Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VWork: de voordelen van flexibiliteit op het werk meten

2,833 views

Published on

In dit rapport worden de drie V’s besproken: Virtual, adVantage en Value (Virtueel, Voordeel en Waarde). Op basis hiervan worden de voordelen van flexibel werken gedefinieerd, een manier van werken die in het komende decennium steeds meer zal worden toegepast. Terwijl het concept ‘virtualiteit’ aan terrein wint, worden de waardepaling van flexibiliteit en het ontwikkelen van een business case om onze manier van werken te veranderen van essentieel belang. Winnende strategieën op het werk hebben alles met succes te maken. En dit succes betreft zowel de werkgever als de werknemer, omdat het VWork-concept voordelen oplevert op verschillende gebieden.
http://www.regus.nl/?utm_campaign=slideshare

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

VWork: de voordelen van flexibiliteit op het werk meten

 1. 1. e l l e ue e ard rde Virt Wa Voo VWork: de voordelen van flexibiliteit op het werk metenEen onderzoek vanMark Dixon en Philip RossMei 2011
 2. 2. INHOUDSOPGAVE V1.1 Samenvatting 2 V1.2 Inleiding 3 V1.3 V staat voor Virtueel 4 V1.4 Samenwerking 9 V1.5 Voordeel: de zakelijke drijfveren die de manier waarop uw organisatie werkt zullen veranderen 12 V1.6 Waarde: verdienen aan flexibiliteit 14 Casestudy’s 18 Conclusies 19 Bijlage 20VWork: de voordelen van flexibiliteit op het werk meten 1 © Unwired Ventures Ltd, 2011 All rechten voorbehouden
 3. 3. V1.1 SamenvattingIn dit rapport worden de drie V’s besproken: Virtual, adVantage De voordelen op het gebied van onder meer concurrentie enen Value (Virtueel, Voordeel en Waarde). Op basis hiervan kosten tonen aan dat de voornaamste drijfveer voor veranderingworden de voordelen van flexibel werken gedefinieerd, een manier de productiviteit van de medewerkers is. Hoeveel voordeel kanvan werken die in het komende decennium steeds meer zal worden behaald, is mede afhankelijk van de grootte van hetworden toegepast. Terwijl het concept ‘virtualiteit’ aan terrein bedrijf, maar uit de enquête komt duidelijk naar voren datwint, worden de waardepaling van flexibiliteit en het ontwikkelen lagere kosten voor onroerend goed en een betere balans tussenvan een business case om onze manier van werken te veranderen werk en vrije tijd voor werknemers belangrijk zijn.van essentieel belang. Winnende strategieën op het werk hebbenalles met succes te maken. En dit succes betreft zowel de Het toekennen van een waarde aan flexibiliteit is een van dewerkgever als de werknemer, omdat het VWork-concept voordelen doelen van dit onderzoek. Naarmate virtualiteit steeds meer deoplevert op verschillende gebieden. norm wordt, wordt het meten van werkplekprestaties in euro’s, ponden of dollars per vierkante meter of op basis van het‘Nieuwe manieren van werken’ worden al geïmplementeerd. aantal mensen per bureau irrelevant. In plaats daarvan stappenUit onze enquête blijkt dat slechts 8,5% van de respondenten we over op een benadering waarin de medewerker centraaluit grote organisaties aangaf dat er nog geen programma staat en waarin het idee van een door internet gedomineerdewas geïmplementeerd. Van de grote bedrijven die we hebben ‘buy your own’-wereld wordt weerspiegeld. Dankzij real-time,ondervraagd, heeft 62,5% al nieuwe manieren van werken on-demand services en kosten per werknemer per maand voorgeïntroduceerd. de ‘inrichting’ van werk beschikken we over een nieuwe manier om de kosten van zakendoen te begrijpen en kunnen we deIn de afgelopen decennia is veel geschreven over virtueel voordelen zichtbaar maken en ervan profiteren.werken. De traditionele definitie van telewerken of thuiswerkenen de voorspelde groei zijn geen werkelijkheid geworden. Uit Casestudy’s van bedrijven die deze virtuele benadering alonze enquête blijkt dat slechts 1,6% van de mensen bij grote hebben toegepast, zoals Yell, Boeing en Cisco, laten zonderorganisaties vanuit huis werkt – de meeste werknemers (63,5%) uitzondering een aanzienlijke kostenbesparing en duidelijkegaan nog steeds vier of vijf dagen per week naar kantoor. voordelen zien. De overstap naar virtueel werken vindt plaats inInteressant is dat slechts 9,7% van de mensen die in dergelijke drie sleutelfasen, van de convergentie van de ‘fysieke werkplek’,organisaties werkzaam zijn, vanuit huis wil werken. Men geeft via een overgang naar ‘toegevoegde virtualiteit’ naar ‘virtueelde voorkeur aan een werkplek in de buurt, met een reistijd van werken’.maximaal tien minuten. Virtueel werk, VWork, wordt voor veel mensen een dagelijkseOmdat steden steeds verder verstopt raken, voorspellen we fenomeen wanneer sociale netwerken op de fysieke werkplekeen ‘flexibele stad’ van de toekomst waar mensen vanuit worden geïntegreerd en de grenzen vervagen. Als samenwerkingmeerdere locaties gaan werken. Uit onze enquête blijkt dat men binnen bedrijven toeneemt, het werk wordt uitbesteed naarinmiddels klaar is voor ‘zwervend’ werk. 59% zegt al over de goedkopere locaties en de mobiliteit in de steden steedsjuiste technologieën te beschikken om vanuit elke locatie te slechter wordt, worden nieuwe werkmethoden bedacht enkunnen werken. geïmplementeerd.Virtueel werk is hier een antwoord op. De traditionele vaste Organisaties hebben een plan nodig om lucratieve strategieënwerkplek als de container voor werk komt hierbij ter discussie op het werk te implementeren.te staan. In plaats daarvan doemt een beeld op van werkenop de ‘Martini’-manier: anytime, anyplace, anywhere; eenversplintering van kantoren en bedrijven en een toename vanwerk op meerdere locaties, zowel door outsourcing als doorsamenwerking.Duidelijk is dat men verwacht dat jongere werknemers, demillenniumgeneratie en zij die nog op school zitten, de voorkeurzullen geven aan virtueel werk ten opzichte van een traditioneelkantoor. Van de geënquêteerden bij grote bedrijven verwacht74% dat dit inderdaad het geval zal zijn en het is dan ook nietverwonderlijk dat 71,9% van hen voorspelt dat de hoeveelheidbenodigde kantoorruimte zal afnemen. Zij zullen het kantoorbeschouwen als een ruimte voor incidenteel gebruik (51,2%)en geven de voorkeur aan een veel kortere reistijd – minderdan twintig minuten tegenover ruim veertig minuten vandaagde dag.VWork: de voordelen van flexibiliteit op het werk meten 2 © Unwired Ventures Ltd, 2011 All rechten voorbehouden
