Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

REFLESS Project - Malovecky

547 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

REFLESS Project - Malovecky

 1. 1. Katedra románskych jazykov a literatúr Pedagogická fakulta Univerzity Komenského Študíjne programy na katedre (16. – 18. mája 2011) Projekt TEMPUSREFORMING FOREIGN LANGUAGE STUDIES IN SERBIA (ReFLeSS)
 2. 2. Obsah● Genéza● Dôvody● Idea - rozdelenie● Súčasnosť - prax● Pre a proti - skúsenosti
 3. 3. Genéza● Východiskový stav● Zameranie katedry na pokrytie zvýšeného záujmu o cudzie jazyky v dôsledku spoločenských zmien po roku 1989● Potreba odborníkov na jazyky v praxi – ich akútny nedostatok v školstve, hospodárstve i kultúre● Potreba inovácie vyučovania cudzích jazykov v Slovenskej republike podľa najnovších trendov
 4. 4. Príprava učiteľov cudzích jazykov a asistentovučiteľov cudzích jazykov v celosvetovom meradlezostáva nevyhnutnosťou pre realizáciu jazykovejpolitiky štátu v závislosti od trendova odporúčania v oblasti jazykovej politikyEurópskej únie.Románske jazyky patria medzi najpoužívanejšiejazyky, a preto ich znalosť bude uľahčovaťkomunikáciu na trhu práce. Kvalitná prípravaasistentov a učiteľov cudzích jazykov by malazabezpečiť následne kvalitnú jazykovú prípravuďalšej populácie.
 5. 5. ● Inovácia študíjnych pogramov pred prechodom na Bolognský proces v rámci starého systému vysokoškolského štúdia● Iba magisteské štúdium neexistencia bakalárskeho stupňa štúdia● Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.) - budúci učitelia● Jednopredmetové i dvojpredmetové študíjne programy
 6. 6. ● Jednopredmetové, budúci učitelia, iba jeden jazyk (francúzsky, španielsky, taliansky)● Dvojpredmetové – kombinované štúdium: jeden z románskych jazykov + iná aprobácia z ponuky Pedagogickej fakulty
 7. 7. Implementácia zmien● Nový zákon o vysokých školách● Nový systém akreditácie● Zmena požiadaviek, personálne, kvalifikačné● Rozdelenie štúdia systematicky na tri stupne: ○ I. Bakalársky ○ II. Magisterský ○ III. Doktorandský
 8. 8. Akreditované študijné programy● Bakalársky (6 semestrov) a magisterský stupeň (4 semestre), denné a externé štúdium● Dva študijné odbory:● Učiteľstvo akademických predmetov - kombinované● Cudzie jazyky a kultúry - nekombinované
 9. 9. Odbor: Učiteľstvo akademických predmetov● I. stupeň (Bc.) ○ Francúzsky jazyk a literatúra ○ Španielsky jazyk a literatúra● II. stupeň (Mgr.) ○ Francúzsky jazyk a literatúra ○ Španielsky jazyk a literatúra
 10. 10. Obsah študijného programuCieľom študijného programu je pripraviťkvalitných pracovníkov do rezortuškolstva, ktorí ovládajú francúzsky jazykna úrovni C1 podľa Európskehoreferenčného rámca pre jazyky, ktoríbudú mať teoretické vedomostiz oblasti psychológie, didaktikya sociálnych vied. Navyše budú
 11. 11. Študijný program bakalárskeho štúdiaobsahuje disciplíny rozvíjajúce teoretickévedomosti a praktické schopnosti.Teoretické vedomosti získava študentv teoretických disciplínach z oblastipedagogiky, psychológie, didaktiky,lingvistiky, literatúry, manažmentu, praktickézručnosti získava v disciplínachrozvíjajúcich analytické, organizačné,metodické schopnosti, ktoré tiež rozvíjajú ajjeho schopnosť komunikačnú, zdatnosť
 12. 12. V jadre vedomostí nosné témy vedú k získaniuorientácie v základných filozofických, sociálnych,politických a pedagogických prúdoch.Predmety jadra študijného programu (odboru)tvoria všetky povinné predmety.
 13. 13. Odbor: Cudzie jazyky a kultúry● I. stupeň (Bc.) ○ Francúzsky jazyk a kultúra ○ Španielsky jazyk a kultúra● II. stupeň (Mgr.) ○ Románske jazyky a kultúry

×