyy wwwiiittthhh RRREEE///MMMAAAXXX iiinnn HHHyyydddeeerrraaabbbaaaddd
  7. 7. RE/MAX Andhra Pradesh Collaboratively in New Year Eve in Hyderabad www.remax.in/ap andhrapradesh@remax.in www.global.remax.com RRREEE///MMMAAAXXX AAAnnndddhhhrrraaa PPPrrraaadddeeessshhh iiinnn RRREEE///MMMAAAXXX IIInnndddiiiaaa RRReeennndddeeezzzvvvooouuusss CCCooonnnvvveeennntttiiiooonnn---IIIIII

×