 4. 4. V1.2 InleidingIn ons vorige rapport, Agility @ Work uit maart 2010, hebben Flexibiliteit als manier van werken wordt inmiddels op grotewe de zes factoren belicht die de toekomst van werken zullen schaal toegepast. Maar veel mensen vinden het moeilijk om eenvormgeven en enkele ideeën gepresenteerd voor de manier waarde te definiëren voor flexibiliteit in het bedrijf. Dit rapportwaarop bedrijven deze elementen konden implementeren. is bedoeld om daarbij te helpen.Nu bekijken we deze ideeën verder in VWork: de voordelen vanflexibiliteit op het werk meten door het presenteren van de drieelementen die helpen bij een waardebepaling van flexibiliteitop het werk.Deze ideeën zijn niet in een laboratoriumsituatie ontwikkeld. Wehebben samen met een aantal vooraanstaande internationalebedrijven hun problemen, doelstellingen en zakelijke drijfverenin kaart gebracht. Bovendien hebben we ook enkele belangrijketrends geanalyseerd die het virtuele werken zullen gaanvormgeven. Was het vorige debat nog op thuiswerken oftelewerken gericht, bij virtueel werken kijken we naar mobiliteiten de veranderende aard van waar en wanneer het werk wordtgedaan.De belangrijkste voordelen van deze aanpak voor flexibelwerken worden gedefinieerd. Op basis daarvan hebben wede waarde van flexibiliteit berekend en introduceren we eenflexibiliteitsdividend waarmee organisaties de gevolgen vanflexibel werken op hun omzet kunnen meten en kwantificeren. 1 Onroerend goed Beoordeel de werkplekstrategie en introduceer werk en mobiliteit op basis van activiteiten. Verzamel gegevens over het gebruik van de ruimte, de werkelijke huisvestingskosten en de kosten van personeelsverloop. Creëer een ambitieuze visie voor nieuwe werkstijlen. 2 Cultuur Introduceer veranderingsmanagement om uw mensen voor te bereiden op nieuwe werkstijlen. Stap over van een toezichthoudende op een resultaatgerichte aanpak. Breng de voordelen van innovatie en verandering in kaart. 3 Mensen Begrijp de demografie van uw medewerkers en profileer uw personeel zodat u de behoeften van groepen kunt identificeren, op basis van leeftijd, functie en psychometrische analyse. Werk samen met het personeel om kansen voor verandering te ontwikkelen. 4 Technologie Breng de belangrijkste drijfveren en mogelijkheden voor verandering in kaart. Breng technologie vervolgens op één lijn met de vastgoedstrategie en introduceer de geschikte hulpmiddelen voor nieuwe werkstijlen. 5 Vervoer Bedenk dat voortdurende stress onderweg een nieuwe aanpak vereist van woon-werkverkeer en mobiliteit, en de implementatie van polycentrisch denken. 6 Duurzaamheid Beperking van de hoeveelheid geleast onroerend goed, beter beheer van gebouwen, minder woon-werkverkeer en groenere technologie dragen bij aan het behalen van de gewenste doelen.VWork: de voordelen van flexibiliteit op het werk meten 3 © Unwired Ventures Ltd, 2011 All rechten voorbehouden
 5. 5. V1.3 V staat voor VirtueelDe geschiedenis van virtueel werk Virtueel wordenToen Stephanie ‘Steve’ Shirley in 1964 F International (FI) Jane Klobas en Paul Jackson beschrijven in hun boek Becomingoprichtte, kon zij niet voorzien dat FI een van de eerste grote Virtualii “een groeiende diversiteit aan organisatievormen alsvirtuele bedrijven zou worden. In 1985 werkten er ruim duizend bedrijven nieuwe technologieën gebruiken om werk opnieuw in temensen bij FI en tegen die tijd had FI al meerdere prijzen in de richten, waarbij het meer dan ooit tevoren over externe locaties,wacht gesleept. In 1987, een kleine 25 jaar na de oprichting van verschillende tijdzones en zelfs verschillende organisatiesFI, beschreef Francis Kinsman in zijn boek The Telecommutersi wordt verdeeld.” Zij vervolgen: “De wereld wordt naar verluidtde groei van FI en andere innovatieve bedrijven zoals ICI en steeds ‘virtueler’, een toestand waarin organisatorische soliditeitRank Xerox. slechts ogenschijnlijk is: de realiteit is er een van hoogwaardige, dynamische netwerken die personeel, bedrijven, processen enKinsman zei toen: “ICI maakt in het bedrijf steeds meer gebruik expertise met elkaar verbinden, waar de drijfveer om te producerenvan piepers en mobiele apparatuur.” Het is moeilijk voor te of te concurreren de plaats heeft ingenomen van de behoeftestellen maar in 1987 waren er slechts 160.000 mensen met aan permanentie en structuur.”een mobiele telefoon in het Verenigd Koninkrijk. Desondankswas het Verenigd Koninkrijk voorloper op dit gebied in Europa. “Het aloude symbool van de zakenwereld, het hoofdkantoor,Frankrijk had bijvoorbeeld slechts 13.000 mobiele bellers en zal straks niet meer bestaan. De dagen van het machtigeDuitsland 25.000. Nu hebben 33 miljoen mensen in het Verenigd hoofdkantoor zijn geteld,” zegt Anil Gupta, professor StrategieKoninkrijk een mobiele telefoon. en Organisatie aan de Smith School of Business van de University of Maryland. "Het concept van een hoofdkantoor verandert vanHoeveel is er in 2011, bijna 25 jaar na het verschijnen van het een fysieke locatie in een virtueel netwerk.”boek, veranderd? Waarom is de voorspelling dat ‘20% van allewerknemers vanuit huis zou gaan werken’ geen werkelijkheid Het ultieme symbool van soliditeit, het hoofdkantoor, ligt dusgeworden? De technologische mogelijkheden hiervoor werden onder vuur. De rendabiliteit van het kantoor wordt opnieuwindertijd door Kinsman beschreven als “het steeds kleiner worden gedefinieerd. We hebben geconstateerd dat vroege experimentenvan elektronische apparatuur, vooral de fax; het encyclopedische met telewerken hebben geleid tot een nieuwe opzet voorgeheugen van compact disks…” bedrijven. Deze bestaat onder meer uit virtuele teams die gebruikmaken van nieuwe methoden om te communiceren enMaar het is interessant om te zien dat die andere technologie samen te werken; mobiele werknemers die geen vast bureaudie ICI in die vroege dagen gebruikte op het punt staat door nodig hebben en een groeiende virtuele supply chain mette breken. In 1987 vertelde Ken Edwards, werkzaam op de functies die door externe specialisten worden uitgevoerd, zodatstrategische IT-afdeling van ICI, dat 100 salesmanagers en het bedrijf zich op zijn kernactiviteiten kan richten.700 van de 900 salesmedewerkers beschikking hadden overelektronische post. “De salesmanagers hebben beschikking Gupta stelt: “De volgende generatie global enterprisesover een computerterminal die rechtstreeks in verbinding staat zal bestaan uit een netwerk van wereldwijde hubs metmet het mainframe… de salesmedewerkers over videotekst- gedistribueerde intelligentie en rechtstreekse peer-to-peer-apparatuur die informatie van en naar de lokale centrale samenwerking. De belangrijkste leidinggevenden zullen dichtverzendt.” bij het vuur zitten en niet in een ivoren toren op een afstand van 10.000 kilometer.”Een mogelijke uitleg voor de trage implementatie van ‘telewerken’is het feit dat dit niet hetzelfde is als thuiswerken. Hoewel het De volgende logische verandering zal waarschijnlijk een steedshuis wel degelijk een werkomgeving kan zijn, is het slechts een virtuelere organisatie zijn, die de trend van sociale netwerkenvan de locaties van waaruit mensen kunnen werken. Een meer volgt, zodat er een daadwerkelijk ‘networked enterprise’ zalvoor de hand liggende reden is dat de technologie er 25 jaar ontstaan.geleden gewoon nog niet klaar voor was. “Technologie, en de manier waaropIn feite maakte ICI gebruik van cloud-technologieën. Gebruikers technologie medewerkers kanontvingen informatie vanuit externe datacenters. Het heeft25 jaar geduurd, maar het complexe, kantoor- en netwerk- ondersteunen, vormt de sleutel totgebaseerde PC-tijdperk nadert nu zijn einde. In het Web een geslaagde implementatie van2.0-tijdperk gaan we weer richting de toekomst. flexibiliteit op het werk.” Patrick Foord, Standard CharteredVWork: de voordelen van flexibiliteit op het werk meten 4 © Unwired Ventures Ltd, 2011 All rechten voorbehouden
