Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sistem koordinacije prevodjenja pravnih akata EU na srpski jezik

STRALED 2012 - November 13th 2012

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sistem koordinacije prevodjenja pravnih akata EU na srpski jezik

 1. 1. СИСТЕМ КООРДИНАЦИЈЕ ПРЕВОЂЕЊА ПРАВНИХАКАТА ЕУ НА СРПСКИ ЈЕЗИК Београд, 13. новембар 2012. годинеКанцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије Сектор за координацију превођења www.seio.gov.rs
 2. 2. Превођење у ЕУ• Вишејезичност – Заштита културног идентитета – Могућност комуницирања на службеном језику државе чланице – Доступност законодавства ЕУ – 24 (25 од 2013. године ) званичних језика – Два Генерална директората и велики број служби www.seio.gov.rs
 3. 3. Национална верзија правних тековина ЕУ• Услов за добијање чланства у ЕУ• Предуслов хармонизације домаћег законодавства са законодавством ЕУ• Доступност законодавства ЕУ већ у току процеса приступања www.seio.gov.rs
 4. 4. Специфичности припреме националне верзије правних тековина ЕУ• Највећи преводилачки подухват у Србији – корпус од 120.000 страна Службеног листа ЕУ – 200.000 преводилачких страна• Превођење траје до уласка Србије у ЕУ• Стручни, компликовани правни текстови са строгом формом која се мора поштовати• Велики број области• Интердисциплинарност правних аката ЕУ www.seio.gov.rs
 5. 5. Двадесет области• партија 1 – општи, финансијски и институционални послови• партија 2 – царинска унија и слободно кретање робе• партија 3 –пољопривреда• партија 4 – рибарство• партија 5 – слобода кретања радника и социјална политика• партија 6 – право пословног настањивања и право пружања услуга• партија 7 – транспортна политика• партија 8 – политика конкуренције• партија 9 – опорезивање• партија 10 –економска и монетарна политика и слободно кретање капитала• партија 11 – спољни односи• партија 12 – енергетика• партија 13 – индустријска политика и унутрашње тржиште• партија 14 – регионална политика и координација структурних инструмената• партија 15 – заштита животне средине, потрошача и здравља• партија 16 – наука, информације, образовање и култура• партија 17 – право привредних друштава• партија 18 – заједничка спољна и безбедносна политика• партија 19 – простор слободе, безбедности и правде• партија 20 – Европа народа (европско грађанство, слобода кретања људи).
 6. 6. Изазови• Успостављање јединствене стручне терминологије у складу са националним законодавством• Постизање уједначеног квалитета превода у условима поступка јавне набавке www.seio.gov.rs
 7. 7. Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије- Основана 2004. године као централнокоординационо тело у процесу европскихинтеграција- Сектор за координацију превођења – основан2009. године - Одсек за координацију превођења иправнотехничку редактуру - Група за координацију стручне и језичкередактуре
 8. 8. Систем координације превођења у Србији• Систем координације успостављен у априлу 2009. године – припрема националне верзије правних тековина ЕУ: – Припрема – КЕИ у сарадњи са министарствима – Превођење – спољни сарадници – Стручна редактура – државна управа – Правнотехничка редактура – РСЗ – Језичка редактура – спољни сарадници – Потврда тачности превода – Радна група за верификацију• Верификација органа ЕУ и објављивање www.seio.gov.rs
 9. 9. Шема система координације ПРАВНЕ ТЕКОВИНЕ ЕУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ Пријем документа, архивирање и објава на интернету; Припрема и слање докумената у институције ЕУ. VI ВЕРИФИКАЦИЈА Слање докумената на верификацију Пријем и архивирање V ЈЕЗИЧКА докуменaта РЕДАКТУРА Слање докуменaта на језичку редактуру Архивирање докумената и IV ПРАВНОТЕХНИЧКА уношење термина у базу РЕДАКТУРА Слање докумената на правну редактуру Архивирање докуменaта и термина у базу III СТРУЧНА РЕДАКТУРА Слање докумената на стручну редактуру Контрола квалитета превода; архивирање II ПРЕВОЂЕЊЕ План превођења; припремаI НОМИНАЦИЈА и слање докуменатаПРИОРИТЕТА www.seio.gov.rs
 10. 10. ИТ компонента•Портал за номинацију приоритета•Прогрес-едитор•Систем за управљање документима•Евроним•Интернет ( Eur-lex, IATA, Eudict, EUROPA...)•CCVista•Традос
 11. 11. Кључне алатке за превођење•Приручник за превођење правних акатаЕУ•Традос• Електронске базе Евроним и Евротека
 12. 12. Методи координације којима се обезбеђује квалитет• Стална комуникација и давање повратних информација преводиоцима• Повезивање преводилаца и стручних редактора• Повезивање правнотехничких и стручних редактора• Континуирана обука преводилаца и редактора• Стрпљење и прецизност
 13. 13. Досадашњи резултати• Преведени оснивачки уговори, закључно са Лисабонским уговором , верификација у току• Преведено око 70 000 страна секундарног законодавства• Стручно редиговано 22 000 страна• Друго издање Приручника за превођење правних тековина ЕУ
 14. 14. Досадашњи резултати (2)• Електронске базе термина - око 10600 термина• Обука преводилаца, координатора и редактора- преко 20 семинара• У току је друга јавна набавке услуге превођења• Успостављен систем координације у целости
 15. 15. Превођење на енглески језик• Превођење Упитника ЕК• Превођење у току редовног обављања текућих послова у КЕИ• Искуства органа државне управе• Потребно увести стандарде у превођење
 16. 16. Хвала на пажњи!Мила Ћиповић-Глигорић mcipovic@seio.gov.rs

×