 6. 6. Virtueel werkHet leidt geen twijfel dat samenwerking tussen de afdelingenHuman Resources (HR), Information Technology (IT) en CorporateReal Estate (CRE) binnen een organisatie de verandering in debedrijfscultuur zal aansturen.Het is echter niet alleen de samenwerking tussen de traditioneleafdelingen die leidt tot gecentraliseerde business services, maarook de innovatie die voorvloeit uit veranderingen in onze maniervan werken. En waar deze gebieden elkaar overlappen, ligt desleutel tot innovatie. Bedrijven weten dat zij infrastructuur,werkwijzen, kernactiviteiten en processen kunnen veranderen. VBedrijven die virtualiteit implementeren, tonen bepaalde IEK IR TUEkenmerken, ontwikkelen nieuwe vaardigheden en creëren Infra- FYS Gebouw en structuur Informatie-elementen om dit mogelijk te maken. Deze kunnen zowel fysiek Communicatie- EL werkplekals emotioneel zijn. technologie WERK Gedrag Proces Organisaties en mensen PSY C H O LO G I S C HVirtueel werk wordt mogelijk dankzij Technologie De juiste tools Technologie die op de gebruiker is afgestemd Afslanken Alle technologie moet naar de cloud worden gemigreerd – geen infrastructuur op kantoor Mensen Visie en leiderschap Betrokkenheid van bovenaf en het goede voorbeeld geven Gedrag Veranderingsmanagement om nieuwe mogelijkheden en vaardigheden te introduceren, alsmede prestatiemetingen en aansturing Proces Niet-lineair, met gedefinieerde taken en verantwoordelijkheden Onroerend goed Locatie Werksfeer-identificatie, inclusief DILO-modelling (‘day in the life’) om het werk af te stemmen op activiteiten en persoonlijke profielenVWork: de voordelen van flexibiliteit op het werk meten 5 © Unwired Ventures Ltd, 2011 All rechten voorbehouden
 7. 7. Culture workstyle and flexible workingHet virtuele kantoor: van zelfstandig naamwoord tot 9 mldwerkwoord TOTALE BEVOLKING People PLATTELANDSBEVOLKING demographics, STEDELIJKE BEVOLKING expectationsWerk is niet langer een plaats waar je naartoe gaat. Werk is iets and behaviourwat je doet. Werk is van een zelfstandig naamwoord veranderdin een werkwoord. En deze verandering houdt in dat de ‘Martini’-methode nu realiteit is: anytime, anyplace, anywhere…De veranderingen die werk opnieuw vorm geven hebben we 0 1950 2010 2030beschreven in ons vorige rapport, Agility @ Work: adopting the Bron: Verenigde Natiescorporate six pack. Hierin werd aangetoond dat cultuur, mensen, Transporttechnologie, transport, duurzaamheid en onroerend goed steedsdichter bij elkaar kwamen, zodat bedrijven en hun medewerkershet begrip werk opnieuw konden evalueren en de aard van het Wat gebeurt er als een stad immobiel wordt? Als het twee uurwerk en de werkplek opnieuw onder de loep konden nemen. duurt voordat u de andere kant van een wijk in een stad bereikt, zijn fysieke vergaderingen en reizen naar een fysieke werkplek niet langer haalbaar. 1,8m AUTO BUS Cultuur METRO werkstijl en Aantal reisetappes TREIN Gebouwen flexibel werken OVERIG steden en 1,0m werkplekken Mensen demografie, verwachtingen 0 en gedrag Duurzaamheid Vertrektijd ICT Maar mensen kunnen steeds meer vanaf elke locatie werken. In informatie, communicatie, onze enquête gaf 59% van de respondenten aan dat het geen Vervoer internet probleem meer is om op een alternatieve locatie efficiënt te werken. Technologieën voor externe connectiviteit en mobiel werken worden eindelijk realiteit – medewerkers kunnen nu ‘zwervende’ medewerkers worden, met meerdere werkplekken, waardoor de steden minder verstopt raken.Volgens de Verenigde Naties groeit de wereldbevolking van En dankzij de vooruitgang in technologie zal dat alleen maarongeveer 6,5 miljard nu naar 9 miljard in 2050. En terwijl er nu beter worden. Nieuwe apparaten, zoals tablets en smartphones,drie miljard mensen in stedelijke gebieden wonen, zal dat aantal zullen de mogelijkheden vergroten en connectiviteit wordt steedsin 2050 maar liefst 6,5 miljard bedragen, oftewel tweederde van beter dankzij nieuwe ‘4G’-netwerken met cloud-toepassingende wereldbevolking. en -services voor iedereen, ongeacht de locatie.Dat betekent dat de populatie van de steden in de komendeveertig jaar zal verdubbelen. Hoewel we in Agility @ Work alaangaven dat de meeste steden verstopt dreigen te raken, zaldit probleem, door de groei die door de VN wordt voorspeld, niet 59% van de mensen is van mening datalleen maar verergeren, maar zullen steden volledig immobiel ze over de juiste technologie beschikkenworden omdat de groei in transport de bevolkingsgroei niet kan om vanuit elke locatie te werken.bijhouden.VWork: de voordelen van flexibiliteit op het werk meten 6 © Unwired Ventures Ltd, 2011 All rechten voorbehouden
 8. 8. Lokaal werken De toekomst lijkt erop te wijzen dat werknemers niet langer dagelijks voor hun werk naar centrale zakenwijken zullen reizen.Forenzen wordt vandaag de dag niet meer als optimaal De nieuwe werkomgeving zal bestaan uit meerdere nieuwebeschouwd. Van de respondenten die voor een grote organisatie locaties, niet ver verwijderd van waar men woont.werken, gaf 32,1% aan dat zij iedere dag 41 minuten tot eenuur onderweg zijn en 27,4% is iedere dag meer dan een uur ‘Lokaal werken’ zal wereldwijd een trend worden. Mensenonderweg. Daarbij reist 47% nog steeds vijf dagen per week willen hun gemeenschap nieuw leven inblazen en via nieuwenaar kantoor, slechts 1,4% werkt vanuit huis. netwerken in de Web 2.0-samenleving onpersoonlijkheid te lijf gaan. Intergenerationele ervaringen, zowel op het werk al thuis,Deze cijfers waren voor middelgrote bedrijven nog meer zullen het verzorgingsmodel veranderen.uitgesproken. 67,3% van deze medewerkers reist nog steeds vijfdagen per week naar kantoor, waaruit blijkt dat ‘aanwezigheid’ Meerdere deeltijdbanen naast elkaar betekent dat de focus op hetnog steeds het dominante managementmodel is voor middelgrote individu komt te liggen en niet op de organisatie. Versplinteringbedrijven. zal in de ‘wereld van zelfstandigen’ worden beantwoord met nieuwe manieren om de ‘tijdelijke medewerkers’, die in 2020Maar de realiteit van vandaag de dag komt niet overeen met het naar verwachting 40% van alle werknemers in de Verenigdeideaal van veel mensen. Op de vraag wat de ideale reistijd zou Staten zullen vormeniii, met elkaar in contact te brengenzijn, gaf 25,2% de voorkeur aan een reistijd van tien minuten en te huisvesten. In een versplinterde, gedecentraliseerdeen 38,4% aan een reistijd tussen elf en twintig minuten. 63,5% maatschappij zijn nieuwe manieren nodig om met elkaar invan de mensen wil dus niet langer reizen dan twintig minuten; contact te blijven.dat is nogal ver verwijderd van de veertig minuten die vandaagde dag de gemiddelde reistijd is.Interessant is echter dat slechts 12,3% van de mensen vanuithuis wil werken. BUS BIBLIOTHEEK REGUS VLIEGTUIG KANTOOR De ideale reistijd naar het werk is minder dan 20 minuten (63,5%). VERVOER 25,2% van de mensen wil een reistijd van minder dan 10 minuten. THUIS KANTOOR THUIS AUTO CAFÉ HOTEL TREINVWork: de voordelen van flexibiliteit op het werk meten 7 © Unwired Ventures Ltd, 2011 All rechten voorbehouden
 9. 9. Virtueel werken“Een derde van alle werknemers in het Verenigd Koninkrijk Tot de eerste functies die virtueel worden,heeft een baas in het buitenland,” aldus Tim Caiger van Oracle, behoren op service en kennis gerichte rollen“alles gebeurt online”. En deze trend met een directie opafstand is niet langer beperkt tot wereldwijde multinationals. die mensen dicht bij de klant brengen.Offshoring en outsourcing heeft ertoe geleid dat veel mensenhun organisatorische modellen hebben aangepast om de kosten Zoals Vito Chiodo van Telstra zei, “Wete verlagen en de effectiviteit te verbeteren, van callcenters in moeten er rekening mee houden dat iedereIndia tot typeservices in Zuid-Afrika. Het implementeren van alle afdeling op een andere manier werkt. Wefuncties in een fysiek kantoor is niet meer de enige manier om moeten de behoeften van klanten begrijpen.ondersteunende services en functies te kunnen bieden. Het feit Wij beschouwen iedere medewerker alsdat afstand geen probleem meer is, houdt in dat productiecentrain goedkopere gebieden net zo betrokken zijn als een afdeling een klant.”twee verdiepingen lager. En omdat de interactiekosten zijnverdwenen, wordt het bedrijf zelf opnieuw gedefinieerd.De recente aankondiging van advocatenkantoor CMS CameronMcKenna dat alle ondersteunende functies aan Integreonworden uitbesteed, inclusief financiën en IT, zal ongetwijfeldgevolgen hebben voor veel bedrijven in dure zakelijke gebieden.Het argument om honderden of duizenden ondersteunendemedewerkers op kantoor te hebben is uit economisch oogpuntniet meer verstandig.Dus de ‘kern’ en de ‘periferie’ of de Shamrock-organisatie diedoor Charles Handy is voorspeld in The Age of Unreasoniv en zijn‘werknemers met meerdere banen’ worden nu op grote schaalwerkelijkheid in geavanceerde internationale bedrijven.Eén ding is duidelijk: om virtueel te kunnen werkenmoeten mensen beschikken over nieuwe hulpmiddelen voorsamenwerking. Even naar HR op de derde verdieping lopen moetworden vervangen door nieuwe manieren om mensen met elkaarin contact te brengen. Bricks and clicks Uit onze enquête blijkt dat 78,7% van de respondenten van mening is over de juiste technologie te beschikken om productief te zijn op de werkplek. Er komen steeds meer technologieën beschikbaar waarmee vanuit elke locatie kan worden gewerkt. Van de respondenten bij grote organisaties beschikt 50,8% over alle benodigde tools, terwijl 42,6% aangeeft dat een aantal tools beter zou kunnen’. De barrières voor flexibel werken worden nu afgebroken.VWork: de voordelen van flexibiliteit op het werk meten 8 © Unwired Ventures Ltd, 2011 All rechten voorbehouden
 10. 10. V1.4 Samenwerking Zoals Patrick Foord zei, we willen een omgeving creëren die Maar de toename van het gebruik van video heeft niet alleen “pathologische samenwerking” ondersteunt. En dit is een te maken met hoogwaardige videoconferenties. Het feit dat terugkerend thema omdat het werk steeds meer verspreid raakt. eenvoudige webcams nu vaak standaard in draagbare apparatuur, Tegenwoordig hebben we vaak te maken met één informatiebron zoals laptops en mobiele telefoons, maar ook in desktopcomputers, die doorgaans asynchroon is. Deze wordt ‘offline’ geraadpleegd zijn geïntegreerd, heeft ertoe geleid dat video steeds meer en gebruikt en is meestal ‘plat’ – wat u op het scherm ziet, kan op voor communicatie en samenwerking wordt gebruikt. Dankzij papier worden afgedrukt. In de toekomst zullen mensen informatie systemen als Skype en FaceTime en bedrijfsoplossingen als op nieuwe manieren gebruiken. De informatie zal afkomstig zijn WebEx raakt men er steeds meer aan gewend de persoon uit meerdere bronnen, doorgaans gesynchroniseerd, in real-time waarmee men spreekt ook te zien. of ‘live’, gestreamd of aangeleverd op nieuwe, altijd beschikbare apparaten met meerdere, gelijktijdige toepassingen. De ‘digital flow’ zal de aard van de informatie veranderen. Deze zal via Casestudy: Tesco URL’s, embedded multimedia en in zwevende vensters tot ons komen. Dat betekent dat wat u op het scherm ziet, niet langer Tesco heeft inmiddels bijvoorbeeld een gebruikspercentage van zomaar kan worden afgedrukt. 80-90% voor hun Telepresence-systemen en maakt gebruik van WebEx-software. Het bedrijf heeft vastgesteld dat ze twee uur per WebEx-gebruiker per week besparen en dat de reiskosten zijn“Naast mobiliteit moet ook virtualiteit gedaald met 45%.onder de loep worden genomen.”Ronen Journo, Cisco Cisco rapporteert dat video momenteel verantwoordelijk is voor 60% van de IP-pakketten op hun netwerk en de verwachting is Vandaag de dag vindt de meeste samenwerking plaats tussen dat video in 2012 verantwoordelijk zal zijn voor het overgrote mensen binnen een organisatie. Cisco schat dat 80% van de deel van het verkeer op het openbare internet. Dit geeft maar samenwerking binnen een bedrijf plaatsvindt. Dat gaat drastisch weer eens aan hoe snel video als communicatiemedium groeit. veranderen. Cisco voorspelt dat 80% van de samenwerking straks Door het gebruik van YouTube en video-casts raken mensen extern zal plaatsvinden, omdat mensen steeds meer contact steeds meer vertrouwd met de kracht van video moeten maken met teams op andere locaties. Er worden momenteel meerdere technologieën ontwikkeld die de manieren waarop wij samenwerken zullen gaan veranderen, zowel binnen één gebouw als over een grote afstand. Deze kunnen worden beschouwd als transformatietechnologieën, omdat ze de potentie hebben de aard van hoe, waarom en waar wij werken te veranderen. Video Videoconferenties hebben te vroeg gepiekt. Gebruikers van vroege systemen klaagden over trillingen, waardoor deelnemers er soms als robots uitzagen en als robots klonken. Het opzetten van een verbinding was een hele uitdaging en voor de apparatuur waren grote gespecialiseerde ruimten met veel hardware vereist. Er is inmiddels veel veranderd. De toename van videoconferenties met hoge definitie van onder meer Polycom, in combinatie met een hoogwaardige oplossing voor vaste telefonie, zoals Telepresence van Cisco of Halo van HP, heeft een nieuw tijdperk ingeluid voor videoconferenties. De kwaliteit is inmiddels dermate goed dat er weinig verschil bestaat tussen communicatie over een lange Met het videoconferentiesysteem Roundtable van Polycom afstand en met iemand in dezelfde ruimte. beschikken gebruikers over voldoende effectieve tools om te profiteren van virtueel werken. De geautomatiseerde videobeelden van de deelnemers aan de vergadering, in combinatie met hun Omdat met videoconferenties op reiskosten wordt bespaard, jelly beans en de gezamenlijk werkruimte, geeft mensen ook over wordt steeds meer gebruikgemaakt van deze techniek. Bedrijven een grote afstand het gevoel van verbondenheid. realiseren zich dat ze contact kunnen leggen met klanten, leveranciers en collega’s over de hele wereld en dat ze zo productieve vergaderingen en andere bijeenkomsten kunnen houden. VWork: de voordelen van flexibiliteit op het werk meten 9 © Unwired Ventures Ltd, 2011 All rechten voorbehouden
 11. 11. Mobiliteit Virtuele aanwezigheid, Web 2.0, UC (Unified Communications)… en de toename vanMobiliteit kent een aantal facetten. De sleutel tot mobiliteit is de beschikbaarheidsindicatoren (jelly beans)combinatie van een draagbaar apparaat en een snelle verbinding.Maar ook mobiliteit is aan verandering onderhevig doordat cloud Internet is van een platform voor ‘zoeken en gebruiken’ veranderdcomputing een nieuwe dimensie mogelijk maakt. Het gebruik in een platform dat ook ‘delen en verspreiden’ mogelijk maakt.van SaaS (Software as a Service) vanuit externe datacenters Dat resulteert in een natuurlijke migratie naar de wereld vanis ideaal voor minder krachtige draagbare apparatuur met een samenwerking. Een groot deel van het zogenoemde semantischebeperkte opslagcapaciteit en een beperkte gebruiksduur van de web betreft het delen van ervaringen. Als mensen zich debatterij. De verwerking vindt plaats in de cloud en dat betekent voordelen en toegevoegde waarde realiseren van het delen,dat iedereen een relatief eenvoudige computer kan gebruiken labelen en bekendmaken van locatiegegevens, ontstaat er eenvia een omgeving met een ‘gevirtualiseerd bureaublad’. Het nieuw gebied aan samenwerkingsmogelijkheden.concept van ‘virtualisatie’ geldt zowel voor vaste als mobieleapparaten, aangezien een steeds groter deel van de software dienodig is om te kunnen werken, extern wordt gehost.Door deze tools en het feit dat gegevens extern worden gehost,ontstaat een nieuw model – als mensen een ruimte of gebouwbetreden, doen ze dat omdat ze daar willen of moeten zijn. Zehoeven niet langer te reizen naar een ‘container voor het werk’omdat die de computerinfrastructuur van het bedrijf herbergt. Real-time samenwerking en co-authoringAfslanken worden gemeengoed. Mensen kunnen over een grote afstand met elkaar samenwerken en in real-time verbinding maken met elkaar enOmdat on-demand services op elke locatie worden aangeleverd hun ‘jelly bean’ (beschikbaarheidsindicator)en gebouwen geen vaste serverinfrastructuur met voeding, is altijd zichtbaar.koeling, verhoogde vloer en brandwerende systemen meerhoeven te bevatten, veranderen gebouwen van technische, dure Bron: Microsoften complexe containers voor technologie in eenvoudige locatiesmet communicatieverbindingen waar gewerkt kan worden. Zezijn dan ‘afgeslankt’, ontdaan van een groot deel van het papier Tot de opvallendste veranderingen behoren de alomtegenwoordigeen de apparatuur die er vandaag de dag nog te vinden zijn. beschikbaarheidsindicatoren – de zogenoemde ‘jelly beans’ dieHet zijn dan plaatsen geworden waar mensen werken en geen zo langzamerhand in bijna alle toepassingen en op bijna allebewaarplaatsen voor bestanden en servers. apparaten aanwezig is. Zakelijke beschikbaarheidsindicatoren, zoals ‘in vergadering’ of ‘afwezig’ worden momenteel alleen in adres- of vriendenlijsten weergegeven. In de toekomst verschijnen ze echter in alle toepassingen, naast allerlei andere details, zodat ze constant voor collega’s, klanten en anderen in gedistribueerde netwerken zichtbaar zijn. Toen NASA het concept ‘Clickworkers’ introduceerde, hebben ze het personeelsbestand uitgebreid met een netwerk van vrijwilligers En uiteindelijk zal dit betekenen dat jelly beans automatisch die helpen bij het in kaart brengen van kraters op Mars. De groei van LinkedIn, Facebook en de andere sociale netwerken door agenda’s worden aangestuurd en in de toekomst ook door vergroten de kracht van een fysieke oplossing in de megakracht locatiesensoren, snelheidsmeters, digitale kompassen en GPS- van een virtuele oplossing, met onbeperkte verbindings- en gegevens van mobiele toestellen. samenwerkingsmogelijkheden. Clicks, en niet bricks, definiëren de grenzen van de handel in de toekomst. Deze contextgevoelige en geografisch bepaalde systemen zullen de grenzen tussen tijd en plaats doorbreken en in de toekomst ‘spontane’ ontmoetingen kunnen creëren op basis van de profielen van mensen, contextuele informatie en real-time locatiegegevens. De samenwerking tussen organisaties zal enorm toenemen doordat de barrières van beveiliging bij samenwerking tussen bedrijven komen te vervallen. Voor samenwerking zal steeds meer gebruik worden gemaakt van spraak en video, in combinatie met intelligente omgevingen en apparatuur, waardoor mensen over de juiste tools beschikken voor het bewerken van gegevens en het uitwisselen van ideeën.VWork: de voordelen van flexibiliteit op het werk meten 10 © Unwired Ventures Ltd, 2011 All rechten voorbehouden
 12. 12. Geopresence zal niet alleen de status van een persoon inreal-time aangeven, maar ook waar hij of zij zich bevindt. Ditwordt nog geavanceerder met contextspecifieke aanwezigheid –hierbij worden alleen de gegevens weergeven van mensen diegerelateerd zijn aan een bepaald project, bepaalde informatieof een bepaalde communicatiestroom of tijdzone.De diverse systemen van nu zullen convergeren en we voorspellendat één softwarepakket voor communicatie en samenwerking E-mail tracking-software kan een sociaal netwerkde norm wordt. Het voordeel van zakelijke aanwezigheid met binnen een bedrijf in kaart brengen en degeopresence en contextspecifieke beschikbaarheid luidt een ‘real-time’-organisatie, modelling-teams en expertsnieuw tijdperk in voor groepen die in real-time samenwerken aan weergeven.collectieve oplossingen – ‘samenwerking zonder het document Bron: Trampoline Systemste verlaten.’Een virtueel kantoor? De kaart (hierboven) geeft u een blik in de toekomst. In“Wat is het doel van onroerend goed?” vroeg Ronen Journo deze afbeelding wordt aan de hand van de e-mailflow op eenzich af. Dit wordt een fundamentele vraag wanneer digitale Exchange-server getoond wie er met wie in contact staat binnentechnologieën en de toename van cloud computing leiden tot een bedrijf – dit is een model van een echt bedrijfsnetwerk enkantoorgebouwen waarin alleen nog mensen zitten. Als de servers, niet van een hypothetische, statische structuur met afdelingensoftware en gegevens in de cloud staan en computerservices en divisies. Misschien zou dit model moeten worden gebruiktvia een browser mogelijk worden gemaakt, ongeacht waar de om het ‘virtuele kantoor’ beter te kunnen begrijpen, in plaatsgebruiker zich bevindt, wat is dan het doel van een werkplek? van een organigram om te zetten in een ‘fysiek kantoor’.De meeste mensen zullen antwoorden dat een vaste werkplek Hoewel deze gedachten erop lijken te wijzen dat door de groeimensen bij elkaar brengt, maar dat levert ook een dilemma op. van virtuele netwerken de fysieke netwerken op kantoren zullenEen grote multinational heeft vastgesteld dat bij gebruik van verdwijnen, wordt dit in het nieuwe boek van Stephen Johnson,discussieforums op het web in plaats van e-mail voor het stellen Where Good Ideas Come Fromv, tegengesproken. Hij heeft devan vragen bij een personeelsbestand van meer dan 100.000 innovaties van de afgelopen 200 jaar bekeken en komt tot demensen wereldwijd, de helft van de antwoorden afkomstig conclusie dat de belangrijkste uitvindingen van de laatste tweewas van personen die de vragensteller niet kende. En van alle eeuwen NIET voortkomen uit momenten van inspiratie, maar uitantwoorden waren de bruikbaarste afkomstig van onbekenden. gemeenschappelijke inspanningen. “Innovatie komt voort uit deDus zitten de juiste mensen om onze problemen op te lossen ‘aangrenzende mogelijkheden’ – de meest inventieve plaatsenwel in dezelfde ruimte? Uit hun bevindingen blijkt van niet. zijn plekken waar mensen samenkomen en ideeën uitwisselen,” aldus Johnson. En moeten mensen dus bij elkaar zitten om teSociale netwerken waren vijf jaar geleden nog onbekend. Nu innoveren?domineren ze het web. Facebook heeft 500 miljoen actievegebruikers en de helft daarvan gebruikt Facebook elke dag. En De mix tussen de virtuele en de werkelijke ‘werkplek’ wordtwat zal er gebeuren als virtuele netwerken samenkomen met de de komende tien jaar een van de belangrijkste trends bij hetechte netwerken op de ‘werkplek’, nu er 700 miljard minuten per bestuderen van de toekomst van werk. Mensen op een effectievemaand op Facebook worden doorgebracht? manier laten samenwerken wordt de belangrijkste succesfactor. De productiviteit van mensen zal een drijfveer voor verandering zijn.VWork: de voordelen van flexibiliteit op het werk meten 11 © Unwired Ventures Ltd, 2011 All rechten voorbehouden
 13. 13. V1.5 Voordeel: de zakelijke drijfveren die de manier waarop uw organisatiewerkt zullen veranderenEen nieuwe maatstaf voor flexibiliteit komt voort uit het met de flexibiliteit van het bedrijf,” aldus een marktleider opkwantificeren van de voordelen die door de organisatie worden vastgoedgebied. Dat flexibiliteit op het werk veel meer inhoudtbehaald uit nieuwe werkstijlen. De drijfveren hiervoor zijn door dan alleen een verandering van de werkstijlen, blijkt uit deonze wereldwijde enquête in beeld gebracht. “Flexibel werken antwoorden op de vraag: wat zijn volgens u de drijfveren voorheeft niet alleen te maken met flexibele medewerkers maar ook veranderingen in de manier waarop uw organisatie werkt? 80 Klein Middelgroot Groot 60 40 20 0 n é en ie tie ed id el tie r iv se e og e he ijv vo ra go pr va rd en ol ne am dr r no o n Ve m d hn vo ke be ge n In za n/ n re c ie va er lle te ur e ize e nt nd w ro Du e it de rre Re Sn ite on en ge en cu d/ tiv ss l n vo m ei n va tu uc Co ko lh de ns n od e Op te Sn n la Pr s va ba Ko n re ge te in Be ht ac w r VeAndere genoemde maatstaven waren onder meer: Winstgevendheid Vereisten van het bedrijf. Behoefte aan goed doordachte kantoorruimte Fysieke beveiliging en informatiebeveiliging Nabijheid van onze klanten Behoefte aan fysieke interactie Bedrijfscultuur Regulering en beveiliging Behoefte aan interactie en het uitwisselen van ideeën Niet-lineair, met gedefinieerde taken en verantwoordelijkheden Verwachtingen van de klant. Behoeften van de klant Samenwerking Brandstofkosten Management op basis prestaties in plaats van aanwezigheid Het internationale karakter van het bedrijf De juiste medewerkers binnenhalen en behouden Top/down-vereisten Wat de mensen willen Samenwerking en creativiteitVWork: de voordelen van flexibiliteit op het werk meten 12 © Unwired Ventures Ltd, 2011 All rechten voorbehouden
 14. 14. Een van de belangrijkste drijfveren is overduidelijk de “Flexibiliteit explodeert als de volgendeproductiviteit van de medewerkers en dit werd nog eensbevestigd generatie de arbeidsmarkt betreedt en wedoor enkele opmerkingen tijdens de top in Chateau de Berne.Zoals Patrick Foord al opmerkte, “we moeten het maximale moeten voorbereid zijn om ervoor te zorgenvoordeel halen uit flexibiliteit.” dat deze nieuwe werknemers echt creatief en productief kunnen zijn”Maar hoe gaat dat in z’n werk? Chris Kane, BBC“We zullen vaste locaties achter ons laten en de nadruk leggenop het meten van productiviteit. En daarmee bedoel ik teamsmanagen met de nadruk op productie, waarbij het werk wordtverricht waar, wanneer en hoe men dat wil, in tegenstellingtot het inzetten van personeel dat altijd op een vaste locatieaanwezig is”, aldus Michael Ansah, en deze focus op effectiviteitis essentieel. Betekent dit het einde van het traditionele kantoor?Prestaties van medewerkers vormen nog steeds een van de Zoals verwacht voorziet 58,2% van de mensen die werkzaam zijnlastigste maatstaven. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen bij grote organisaties een lagere behoefte aan kantoorruimteniet betrokken zijn bij hun werk. De enquêtes van Gallup met door toekomstige werkstijlen en slechts 7% verwacht eenbetrekking tot de betrokkenheid van medewerkers geven aan groeiende behoefte aan kantoorruimte. Het kantoor wordtdat slechts 20% van het personeel betrokken is bij het werk dat volgens 51,2% van de mensen bij grote organisaties een locatiezij doen. die slechts af en toe wordt gebruikt. Bij kleiner bedrijven zien mensen nog steeds de noodzaak om elke dag naar het werk teVerwacht mag worden dat deze status quo door de volgende rijden (41,6%).generatie veel meer zal worden veranderd dan door de huidigegeneratie, die immers wordt gedomineerd door digitaleimmigranten die in een analoog tijdperk zijn opgegroeid.Van de mensen die we hebben ondervraagd gaf maar liefst Slechts 8,5% van de grote organisaties70,9% aan dat zij denken dat jongere medewerkers, de heeft geen programma voor nieuwemillenniumgeneratie en de generatie die nu nog op school zit, werkmethoden geïmplementeerd.virtueel werken veel normaler zullen vinden en het traditionelekantoor zullen afwijzen. Van de respondenten die werkzaamzijn bij grote organisaties denkt slechts 8,9% dat de volgendegeneratie op dezelfde manier zal werken als nu het geval is.De belangrijkste redenen voor virtueel werken in anderestudies zijn: We zien tevens dat de meeste grote organisaties al nieuwe manieren van werken hebben geïmplementeerd. Slechts 38% 1. Vermindering van de reistijd en -kosten reserveert een bureau voor één persoon en 15,4% van alle ondervraagde bedrijven gaf aan dat hun programma voor nieuwe 2. Geconcentreerd werken en minder afleiding werkwijzen inmiddels wordt geïmplementeerd en deel uitmaakt van de bedrijfscultuur. 25,1% gaf aan dat er een beleid voor het 3. Welzijn en stress gehele bedrijf bestaat, ‘maar dat we meer zouden kunnen doen’. Slechts 8,5% van de grote organisaties heeft geen programma 4. Balans tussen werk en vrije tijd, overal kunnen werken voor nieuwe werkwijzen.Andere genoemde redenen waren onder meer de zorg voor kinderenof ouderen, specifieke behoeften en arbeidsongeschiktheid,duurzaamheid en de kwaliteit van het leven. De zakelijkevoordelen zijn helder.VWork: de voordelen van flexibiliteit op het werk meten 13 © Unwired Ventures Ltd, 2011 All rechten voorbehouden
 15. 15. V1.6 Waarde: verdienen aan flexibiliteit Een waarde toekennen aan flexibiliteit is de volgende uitdaging Flexibiliteit meten: bedrijf ABC voor bedrijven. We moeten een nieuwe maatstaf vinden voor de kosten van het ‘inrichten van werk’ en afscheid nemen van de Bedrijf ABC heeft 1500 mensen in dienst en een kantoor in traditionele benadering van huur en kosten in een op vierkante Londen. Het bedrijf heeft een lease van vijftien jaar afgesloten meters gebaseerde wereld. voor 14.000 m² en de totale kosten voor het gebouw bedragen £ 12 mln (€ 14 mln) per jaar (huur, onroerendezaakbelasting, Nu we de oude benadering van één bureau voor één persoon energieverbruik, onderhoud) waardoor de totale kosten per achter ons laten, moeten er nieuwe manieren worden ontwikkeld vierkante meter £ 860 (€ 990) per jaar bedragen. Dit is altijd het voor het meten van de effectiviteit van een vastgoedportefeuille. belangrijkste model geweest voor het meten van de efficiëntie. Dat geldt nog meer als mensen nieuwe tools, technologieën en Gedurende vijftien jaar heeft de lease £ 180 mln (€ 207 mln) locaties nodig hebben voor flexibele werkpatronen. gekost oftewel £ 120.000 (€ 138.000) per persoon. “Op een eenvoudig niveau kan worden aangetoond dat aan Maar hoe wordt het gebouw vandaag de dag gebruikt? flexibiliteit op de werkplek kan worden verdiend door de flexibiliteit van de gehele portefeuille en individuele locaties Bedrijf ABC verdeelt de ruimte als volgt: te beoordelen op het punt van flexibiliteit en effectiviteit ten opzichte van de behoeften van onze medewerkers,” aldus Colin King. “Dat betekent dat we minder ruimte zullen hebben en dat onze vastgoedverplichtingen flexibel zijn en volledig afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen.” Loopruimte Het verminderen van de hoeveelheid gehuurde ruimte is Vergaderruimten slechts één manier om te verdienen aan flexibiliteit. Om dat Vaste kantoren Open werkplekken te illustreren hebben we een reeks waardedividenden in kaart Opslagruimte gebracht die een visie vormen voor het ‘inrichten van werk’ in Overige een ‘buy your own’-wereld... De meeste ruimte wordt ingenomen door gedeelde of niet-“Op een eenvoudig niveau kan worden aangetoond gedeelde werkplekken en er zijn enkele privé-kantoren endat aan flexibiliteit op de werkplek kan worden bijbehorende voorzieningen. Wat opvalt aan de huidige toewijzingverdiend door de flexibiliteit in de gehele van ruimte is het gebrek aan vergader- en projectruimten –portefeuille door te voeren.” bijna alle bedrijven geven aan dat er een tekort bestaat aan deze typen ruimten, terwijl teams juist worden aangespoord omColin King, GlaxoSmithKline samen te gaan werken. Kantoorruimte wordt vandaag de dag echter nog voor slechts 45% benut; dat betekent dus dat 55% van de bureaus en kantoren niet wordt gebruikt. Voor bedrijf ABC betekent dit dat 825 bureaus niet worden gebruikt. 100% Leeg Niet gebruikt 75% Pauze Papierwerk Lezen 50% Schrijven Praten 25% Telefoon Computer Vergadering 0% Tijd van de dag VWork: de voordelen van flexibiliteit op het werk meten 14 © Unwired Ventures Ltd, 2011 All rechten voorbehouden
 16. 16. Bedrijf ABC – Verdienen aan flexibiliteit in een geavanceerde organisatie die het delen van ruimte al gedeeltelijk heeft geïntroduceerd In een typisch Londens kantoorgebouw van 14.000 m² werken 1500 mensen en delen slechts 1,2 personen een bureau (1,2:1). De totale kosten voor het gebouw bedragen per jaar £ 12 mln of € 13,8 mln (huur, belastingen, nutsvoorzieningen, onderhoud). De kosten per vierkante meter bedragen daardoor per jaar £ 860 (€ 990). Er staan 1150 bureaus in het gebouw, dus de jaarlijkse kosten per bureau bedragen £ 10.500 (€ 12.000). Bij een gebruik van 45% betekent dit dat de kosten voor ongebruikte ruimte £ 6,6 mln (€ 7,6 mln) bedragen Bij een gebruik van 70% betekent dit dat de kosten voor ongebruikte ruimte £ 3,6 mln (€ 4,1 mln) bedragen Het aantal lege bureaus op een willekeurige dag bij een gebruik van @ 45% bedraagt 632 Het aantal lege bureaus op een willekeurige dag bij een gebruik van @ 70% bedraagt 345 Bij een verhouding 1,2:1 (mensen:bureaus) zien we dat de ruimte is verdeeld in 12 m² per bureau (8-13 m² is het branchegemiddelde) of 10 m² per persoon (6,5-11 m² per persoon is normaal) Door op activiteiten gebaseerd werk te implementeren, waarbij het gebouw een real-time resource wordt met een bezettingsgraad van 95% (om groei mogelijk te maken) of bij 30% minder ruimte, zou bedrijf ABC tussen £ 3 mln (€ 3,45 mln) en £ 6 mln (€ 6,9 mln) per jaar besparen.Maar ABC is een vooruitstrevend bedrijf en het is al begonnen Lege bureaus passen gewoon niet meer in een wereld waarinmet het delen van bureaus, met een ratio van 1,2 mensen per mensen eraan gewend zijn dat mobiliteit en flexibiliteit debureau (1,2:1). Er staan 1150 bureaus in het gebouw, dus de meest efficiënte en duurzame manier van werken vormen.jaarlijkse kosten per bureau bedragen £ 10.500 (€ 12.000). Bijeen gebruik van 45%, betekent dit dat 632 bureaus niet worden Maar het meten van de voordelen van flexibiliteit draait nietgebruikt en de jaarlijkse kosten voor de lege bureaus bedragen uitsluitend om een duurzamere manier van werken en het£ 6,6 mln (€ 7,6 mln). Zelfs als het bureaugebruik kan worden verlagen van de kosten voor onroerend goed.verhoogd tot een wel zeer ambitieus percentage van 70%,bedragen de jaarlijkse kosten voor ongebruikte ruimte £ 3,6 mln(€ 4,1 mln) en worden gemiddeld 345 bureaus niet gebruikt.Andere maatregelen zijn onder meer: Drijfveren Voordelen van flexibiliteit en kostenbesparing Ecologische voetafdruk Een belangrijk flexibiliteitsvoordeel: het verwarmen of koelen, verlichten en schoonmaken van lege kantoorruimten kan niet langer worden gerechtvaardigd als bedrijfsgebouwen als een van de grootste zondaars op het gebied van CO2-uitstoot worden beschouwd. Personeelsverloop en downtime De verloopkosten worden meestal gemeten aan de hand van de kosten voor verhuizingen en veranderingen, maar dit maskeert de inefficiency-kosten van mensen die moeten samenwerken, maar niet op dezelfde locatie kunnen worden gehuisvest. Minder papier – snelheid (samenwerking), CO2, Fabricage en distributie van papier, afdrukken, opslag en recycling – de totale eigendomskosten zijn ruimte (afdrukken, papier, toners, archief, aanzienlijk. Flexibel werken verdrijft het papierverbruik door de ‘digital flow’ te implementeren. recycling, afval), kosten (afdrukken, ondersteuning, onderhoud) Een consumentenbank in Londen drukt ruim één miljard vellen papier per jaar af. Het gemiddeld aantal afdrukken bedraagt zeventig pagina’s per persoon per dag. En het bewaren van papieren bestanden bij bedrijf ABC kost 4% van de vloerruimte en £ 0,5 mln (€ 0,57 mln) per jaar. Fusies en overnames Fusies en overnames brengen immense integratieproblemen met zich mee, vooral als er meerdere vastgoedportefeuilles in het spel zijn. Flexibel werken, met niet-specifieke, niet-toegewezen ‘vastgoedresources’ resulteert in veel meer flexibiliteit in planning en snelheid bij het toewijzen van mensen en werkplekken. Inwerken Een van de grootste barrières voor flexibiliteit is nog altijd inwerken, zowel van nieuwe medewerkers als van nieuwe partners (bijvoorbeeld bij outsourcing). Flexibiliteit stroomlijnt dit proces en verwijdert de ‘toetredingsbarrières’ voor nieuwe medewerkers en partners. Ontwikkeltijd en aflevering van projecten Snelheid wordt steeds meer gezien als het basiskenmerk van een flexibel bedrijf. ‘Fast Company’-gedrag heeft te maken met hybride, wendbaar en innovatief zijn. De snelheid van besluitvorming, time-to- market en ontwikkelcycli kan via flexibel werken worden verbeterd. Managementcomplexiteit Een ander aandachtspunt is het verminderen van complexiteit, vooral in business service-functies.VWork: de voordelen van flexibiliteit op het werk meten 15 © Unwired Ventures Ltd, 2011 All rechten voorbehouden
 17. 17. Duidelijk is dat ‘afstand doen van ruimte’ altijd een van de BYOC is een uiterst flexibele benadering en wordt steeds meer voornaamste drijfveren zal zijn voor flexibiliteit in organisaties. gezien als de toekomst voor bedrijfstechnologie in een door Door afstand te doen van een deel van het gebouw of een deel internet gedomineerde en door clouds aangestuurde wereld. Zoals te verhuren komt er geld binnen en haalt u leasekosten van Mick Hollinson zegt: “Het apparaat is de verantwoordelijkheid de balans en uit de operationele kosten. Omdat de kosten van van de medewerker, niet van het bedrijf. Het is geen asset onroerend goed op de salariskosten na de grootste overhead- van het bedrijf.” En hij vervolgt: “Dat levert een gemiddelde post vormen, vormt dit een belangrijk onderdeel bij verdienen besparing van 15-20% op vergeleken met een traditionele aan flexibiliteit. desktopimplementatie.” Een ‘buy your own’-wereld Kan deze ‘buy your own’-benadering op iedere werkplek worden toegepast? Hebben bedrijven in de toekomst wel eigen In 2009 heeft Citrix zijn personeel de mogelijkheid gegeven hun kantoorruimte nodig? Kunnen mensen een jaarlijks budget eigen computer te kopen (‘buy your own computer’ oftewel BYOC). krijgen voor het ‘inrichten van werk’, inclusief de technologie, Er werd een budget van $ 2.100 (€ 1.450) beschikbaar gesteld ruimte en ondersteuning die is afgestemd op hun werk en zodat mensen de computer van hun keuze konden aanschaffen. doelstellingen? Mick Hollinson, vice president van de marketingafdeling, zegt dat dit niet alleen de kosten heeft verlaagd, maar dat Bij bedrijf ABC bedragen de kosten voor het aanbieden van de medewerkers dit ook prettig vinden. “Medewerkers vinden werkplekken in het huidige model £ 8.000 (€ 9.200) per het prettig als ze zelf kunnen kiezen wat ze willen”, zegt hij. persoon per jaar. Als we de jaarlijkse kosten voor het aanbieden “Feit is dat consumentenapparatuur vaak services bevatten van werkplekken per persoon als maatstaf hanteren voor het die normaal gesproken niet op een zakelijke laptop aanwezig verdienen aan flexibiliteit op het werk, sluit dit aan op de zijn. Medewerkers zitten daardoor met meer plezier achter hun door technologie gestuurde visie van BYOC. En daarom kunnen computer.” (Personeelsleden die aan deze regeling deelnemen, 1.875 mensen met huidige werkpatronen het gebouw als ‘thuis’ moeten een driejarig servicecontract afsluiten.) beschouwen, of 2.000 mensen met nieuwe mogelijkheden en op activiteiten gebaseerd werken. Dit resulteert in een bedrag van £ 6.000 (€ 6.900) per persoon per jaar voor het inrichten“Ons Information Systems-team van ‘werkomgevingen’ in een ‘buy your own’ self-serviceis erop gericht de best mogelijke wereld – een besparing van 25%. Voor minder moderne bedrijvenwerkomstandigheden voor alle met een traditioneler beginpunt betekent dit dat de besparingen op onroerend goed kunnen oplopen tot ruim 40%.medewerkers te creëren”Mark Dajani, Kraft Foods Verdienen aan flexibiliteit heeft alles te maken met de BYO- kosten per persoon. Zoals de cloud communicatiesoftware als een service voor ongeveer £ 5 (€ 5,75) per gebruiker per maand levert, Kraft Foods is een ander bedrijf dat dit concept als een van zou ook de werkplek een on-demand resource kunnen worden. de eerste bedrijven heeft toegepast. Kraft Foods maakte het innovatieve BYOC-programma bekend in 2010. Het bedrijf gaf Verdienen aan flexibiliteit loopt voor middelgrote en grotere medewerkers de gelegenheid de computer van hun keuze aan bedrijven via een aantal vaste fasen, terwijl kleinere en nieuwe te schaffen. Het programma is aantrekkelijk voor het bedrijf — bedrijven wellicht een of meer fasen kunnen overslaan. Tijdens lagere kosten — en voor de medewerkers — meer flexibiliteit. de eerste fase wordt het traditionele kantoor verkleind; de ”Ons Information Systems-team probeert alle medewerkers de vaste kosten worden teruggebracht door de implementatie best mogelijke werkomstandigheden te geven,” aldus Mark van op activiteiten gebaseerd werk, als voorloper op volledige Dajani, senior vice president en chief information officer. “We flexibiliteit. Door ruimtebeperking worden de overheadkosten willen dat onze medewerkers productief zijn en goed overweg voor onroerend goed met maximaal 30% teruggebracht. De kunnen met de tools die ze voor hun dagelijks werk gebruiken. operationele kosten gaan omlaag door minder ruimte (lagere kosten Als ze dus de voorkeur geven aan een bepaalde laptop, waarom voor energie/voorzieningen), minder verloop van medewerkers zouden wij ze dan hun ultieme werkomgeving misgunnen?” en uitbesteding van belangrijke business services. Door flexibiliteit meetbaar te maken wordt de maatstaf ‘kosten per persoon’ verplaatst van stenen en cement naar het individu en de benodigde tools voor het werk. Dit is ‘open source-werk’ waarbij de gebruiker mag kiezen. Bij bedrijf ABC bedragen de kosten voor werkplekken in het huidige model £ 8.000 (€ 9.200) per persoon per jaar. En de jaarlijkse kosten voor het inrichten van werkruimten per persoon zullen de maatstaf zijn voor verdienen aan flexibiliteit op het werk. Dit past bij de op technologie gebaseerde visie van het ‘buy your own computer’-model (BYOC), een visie die steeds meer steun krijgt van CIO’s die een op internet gebaseerde visie voor computergebruik voor ogen hebben. Daarom kunnen 1.875 mensen huidige werkpatronen het gebouw als ‘thuis’ beschouwen of 2.000 mensen met nieuwe, op activiteiten gebaseerde werkpatronen met inrichting door derden. Dit resulteert in een bedrag van £ 6.000 (€ 6,900) per persoon per jaar voor het inrichten van ‘werkomgevingen’ in een ‘buy your own’ self-service wereld – een besparing van 25%. Voor minder moderne bedrijven met een traditioneler beginpunt betekent dit dat de besparingen op onroerend goed kunnen oplopen tot ruim 40%. Verdienen aan flexibiliteit heeft alles te maken met de BYO-kosten per persoon. Zoals de cloud communicatiesoftware als een service voor ongeveer £ 5 (€ 5,75) per gebruiker per maand levert, zou ook de werkplek een on-demand resource kunnen worden. VWork: de voordelen van flexibiliteit op het werk meten 16 © Unwired Ventures Ltd, 2011 All rechten voorbehouden
 18. 18. De weg naar virtualiteit: waardenmodel €€€ Variabele kosten (OpEx) Vaste kosten (CapEx) Variabele kosten (OpEx) Vaste kosten (CapEx) Variabele kosten (OpEx / BYO) € VANDAAG MORGEN TOEKOMST Traditioneel kantoor Outsourcing Virtueel kantoor Werken op basis Flexibel werken van activiteiten Cloud computingDe toekomst van flexibel werken ziet er als volgt uit: werkplekken We zien ook de productiviteitsvoordelen die voortkomen uit eenworden op aanvraag geleverd en gebruikt wanneer dat nodig is. lagere downtime omdat ‘altijd beschikbare’ cloud-technologieënDit wordt weerspiegeld in de opkomst van de cloud, waardoor en draagbare apparaten flexibel werk mogelijk maken.technologie wordt verplaatst van de kapitaalkosten (CAPEX)naar de bedrijfskosten (OPEX) en wordt aangeleverd wanneer Efficiency-dividend onroerend goed (p) besparingen op vaste (f)dat nodig is. Voeg daar de werkplek aan toe en er ontstaat een en operationele (o) kostenecht ‘buy your own’ model voor het ‘inrichten van werk’. Tevredenheidsdividend forenzen (c) besparingen in tijd (t) en kosten (c)Zoals Colin King stelt: “Het echte voordeel… wordt bereiktwanneer we omgevingen creëren waarin bijna alles is geregeld Productiviteitsdividend downtime (d) werknemers-/salariskosten (s)wat mensen nodig hebben op de fysieke en de virtuele werkplek.We hebben gezien dat dit type bedrijfsgerichte innovatie de Deze drie elementen kunnen worden gewogen en een coëfficiëntkosten en het bedrijfsrisico verlaagt en omzetgroei mogelijk krijgen gebaseerd op het belang van iedere factor voor hetmaakt.” bedrijf. Zij kunnen in een vergelijking worden gebruikt voor het berekenen van het flexibiliteitsdividend. Die ziet er als volgt uit:BYO-werk resulteert in een jaarlijks budget voor medewerkerswaarmee deze de benodigde tools, ruimten en services kunnen Flexibiliteitsdividend = p (f+0) + c (t+c) + d (s)uitkiezen, gebaseerd op de gewenste resultaten.Het flexibiliteitsdividend “Dit zorgt voor een toename in deNet als het efficiency-dividend voor meer of minder efficiëntgebruik van ruimte, hebben we twee andere typen dividend in winst van 5 tot 10% door toegenomenkaart gebracht die kunnen worden behaald met flexibel werken - productiviteit”een tevredenheidsdividend en een productiviteitsdividend. Chris Kane, BBCUit onze enquête en andere onderzoeken blijkt dat mensenheel graag de manier waarop ze van en naar het werk reizen,willen veranderen. Dit is een kwestie van tijd en geld, die ookbeïnvloed wordt door reizen in de spits waardoor congestie enkosten worden gekoppeld aan de niet-flexibele, traditionelewerkdag. Keuze geeft het individu de mogelijkheid zijnwerkpatronen opnieuw in evenwicht te brengen en levert een‘tevredenheidsdividend’ op, dat onderdeel vormt van een bredereaandacht voor gezondheid en welzijn op het werk.VWork: de voordelen van flexibiliteit op het werk meten 17 © Unwired Ventures Ltd, 2011 All rechten voorbehouden

×